Hakeminen

Maisterihaku, Neurotieteen maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Haku maisterikoulutukseen, englanninkieliset ja monikieliset maisteriohjelmat, kevät 2019 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
3.12.2018, 08:0011.1.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
20 (0)

Hakukelpoisuus

Voit hakea, jos täytät seuraavat kolme ehtoa:

 1. Olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (myös amk) tai jatkotutkinnon Suomessa tai ulkomailla tai suoritat sen 31.7.2019 mennessä.
 2. Olet suorittanut tai suoritat maisteriohjelman edellyttämät soveltuvat opinnot viimeistään 11.1.2019 mennessä. Soveltuvista opinnoista kerrotaan tarkemmin alla.
 3. Sinulla on riittävä suomen, ruotsin tai englannin kielen taito. Kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavan henkilön asemassa, lue sinua koskevat ohjeet.

Valintamenettely

Sinut voidaan valita vain, jos

 • osoitat hakukelpoisuutesi (ks. yllä) annettuun määräaikaan mennessä
 • täytät sähköisen hakemuksen Opintopolussa hakuajan (3.12.2018–11.1.2019) puitteissa ja toimitat tarvittavat liitteet annettuun määräaikaan mennessä. Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä
 • olet suorittanut maisteriohjelmaan soveltuvan vähintään alemman korkeakoulututkinnon. Huomaathan, että vaikka tutkinto, jonka perusteella haet, ei olisikaan vielä valmis hakuaikana, on sinulla oltava riittävä määrä soveltuvia opintoja suoritettuna 11.1.2019 mennessä.

Neurotieteen maisteriohjelmaan valittavan hakijan aiempien opintojen tulee antaa riittävät edellytykset maisteriohjelman opintojen sujuvaan suorittamiseen.

Hakuperusteena olevaan tutkintoon sisältyvien, tai sen lisäksi suoritettujen opintojen tulee olla sisällöltään ja suoritustasoltaan hakukohteena olevan maisteriohjelman ja sen tieteenalojen kannalta soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia, jotta ne tarjoavat riittävät valmiudet ja tiedot maisterin opintoja varten. Opintojen soveltuvuus ja niiden riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä. Ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Hakijat, joilla on jo saman tai läheisen alan ylempi korkeakoulututkinto, otetaan huomioon opiskelijavalinnassa ainoastaan erityisen painavin perustein ja mikäli haettava tutkinto on sisällöltään riittävän erilainen kuin hakijan aiempi tutkinto. Lähtökohtaisesti ylemmällä korkeakoulututkinnolla haetaan jatkotutkinnon suoritusoikeutta.

Arviointi perustuu hakuajan umpeutumiseen mennessä suoritettuihin opintoihin.

Hakija voi liittää hakemuksensa tueksi työtodistuksia tai ohjaajan lausuntoja maisteriohjelman alaan liittyvästä tutkimustyöstä.

Sinun täytyy hakemuslomakkeella valita opintosuunta, mutta valintasi ei ole sitova. Maisteriohjelmassa on kaksi opintosuuntaa: A) Neurotiede, B) Fysiologia. Opintosuunta huomioidaan arvioitaessa aiempien opintojen soveltuvuutta sekä motivaatiokirjettä.

Hakijoiden kaksivaiheinen arviointi ja valinta

Neurotieteen maisteriohjelman opiskelijavalinta on kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa kaikki hakukelpoiset hakijat arvioidaan hakuasiakirjojen perustella seuraavin kriteerein, joista kukin pisteytetään asteikolla 0-5:

 • aikaisempien opintojen soveltuvuus haettuun maisteriohjelmaan
 • opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan vaadittavissa aiemmin suoritetuissa opinnoissa (arvosanataso sekä opintojen eteneminen suhteessa käytettyyn opiskeluaikaan)
 • motivaatiokirje

Tämän ohjelman osalta on olemassa tarkempaa tietoa arvioinnin vaiheista ja hakemusten pisteyttämisestä.

Ensimmäisen vaiheen arvioinnissa minimipistemäärän 11 ylittäneet hakijat asetetaan pistemäärän mukaiseen paremmuusjärjestykseen, ja näistä valitaan 40 parasta haastateltaviksi arvioinnin toisessa vaiheessa.

Haastattelussa on tietty määrä ennalta asetettuja kysymyksiä, joilla syvennetään hakuasiakirjojen tietoja aiemmista opinnoista, tavoitteista ja mahdollisesta tutkimuskokemuksesta. Haastattelut pisteytetään käyttäen arviointiasteikkoa 0 – 5. Valituksi tuleminen edellyttää haastatteluun osallistumista. Haastattelu toteutetaan Skype-ohjelman avulla. Haastattelu järjestetään pääasiassa englannin kielellä. Hakijat, jotka haluavat suorittaa tutkinnon suomen tai ruotsin kielellä voivat kuitenkin pyytää, että haastattelu pidetään sillä kielellä, minkä hakija on määritellyt tutkinnon kohdalle hakulomakkeeseen.

Valinta perustuu kaksivaiheisesta arvioinnista laskettuun kokonaispistemäärään. Tullakseen valituksi hakijan on saatava vähintään kokonaispistemäärä 16. Ohjelmaan hyväksytään kokonaispisteiden perustella 20 parasta. Lopuista vähintään kokonaispistemäärän 16 saavuttaneista muodostetaan varalista.

Ammattikorkeakoulututkinnon perusteella hakevat arvioidaan samassa yhteydessä ja samalla tavalla kuin muutkin hakijat, mutta heille luetaan eduksi vähintään vuoden mittainen, tutkinnon suorittamisen jälkeen tieteellisessä tutkimusryhmässä kertynyt työkokemus, joka on ollut merkittävässä määrin itsenäistä tutkimustyötä. Tutkimustyökokemuksen määrän ja laadun tulee käydä selkeästi ilmi hakemukseen liitettävästä työtodistuksesta tai työn ohjaajan lausunnosta. Tutkimustyökokemus arvioidaan arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa osana aikaisempien opintojen soveltuvuuden arviointia.

Jos useammalla hakijalla on koulutusohjelmaan soveltuvat aikaisemmat opinnot, mutta kaikki eivät mahdu hakukohteen kiintiöön, hakijoita verrataan toisiinsa ja ainoastaan parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi. Hakukohteen ei myöskään tarvitse ottaa ilmoittamaansa valintakiintiötä täyteen. 

Jos kaksi tai useampi hakija on arvioinnin jälkeen tasatilanteessa, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti haastattelun, toissijaisesti soveltuvien opintojen, kolmanneksi opintomenestyksen ja neljänneksi motivaatiokirjeen perusteella

Jos haet useampaan kuin yhteen Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan hakukohteeseen tässä maisterihaussa, sinun on asetettava hakukohteet hakemuksessasi suosiojärjestykseen. Jos voisit tulla valituksi useampaan hakukohteeseen, sinut voidaan valita vain siihen hakukohteeseen, joka on hakemuksessasi suosiojärjestyksessä korkeimmalla.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 12.4.2019. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2018.

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa filosofian maisterin tutkinnon neurotieteen maisteriohjelmassa.

Neurotieteen monikielisessä maisteriohjelmassa sinun on valittava hakulomakkeella tutkintosi suorituskieli (suomi, ruotsi tai englanti). Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka opetus suurimmaksi osaksi onkin englanninkielistä, voit mm. vastata tenttikysymyksiin, kirjoittaa mahdolliset kurssityösi sekä pro gradu -tutkielmasi valitsemallasi tutkinnon suorituskielellä. Huomaathan, että voit hakea tähän maisteriohjelmaan vain yhdellä kielellä ja että tämä haun aikana valitsemasi kieli määrittelee tutkinnonsuorituskielesi (suomi, ruotsi tai englanti). Huomaathan, että hakulomake on englanninkielinen riippumatta valitsemastasi suorituskielestä. Voit kuitenkin vastata hakulomakkeen kysymyksiin suomeksi tai ruotsiksi, jos valitset tutkintosi suorituskieleksi suomen tai ruotsin. Kieltä koskeva valinta on sitova ja sinun on osoitettava kielitaitosi kyseisessä kielessä. Maisteriohjelmaan voidaan ottaa uusia opiskelijoita yhteensä enintään 20 riippumatta tutkinnonsuorituskielestä ja hakukohteesta.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
 • virallinen opintosuoritusote
 • Diploma Supplement (mikäli saatavilla)
 • todistus kielitaidosta
 • tarvittaessa viralliset käännökset
 • tavallinen valokopio passista TAI virallisesta henkilökortista TAI suomalaisesta oleskelulupakortista
 • motivaatiokirje, joka kirjoitetaan hakulomakkeelle
 • Kopiot työtodistuksista tai ohjaajan lausunnoista maisteriohjelman alaan liittyvästä tutkimustyöstä. Todistuksen on selkeästi osoitettava työkokemuksen laatua ja määrää. Huomaathan, että tämä liite ei ole pakollinen, jos sinulla ei ole soveltuvaa työ- tai tutkimuskokemusta.

1) Lue huolellisesti ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

2) Sinun on osoitettava kielitaitosi siinä kielessä (suomi, ruotsi tai englanti), jonka valitset hakulomakkeella tutkintosi suorituskieleksi. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

3) Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. HUOM! Lopullinen tutkintotodistus on esitettävä viimeistään 14.8.2019.

Toimitettava viimeistään 11.1.2019, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
Unioninkatu 40 C
00170 HELSINKI
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140