Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
3 (0)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan opiskelijaksi, saat oikeuden suorittaa filosofian maisterin tutkinnon logopedian maisteriohjelmassa.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt: Helsingin yliopiston entinen tai nykyinen opiskelija.

Tutkinnon suorittamisoikeuden voimassaoloaika:

 • filosofian maisteri 2 vuotta.

Logopedian maisteriohjelman uusiksi opiskelijoiksi valitaan enintään 3 opiskelijaa.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa.

Valintamenettely

Jos et täytä yllä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei voida valita.

Jos täytät yllä mainitut valituksi tulemisen vähimmäisehdot, valituksi tulemisesi riippuu:

 • Sinulla tulee olla tutkinnonsuoritusoikeus logopedian koulutuksessa jossakin muussa suomalaisessa yliopistossa.
 • Sinun tulee olla suorittanut kotiyliopiston logopedian koulutuksessa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon, johon sisältyvät kokonaisuudessaan tutkintoon vaadittavat logopedian lääketieteen opinnot, kielitieteen opinnot ja psykologian opinnot.
 • Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon sisällytetyt logopedian aineopinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (arvosana 3 asteikolla 1-5, entinen hyvä tiedot). Logopedian aineopintojen tulee olla suoritettuna ja koottuna opintokokonaisuudeksi hakuajan päättymiseen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa viimeistään kaksi viikkoa haun päättymisen jälkeen Helsingin yliopiston hakijapalveluiden erikseen ilmoittamalla tavalla.
 • Muita opintosuorituksia ei vaadita.

Valinta logopedian maisteriohjelmaan: Ei kirjallista valintakoetta 2018. Mikäli hakukelpoisia hakijoita on yli kolme, asetetaan hakijat logopedian aineopintojen keskiarvon perusteella paremmuusjärjestykseen. Mikäli samalla keskiarvolla on useampi hakija, ja sisäänoton enimmäismäärä tämän takia ylittyisi, ratkaisee kyseisessä tasapistetilanteessa arpa.

Lisätietoa:
Tilastoja opiskelijavalinnoista

Valintojen tulokset

Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään torstaina 28.6.2018 Oma Opintopolku -palvelussa.

Valintamenettelyn tulokseen tyytymätön hakija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuvaatimus toimitetaan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Määräaika ilmoitetaan hakijalle tulosten julkistamisen yhteydessä.

Lisätietoa:
Yhden paikan säännös
Tilastoja opiskelijavalinnoista

Voit hakea, jos täytät seuraavat ehdot:

 • Osoitat viimeistään hakuajan päättymiseen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä, että sinulla on tutkinnonsuoritusoikeus logopedian koulutuksessa jossakin toisessa suomalaisessa yliopistossa.
 • Osoitat viimeistään hakuajan päättymiseen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä suorittaneesi humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon sisällytettävät logopedian aineopinnot. Aineopintojen tulee olla suoritettu vähintään arvosanalla hyvä (arvosana 3 asteikolla 1-5, entinen hyvä tiedot). Aineopintojen tulee olla koottuna opintokokonaisuudeksi.
 • Olet suorittanut viimeistään 31.7.2018 mennessä humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op) logopedian koulutuksessa jossakin toisessa suomalaisessa yliopistossa. Tutkinnon valmistuminen on osoitettava 14.8.2018 klo 15.00 mennessä.
 • Osoitat viimeistään 14.8.2018 klo 15.00 mennessä, että logopedian koulutuksessa suoritettuun humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyvät kokonaisuudessaan tutkintoon vaadittavat logopedian lääketieteen opinnot, kielitieteen opinnot ja psykologian opinnot.

Katso tarkemmat ohjeet tämän sivun kohdasta, joka käsittelee hakemuksen liitteitä.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.
Lisätietoa: Pakolaisasemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimukset

Hakijan on osoitettava, että hänellä on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Kielitaito tulee todentaa jollakin Helsingin yliopiston rehtorin päätöksessä (HY/219/00.00.06.00/2017) mainitulla tavalla.

Huomioi, että mikäli logopedian maisteriohjelmaan hakeva osoittaa kielitaidon Helsingin yliopiston tai muun suomalaisen yliopiston kielipalveluiden tai kielikeskuksen kokeella tai yleisellä kielitutkinnolla, edellytetään Helsingin yliopiston tai muun suomalaisen yliopiston kielipalveluiden tai kielikeskuksen kokeesta keskiarvona taitotaso 5 tai yleisestä kielitutkinnosta taitotaso 5 kaikista osa-alueista.

Riittävän suomen/ruotsin kielen taidon voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista (rehtorin päätös HY/219/00.00.06.00/2017):

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto suomeksi/ruotsiksi.
 • Perusopetuslain tai lukiolain mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen/ruotsin kielestä.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen/ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla approbatur TAI suomi/ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur.
 • Reifeprufung/Abiturprufung-tutkinnossa suomi/ruotsi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI suomi/ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 8.
 • IB-tutkinnossa suomi/ruotsi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI suomi/ruotsi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI suomi/ruotsi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2).
 • EB-tutkinnossa suomi/ruotsi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4).
 • Korkeakoulussa suomen/ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen/ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.
 • Korkeakoulussa suomen/ruotsin kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
 • Korkeakoulututkinto suomeksi/ruotsiksi.
 • Korkeakoulututkinto pääaineena suomen/ruotsin kieli (tai vastaava).
 • Korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi/ruotsiksi.
 • Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat):
  • HY:n tai muun suomalaisen yliopiston kielipalveluiden tai kielikeskuksen koe: keskiarvona taitotaso 4;
  • Yleinen kielitutkinto: taitotaso 4 kaikista osa-alueista;
  • Valtionhallinnon kielikoe: taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa

Lisäksi ruotsin kielen taidon voi osoittaa hyväksytysti suoritetulla TISUS-kielitaitokokeella (Test in Swedish for University Studies).

Lisätietoa: Kielitaidon osoittaminen

Valintakoe

Ei kirjallista valintakoetta 2018

Mikäli hakukelpoisia hakijoita on yli kolme, asetetaan hakijat logopedian aineopintojen keskiarvon perusteella paremmuusjärjestykseen. Mikäli samalla keskiarvolla on useampi hakija, ja sisäänoton enimmäismäärä tämän takia ylittyisi, ratkaisee kyseisessä tasapistetilanteessa arpa.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
 • virallinen opintosuoritusote
 • erillinen todistus logopedian perus- ja aineopintojen suorituksesta, mikäli suoritus ja koottu opintokokonaisuus arviointeineen ei näy opintosuoritusotteella
 • todistus kielitaidosta.

Lisätietoa:
Hakemuksen liitteet haettaessa suomen- tai ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin
Kielitaidon osoittaminen
Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös
Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksesta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten.

Huomioi

 • Logopedian maisterihaussa hakuedellytyksenä olevien humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon sisällytettävien logopedian aineopintojen tulee olla valmiiksi arvioituna ja opintokokonaisuudeksi koottuna viimeistään hakuajan päättymiseen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Suoritus tulee osoittaa viimeistään kaksi viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen Helsingin yliopiston hakijapalveluiden ilmoittamalla tavalla. Logopedian aineopintojen tulee olla suoritettu vähintään kokonaisarvosanalla hyvä (arvosana 3 asteikolla 1-5, entinen hyvät tiedot).

  Lisätietoa: Hakemuksen liitteet haettaessa suomen- tai ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin

 • Logopedian maisterihaussa hakuedellytyksenä olevan toisen suomalaisen yliopiston logopedian koulutuksessa suoritetun humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon ja tähän tutkintoon vaadittavien logopedian lääketieteen opintojen, kielitieteen opintojen ja psykologian opintojen tulee olla suoritettuna viimeistään 31.7.2018. Tutkinnon tulee olla päivätty viimeistään 31.7.2018, mutta suoritus tulee osoittaa viimeistään 14.8.2018 klo 15.00 Helsingin yliopiston hakijapalveluiden ilmoittamalla tavalla.
Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Logopedian koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön piiriin. Yksityiskohtaisia tietoja mm. logopedian harjoittelun edellyttämistä ominaisuuksista on kuvattu esim. Suomen Puheterapeuttiliiton verkkosivuilla.
Lisätietoa: Puheterapeutin työn ja logopedian harjoittelujen edellyttämät ominaisuudet

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140