Hakeminen

Maisterihaku, oikeustieteen maisterin koulutusohjelma (opetus suomeksi), oikeustieteen maisteri (2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
20 (0)

Hakukelpoisuus

Voit hakea oikeustieteen maisterin koulutusohjelmaan tämän hakukohteen kautta, jos haluat hakea suomen kieltä taitavana ja täytät seuraavat kolme ehtoa:

1) Olet suorittanut tai suoritat 31.7.2019 mennessä joko

 • oikeusnotaarin tutkinnon Turun yliopistossa, Lapin yliopistossa tai Itä-Suomen yliopistossa, tai
 • oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Oikeusnotaarin tutkintoa vastaavaksi ulkomaiseksi koulutukseksi katsotaan sellainen ulkomainen oikeustieteellinen korkeakoulututkinto, joka tasoltaan, laajuudeltaan ja sisällöltään vastaa oikeusnotaarin tutkintoa ja joka samoin kuin oikeusnotaarin tutkinto on tutkinnon suoritusmaassa osa oikeustieteen alan säänneltyihin ammatteihin johtavaa koulutusta. 

2) Olet suorittanut tai suoritat maisteriohjelman edellyttämät soveltuvat opinnot viimeistään 3.4.2019 mennessä. Soveltuvista opinnoista kerrotaan tarkemmin alla.

3) Sinulla on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Opiskelijat valitaan suomen kieltä taitavina.

Huomaathan, että jos olet suorittanut rättsnotarie-tutkinnon Åbo Akademissa, sinun tulee hakea hakukohteen ”Magisteransökan, magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska), juris magister (2 år)” kautta ruotsin kieltä taitavana. Suomen kielen taitoisten valinta ja ruotsin kielen taitoisten valinta ovat erillisiä hakukohteita. Et voi hakea yhtä aikaa molempiin hakukohteisiin.

Oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan ulkomaisen koulutuksen suorittaneet voivat hakea oikeustieteen maisterin koulutusohjelmaan joko suomen kieltä taitavina tai ruotsin kieltä taitavina. Jos haluat hakea ruotsin kieltä taitavana, sinun tulee kuitenkin hakea hakukohteen ”Magisteransökan, magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska), juris magister (2 år)” kautta.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavan henkilön asemassa, lue sinua koskevat ohjeet.

Valintamenettely

Sinut voidaan valita vain, jos

 • osoitat hakukelpoisuutesi (ks. yllä) annettuun määräaikaan mennessä
 • täytät sähköisen hakemuksen Opintopolussa hakuajan (20.3.2019 klo 8:00 – 3.4.2019 klo 15:00 Suomen aikaa) puitteissa ja toimitat tarvittavat liitteet annettuun määräaikaan mennessä. Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä
 • sinulla on soveltuva tutkinto ja vaaditut opinnot. Opintojen soveltuvuus ja niiden riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä. Helsingin yliopisto ei tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, valinnan tulokseen vaikuttaa menestyksesi akateemisessa arvioinnissa, jossa kiinnitetään huomiota alalle soveltuvien opintojen määrään, laatuun ja arvosanatasoon. Hakijat asetetaan järjestykseen erikseen kullekin hakijaryhmälle määriteltyjen valintaperusteiden mukaisesti eri valintatapajonoissa:

 • Turun, Lapin tai Itä-Suomen yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneiden valintajono
 • Oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan ulkomaisen koulutuksen suorittaneiden valintajono

Valinnassa voidaan asettaa hakijoita varasijoille. Jos hyväksytyt hakijat eivät ota vastaan heille tarjottuja opiskelupaikkoja, kyseisiä paikkoja voidaan tarjota varasijoilla oleville hakijoille. Varasijat ovat valintajonokohtaisia.

Kaikissa valinnoissa hakuperusteena olevien opintojen on oltava suoritetut hakuajan päättymiseen mennessä. Tutkinnonsuoritusoikeutta voi kuitenkin hakea myös henkilö, joka ei ole vielä saanut edeltävää tutkintoa valmiiksi.

Tu­run, La­pin tai Itä-Suo­men yli­opis­tos­sa oi­keus­no­taa­rin tut­kin­non suo­rit­ta­neet

Turun, Lapin tai Itä-Suomen yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneista valitaan enintään 8 uutta opiskelijaa. Opiskelijat valitaan suomen kieltä taitavina. Kahdeksasta hyväksyttävästä enintään 3 valitaan suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa tiedekunnan Vaasan koulutusyksikössä. Sinun täytyy ilmoittaa hakemuksessasi, haetko Helsinkiin vai Vaasaan. Valinta on sitova. Helsinkiin ja Vaasaan hakeneet asetetaan yhteen yhteiseen paremmuusjärjestykseen.

Hakijat valitaan heidän oikeusnotaarin tutkinnossaan osoittamansa opintomenestyksen perusteella paremmuusjärjestyksessä. Hakijoiden arvosanat muunnetaan tarvittaessa nykyiselle 1-5 -asteikolle rehtorin päätökseen 94/2004 sisältyvän muuntotaulukon mukaisesti. Arvosanat 1-5 vastaavat keskiarvoa laskettaessa suoraan pisteitä 1-5. Huomioon otetaan pakollisten aineopintojen sekä ON-lopputyön arvosanat seuraavasti:

 • Turun yliopiston asetuksen 86/1996 mukaisesta ON-tutkinnosta otetaan huomioon pakollisiin aineopintoihin (62 ov) kuuluvat opintojaksot sekä ON-lopputyön arvosana.
 • Turun yliopiston asetuksen 794/2004 mukaisesta ON-tutkinnosta otetaan huomioon oikeudenalojen perusteet -kokonaisuuteen (109 op) kuuluvat opintojaksot sekä ON-lopputyön arvosana.
 • Lapin yliopiston asetuksen 86/1996 mukaisesta ON-tutkinnosta otetaan huomioon aineopintojen opintojaksot seuraavasti: persoonallisuus-, perhe- ja jäämistöoikeus sekä prosessioikeus ja lisäksi seuraavista ne 9, joiden arvosana on korkein: hallinto-oikeus, velvoiteoikeus, kirjanpidon perusteet, kauppaoikeus, esineoikeus, työ- ja sosiaalioikeus, finanssioikeus, rikosoikeus, ympäristöoikeus, valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus, eurooppaoikeus, kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu; lisäksi otetaan huomioon ON-lopputyön arvosana.
 • Lapin yliopiston asetuksen 794/2004 mukaisesta ON-tutkinnosta otetaan huomioon pakollisiin aineopintoihin (88 op) kuuluvat opintojaksot sekä ON-lopputyön arvosana, kuitenkin 1.8.2014 aloittaneiden ON-tutkinnosta otetaan huomioon pakolliset poolit (yht. 110 op) sekä ON-lopputyön arvosana.
 • Itä-Suomen yliopiston asetuksen 794/2004 mukaisesta ON-tutkinnosta otetaan huomioon pakollisiin aineopintoihin (114 ov) kuuluvat opintojaksot sekä ON-lopputyön arvosana. 1.8.2016 tai sen jälkeen aloittaneiden ON-tutkinnosta otetaan huomioon pakollisiin aineopintoihin (119 op) kuuluvat opintojaksot sekä ON-lopputyön arvosana.

Mikäli keskiarvon laskemisessa huomioon otettaviin opintojaksoihin kuuluu muualla suoritettuja, ON-tutkintoon hyväksiluettuja opintojaksoja, nämä otetaan huomioon vain siltä osin kuin opintojakson arvosana on muunnettu ON-tutkinnossa käytettävälle arvosana-asteikolle.

Mikäli hakija on ensin suorittanut varanotaarin tutkinnon ja sitten täydentänyt sen oikeusnotaarin tutkinnoksi joko asetuksen 86/1996 tai 794/2004 mukaan, huomioon otetaan yllä esitettyjen opintojaksoluetteloiden mukaisesti soveltuvin osin sekä varanotaarintutkintoon sisältyneitä opintoja että oikeusnotaarin tutkintoa varten suoritettuja täydennysopintoja.

Mikäli opiskelija on siirtynyt opiskelemaan uuden tutkintoasetuksen mukaista tutkintoa ja siirtymäsäännösten soveltamisen takia hänen tutkintonsa rakenne poikkeaa sekä vanhan että uuden asetuksen mukaisesta tai mikäli hänen tutkintonsa rakenne muusta syystä poikkeaa sekä vanhan että uuden asetuksen mukaisesta tai valintaperusteiden soveltamisesta muusta syystä tarvitaan lisäselvitystä, Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan oikeustieteen maisterin koulutusohjelman johtoryhmä ratkaisee tarvittaessa, miten valintaperusteita sovelletaan tällaisen hakemuksen suhteen.

Tasakeskiarvon sattuessa ratkaisee kirjallisen työn/ON-lopputyön arvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan keskiarvoon yltäneet. Opiskelijan opintomenestyksen keskiarvon on kuitenkin aina oltava vähintään arvosana 3,0 ja lisäksi kirjallisen työn arvosanan on oltava vähintään 3. Kirjallisen työn arvosana lasketaan mukaan keskiarvoon.

Oi­keus­no­taa­rin tut­kin­toa vas­taa­van ul­ko­mai­sen tut­kin­non suo­rit­ta­neet

Oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneista valitaan enintään 12 uutta opiskelijaa, kuitenkin siten, että suomen kieltä taitavina hakevia ja ruotsin kieltä taitavina hakevia valitaan tästä hakijaryhmästä yhteensä enintään 12. Kahdentoista aloituspaikan kiintiö on siten yhteinen hakukohteiden ”Maisterihaku, oikeustieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), oikeustieteen maisteri (2 v)” ja ”Magisteransökan, magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska), juris magister (2 år)” kesken.

Kahdestatoista hyväksyttävästä enintään 3 valitaan suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa tiedekunnan Vaasan koulutusyksikössä. Sinun täytyy ilmoittaa hakemuksessasi, haetko Helsinkiin vai Vaasaan. Valinta on sitova. Helsinkiin ja Vaasaan hakeneet asetetaan yhteen yhteiseen paremmuusjärjestykseen.

Mikäli oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan ulkomaisen koulutuksen suorittaneiden kiintiössä on hyväksyttävissä alle 12 uutta opiskelijaa, voidaan täyttämättä jääneet aloituspaikat siirtää täytettäviksi Turun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneiden kiintiössä. Tällöin Turun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneiden kiintiötä nostetaan täyttämättä jääneiden aloituspaikkojen verran.

Tässä kiintiössä hakija voi hakea tiedekuntaan valintansa mukaan joko suomen tai ruotsin kieltä taitavana.

Opiskelijavalinta perustuu hakemusten kokonaisarviointiin. Opiskelijavalinnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että hakijan aiempaan tutkintoon sisältyvien ja/tai hakuperusteena olevat opinnot ovat suoritustasoltaan, laadultaan ja sisällöltään koulutusohjelmaan soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia, jotta opinnot muodostavat mahdollisimman hyvän pohjan opinnoille oikeustieteen maisterin koulutusohjelmassa.

Valinta tapahtuu ensisijaisesti aiempien opintojen sisällön, tutkinnon laadun, opintomenestyksen ja opiskelijan laatiman motivaatiokirjeen perusteella. Valinnassa voidaan myös ottaa huomioon hakijan työkokemus.

Koska valinta perustuu hakemusten kokonaisarviointiin, viime kädessä vaatimukset määräytyvät hakijoiden määrän ja hakemusten tason mukaan. Näin ollen vaikka hakija täyttäisi edellä mainitut kriteerit, se ei vielä välttämättä riitä opiskelupaikan saamiseen.

Opiskelijaksi otetuille voidaan määrätä enintään yhden vuoden opintoja edellyttävä määrä täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2019. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2019.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa oikeustieteen maisterin tutkinnon.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet: Oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan ulkomaisen koulutuksen suorittaneet.

Toimita hakemuksen liitteeksi seuraavat asiakirjat:

 • Virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta: oikeusnotaarin tutkintoa vastaava ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Todennus siitä, että suorittamasi tutkinto täyttää vaaditut kriteerit. Oikeusnotaarin tutkintoa vastaavaksi ulkomaiseksi koulutukseksi katsotaan sellainen ulkomainen oikeustieteellinen korkeakoulututkinto, joka tasoltaan, laajuudeltaan ja sisällöltään vastaa oikeusnotaarin tutkintoa ja joka samoin kuin oikeusnotaarin tutkinto on tutkinnon suoritusmaassa osa oikeustieteen alan säänneltyihin ammatteihin johtavaa koulutusta. Todennuksena pidetään esimerkiksi oppilaitoksen tai valtion toimivaltaisen viranomaisen myöntämää todistusta siitä, että hakijan hakuperusteena käyttämä korkeakoulututkinto antaa asianomaisessa valtiossa oikeuden oikeustieteen alan säänneltyihin ammatteihin tai samoin kuin oikeusnotaarin tutkinto on tutkinnon suoritusmaassa osa oikeustieteen alan säänneltyihin ammatteihin johtavaa koulutusta. Todennuksena pidetään myös muuta luotettavaa selvitystä kriteerin täyttymisestä.
 • Em. tutkintoa koskeva virallisesti oikeaksi todistettu opintosuoritusote
 • Todistus suomen kielen taidosta
 • Viralliset käännökset
 • Tutkintotodistuksen liite (diploma supplement)
 • Harkintasi mukaan sellaiset todistukset, joista arvioit voivan olla sinulle etua kokonaisarvioinnissa, joka muodostuu aiempien opintojen sisällöistä, tutkinnon laadusta, opintomenestyksestä ja työkokemuksesta. Mikäli tiedossasi on, että oppilaitoksesi tutkimusta ja opetusta on arvioitu riippumattoman arvioijatahon toimesta, voit halutessasi lisäksi hakulomakkeella ilmoittaa arviointiraportin osoitteen tai laittaa sen hakemuksesi liitteeksi.
 • Mikäli sinulla on hakuperusteena käyttämäsi tutkinnon lisäksi muita korkeakoulututkintoja, jotka haluat otettavan arvioinnissa huomioon, toimita niistäkin virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta.
 • Motivaatiokirje. Motivaatiokirje on osa hakulomaketta ja lisää tietoa sen täyttämisestä löydät täältä.

Tietoa vaadittavien liitteiden toimittamisesta.

Tietoa kielitaidon kielitaidon osoittamisesta.

Tietyissä maissa tutkinnon suorittaneiden pitää noudattaa maakohtaisia vaatimuksia asiakirjojen toimittamisessa.

Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten.

Toimitettava viimeistään 10.4.2019, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Tarvittavat liitteet: Turun, Lapin tai Itä-Suomen yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneet

Toimita hakemuksen liitteeksi seuraavat asiakirjat:

 • Kopio tutkintotodistuksesta: oikeusnotaarin tutkinto
 • Opintosuoritusote oikeusnotaarin tutkinnosta.

1) Lue huolellisesti ohjeet liitteitä koskevista vaatimuksista.

2) Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

3) Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. HUOM! Lopullinen tutkintotodistus on esitettävä viimeistään 14.8.2019.

Toimitettava viimeistään 10.4.2019, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140