Haku
Haku maisterikoulukseen, englanninkieliset ja monikieliset maisteriohjelmat, kevät 2019 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
3.12.2018, 08:0011.1.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
10 (0)

Nämä ohjeet koskevat jo päättynyttä hakua. Hakuohjeet seuraavalle hakuajalle (3.12.2018- 11.1.2019) tullaan julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa filosofian maisterin tutkinnon (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) tai maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta) ilmakehätieteiden maisteriohjelmassa. Sinun on hakulomakkeella valittava jompikumpi näistä tutkinnoista tavoitetutkinnoksesi.

Ilmakehätieteiden monikielisessä maisteriohjelmassa voit valita tutkinnonsuorituskieleksesi joko suomen, ruotsin tai englannin. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka opetus suurimmaksi osaksi onkin englanninkielistä, voit mm. vastata tenttikysymyksiin, kirjoittaa mahdolliset kurssityösi sekä pro gradu -tutkielmasi valitsemallasi tutkinnonsuorituskielellä. Huomaathan, että voit hakea tähän maisteriohjelmaan vain yhdellä kielellä ja että tämä haun aikana valitsemasi kieli määrittelee tutkinnonsuorituskielesi (suomi, ruotsi tai englanti). Huomaathan myös, että hakulomake on englanninkielinen riippumatta valitsemastasi tutkinnonsuorituskielestä. Voit kuitenkin vastata hakulomakkeen kysymyksiin suomeksi tai ruotsiksi, jos valitset tutkinnonsuorituskieleksesi suomen tai ruotsin.

Maisteriohjelmaan voidaan ottaa uusia opiskelijoita yhteensä enintään 10 riippumatta tutkinnonsuorituskielestä ja hakukohteesta.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa

Hakukelpoisuudesta ja sen osoittamisesta kerrotaan tämän sivun kohdassa "Hakukelpoisuusvaatimukset" ja liitteiden toimittamisesta kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Valintamenettely

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita. Alla on kuvattu valintaperusteet, joita käytetään niiden hakijoiden kohdalla, jotka täyttävät valituksi tulemisen vähimmäisehdot.

Ilmakehätieteiden maisteriohjelman opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijat, joilla on alempi korkeakoulututkinto luonnontieteiden tai tekniikan alalta tai muu soveltuva tutkinto, joka sisältää vähintään 60 opintopistettä opintoja fysikaalisissa tieteissä, kemiassa, biotieteissä, metsätieteissä tai teknillisissä tieteissä sekä riittävät matemaattiset ja laskennalliset valmiudet. Ohjelman vaatimat opinnot on oltava suoritettuna näiden ohjeiden kohdan ”Hakukelpoisuusvaatimukset” / ehto 2. mainitsemaan ajankohtaan mennessä, vaikka hakuperustetutkintosi olisi vielä kesken.

Sinun on hakulomakkeella valittava tavoitetutkintosi. Voit valita suorittaa joko filosofian maisterin tutkinnon (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) tai maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta). Sinun ei tarvitse hakulomakkeella valita tavoittelemaasi opintosuuntaa, mutta huomaathan, että biogeokemikaaliset syklit –opintosuunnassa ensisijainen tavoitetutkinto on maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto. Muissa opintosuunnissa (aerosolifysiikka; hydrosfäärin geofysiikka; meteorologia; kaukokartoitus; ilmakehän kemia ja analysointi) ensisijainen tavoitetutkinto on filosofian maisterin tutkinto.

Valinnan tulokseen vaikuttaa menestyksesi akateemisessa arvioinnissa, jossa kiinnitetään huomiota alalle soveltuvien opintojen määrään, laatuun ja arvosanatasoon sekä hakijan motivaatiokirjeeseen ja sen sisältämään opintosuunnitelmaan.

Valintaprosessissa hakemuksesi tullaan pisteyttämään kolmessa eri kategoriassa: aikaisempien opintojen soveltuvuus, opintomenestys hakuperusteena olevissa opinnoissa sekä motivaatiokirje. Tarkemmat tiedot matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan monikielisissä maisterivalinnoissaan käyttämästä pisteytyksestä.

Opintojen soveltuvuuden ja laadun arvioinnissa käytetään hakijan hakulomakkeelle tekemää analyysia aiemmista opinnoistaan fysiikassa, teoreettisessa fysiikassa, geofysiikassa, meteorologiassa, kemiassa, biotieteissä, metsätieteissä, teknillisissä tieteissä, matematiikassa, tietojenkäsittelytieteissä ja muissa soveltuvissa luonnontieteissä. Opintosuunnitelman realistisuutta arvioidaan suhteessa muista valintakriteereistä muodostettuun kokonaiskuvaan.

Motivaatiokirje ja analyysi aiemmista opinnoista ovat osa valintaperusteita ja ne kirjoitetaan annettujen kysymysten perusteella hakulomakkeelle.

Voit hakea ilmakehätieteen monikieliseen maisteriohjelmaan myös alemman korkeakoulututkinnon ja Helsingin yliopiston kesäkoulun kurssimenestyksen perusteella. Helsingin yliopiston kesäkoulun (Helsinki Summer School) kurssin ”Introduction to Modern Atmospheric Science I” kesällä 2017 vähintään arvosanalla 4/5 suorittaneet ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kelpoiset hakijat voivat hakea tutkinnonsuoritusoikeutta maisteriohjelmaan kurssisuorituksen perusteella. Valinta perustuu perustelukirjeeseen ja kurssin opettajien lausuntoon. Sinun tulee ilmoittaa hakulomakkeella hakevasi kesäkoulusuorituksen perusteella. Perustelukirje kirjoitetaan vastaamalla hakulomakkeen kysymyksiin.

Jos useammalla hakijalla on koulutusohjelmaan soveltuvat aikaisemmat opinnot, mutta kaikki eivät mahdu hakukohteen kiintiöön, hakijoita verrataan toisiinsa ja ainoastaan parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi.  Hakukohteen ei myöskään tarvitse ottaa ilmoittamaansa valintakiintiötä täyteen. Yliopisto ei tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Jos haet useampaan kuin yhteen Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakukohteeseen tässä maisterihaussa, sinun on asetettava hakukohteet hakemuksessasi suosiojärjestykseen. Jos voisit tulla valituksi useampaan hakukohteeseen, sinut voidaan valita vain siihen hakukohteeseen, joka on hakemuksessasi suosiojärjestyksessä korkeimmalla.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Valinnan tulos

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 13.4.2018. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2018.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Nämä ohjeet koskevat jo päättynyttä hakua. Hakuohjeet seuraavalle hakuajalle (3.12.2018- 11.1.2019) tullaan julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä.

Voit hakea, jos täytät seuraavat kolme ehtoa:

 1. Olet suorittanut alemman (myös amk) tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon Suomessa tai ulkomailla 31.7.2018 mennessä. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.
 2. Olet suorittanut maisteriohjelmaan vaadittavat hakuperusteopinnot viimeistään 12.1.2018. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Valintaperusteet” ja ”Tarvittavat liitteet”.
 3. Osoitat osaavasi suomea, ruotsia tai englantia rehtorin päätöksen (HY/219/00.00.06.00/2017) mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Tarvittavat liitteet

Nämä ohjeet koskevat jo päättynyttä hakua. Hakuohjeet seuraavalle hakuajalle (3.12.2018- 11.1.2019) tullaan julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä.

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
 • virallinen opintosuoritusote
 • todistus kielitaidosta
 • viralliset käännökset
 • tavallinen valokopio passista TAI suomalaisesta oleskelulupakortista
 • motivaatiokirje ja opintosuunnitelma (täytetään hakulomakkeelle)
 • tutkintotodistuksen liite (jos saatavilla)

1) Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista. Tietyissä maissa opintoja suorittaneiden pitää noudattaa maakohtaisia vaatimuksia asiakirjojen toimittamisessa. Katso maakohtaiset ohjeet.

2) Sinun on osoitettava kielitaitosi siinä kielessä (suomi, ruotsi tai englanti), jonka valitset hakulomakkeella tutkintosi suorituskieleksi. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten.Lopullinen tutkintotodistus on esitettävä viimeistään 14.8.2018.

Toimitettava viimeistään 12.1.2019, 15:00
Toimitusosoite
University Admissions Finland
Unioninkatu 40 C
00170 HELSINKI
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140