Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
10 (0)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan opiskelijaksi, saat oikeuden suorittaa psykologian maisterin tutkinnon psykologian maisteriohjelmassa.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt: Helsingin yliopiston entinen tai nykyinen opiskelija.

Tutkinnon suorittamisoikeuden voimassaoloaika:

 • psykologian maisteri 2,5 vuotta.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
 • suoritat valintakokeen hyväksyttävästi (huomioi, että valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua)
 • saat valintakoevastauksistasi vähintään pienimmät hyväksyttävät pistemäärät.

Valintamenettely

Jos et täytä yllä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei voida valita. Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, valituksi tuleminen riippuu valintakoepisteistäsi.

Voit saada 0–100 koepistettä. Koevastaustesi pisteyttämisestä kerrotaan tämän sivun kohdassa, joka käsittelee valintakoetta.

Psykologian maisteriohjelman uusiksi opiskelijoiksi valitaan 10 valintakoepisteiden perusteella.

Tasapistesääntö:

Jos usealla hakijalla on sama pistemäärä, tasapistetilanteessa keskinäisen järjestyksen ratkaisee

 • ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärä, ja jos sekin on sama,
 • valintakokeen tehtävän numero yksi kokonaispistemäärä, ja jos sekin on sama,
 • valintakokeen tehtävän kaksi kokonaispistemäärä.

Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Lisätietoa:
Tilastoja opiskelijavalinnoista

Valintojen tulokset

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään torstaina 28.6.2018 Oma Opintopolku -palvelussa.

Hakijalla on oikeus tutustua omiin koevastauksiinsa. Hakijapalvelut vastaa valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelusta.

Valintamenettelyn tulokseen tyytymätön hakija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuvaatimus toimitetaan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Määräaika ilmoitetaan hakijalle tulosten julkistamisen yhteydessä.

Lisätietoa:
Aikaisempia valintakoetehtäviä
Yhden paikan säännös
Tilastoja opiskelijavalinnoista

Voit hakea, jos täytät seuraavat ehdot:

1. Olet suorittanut viimeistään 31.7.2018 klo 15.00 mennessä alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon Suomessa tai ulkomailla. Tutkinnon tulee olla päivätty viimeistään 31.7.2018, mutta suoritus tulee osoittaa viimeistään kaksi viikkoa 14.8.2018 klo 15.00 mennessä Helsingin yliopiston hakijapalveluiden ilmoittamalla tavalla (katso tarkemmat ohjeet tämän sivun kohdasta, joka käsittelee hakemuksen liitteitä).

2. Osoitat viimeistään hakuajan päättymiseen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä suorittaneesi psykologian maisteriohjelmaan vaadittavat psykologian perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot. Vastaavilla opinnoilla tarkoitetaan pääsääntöisesti muun kuin Helsingin yliopiston tai muun suomalaisen yliopiston psykologia oppiaineen/koulutusohjelman mukaisesti suoritettuja perus- ja aineopintokokonaisuuksien laajuisia ja tasoisia opintoja. Psykologian perus- ja aineopintojen tulee olla suoritettuna vähintään kokonaisarvosanalla hyvä (arvosana 3 asteikolla 1-5, entinen hyvät tiedot) ja niiden tulee olla myös koottuna opintokokonaisuuksiksi hakuajan päättymiseen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa viimeistään kaksi viikkoa haun päättymisen jälkeen Helsingin yliopiston hakijapalveluiden erikseen ilmoittamalla tavalla (katso tarkemmat ohjeet tämän sivun kohdasta, joka käsittelee hakemuksen liitteitä).

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Lisätietoa: Pakolaisasemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimukset

Haettaessa psykologian maisteriohjelmaan hakijan tulee osoittaa opiskelutasoinen kielitaito suomen tai ruotsin kielessä. Opiskelutasoisen kielitaidon hakija voi osoittaa tekemällä valintakokeen kyseisenä hakuvuonna suomeksi tai ruotsiksi. Hakijan tulee jo hakuvaiheessa ilmoittaa se kieli, jolla hän tulee valintakokeen tekemään (valintakoekysymykset saa vain hakijan hakulomakkeella ilmoittamalla kielellä, ei molemmilla kielillä).

Lisätietoa: Kielitaidon osoittaminen

Täydentävät opinnot

Koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi hyväksytyltä hakijalta voidaan edellyttää Helsingin yliopiston rehtorin päätöksen HY/219/00.00.06.00/2017 perusteella täydentävien opintojen suorittamista, kuitenkin enintään 30 opintopistettä. Tästä rehtorin päätöksestä poiketen voidaan psykologian maisteriohjelmaan psykologian maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytyltä hakijalta edellyttää yli 30 opintopistettä täydentäviä opintoja psykologin kelpoisuuden ja laillistuksen saavuttamiseksi.

Mahdollisten täydentävien opintojen enimmäislaajuudesta annetaan tieto hyväksymiskirjeen yhteydessä, ja opintojen sisällöstä annetaan kirjallinen päätös opintojen alussa. Yliopisto ei tee ennakkoarviota aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Valintakoe

Valintayhteistyö muiden yliopistojen ja tiedekuntien kanssa

Psykologian valintakoeyhteistyössä ovat vuonna 2018 mukana Helsingin, Tampereen ja Turun yliopisto. Näihin kolmeen psykologian koulutusohjelmaan on yksi yhteinen kirjallinen valintakoe. Kyse ei ole kuitenkaan yhteisvalinnasta. Hakijan tulee ilmoittaa sitovasti hakulomakkeella, missä yliopistossa (Helsinki, Tampere, Turku) hän osallistuu kokeeseen.

Valintakoe

Hakijan on osallistuttava kirjalliseen valintakokeeseen, joka järjestetään tiistaina 8.5.2018. Huomioi, että psykologian maisterihaun kirjallinen koe on sama kuin psykologian päähaun (kandiohjelman haku) kirjallinen valintakoe. Valintakokeen kesto on 5 tuntia ilman taukoa. Koe alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 14.00.

Valintakoe järjestetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa.

Sinulle ei lähetetä erillistä valintakoekutsua. Kokeen täsmällinen paikka (salijako) ilmoitetaan noin viikkoa ennen valintakoetta hakijapalveluiden verkkosivuilla.

Lisätietoa:
Valintakokeiden paikat
Näin osallistut valintakokeeseen -ohjeet

Valintakoe on yksiosainen ja siinä voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä.

Tehtävät edellyttävät

 • valintakoevaatimuksena olevan kirjallisuuden ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä,
 • tieteellisen ajattelutavan ja tilastollisten menetelmien perusteiden ymmärtämistä,
 • aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä.

Valintakoevaatimuksena oleva kirjallisuus ei ole käytettävissä valintakokeessa.

Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Laskimessa on neliöjuuri- ja muistitoiminnot. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa.

Kokeessa annetaan myös tilastollisia taulukoita ja kokoelma tilastollisia kaavoja. Osa annettavista kaavoista on virheellisiä.

Valintakoevaatimukset

 1. Nummenmaa, L. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2016 tai uudempi. Tilastollisten menetelmien perusteet. (Sanoma Pro Oy.)
 2. Lisämateriaali Tilastollisten menetelmien perusteet -kirjaan (kohta 1 edellä), jossa on muun muassa kokoelma psykologian tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen ja kirjassa havaitut virheet ja korjaukset. Lisämateriaali on julkaistu keskiviikkona 1.11.2017 kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. Katso psykologian koulutusohjelmien valintakoemateriaalit.
 3. Tiistaina 10.4.2018 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla julkaistu materiaali. Materiaali on suomenkielinen. Katso psykologian koulutusohjelmien valintakoemateriaalit.

Valintakoevaatimuksena olevassa tilastomatematiikan kirjassa käsitellään myös tietokoneohjelmien käyttöä. Ohjelmien käytön hallintaa ei kokeessa edellytetä, mutta ohjelmien tulosten tulkinnan osaaminen edellytetään vaatimuksena olevassa kirjassa esitetyssä määrin.

Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli

Valintakoetehtävät on mahdollista saada suomen tai ruotsin kielellä ja valintakoetehtäviin voi vastata tehtävien kielen mukaan suomen tai ruotsin kielellä.

Sinun on ilmoitettava hakemuksen yhteydessä teetkö valintakokeen suomeksi vai ruotsiksi (kysymyksiä ei ole mahdollista saada molemmilla kielillä).

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Valintakoe pisteytetään asteikolla 0-100 siten, että kaikkien Helsingin, Tampereen ja Turun psykologian koulutuksen valintakokeeseen osallistuneiden joukossa parhaiten valintakokeessa menestynyt hakija saa kokeessa 100 pistettä. Helsingin yliopiston psykologian koulutukseen hyväksyttävissä olevan hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 40 pistettä.

Valintakoekysymykset ja arviointiperusteet (mallivastaukset/pisteytysperusteet) julkaistaan hakijapalveluiden verkkosivulla valintojen tulosten julkistamisen jälkeen.

Lisätietoa:
Aikaisempia valintakoetehtäviä
Yhden paikan säännös
Tilastoja opiskelijavalinnoista

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia erityisjärjestelyjä haetaan.

Hakemus erityisjärjestelyistä toimitetaan siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen hakija on ilmoittanut osallistuvansa.

Valintakoe voidaan järjestää erillisessä tilassa tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismateriaalia tai apuvälineitä. Kokeeseen voidaan myöntää myös lisäaikaa.

Hakemukseen on liitettävä lääkärin lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi tarvitaan erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Hakija voi liittää hakemukseen lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelyjä koskevan päätöksen.

Erityisjärjestelyhakemuksen on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa tarpeen erityisjärjestelyihin syntyneen edelle mainitun erityisjärjestelyjen hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ole ollut ennakoitavissa ennen sitä.

Päätöksessä erityisjärjestelyistä otetaan huomioon hakijan esittämä selvitys sekä valintakokeen kesto ja luonne.
Valintakoesuoritusten arvostelu tapahtuu yliopiston ohjeiden mukaisesti ja kokeen arvostelussa hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin. Lääkärintodistuksia ei liitetä koesuoritukseen eikä tietoa vammasta välitetä kokeen tarkastajalle.

Lisätietoa:
Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Aika
8.5.2018, 09:0014:00
Paikka
Helsinki, Tampere tai Turku
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
 • virallinen opintosuoritusote
 • erillinen todistus psykologian perus- ja aineopintojen suorituksesta, mikäli suoritus ja koottu opintokokonaisuus arviointeineen ei näy opintosuoritusotteella
 • viralliset käännökset suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lisätietoa:
Hakemuksen liitteet haettaessa suomen- tai ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin
Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös
Virallinen käännös
Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Tietyissä maissa tutkinnon suorittaneiden pitää noudattaa maakohtaisia vaatimuksia asiakirjojen toimittamisessa. Katso tarkemmin maakohtaiset erityisvaatimukset.

Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksesta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten.

Huomioi

 • Haettaessa psykologian maisteriohjelmaan hakijan tulee osoittaa opiskelutasoinen kielitaito suomen tai ruotsin kielessä. Opiskelutasoisen kielitaidon hakija voi osoittaa tekemällä valintakokeen kyseisenä hakuvuonna suomeksi tai ruotsiksi. Hakijan tulee jo hakuvaiheessa ilmoittaa se kieli, jolla hän tulee valintakokeen tekemään (valintakoekysymykset saa vain hakijan hakulomakkeella ilmoittamalla kielellä, ei molemmilla kielillä). Lisätietoa: Kielitaidon osoittaminen

 • Psykologian maisterihaussa hakuedellytyksenä olevien psykologian vähintään kokonaisarvosanalla hyvä (arvosana 3 asteikolla 1-5) suoritettujen perus- ja aineopintojen tai vastaavien opintojen tulee olla valmiiksi arvioituna ja opintokokonaisuuksiksi koottuna viimeistään hakuajan päättymiseen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Suoritus tulee osoittaa viimeistään kaksi viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen Helsingin yliopiston hakijapalveluiden ilmoittamalla tavalla. Lisätietoa: Hakemuksen liitteet haettaessa suomen- tai ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin

 • Psykologian maisterihaussa hakuedellytyksenä olevan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon tulee olla suoritettuna viimeistään 31.7.2018. Tutkinnon tulee olla päivätty viimeistään 31.7.2018, mutta suoritus tulee osoittaa viimeistään 14.8.2018 klo 15.00 Helsingin yliopiston hakijapalveluiden ilmoittamalla tavalla.
Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.
Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140