Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
15 (0)

Voit hakea kasvatustieteiden maisteriohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuuntaan (suomenkielinen), mikäli olet suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon sekä perus- ja aineopinnot kasvatustieteestä. Valituille hakijoille myönnetään oikeus suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinto.

Kasvatustieteiden maisteriohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuuntaan voidaan valita enintään 15 uutta opiskelijaa.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

  • Olet suorittanut alemman (myös amk) tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon 31.7.2018 mennessä. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.  
  • Olet suorittanut kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot (60 op/35 ov) vähintään arvosanalla hyvä (arvosana 3 asteikolla 1-5, entinen hyvät tiedot). Näiden opintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen 28.3.2018 mennessä ja niistä tulee olla kokonaisuusmerkintä. Opintokokonaisuuksiin sisältyvien irrallisten opintojaksojen suoritus ei riitä.
  • Osoitat viimeistään 28.3.2018 osaavasi suomea tai ruotsia rehtorin päätöksen HY/219/00.00.06.00/2017 mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.
  • Toimitat hakemuksen ja mahdollisesti tarvittavat liitteet määräajan kuluessa.
  • Osallistut valintakokeeseen ja suoritat sen hyväksytysti.

Valintamenettely

Valinta kasvatustieteiden maisteriohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuuntaan perustuu kirjalliseen VAKAVA-kokeeseen.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2018.

Koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi hyväksytyltä hakijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista, kuitenkin pääsääntöisesti enintään 30 opintopistettä. Täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää tutkintoon. Mahdollisista täydentävistä opinnoista ilmoitetaan opintojen aloittamisen yhteydessä.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Kir­jal­li­nen koe (VA­KA­VA-koe)

Kasvatustieteiden maisteriohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuuntaan haetaan VAKAVA-kokeella, joka järjestetään kaikissa VAKAVA-valintayhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Helsingissä kokeeseen osallistuvien koepaikat ilmoitetaan muutamaa päivää ennen koetta Helsingin yliopiston verkkosivuilla. VAKAVA-kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.

Valintakoevaatimukset: VAKAVA-koe perustuu ennalta julkaistavaan aineistoon, joka on julkaistu VAKAVA:n verkkosivuilla sekä kokeessa annettavaan aineistoon. Etukäteen julkaistava aineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Pisteytys: Valinta perustuu VAKAVA-kokeen raakapisteisiin, joiden enimmäismäärä ilmoitetaan valinnan tulosten julkaisun yhteydessä. Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen hakijan tulee saada vähintään 50 % VAKAVA-kokeen raakapistemäärän enimmäismäärästä. Jos hakijoilla on sama VAKAVA-kokeen raakapistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Va­lin­ta­koe­teh­tä­vien ja koe­vas­taus­ten kie­li

VAKAVA-kokeen aineisto, kysymykset ja vastauslomake ovat suomenkieliset.

Eri­tyis­jär­jes­te­lyt va­lin­ta­ko­keis­sa

Jotkin koesaleista eivät valitettavasti automaattisesti sovi liikuntaesteisille. Jos käytät pyörätuolia tai liikuntakykysi on jotenkin muuten rajoittunut, sinun on haettava oikeutta erityisjärjestelyihin valintakokeessa, jotta voisit suorittaa kokeen sinulle soveltuvassa tilassa. Myös muita erityisjärjestelytarpeita haetaan samalla lomakkeella.

Van­ho­ja va­lin­ta­ko­kei­ta ja mal­li­vas­tauk­sia

Aikaisempien vuosien valintakokeet ja oikeat vastaukset löytyvät täältä.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Aika
26.4.2018, 13:0016:00
Paikka
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere tai Turku
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

  • virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
  • virallinen opintosuoritusote
  • todistus kielitaidosta
  • viralliset käännökset

1)    Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

2)    Tietyissä maissa opintoja suorittaneiden pitää noudattaa maakohtaisia vaatimuksia asiakirjojen toimittamisessa. Katso maakohtaiset ohjeet.

3)    Sinun on osoitettava kielitaitosi suomen tai ruotsin kielestä. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

4)    Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. Lopullinen tutkintotodistus on esitettävä viimeistään 14.8.2018.

Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140