Haku
Haku maisterikoulukseen, englanninkieliset ja monikieliset maisteriohjelmat, kevät 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
1.12.2017, 08:0012.1.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
20 (0)

Nämä ohjeet koskevat jo päättynyttä hakua. Hakuohjeet seuraavalle hakuajalle (3.12.2018- 11.1.2019) tullaan julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa filosofian maisterin tutkinnon materiaalitutkimuksen maisteriohjelmassa.

Materiaalitutkimuksen monikielisessä maisteriohjelmassa voit valita tutkinnonsuorituskieleksesi joko suomen, ruotsin tai englannin. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka opetus suurimmaksi osaksi onkin englanninkielistä, voit mm. vastata tenttikysymyksiin, kirjoittaa mahdolliset kurssityösi sekä pro gradu -tutkielmasi valitsemallasi tutkinnonsuorituskielellä. Huomaathan, että voit hakea tähän maisteriohjelmaan vain yhdellä kielellä ja että tämä haun aikana valitsemasi kieli määrittelee tutkinnonsuorituskielesi (suomi, ruotsi tai englanti). Huomaathan myös, että hakulomake on englanninkielinen riippumatta valitsemastasi tutkinnonsuorituskielestä. Voit kuitenkin vastata hakulomakkeen kysymyksiin suomeksi tai ruotsiksi, jos valitset tutkinnonsuorituskieleksesi suomen tai ruotsin.

Maisteriohjelmaan voidaan ottaa uusia opiskelijoita yhteensä enintään 20 riippumatta tutkinnonsuorituskielestä ja hakukohteesta.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa

Hakukelpoisuudesta ja sen osoittamisesta kerrotaan tämän sivun kohdassa "Hakukelpoisuusvaatimukset" ja liitteiden toimittamisesta kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Valintamenettely

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita. Alla on kuvattu valintaperusteet, joita käytetään niiden hakijoiden kohdalla, jotka täyttävät valituksi tulemisen vähimmäisehdot.

Materiaalitutkimuksen maisteriohjelman opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijat, joilla on alempi korkeakoulututkinto fysiikan tai kemian alalta tai muu soveltuva tutkinto. Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä fysiikan tai kemian alemman korkeakoulututkinnon tasoa vastaavia keskeisiä tieteenalaopintoja. Ohjelman vaatimat opinnot on oltava suoritettuna näiden ohjeiden kohdan ”Hakukelpoisuusvaatimukset” / ehto 2. mainitsemaan ajankohtaan mennessä, vaikka hakuperustetutkintosi olisi vielä kesken.

Sinun tulee valita hakulomakkeella, mille ohjelman opintosuunnalle haet. Eri opintosuuntiin hakeutuvilta edellytetään kyseisestä opintosuuntaa tukevia tieteenalaopintoja. Esimerkiksi laskennallisen materiaalifysiikan opintosuuntaan hakeutuvilta vaaditaan ohjelmointitaito. Maisteriohjelman opintosuunnat ovat kokeellinen materiaalifysiikka, laskennallinen materiaalifysiikka, lääketieteellinen fysiikka ja biofysiikka, polymeerimateriaalien kemia, epäorgaaninen materiaalikemia sekä elektroniikka ja teollisuusfysiikka. Opintosuunta kirjataan opinto-oikeuteen hyväksymisen yhteydessä.

Valinnan tulokseen vaikuttaa menestyksesi akateemisessa arvioinnissa, jossa kiinnitetään huomiota alalle soveltuvien opintojen määrään, laatuun ja arvosanatasoon sekä hakijan motivaatiokirjeeseen ja sen sisältämään opintosuunnitelmaan.

Valintaprosessissa hakemuksesi tullaan pisteyttämään kolmessa eri kategoriassa: aikaisempien opintojen soveltuvuus, opintomenestys hakuperusteena olevissa opinnoissa sekä motivaatiokirje. Tarkemmat tiedot matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan monikielisissä maisterivalinnoissaan käyttämästä pisteytyksestä.

Opintojen soveltuvuuden ja laadun arvioinnissa käytetään hakijan hakulomakkeelle tekemää analyysia aiemmista opinnoistaan maisteriohjelman keskeisillä osa-alueilla, eli fysiikassa ja kemiassa. Opintosuunnitelman realistisuutta arvioidaan suhteessa muista valintakriteereistä muodostettuun kokonaiskuvaan.

Motivaatiokirje ja analyysi aiemmista opinnoista ovat osa valintaperusteita ja ne kirjoitetaan annettujen kysymysten perusteella hakulomakkeelle.

Jos useammalla hakijalla on koulutusohjelmaan soveltuvat aikaisemmat opinnot, mutta kaikki eivät mahdu hakukohteen kiintiöön, hakijoita verrataan toisiinsa ja ainoastaan parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi.  Hakukohteen ei myöskään tarvitse ottaa ilmoittamaansa valintakiintiötä täyteen. Yliopisto ei tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Jos haet useampaan kuin yhteen Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakukohteeseen tässä maisterihaussa, sinun on asetettava hakukohteet hakemuksessasi suosiojärjestykseen. Jos voisit tulla valituksi useampaan hakukohteeseen, sinut voidaan valita vain siihen hakukohteeseen, joka on hakemuksessasi suosiojärjestyksessä korkeimmalla.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Valinnan tulos

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 13.4.2018. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2018.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Nämä ohjeet koskevat jo päättynyttä hakua. Hakuohjeet seuraavalle hakuajalle (3.12.2018- 11.1.2019) tullaan julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä.

Voit hakea, jos täytät seuraavat kolme ehtoa:

 1. Olet suorittanut alemman (myös amk) tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon Suomessa tai ulkomailla 31.7.2018 mennessä. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.
 2. Olet suorittanut maisteriohjelmaan vaadittavat hakuperusteopinnot viimeistään 12.1.2018. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Valintaperusteet” ja ”Tarvittavat liitteet”.
 3. Osoitat osaavasi suomea, ruotsia tai englantia rehtorin päätöksen (HY/219/00.00.06.00/2017) mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Tarvittavat liitteet

Nämä ohjeet koskevat jo päättynyttä hakua. Hakuohjeet seuraavalle hakuajalle (3.12.2018- 11.1.2019) tullaan julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä.

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
 • virallinen opintosuoritusote
 • todistus kielitaidosta
 • viralliset käännökset
 • tavallinen valokopio passista TAI suomalaisesta oleskelulupakortista
 • motivaatiokirje ja opintosuunnitelma (täytetään hakulomakkeelle)
 • tutkintotodistuksen liite (jos saatavilla)

1) Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista. Tietyissä maissa opintoja suorittaneiden pitää noudattaa maakohtaisia vaatimuksia asiakirjojen toimittamisessa. Katso maakohtaiset ohjeet.

2) Sinun on osoitettava kielitaitosi siinä kielessä (suomi, ruotsi tai englanti), jonka valitset hakulomakkeella tutkintosi suorituskieleksi. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. Lopullinen tutkintotodistus on esitettävä viimeistään 14.8.2018.

Toimitettava viimeistään 12.1.2018, 15:00
Toimitusosoite
University Admissions Finland
Unioninkatu 40 C
00170 HELSINKI
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140