Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
5 (0)

Voit hakea kasvatustieteiden maisteriohjelman erityispedagogiikan opintosuuntaan, mikäli olet suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon ja perus- ja aineopinnot erityispedagogiikasta. Valituille hakijoille myönnetään oikeus suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinto.

Kasvatustieteiden maisteriohjelman erityispedagogiikan opintosuuntaan voidaan valita enintään 5 uutta opiskelijaa.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Va­li­tuk­si tu­le­mi­sen vä­him­mäi­seh­dot

Sinut voidaan valita vain, jos seuraavat hakukelpoisuusehdot täyttyvät:

  • Olet suorittanut alemman (myös amk) tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon 31.7.2018 mennessä. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.  
  • Olet suorittanut erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (60 op/35 ov) vähintään arvosanalla hyvä (arvosana 3 asteikolla 1-5, entinen hyvät tiedot). Näiden opintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen 28.3.2018 mennessä ja niistä tulee olla kokonaisuusmerkintä. Opintokokonaisuuksiin sisältyvien irrallisten opintojaksojen suoritus ei riitä.
  • Osoitat osaavasi suomea tai ruotsia rehtorin päätöksen HY/219/00.00.06.00/2017 mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.
  • Toimitat hakemuksen ja mahdollisesti tarvittavat liitteet määräajan kuluessa.
  • Osallistut valintakokeeseen ja suoritat sen hyväksytysti.

Valintamenettely

Valinta kasvatustieteiden maisteriohjelman erityispedagogiikan opintosuuntaan perustuu kirjalliseen VAKAVA-kokeeseen. Tullakseen hyväksytyksi erityispedagogiikan opintosuuntaan hakijan tulee lisäksi suorittaa soveltuvuuskoe hyväksytysti.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutusohjelmaan keväällä 2018.

Koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi hyväksytyltä hakijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista, pääsääntöisesti kuitenkin enintään 30 opintopistettä. Täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää tutkintoon. Mahdollisista täydentävistä opinnoista ilmoitetaan hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

1 Va­lin­nan I vai­he (VA­KA­VA-koe)

Yleistä tietoa valintakokeesta

Erityispedagogiikan opintosuunnan valinta on kaksivaiheinen. Valinnan ensimmäinen vaihe on kirjallinen koe (VAKAVA-koe), jonka perusteella voit tulla kutsutuksi valinnan toiseen vaiheeseen eli soveltuvuuskokeeseen.

Va­lin­nan I vai­he (VA­KA­VA-koe)

Kasvatustieteiden maisteriohjelman erityispedagogiikan opintosuuntaan haetaan VAKAVA-kokeella, joka järjestetään kaikissa VAKAVA-valintayhteistyöhön osallistuvissa yksiköissä samanaikaisesti. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Helsingissä kokeeseen osallistuvien koepaikat ilmoitetaan muutamaa päivää ennen koetta Helsingin yliopiston verkkosivuilla. VAKAVA-kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.

Valintakoevaatimukset: VAKAVA-koe perustuu aineistoon, joka on julkaistu VAKAVA:n sivuilla sekä kokeessa annettavaan aineistoon. Etukäteen julkaistava aineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Pisteytys: Kutsuttaessa hakijoita soveltuvuuskokeeseen käytetään VAKAVA-kokeen raakapistemäärää, jonka enimmäismäärä ilmoitetaan kutsun yhteydessä. Tullakseen kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen ja hyväksytyksi koulutukseen, hakijan tulee saada vähintään 50 % VAKAVA-kokeen raakapistemäärän enimmäismäärästä. Jos hyväksymisrajalla hakijoilla on sama raakapistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Va­lin­ta­koe­teh­tä­vien ja koe­vas­taus­ten kie­li

VAKAVA-kokeen aineisto, kysymykset ja vastauslomake ovat suomenkieliset.

Erityisjärjestelyt valintakokeissa

Jotkin koesaleista eivät valitettavasti automaattisesti sovi liikuntaesteisille. Jos käytät pyörätuolia tai liikuntakykysi on jotenkin muuten rajoittunut, sinun on haettava oikeutta erityisjärjestelyihin valintakokeessa, jotta voisit suorittaa kokeen sinulle soveltuvassa tilassa. Myös muita erityisjärjestelytarpeita haetaan samalla lomakkeella.

Van­ho­ja va­lin­ta­ko­kei­ta ja mal­li­vas­tauk­sia

Aikaisempien vuosien valintakokeet ja oikeat vastaukset löytyvät täältä.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Aika
26.4.2018, 13:0016:00
Paikka
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere tai Turku
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

2 Va­lin­nan II vai­he (so­vel­tu­vuus­koe)

Yleis­tä tie­toa va­lin­ta­ko­kees­ta

Erityispedagogiikan opintosuunnan valinta on kaksivaiheinen. Valinnan ensimmäinen vaihe on kirjallinen koe (VAKAVA-koe), jonka perusteella voit tulla kutsutuksi valinnan toiseen vaiheeseen eli soveltuvuuskokeeseen.

Va­lin­nan II vai­he (so­vel­tu­vuus­koe)

VAKAVA-kokeen hyväksytysti suorittaneille lähetetään 15.5.2018 sähköpostitse kutsu soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta opettajan ammattiin, taitoja ja motivaatiota sekä sitoutuneisuutta opiskella opettajankoulutuksessa. Sitoutuneisuudella tarkoitetaan hakijan sitoutuneisuutta suorittaa tutkinto hakemassaan opintosuunnassa. Kukin hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä päivänä, joka ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsussa. Soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla hyväksytty–hylätty ja koe on suoritettava hyväksytysti voidakseen tulla valituksi.

Va­lin­ta­koe­teh­tä­vien ja koe­vas­taus­ten kie­li

Soveltuvuuskoe suoritetaan suomen kielellä.

Erityisjärjestelyt valintakokeissa

Jotkin koesaleista eivät valitettavasti automaattisesti sovi liikuntaesteisille. Jos käytät pyörätuolia tai liikuntakykysi on jotenkin muuten rajoittunut, sinun on haettava oikeutta erityisjärjestelyihin valintakokeessa, jotta voisit suorittaa kokeen sinulle soveltuvassa tilassa. Myös muita erityisjärjestelytarpeita haetaan samalla lomakkeella.

Aika
12.6.2018, 08:0014.6.2018, 17:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

  • virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
  • virallinen opintosuoritusote
  • todistus kielitaidosta
  • viralliset käännökset

1)    Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

2)    Tietyissä maissa opintoja suorittaneiden pitää noudattaa maakohtaisia vaatimuksia asiakirjojen toimittamisessa. Katso maakohtaiset ohjeet.

3)    Sinun on osoitettava kielitaitosi joko suomen tai ruotsin kielestä. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

4)    Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. Lopullinen tutkinto on esitettävä viimeistään 14.8.2018.

Toimitettava viimeistään 13.4.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140