Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
20 (0)

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa filosofian maisterin tutkinnon matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmassa.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa
 • osoitat tarvittaessa kielitaitosi
 • sinulla on soveltuva tutkinto ja vaaditut opinnot
 • suoritat valintakokeen hyväksyttävästi

Hakukelpoisuudesta ja sen osoittamisesta kerrotaan tämän sivun kohdassa "Hakukelpoisuusvaatimukset".  Liitteiden toimittamisesta kerrotaan tämän sivun kohdassa ”Tarvittavat liitteet”. Valintakokeesta kerrotaan tämän sivun kohdassa "Pääsy- ja soveltuvuuskoe".

Va­lin­ta­me­net­te­ly

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita. Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, valinta perustuu soveltuvien opintojen määrään, laatuun ja arvosanatasoon, motivaatiokirjeeseen ja sen sisältämään opintosuunnitelmaan sekä aineenopettajan valintakokeeseen.

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelman opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijat, joilla on soveltuva alempi korkeakoulututkinto, joka sisältää vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot matematiikassa, fysiikassa tai kemiassa, sekä vähintään 60 opintopisteen laajuiset toisen opetettavan aineen opinnot. Maisteriohjelman opintosuunnat ovat matematiikan opettajan opintosuunta, fysiikan opettajan opintosuunta ja kemian opettajan opintosuunta. Sinun tulee ilmoittaa hakulomakkeella, mille opintosuunnalle haet. Opintosuunta kirjataan opinto-oikeuteen hyväksymisen yhteydessä.

Aineenopettajan koulutukseen hyväksytyillä edellytetään olevan suomen- tai ruotsinkielinen koulusivistys tai vähintään hyvä suomen tai ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan hakiessasi sinun on osoitettava hakuvaiheessa riittävä kotimaisen kielen taito jollakin rehtorin päätöksessä HY/219/00.00.06.00/2017 mainitulla tavalla. Hakijoilta, jotka osoittavat kielitaidon HY:n tai jonkin muun suomalaisen yliopiston kielikeskuksen tai kielipalveluiden kokeella tai yleisellä kielitutkinnolla, edellytetään kuitenkin rehtorin päätöksestä poiketen HY:n kielipalveluiden kokeesta keskiarvona taitotaso 5 tai yleisestä kielitutkinnosta taitotaso 5 kaikista osa-alueista.

Aineenopettajan valintakoe on ryhmä- tai yksilöhaastattelu. Jotta haastattelun voi suorittaa hyväksytysti, tulee molempien haastattelijoiden puoltaa hakijan valintaa. Jos sinulla on pedagogisten opintojen suoritusoikeus toisessa yliopistossa, voit hakea vapautusta aineenopettajan valintakokeesta ja pedagogisten opintojen suoritusoikeuden siirtämistä Helsingin yliopistoon. Jos olet jo suorittanut pedagogiset opinnot, saat vapautuksen aineenopettajan valintakokeesta. Valintakokeesta kerrotaan tämän sivun kohdassa "Pääsy- ja soveltuvuuskoe".

Koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi hyväksytyltä hakijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista, kuitenkin enintään 30 opintopistettä. Täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää tutkintoon. Mahdollisista täydentävistä opinnoista ilmoitetaan hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Jos useammalla hakijalla on koulutusohjelmaan soveltuvat aikaisemmat opinnot, mutta kaikki eivät mahdu hakukohteen kiintiöön, hakijoita verrataan toisiinsa ja ainoastaan parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi.  Hakukohteen ei myöskään tarvitse ottaa ilmoittamaansa valintakiintiötä täyteen. Yliopisto ei tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille viimeistään 28.6.2018. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2018.

 

Voit hakea, jos täytät seuraavat kolme ehtoa:

 1. Olet suorittanut alemman (myös amk) tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon Suomessa tai ulkomailla 31.7.2018 mennessä. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.
 2. Olet suorittanut maisteriohjelmaan vaadittavat hakuperusteopinnot viimeistään 28.3.2018. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Valintaperusteet” ja ”Tarvittavat liitteet”.
 3. Osoitat osaavasi suomea tai ruotsia rehtorin päätöksen (HY/219/00.00.06.00/2017) mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Aineenopettajan valintakoe

Yleistä tietoa aineenopettajan valintakokeesta

Aineenopettajan valintakoe on ryhmä- tai yksilöhaastattelu. Haastattelun apuna saatetaan käyttää materiaalia, joka jaetaan haastattelun alussa. Haastattelun kesto on 20 minuuttia. Haastattelun tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opettajan työhön. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta, sitoutuneisuutta ja koulutettavuutta.

Hakijat kutsutaan aineenopettajan valintakokeeseen. 

Tullaksesi valituksi sinun on suoritettava aineenopettajan valintakoe. Jos sinulla kuitenkin on pedagogisten opintojen suoritusoikeus toisessa yliopistossa, voit hakea vapautusta aineenopettajan valintakokeesta ja pedagogisten opintojen suoritusoikeuden siirtämistä Helsingin yliopistoon. Lisäksi, mikäli olet jo suorittanut pedagogiset opinnot, sinun ei tarvitse suorittaa aineenopettajan valintakoetta.

Valintakokeen kieli

Aineenopettajan valintakoe pidetään joko suomeksi tai ruotsiksi. Sinun tulee valita haastattelun kieli hakulomakkeella.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Koe pisteytetään asteikolla 0–150 pistettä. Kokeessa arvioitavat osa-alueet ovat:

 1. motivoituneisuus,
 2. sitoutuneisuus sekä
 3. koulutettavuus.

Jokainen osa-alue arvioidaan asteikolla 0–50 pistettä siten, että kumpikin arvioitsija arvioi jokaisen osa-alueen asteikolla 0–25 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi aineenopettajan koulutukseen, hakijan on saatava kokeesta vähintään 60 pistettä siten, että kustakin osa-alueesta tulee saada vähintään 15 pistettä.

Molempien arvioitsijoiden täytyy lisäksi puoltaa hakijan hyväksymistä, jotta hakija voi tulla valituksi aineenopettajan koulutukseen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Perehdy huolellisesti ohjeeseen siitä, miten aineenopettajan valintakokeessa toimitaan.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmalla ei ole haku- eikä valintayhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa. Niinpä Helsingin yliopiston matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelman valintakoe ei kelpaa haettaessa muihin korkeakouluihin eikä muun korkeakoulun valintakoe kelpaa haettaessa Helsingin yliopiston matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmaan.

Kukin korkeakoulu päättää itsenäisesti valintakokeittensa järjestelyistä, joten muut korkeakoulut saattavat noudattaa toisenlaisia käytäntöjä.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Jos arvelet tarvitsevasi valintakokeeseen erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä, tutustu ohjeeseen, jossa kerrotaan, kuinka erityisjärjestelyjä haetaan.

Jotkin koesaleista eivät valitettavasti sovi liikuntaesteisille. Jos käytät pyörätuolia tai liikuntakykysi on jotenkin muuten rajoittunut, sinun on haettava oikeutta erityisjärjestelyihin valintakokeessa, jotta voisit suorittaa kokeen sinulle soveltuvassa tilassa.

Huomioithan, että erityisjärjestelyjä Helsingin yliopistossa on haettava viimeistään 28.3.2018 klo 15.00.

Lisätietoa: ohjeet eritysjärjestelyjen hakemiseksi

Valintakokeen aika ja paikka

Aineenopettajan valintakokeeseen kutsutun on ilmoittauduttava koepaikalla kutsussa mainittuna aikana. Mikäli hakija ei osallistu kokeeseen, häntä ei voida hyväksyä aineenopettajan koulutukseen tässä valinnassa.

Valintakoe järjestetään Helsingissä. Kokeen täsmällinen paikka ja aika ilmoitetaan valintakoekutsussa. Tarkka paikka ilmoitetaan keväällä 2018 myös Helsingin yliopiston valintakokeiden paikat -nettisivulta.

Voit suorittaa kokeen vain Helsingin yliopiston hakijapalveluiden järjestämässä ja valvomassa tilassa. Et siis voi suorittaa koetta missään muualla.

Aika
5.6.2018, 08:006.6.2018, 17:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
 • virallinen opintosuoritusote
 • todistus kielitaidosta
 • viralliset käännökset suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
 • motivaatiokirje ja opintosuunnitelma (kirjoitetaan hakulomakkeelle)

Tietoa vaadittavien liitteiden toimittamisesta.

Tietoa kielitaidon osoittamisesta.

Tietyissä maissa tutkinnon suorittaneiden pitää noudattaa maakohtaisia vaatimuksia asiakirjojen toimittamisessa.

Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten.

Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140