Haku
Haku maisterikoulukseen, englanninkieliset ja monikieliset maisteriohjelmat, kevät 2019 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
3.12.2018, 08:0011.1.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
30 (0)

Nämä ohjeet koskevat jo päättynyttä hakua. Hakuohjeet seuraavalle hakuajalle (3.12.2018- 11.1.2019) tullaan julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa filosofian maisterin (luonnontieteellinen ala), filosofian maisterin (humanistinen ala) tai valtiotieteiden maisterin tutkinnon kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmassa. Hakijan on valittava tavoittelemansa tutkinto hakulomakkeella.

Opiskelupaikat jakautuvat matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan, bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan, valtiotieteellisen tiedekunnan ja humanistisen tiedekunnan kesken hakijoiden taustan ja opintosuunnitelman mukaan. Myönnettävä opinto-oikeus määräytyy tiedekunnan mukaan.    

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun monikielisessä maisteriohjelmassa voit valita tutkinnonsuorituskieleksesi joko suomen, ruotsin tai englannin. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka opetus suurimmaksi osaksi onkin englanninkielistä, voit mm. vastata tenttikysymyksiin, kirjoittaa mahdolliset kurssityösi sekä pro gradu -tutkielmasi valitsemallasi tutkinnonsuorituskielellä. Huomaathan, että voit hakea tähän maisteriohjelmaan vain yhdellä kielellä ja että tämä haun aikana valitsemasi kieli määrittelee tutkinnonsuorituskielesi (suomi, ruotsi tai englanti). Huomaathan myös, että hakulomake on englanninkielinen riippumatta valitsemastasi tutkinnonsuorituskielestä. Voit kuitenkin vastata hakulomakkeen kysymyksiin suomeksi tai ruotsiksi, jos valitset tutkinnonsuorituskieleksesi suomen tai ruotsin.

Maisteriohjelmaan voidaan ottaa uusia opiskelijoita yhteensä enintään 30 riippumatta tutkinnonsuorituskielestä ja hakukohteesta.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa

Hakukelpoisuudesta ja sen osoittamisesta kerrotaan tämän sivun kohdassa "Hakukelpoisuusvaatimukset" ja liitteiden toimittamisesta kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Valintamenettely

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita. Alla on kuvattu valintaperusteet, joita käytetään niiden hakijoiden kohdalla, jotka täyttävät valituksi tulemisen vähimmäisehdot.

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelman opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijat, joilla on alempi korkeakoulututkinto arkkitehtuurin, ekologian, historian, kaupunki- ja aluesuunnittelun, kiinteistötalouden, kulttuurintutkimuksen, maantieteen, maisema-arkkitehtuurin, muotoilun, sosiaalitieteiden tai taloustieteen alalta tai muu soveltuva tutkinto, joka sisältää ohjelman kannalta olennaiset opinnot.

Sinun on hakulomakkeella valittava tavoittelemasi tutkinto. Sinun on valittava seuraavista tutkinnoista: filosofian maisteri (luonnontieteellinen ala), filosofian maisteri (humanistinen ala) tai valtiotieteiden maisteri. Voit valita vain yhden tavoitetutkinnon. Sinun on myös valittava hakulomakkeella opintosuunta, johon haet. Maisteriohjelman opintosuunnat ovat: Urban Studies and Planning (USP Plans); Urban Life, Economy and Culture (USP Peoples) sekä Urban Ecologies and Systems (USP Systems). Voit valita vain yhden opintosuunnan, jolle haet.

Valinnan tulokseen vaikuttaa menestyksesi akateemisessa arvioinnissa, jossa kiinnitetään huomiota alalle soveltuvien opintojen määrään, laatuun ja arvosanatasoon sekä hakijan akateemiseen tai ammatilliseen portfolioon ja motivaatiokirjeeseen ja sen sisältämään opintosuunnitelmaan.

Valintaprosessissa hakemuksesi tullaan pisteyttämään neljässä eri kategoriassa: aikaisempien opintojen soveltuvuus, opintomenestys hakuperusteena olevissa opinnoissa, motivaatiokirje sekä portfolio. Tarkemmat tiedot matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan monikielisissä maisterivalinnoissaan käyttämästä pisteytyksestä.

Motivaatiokirjeen tulee sisältää kuvaus siitä, miten hakijan aiemmat opinnot ja muu alaan liittyvä kokemus antavat hyvät edellytykset suorittaa tutkinto maisteriohjelmassa. Motivaatiokirje ja analyysi aiemmista opinnoista ovat osa valintaperusteita ja ne kirjoitetaan annettujen kysymysten perusteella hakulomakkeelle.

Kaikkien hakijoiden tulee liittää hakemukseensa portfolio. Katso tarkemmat ohjeet portfolion tekoon täältä.

Jos useammalla hakijalla on koulutusohjelmaan soveltuvat aikaisemmat opinnot, mutta kaikki eivät mahdu hakukohteen kiintiöön, hakijoita verrataan toisiinsa ja ainoastaan parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi.  Hakukohteen ei myöskään tarvitse ottaa ilmoittamaansa valintakiintiötä täyteen.  Yliopisto ei tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Jos haet useampaan kuin yhteen Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakukohteeseen tässä maisterihaussa, sinun on asetettava hakukohteet hakemuksessasi suosiojärjestykseen. Jos voisit tulla valituksi useampaan hakukohteeseen, sinut voidaan valita vain siihen hakukohteeseen, joka on hakemuksessasi suosiojärjestyksessä korkeimmalla.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Valinnan tulos

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 13.4.2018. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2018.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Nämä ohjeet koskevat jo päättynyttä hakua. Hakuohjeet seuraavalle hakuajalle (3.12.2018- 11.1.2019) tullaan julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä.

Voit hakea, jos täytät seuraavat kolme ehtoa:

 1. Olet suorittanut alemman (myös amk) tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon Suomessa tai ulkomailla 31.7.2018 mennessä. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.
 2. Olet suorittanut maisteriohjelmaan vaadittavat hakuperusteopinnot viimeistään 12.1.2018. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Valintaperusteet” ja ”Tarvittavat liitteet”.
 3. Osoitat osaavasi suomea, ruotsia tai englantia rehtorin päätöksen (HY/219/00.00.06.00/2017) mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Tarvittavat liitteet

Nämä ohjeet koskevat jo päättynyttä hakua. Hakuohjeet seuraavalle hakuajalle (3.12.2018- 11.1.2019) tullaan julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä.

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
 • virallinen opintosuoritusote
 • todistus kielitaidosta
 • viralliset käännökset
 • tavallinen valokopio passista TAI suomalaisesta oleskelulupakortista
 • motivaatiokirje ja opintosuunnitelma (täytetään hakulomakkeelle)
 • tutkintotodistuksen liite (jos saatavilla)
 • portfolio

1) Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista. Tietyissä maissa opintoja suorittaneiden pitää noudattaa maakohtaisia vaatimuksia asiakirjojen toimittamisessa. Katso maakohtaiset ohjeet.

2) Sinun on osoitettava kielitaitosi siinä kielessä (suomi, ruotsi tai englanti), jonka valitset hakulomakkeella tutkintosi suorituskieleksi. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. Lopullinen tutkintotodistus on esitettävä viimeistään 14.8.2018.

Toimitettava viimeistään 11.1.2019, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140