Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
10 (0)

Voit hakea kasvatustieteiden maisteriohjelman luokanopettajan opintosuuntaan (suomenkielinen), mikäli sinulla on vastaava tutkinnonsuoritusoikeus luokanopettajan koulutuksessa toisessa suomalaisessa yliopistossa. Valituille hakijoille myönnetään oikeus suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinto.

Kasvatustieteiden maisteriohjelman luokanopettajan opintosuuntaan voidaan valita enintään 10 uutta opiskelijaa.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

  • Olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon 31.7.2018 mennessä. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.  
  • Olet suorittanut luokanopettajankoulutuksen pääaineen perus- ja aineopinnot (60 op/35 ov) vähintään arvosanalla hyvä (arvosana 3 asteikolla 1-5, entinen hyvät tiedot).
  • Olet suorittanut perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) kokonaisuudessaan.
  • Osoitat osaavasi suomea tai ruotsia rehtorin päätöksen HY/219/00.00.06.00/2017 mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.
  • Toimitat hakemuksen ja mahdollisesti tarvittavat liitteet määräajan kuluessa

HUOM! Hakuperusteena olevien opintojen (perus- ja aineopinnot sekä opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot) tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä 28.3.2018 ja niistä tulee olla kokonaisuusmerkintä. Opintokokonaisuuksiin sisältyvien irrallisten opintojaksojen suoritus ei riitä.

Va­lin­tamenettely

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita. Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, valituksi tulemisesi riippuu pääaineen aineopintojen kokonaisarvosanasta.

Hyväksyttävät hakijat valitaan pääaineen aineopintojen kokonaisarvosanan osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Tasapistetapauksessa sijoitus määräytyy ensisijaisesti kandidaatin tutkielman arvosanan perusteella, toissijaisesti perusopetuksessa opettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen arvosanan perusteella ja sen jälkeen tutkintoon kuulumattomien 1.8.2010 tai sen jälkeen suoritettujen yliopistollisten opintojen opintopistemäärän perusteella.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2018.

Koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi hyväksytyltä hakijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista, pääsääntöisesti kuitenkin enintään 30 opintopistettä. Täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää tutkintoon. Mahdollisista täydentävistä opinnoista ilmoitetaan hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

  • virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
  • virallinen opintosuoritusote
  • todistus kielitaidosta

1)    Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

2)    Sinun on osoitettava kielitaitosi suomen tai ruotsin kielestä. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

3)    Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. Lopullinen tutkintotodistus on esitettävä viimeistään 14.8.2018.

Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset ja opiskelua koskevat edellytykset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140