Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
20 (0)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa oikeustieteen maisterin tutkinnon.

Voit hakea oikeustieteen maisterin koulutusohjelmaan tämän hakukohteen kautta, jos olet suorittanut joko

 • oikeusnotaarin tutkinnon Turun yliopistossa, Lapin yliopistossa tai Itä-Suomen yliopistossa, tai
 • oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan ulkomaisten koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaavin korkeakouluopintoihin.

Opiskelijat valitaan suomen kieltä taitavina.

Huomaathan, että jos olet suorittanut rättsnotarie-tutkinnon Åbo Akademissa, sinun tulee hakea hakukohteen ”Magisteransökan, magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska), juris magister (2 år)” kautta ruotsin kieltä taitavana. Suomen kielen taitoisten valinta ja ruotsin kielen taitoisten valinta ovat erillisiä hakukohteita. Et voi hakea yhtä aikaa molempiin hakukohteisiin.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa
 • sinulla on soveltuva tutkinto ja vaaditut opinnot.

Hakukelpoisuudesta ja sen osoittamisesta kerrotaan tämän sivun kohdassa "Hakukelpoisuusvaatimukset" ja liitteiden toimittamisesta kerrotaan tämän sivun kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Valintamenettely

Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, valinnan tulokseen vaikuttaa menestyksesi akateemisessa arvioinnissa, jossa kiinnitetään huomiota alalle soveltuvien opintojen määrään, laatuun ja arvosanatasoon. Hakijat asetetaan järjestykseen erikseen kullekin hakijaryhmälle määriteltyjen valintaperusteiden mukaisesti eri valintatapajonoissa:

 • Turun, Lapin tai Itä-Suomen yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneiden valintajono
 • Oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan ulkomaisen koulutuksen suorittaneiden valintajono

Valinnassa voidaan asettaa hakijoita varasijoille. Jos hyväksytyt hakijat eivät ota vastaan heille tarjottuja opiskelupaikkoja, kyseisiä paikkoja voidaan tarjota varasijoilla oleville hakijoille. Varasijat ovat valintajonokohtaisia.

Kaikissa valinnoissa hakuperusteena olevien opintojen on oltava suoritetut hakuajan päättymiseen mennessä. Tutkinnonsuoritusoikeutta voi kuitenkin hakea myös henkilö, joka ei ole vielä saanut edeltävää tutkintoa valmiiksi.

Turun, Lapin tai Itä-Suomen yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneet

Turun, Lapin tai Itä-Suomen yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneista valitaan enintään 10 uutta opiskelijaa. Opiskelijat valitaan suomen kieltä taitavina. Kymmenestä hyväksyttävästä enintään 3 valitaan suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa tiedekunnan Vaasan koulutusyksikössä. Sinun täytyy ilmoittaa hakemuksessasi, haetko Helsinkiin vai Vaasaan. Valinta on sitova. Helsinkiin ja Vaasaan hakeneet asetetaan yhteen yhteiseen paremmuusjärjestykseen.

Hakijat valitaan heidän oikeusnotaarin tutkinnossaan osoittamansa opintomenestyksen perusteella paremmuusjärjestyksessä. Hakijoiden arvosanat muunnetaan tarvittaessa nykyiselle 1-5 -asteikolle rehtorin päätökseen 94/2004 sisältyvän muuntotaulukon mukaisesti. Arvosanat 1-5 vastaavat keskiarvoa laskettaessa suoraan pisteitä 1-5. Huomioon otetaan pakollisten aineopintojen sekä ON-lopputyön arvosanat seuraavasti:

 • Turun yliopiston asetuksen 86/1996 mukaisesta ON-tutkinnosta otetaan huomioon pakollisiin aineopintoihin (62 ov) kuuluvat opintojaksot sekä ON-lopputyön arvosana.
 • Turun yliopiston asetuksen 794/2004 mukaisesta ON-tutkinnosta otetaan huomioon oikeudenalojen perusteet -kokonaisuuteen (109 op) kuuluvat opintojaksot sekä ON-lopputyön arvosana.
 • Lapin yliopiston asetuksen 86/1996 mukaisesta ON-tutkinnosta otetaan huomioon aineopintojen opintojaksot seuraavasti: persoonallisuus-, perhe- ja jäämistöoikeus sekä prosessioikeus ja lisäksi seuraavista ne 9, joiden arvosana on korkein: hallinto-oikeus, velvoiteoikeus, kirjanpidon perusteet, kauppaoikeus, esineoikeus, työ- ja sosiaalioikeus, finanssioikeus, rikosoikeus, ympäristöoikeus, valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus, eurooppaoikeus, kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu; lisäksi otetaan huomioon ON-lopputyön arvosana.
 • Lapin yliopiston asetuksen 794/2004 mukaisesta ON-tutkinnosta otetaan huomioon pakollisiin aineopintoihin (88 op) kuuluvat opintojaksot sekä ON-lopputyön arvosana, kuitenkin 1.8.2014 aloittaneiden ON-tutkinnosta otetaan huomioon pakolliset poolit (yht. 110 op) sekä ON-lopputyön arvosana.
 • Itä-Suomen yliopiston asetuksen 794/2004 mukaisesta ON-tutkinnosta otetaan huomioon pakollisiin aineopintoihin (114 ov) kuuluvat opintojaksot sekä ON-lopputyön arvosana. 1.8.2016 tai sen jälkeen aloittaneiden ON-tutkinnosta otetaan huomioon pakollisiin aineopintoihin (119 op) kuuluvat opintojaksot sekä ON-lopputyön arvosana.

Mikäli keskiarvon laskemisessa huomioon otettaviin opintojaksoihin kuuluu muualla suoritettuja, ON-tutkintoon hyväksiluettuja opintojaksoja, nämä otetaan huomioon vain siltä osin kuin opintojakson arvosana on muunnettu ON-tutkinnossa käytettävälle arvosana-asteikolle.

Mikäli hakija on ensin suorittanut varanotaarin tutkinnon ja sitten täydentänyt sen oikeusnotaarin tutkinnoksi joko asetuksen 86/1996 tai 794/2004 mukaan, huomioon otetaan yllä esitettyjen opintojaksoluetteloiden mukaisesti soveltuvin osin sekä varanotaarintutkintoon sisältyneitä opintoja että oikeusnotaarin tutkintoa varten suoritettuja täydennysopintoja.

Mikäli opiskelija on siirtynyt opiskelemaan uuden tutkintoasetuksen mukaista tutkintoa ja siirtymäsäännösten soveltamisen takia hänen tutkintonsa rakenne poikkeaa sekä vanhan että uuden asetuksen mukaisesta tai mikäli hänen tutkintonsa rakenne muusta syystä poikkeaa sekä vanhan että uuden asetuksen mukaisesta tai valintaperusteiden soveltamisesta muusta syystä tarvitaan lisäselvitystä, Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valintalautakunta ratkaisee tarvittaessa, miten valintaperusteita sovelletaan tällaisen hakemuksen suhteen.

Tasakeskiarvon sattuessa ratkaisee kirjallisen työn/ON-lopputyön arvosana. Jos tämäkin on sama, hyväksytään tiedekuntaan kaikki samaan keskiarvoon yltäneet. Opiskelijan opintomenestyksen keskiarvon on kuitenkin aina oltava vähintään arvosana 3,0 ja lisäksi kirjallisen työn arvosanan on oltava vähintään 3. Kirjallisen työn arvosana lasketaan mukaan keskiarvoon.

Oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet

Oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneista valitaan enintään 10 uutta opiskelijaa, kuitenkin siten, että suomen kieltä taitavina hakevia ja ruotsin kieltä taitavina hakevia valitaan tästä hakijaryhmästä yhteensä enintään 10. Kymmenen aloituspaikan kiintiö on siten yhteinen hakukohteiden ”Maisterihaku, oikeustieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), oikeustieteen maisteri (2 v)” ja ”Magisteransökan, magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska), juris magister (2 år)” kesken.

Kymmenestä hyväksyttävästä enintään 3 valitaan suorittamaan oikeustieteen maisterin tutkintoa tiedekunnan Vaasan koulutusyksikössä. Sinun täytyy ilmoittaa hakemuksessasi, haetko Helsinkiin vai Vaasaan. Valinta on sitova. Helsinkiin ja Vaasaan hakeneet asetetaan yhteen yhteiseen paremmuusjärjestykseen.

Opiskelijavalinta perustuu hakemusten kokonaisarviointiin. Opiskelijavalinnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että hakijan aiempaan tutkintoon sisältyvien ja/tai hakuperusteena olevat opinnot ovat suoritustasoltaan, laadultaan ja sisällöltään koulutusohjelmaan soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia, jotta opinnot muodostavat mahdollisimman hyvän pohjan opinnoille oikeustieteen maisterin koulutusohjelmassa.

Valinta tapahtuu ensisijaisesti aiempien opintojen sisällön, tutkinnon laadun, opintomenestyksen ja opiskelijan laatiman motivaatiokirjeen perusteella. Valinnassa voidaan myös ottaa huomioon hakijan työkokemus.

Koska valinta perustuu hakemusten kokonaisarviointiin, viime kädessä vaatimukset määräytyvät hakijoiden määrän ja hakemusten tason mukaan. Näin ollen vaikka hakija täyttäisi edellä mainitut kriteerit, se ei vielä välttämättä riitä opiskelupaikan saamiseen.

Opiskelijaksi otetuille voidaan määrätä enintään yhden vuoden opintoja edellyttävä määrä täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Valinnan tulos

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Voit hakea oikeustieteen maisterin koulutusohjelmaan tämän hakukohteen kautta, jos olet suorittanut joko

 • oikeusnotaarin tutkinnon Turun yliopistossa, Lapin yliopistossa tai Itä-Suomen yliopistossa, tai
 • oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan ulkomaisten koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaavin korkeakouluopintoihin.

Opiskelijat valitaan suomen kieltä taitavina.

Huomaathan, että jos olet suorittanut rättsnotarie-tutkinnon Åbo Akademissa, sinun tulee hakea hakukohteen ”Magisteransökan, magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska), juris magister (2 år)” kautta ruotsin kieltä taitavana.

Turun, Lapin tai Itä-Suomen yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneet

Olet hakukelpoinen tässä hakijaryhmässä, jos

 • Osoitat viimeistään 31.7.2018 suorittaneesi tutkintoasetuksen 86/1996 tai 794/2004 mukaisen oikeusnotaarin tutkinnon Turun yliopistossa, Lapin yliopistossa tai Itä-Suomen yliopistossa. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.
 • Osoitat viimeistään 28.3.2018 suorittaneesi suorittaneesi koulutusohjelmaan vaadittavat opinnot. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Valintaperusteet”.
 • Osoitat viimeistään 28.3.2018 suomen kielen taitosi Helsingin yliopiston yleisten valintalinjausten mukaisesti. Tietoa kielitaidon osoittamisesta.

Hakuperusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen 28.3.2018 mennessä.

Oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet

Olet hakukelpoinen tässä hakijaryhmässä, jos

 • Osoitat viimeistään 31.7.2018 suorittaneesi oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Oikeusnotaarin tutkintoa vastaavaksi ulkomaiseksi koulutukseksi katsotaan sellainen ulkomainen oikeustieteellinen korkeakoulututkinto, joka tasoltaan, laajuudeltaan ja sisällöltään vastaa oikeusnotaarin tutkintoa ja joka samoin kuin oikeusnotaarin tutkinto on tutkinnon suoritusmaassa osa oikeustieteen alan säänneltyihin ammatteihin johtavaa koulutusta.
 • Osoitat viimeistään 28.3.2018 suorittaneesi suorittaneesi koulutusohjelmaan vaadittavat opinnot. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Valintaperusteet”.
 • Osoitat viimeistään 28.3.2018 suomen kielen taitosi Helsingin yliopiston yleisten valintalinjausten mukaisesti. Tietoa kielitaidon osoittamisesta.

Hakuperusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen 28.3.2018 mennessä.

Oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan ulkomaisen koulutuksen suorittaneet voivat hakea oikeustieteen maisterin koulutusohjelmaan joko suomen kieltä taitavina tai ruotsin kieltä taitavina. Jos haluat hakea ruotsin kieltä taitavana, sinun tulee kuitenkin hakea hakukohteen ”Magisteransökan, magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska), juris magister (2 år)” kautta.

Tarvittavat liitteet: Oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan ulkomaisen koulutuksen suorittaneet.

Toimita hakemuksen liitteeksi seuraavat asiakirjat:

 • Virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta: oikeusnotaarin tutkintoa vastaava ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Todennus siitä, että suorittamasi tutkinto täyttää vaaditut kriteerit. Oikeusnotaarin tutkintoa vastaavaksi ulkomaiseksi koulutukseksi katsotaan sellainen ulkomainen oikeustieteellinen korkeakoulututkinto, joka tasoltaan, laajuudeltaan ja sisällöltään vastaa oikeusnotaarin tutkintoa ja joka samoin kuin oikeusnotaarin tutkinto on tutkinnon suoritusmaassa osa oikeustieteen alan säänneltyihin ammatteihin johtavaa koulutusta. Todennuksena pidetään esimerkiksi oppilaitoksen tai valtion toimivaltaisen viranomaisen myöntämää todistusta siitä, että hakijan hakuperusteena käyttämä korkeakoulututkinto antaa asianomaisessa valtiossa oikeuden oikeustieteen alan säänneltyihin ammatteihin tai samoin kuin oikeusnotaarin tutkinto on tutkinnon suoritusmaassa osa oikeustieteen alan säänneltyihin ammatteihin johtavaa koulutusta. Todennuksena pidetään myös muuta luotettavaa selvitystä kriteerin täyttymisestä.
 • Em. tutkintoa koskeva virallisesti oikeaksi todistettu opintosuoritusote
 • Todistus suomen kielen taidosta
 • Viralliset käännökset
 • Tutkintotodistuksen liite (diploma supplement)
 • Harkintasi mukaan sellaiset todistukset, joista arvioit voivan olla sinulle etua kokonaisarvioinnissa, joka muodostuu aiempien opintojen sisällöistä, tutkinnon laadusta, opintomenestyksestä ja työkokemuksesta. Mikäli tiedossasi on, että oppilaitoksesi tutkimusta ja opetusta on arvioitu riippumattoman arvioijatahon toimesta, voit halutessasi lisäksi hakulomakkeella ilmoittaa arviointiraportin osoitteen tai laittaa sen hakemuksesi liitteeksi.
 • Motivaatiokirje. Motivaatiokirje on osa hakulomaketta ja lisää tietoa sen täyttämisestä löydät täältä.

Tietoa vaadittavien liitteiden toimittamisesta.

Tietoa kielitaidon kielitaidon osoittamisesta.

Tietyissä maissa tutkinnon suorittaneiden pitää noudattaa maakohtaisia vaatimuksia asiakirjojen toimittamisessa.

Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten.

Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Tarvittavat liitteet: Turun, Lapin tai Itä-Suomen yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneet

Toimita hakemuksen liitteeksi seuraavat asiakirjat:

 • Kopio tutkintotodistuksesta: oikeusnotaarin tutkinto
 • Opintosuoritusote oikeusnotaarin tutkinnosta.

Tietoa vaadittavien liitteiden toimittamisesta.

Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten.

 

Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140