Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
20 (0)

Voit hakea kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuuntaan, mikäli olet suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon sekä perus- ja aineopinnot kasvatustieteestä/kasvatustieteistä. Valituille hakijoille myönnetään oikeus suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinto. Huom. Tutkinto ei anna lastentarhanopettajan kelpoisuutta.

Kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuuntaan voidaan valita enintään 20 uutta opiskelijaa, siten että enintään 10 opiskelijaa valitaan varhaiserityisopetuksen suuntautumisopintoihin. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Varhaiserityisopetuksen suuntautumisopinnot”.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

  • Olet suorittanut alemman (myös amk) tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon 31.7.2018 mennessä. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”. 
  • Olet suorittanut kasvatustieteiden/kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (60 op/35 ov) vähintään arvosanalla hyvä (arvosana 3 asteikolla 1-5, entinen hyvät tiedot). Näiden opintojen tulee olla suoritettuina 31.5.2018 mennessä ja niistä tulee olla kokonaisuusmerkintä. Opintokokonaisuuksiin sisältyvien irrallisten opintojaksojen suoritus ei riitä.
  • Osoitat osaavasi suomea tai ruotsia rehtorin päätöksen HY/219/00.00.06.00/2017 mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.
  • Toimitat hakemuksen ja mahdollisesti tarvittavat liitteet määräajan kuluessa.
  • Suoritat valintakokeen ja osallistut tarvittaessa soveltuvuuskokeeseen. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Valintakoe".

HUOM! Opintopolun hakulomakkeen liitepyyntöön on generoitunut virheellinen kasvatustieteen maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuunnan liitteiden toimitusaika. Liitteet on toimitettava Helsingin yliopiston hakijapalveluihin 31.5.2018 klo: 15.00 mennessä, eikä 13.4.2018 klo: 15.00 kuten hakulomakkeen liitepyynnössä ilmoitetaan.

Va­lin­ta

Valinta kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuuntaan perustuu opintosuorituksista ja valintakokeesta annettaviin pisteisiin. Jos olet suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon muussa kuin opettajankoulutuksessa, tulee sinun myös osallistua soveltuvuuskokeeseen ja suorittaa se hyväksytysti.

Opintosuoritusten pisteytys: valinnassa annettaan pisteitä kasvatustieteiden kandidaatin tutkielman arvosanasta ja 1.8.2010 tai sen jälkeen suoritetuista yliopistollisista opintokokonaisuuksista, jotka eivät sisälly mihinkään tutkintoon.

Opintosuorituksista annetaan pisteitä seuraavasti:

Kasvatustieteiden kandidaatintutkielman arvosana

Yliopistolliset kokonaisuudet

arvosana 5

5 pistettä

syventävät opinnot

3 pistettä

arvosana 4

3 pistettä

aineopinnot

2 pistettä

arvosana 3 tai hyväksytty

1 piste

perusopinnot

1 piste

   

erilliset erityisopettajan opinnot

2 pistettä

 

Pisteitä annetaan vain yliopistollisten oppiaineiden opintokokonaisuuksista tai monitieteisistä opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuuksien tulee olla koottuna (erillinen todistus tai rekisteriote, jossa näkyy kokonaisuuden kokonaisarvosana ja koonti). Opintokokonaisuuksiin sisältyvien irrallisten opintojaksojen suoritus ei riitä. Ammatillisista opinnoista (paitsi erilliset erityisopettajan opinnot) ei anneta pisteitä. Yhteensä opintosuorituksista voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Mikäli hakuperusteena olevan tutkinnon suoritus on kesken 31.5.2018, pisteitä mahdollisesti tutkinnon ulkopuolelle jätettävistä kokonaisuuksista ei anneta.

Valintamenettely

Hyväksyttävät valitaan opintosuorituksista ja valintakokeesta saadun yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden sijoitus ensisijaisesti kandidaatin tutkielman arvosanasta saatujen pisteiden ja toissijaisesti valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Varhaiserityisopetuksen suuntautumisopinnot

Opiskelupaikan vastaanottaneista (20 opiskelijasta) enintään 10 valitaan varhaiserityisopetuksen suuntautumisopintoihin hakutoiveen ja opintosuorituksista ja valintakokeesta saadun yhteispistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden sijoitus ensisijaisesti kandidaatin tutkielman arvosanasta saatujen pisteiden ja toissijaisesti valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Sinun tulee ilmoittaa hakulomakkeella, haetko varhaiserityisopetuksen suuntautumisopintoihin.

Voit hakea varhaiserityisopetuksen suuntautumisopintoihin, jos sinulla on suoritettuna kandidaatin tutkinto lastentarhanopettajan koulutuksessa sekä erityispedagogiikan perusopinnot. Näiden opintojen tulee olla suoritettuina 31.5.2018 mennessä ja niistä tulee olla kokonaisuusmerkintä. Opintokokonaisuuksiin sisältyvien irrallisten opintojaksojen suoritus ei riitä.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutusohjelmaan keväällä 2018.

Koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi hyväksytyltä hakijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista, pääsääntöisesti kuitenkin enintään 30 opintopistettä. Täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää tutkintoon. Mahdollisista täydentävistä opinnoista ilmoitetaan hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

 

Soveltuvuuskoe

Jos olet suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon muussa kuin opettajankoulutuksessa, lähetetään sinulle 15.5.2018 sähköpostitse kutsu soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta opettajan ammattiin, taitoja ja motivaatiota sekä sitoutuneisuutta opiskella opettajankoulutuksessa. Sitoutuneisuudella tarkoitetaan hakijan sitoutuneisuutta suorittaa tutkinto hakemassaan opintosuunnassa. Kukin hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä päivänä, joka ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsussa. Soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla hyväksytty–hylätty ja koe on suoritettava hyväksytysti voidakseen tulla valituksi.

Va­lin­ta­koe­teh­tä­vien ja koe­vas­taus­ten kie­li

Soveltuvuuskoe suoritetaan suomen kielellä.

Erityisjärjestelyt valintakokeissa

Jotkin koesaleista eivät valitettavasti automaattisesti sovi liikuntaesteisille. Jos käytät pyörätuolia tai liikuntakykysi on jotenkin muuten rajoittunut, sinun on haettava oikeutta erityisjärjestelyihin valintakokeessa, jotta voisit suorittaa kokeen sinulle soveltuvassa tilassa. Myös muita erityisjärjestelytarpeita haetaan samalla lomakkeella.

Aika
12.6.2018, 08:0014.6.2018, 17:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

Kirjallinen valintakoe

Kirjallisessa valintakokeessa arvioidaan hakijan kykyä analysoida varhaiskasvatusalan julkaisua ja laatia aiheesta tutkimussuunnitelma.

Valintakokeen voivat tehdä kaikki hakijat omalla kotipaikkakunnallaan ilman erillistä kutsua. Valintakokeen suorittaminen edellyttää hakijalta tietokoneen ja internetin käyttömahdollisuutta. Kokeen tehtävänanto julkaistaan koepäivänä Helsingin yliopiston verkkosivuilla, ja koe tulee palauttaa sähköisen lomakkeen liitteenä ennen lomakkeen sulkeutumista (lomake sulkeutuu klo 19.00). Kokeeseen ei ole ennalta luettavaa aineistoa.

Voidakseen tulla valituksi kokeesta on saatava vähintään 4/10 pistettä.

Aika
6.4.2018, 08:0019:00
Paikka
-
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

  • virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
  • virallinen opintosuoritusote
  • todistus kielitaidosta
  • viralliset käännökset

1)      Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

2)      Tietyissä maissa opintoja suorittaneiden pitää noudattaa maakohtaisia vaatimuksia asiakirjojen toimittamisessa. Katso maakohtaiset ohjeet.

3)      Sinun on osoitettava kielitaitosi joko suomen tai ruotsin kielestä. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

4)      Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. Lopullinen tutkinto on esitettävä viimeistään 14.8.2018.

Toimitettava viimeistään 31.5.2017, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140