Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
40 (0)

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa valtiotieteiden maisterin tutkinnon sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa.

Voit hakea ainoastaan yhteen maisteriohjelman opintosuuntaan (kriminologia, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, väestötiede tai yhteiskuntaoppi), joka sinun on valittava hakulomakkeella.

Maisteriohjelmaan voidaan valita enintään 40 uuttaa opiskelijaa, kuitenkin siten, että kriminologian opintosuuntaan enintään 4, sosiaalipsykologian opintosuuntaan enintään 5, sosiaalityön opintosuuntaan enintään 15, sosiologian opintosuuntaan enintään 7 ja väestötieteen opintosuuntaan enintään 4 ja yhteiskuntapolitiikan opintosuuntaan enintään 5 opiskelijaa.

Jos maisteriohjelman jonkun opintosuunnan enimmäismäärä ei täyty, niin toiseen opintosuuntaan voidaan valita ilmoitettua enimmäismäärää enemmän opiskelijoita siten, että maisteriohjelman enimmäismäärä täyttyy.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa
 • sinulla on soveltuva tutkinto ja vaaditut opinnot

Hakukelpoisuudesta ja sen osoittamisesta kerrotaan tämän sivun kohdassa "Hakukelpoisuusvaatimukset" ja liitteiden toimittamisesta kerrotaan tämän sivun kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Va­lin­ta­me­net­te­ly

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita. Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, valinnan tulokseen vaikuttaa menestyksesi akateemisessa arvioinnissa, jossa kiinnitetään huomiota alalle soveltuvien opintojen määrään, laatuun ja arvosanatasoon.

Sinulla tulee olla suoritettuna vähintään alempi korkeakoulututkinto sekä riittävä määrä hakukohteena olevan sosiaalitieteiden maisteriohjelman opintosuunnan tieteenalaan soveltuvia opintoja. Hakuperusteena olevaan tutkintoon sisältyvien tai sen lisäksi suoritettujen opintojen tulee olla sisällöltään ja suoritustasoltaan sosiaalitieteiden maisteriohjelman ja sen tieteenalojen kannalta soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia, jotta ne tarjoavat riittävät valmiudet ja tiedot maisterin opintoja varten. Opintojen soveltuvuus ja niiden riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä.

Sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan hakevilla tulee olla suoritettuna vähintään 35 opintopisteen laajuiset ja maisteriopintoihin riittävät valmiudet antavat opinnot joltain maisteriohjelmaan kuuluvalta tieteenalalta tai sen lähialalta (sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, kriminologia, väestötiede sekä niiden soveltuvat lähialat) riippuen siitä mihin maisteriohjelman opintosuuntaan hakija hakee. Haettaessa sosiaalityön opintosuuntaan opintojen tulee olla sosiaalityön opintoja. Lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 15 opintopistettä opintoja, jotka antavat riittävät menetelmävalmiudet ja tiedot maisterin opintoja varten.

Maisteriohjelmaan hyväksytyiltä voidaan yksittäistapauksissa edellyttää enintään 30 opintopisteen laajuisia täydentäviä opintoja. Täydentäviä opintoja ei sisällytetä ylempään korkeakoulututkintoon. Sosiaalityöntekijän kelpoisuuteen johtaviin maisteriopintoihin hyväksytyiltä saatetaan vaatia laajempaa täydentävien opintojen määrää. Mahdollisista täydentävistä opinnoista ilmoitetaan hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Valinnassa vaikuttavat seuraavat tekijät:

 • aikaisempien opintojen soveltuvuus hakukohteena olevan maisteriohjelman opintosuuntaan
 • opintomenestys
 • motivaatiokirje
 • kandidaatin tutkielman tiivistelmä tai vastaavan alempaan tutkintoon sisältyvän kirjallisen työn tiivistelmä.
 • täydentävinä opintoina vaadittavien opintojen mahdollisimman pieni määrä

Valintaan vaikuttavat tekijät arvioidaan ja pisteytetään erillisen ohjeen mukaan.

Yhteensä pisteitä voi saada maksimissaan 30. Hakijan tulee saada vähintään 17 pistettä, jotta hänet voidaan huomioida valinnassa. Minimipistemäärä ei kuitenkaan välttämättä riitä opiskelupaikan saamiseen.

Jos hakija ei saa vaadittuja minimipisteitä arvioitavana olevasta valintakriteeristä, hakijan hakemusta ei käsitellä seuraavana vuorossa olevan kriteerin osalta.

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen perusteella, toissijaisesti opintomenestyksen perusteella, kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella ja neljänneksi kandidaatin tutkielman tiivistelmän tai vastaavan alempaan tutkintoon sisältyvän työn tiivistelmän perusteella. Viidentenä kriteerinä voidaan käyttää täydentävinä opintoina vaadittavien opintojen mahdollisimman pientä määrää.

Aloituspaikkoja on rajallinen määrä, joten vaikka hakija täyttäisi valinnan kriteerit, se ei välttämättä riitä opiskelupaikan saamiseen, sillä valituksi tulemiseen vaadittu kriteerien taso määräytyy hakijoiden määrän ja tason mukaan. Valinnassa voidaan asettaa hakijoita varasijoille. Jos valinnassa hyväksytyt hakijat eivät ota vastaan heille tarjottuja opiskelupaikkoja, kyseisiä paikkoja voidaan tarjota varasijoilla oleville hakijoille.

Yliopisto ei tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2018.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Voit hakea, jos täytät seuraavat kolme ehtoa:

 1. Olet suorittanut alemman (myös amk) tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon Suomessa tai ulkomailla 31.7.2018 mennessä. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.
 2. Olet suorittanut maisteriohjelmaan vaadittavat hakuperusteopinnot viimeistään 28.3.2018. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Valintaperusteet” ja ”Tarvittavat liitteet”.
 3. Osoitat osaavasi suomea tai ruotsia rehtorin päätöksen HY/219/00.00.06.00/2017 mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.

Hakuperusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä, 28.3.2018. Hakuperusteena olevat opinnot eivät saa olla yli 10 vuotta vanhoja hakuajan päättymisen ajankohtana.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

1)    Katso tarkemman ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

2)    Tietyissä maissa opintoja suorittaneiden pitää noudattaa maakohtaisia vaatimuksia asiakirjojen toimittamisessa. Katso maakohtaiset ohjeet.

3)    Sinun on osoitettava kielitaitosi suomen tai ruotsin kielessä. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

4)    Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. Lopullinen tutkintotodistus on esitettävä viimeistään 14.8.2018.

Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Koskee sosiaalityön opintosuuntaa:

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140