Hakeminen

Maisterihaku, Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma (monikielinen), filosofian maisteri (2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Haku maisterikoulutukseen, englanninkieliset ja monikieliset maisteriohjelmat, kevät 2019 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
3.12.2018, 08:0011.1.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
15 (0)

Hakukelpoisuus

Voit hakea, jos täytät seuraavat kolme ehtoa:

 1. Olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (myös amk) tai jatkotutkinnon Suomessa tai ulkomailla tai suoritat sen 31.7.2019 mennessä.
 2. Olet suorittanut tai suoritat maisteriohjelman edellyttämät soveltuvat opinnot viimeistään 11.1.2019 mennessä. Soveltuvista opinnoista kerrotaan tarkemmin alla.
 3. Sinulla on riittävä suomen, ruotsin tai englannin kielen taito. Kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavan henkilön asemassa, lue sinua koskevat ohjeet.        

Va­lin­ta­me­net­te­ly

Sinut voidaan valita vain, jos

 • osoitat hakukelpoisuutesi (ks. yllä) annettuun määräaikaan mennessä.
 • täytät sähköisen hakemuksen Opintopolussa hakuajan (3.12.2018 klo 8:00 – 11.1.2019 klo 15:00 Suomen aikaa) puitteissa ja toimitat tarvittavat liitteet annettuun määräaikaan mennessä. Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.
 • olet suorittanut maisteriohjelmaan soveltuvan alan perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) tai vastaavan tasoiset ja laajuiset opinnot. Huomaathan, että vaikka tutkinto, jonka perusteella haet, ei olisikaan vielä valmis hakuaikana (Hakukelpoisuus, ehto 1), on sinulla oltava riittävä määrä soveltuvia opintoja suoritettuna 11.1.2019 mennessä (Hakukelpoisuus, ehto 2). Vastaava ala ja opintojen riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä. Ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Kaikki hakemukset pisteytetään ja valituksi tulemisesi riippuu saamistasi pisteistä.

Sinun tulee valita hakulomakkeella yksi maisteriohjelman opintosuunnista. Lisäksi sinun on valittava hakulomakkeella tutkintosi suorituskieli (suomi, ruotsi tai englanti). Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka opetus suurimmaksi osaksi onkin englanninkielistä, voit mm. vastata tenttikysymyksiin, kirjoittaa mahdolliset kurssityösi sekä pro gradu -tutkielmasi valitsemallasi tutkinnon suorituskielellä. Huomaathan, että hakulomake on englanninkielinen riippumatta valitsemastasi suorituskielestä. Voit kuitenkin vastata hakulomakkeen kysymyksiin suomeksi tai ruotsiksi, jos valitset tutkintosi suorituskieleksi suomen tai ruotsin. Kieltä koskeva valinta on sitova ja sinun on osoitettava kielitaitosi kyseisessä kielessä.

Jos haet useampaan kuin yhteen Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan maisteriohjelmaan tässä maisterihaussa, sinun on asetettava ohjelmat hakemuksessasi suosiojärjestykseen. Jos voisit tulla valituksi useampaan maisteriohjelmaan, sinulle tarjotaan paikkaa vain siihen ohjelmaan, joka on hakemuksessasi suosiojärjestyksessä korkeimmalla.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 12.4.2019. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2019.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa filosofian maisterin tutkinnon kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien monikielisessä maisteriohjelmassa.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
 • virallinen opintosuoritusote
 • Diploma Supplement (mikäli saatavilla)
 • todistus kielitaidosta
 • tarvittaessa viralliset käännökset
 • tavallinen valokopio passista TAI suomalaisesta oleskelulupakortista TAI virallisesta henkilökortista
 • motivaatiokirje, joka kirjoitetaan hakulomakkeelle
 • lyhyt tieteellinen teksti, joka kirjoitetaan hakulomakkeelle
 • opinto-opas (jos olet suorittanut opintoja ulkomailla).

1) Lue huolellisesti ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

2) Sinun on osoitettava kielitaitosi siinä kielessä (suomi, ruotsi tai englanti), jonka valitset hakulomakkeella tutkintosi suorituskieleksi. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

3) Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. HUOM! Lopullinen tutkintotodistus on esitettävä viimeistään 14.8.2019.

Toimitettava viimeistään 11.1.2019, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
Unioninkatu 40 C
00170 HELSINKI
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140