Haku
Haku maisterikoulukseen, englanninkieliset ja monikieliset maisteriohjelmat, kevät 2019 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
3.12.2018, 08:0011.1.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
20 (0)

Nämä ohjeet koskevat jo päättynyttä hakua. Hakuohjeet seuraavalle hakuajalle (3.12.2018- 11.1.2019) tullaan julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä.

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa filosofian maisterin tutkinnon genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden monikielisessä maisteriohjelmassa.

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden monikielisessä maisteriohjelmassa voit valita tutkinnonsuorituskieleksesi joko suomen, ruotsin tai englannin. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka opetus suurimmaksi osaksi onkin englanninkielistä, voit mm. vastata tenttikysymyksiin, kirjoittaa mahdolliset kurssityösi sekä pro gradu -tutkielmasi valitsemallasi tutkinnonsuorituskielellä. Huomaathan, että voit hakea tähän maisteriohjelmaan vain yhdellä kielellä ja että tämä haun aikana valitsemasi kieli määrittelee tutkinnonsuorituskielesi (suomi, ruotsi tai englanti). Huomaathan myös, että hakulomake on englanninkielinen riippumatta valitsemastasi tutkinnonsuorituskielestä. Voit kuitenkin vastata hakulomakkeen kysymyksiin suomeksi tai ruotsiksi, jos valitset tutkinnonsuorituskieleksesi suomen tai ruotsin. Maisteriohjelmaan voidaan ottaa uusia opiskelijoita yhteensä enintään 20 riippumatta tutkinnonsuorituskielestä ja hakukohteesta.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa
 • osallistut haastatteluun, mikäli sinut kutsutaan haastatteluun.

Hakukelpoisuudesta ja sen osoittamisesta kerrotaan tämän sivun kohdassa "Hakukelpoisuusvaatimukset" ja liitteiden toimittamisesta kerrotaan tämän sivun kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Valintamenettely

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita. Alla on kuvattu valintaperusteet, joita käytetään niiden hakijoiden kohdalla, jotka täyttävät valituksi tulemisen vähimmäisehdot.

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelmaan valittavan hakijan aiempien opintojen tulee antaa riittävät edellytykset maisteriohjelman opintojen sujuvaan suorittamiseen. Maisteriohjelmaan hakevilla tulee olla suoritettuna vähintään 30 opintopistettä genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden tieteenalaan kuuluvia opintoja. Hakija voi liittää hakemuksensa tueksi työtodistuksia tai ohjaajan lausuntoja maisteriohjelman alaan liittyvästä tutkimustyöstä. Nämä tukevat hakulomakkeen kysymyksiä laboratorio- ja tutkimustyökokemuksesta.

Sinun on laitettava hakulomakkeella hakemasi opintosuunnat suosituimmuusjärjestykseen. Valinta ei kuitenkaan ole sitova, vaan opintosuuntaa voi vaihtaa opintojen aikana. Genetiikan ja molekulaaristen biotieteissä on viisi opintosuuntaa: A) Biokemia ja rakennebiologia B) Solu- ja kehitysbiologia C) Genetiikka ja genomiikka 4) Molekulaariset ja analyyttiset terveyden biotieteet 5) Biologian opettaja (vain biologian opettajiksi aikoville, jotka ovat suomen- tai ruotsin kielen taitoisia).

Hakijalla tulee olla maisteriohjelman alalle soveltuva vähintään alempi korkeakoulututkinto. Hakuperusteena olevaan tutkintoon sisältyvien, tai sen lisäksi suoritettujen opintojen tulee olla sisällöltään ja suoritustasoltaan hakukohteena olevan maisteriohjelman ja sen tieteenalojen kannalta soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia, jotta ne tarjoavat riittävät valmiudet ja tiedot maisterin opintoja varten. Opintojen soveltuvuus ja niiden riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä. Ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Hakijat, joilla on jo saman tai läheisen alan ylempi korkeakoulututkinto, otetaan huomioon opiskelijavalinnassa ainoastaan erityisen painavin perustein ja mikäli haettava tutkinto on sisällöltään riittävän erilainen kuin hakijan aiempi tutkinto. Lähtökohtaisesti ylemmällä korkeakoulututkinnolla haetaan jatkotutkinnon suoritusoikeutta. 

Arviointi perustuu hakuajan umpeutumiseen mennessä suoritettuihin opintoihin.

 

Hakijoiden kaksivaiheinen arviointi ja valinta

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelman opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kaikki hakukelpoiset hakijat arvioidaan hakuasiakirjojen perustella seuraavin kriteerein, joista kukin pisteytetään seuraavasti:

 1. aikaisempien opintojen soveltuvuus haettuun maisteriohjelmaan (0–25)
 2. opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan vaadittavissa aiemmin suoritetuissa opinnoissa (0–20)
 3. laboratoriotaidot ja käytännön tutkimustyössä hankittu kokemus (0–10)
 4. motivaatiokirje (0–5)

Tämän ohjelman osalta on olemassa lisätietoa hakemusten pisteyttämisestä.

Ensimmäisen vaiheen arvioinnissa minimipistemäärän 30 ylittäneet hakijat asetetaan pistemäärän mukaiseen paremmuus­järjestykseen, ja näistä valitaan enintään 40 parasta videohaastatteluun arvioinnin toisessa vaiheessa.

Videohaastattelussa on tietty määrä ennalta asetettuja kysymyksiä ja kunkin kysymyksen vastaukset arvioidaan asteikolla 0-15. Kaikkien vastausten pistemäärästä lasketaan keskiarvo, joka on haastattelusta saatava pistemäärä. Valituksi tuleminen edellyttää haastatteluun osallistumista.

Haastattelu toteutetaan Skype-ohjelman avulla. Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma on monikielinen ohjelma. Haastattelu järjestetään pääasiassa englannin kielellä. Hakijat, jotka haluavat suorittaa tutkinnon suomen tai ruotsin kielellä voivat kuitenkin pyytää, että haastattelu pidetään sillä kielellä, minkä hakija on määritellyt tutkinnon kohdalle hakulomakkeeseen.

Valinta perustuu kaksivaiheisesta arvioinnista laskettuun kokonaispistemäärään, jonka maksimi on 75 pistettä. Tullakseen valituksi hakijan on saatava vähintään kokonaispistemäärä 48. Ohjelmaan hyväksytään kokonaispisteiden perustella enintään 20 parasta.

Jos useammalla hakijalla on koulutusohjelmaan soveltuvat aikaisemmat opinnot, mutta kaikki eivät mahdu hakukohteen kiintiöön, hakijoita verrataan toisiinsa ja ainoastaan parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi.  Hakukohteen ei myöskään tarvitse ottaa ilmoittamaansa valintakiintiötä täyteen. 

Jos kaksi tai useampi hakija on arvioinnin jälkeen tasatilanteessa, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti haastattelun, toissijaisesti soveltuvien opintojen, kolmanneksi opintomenestyksen ja neljänneksi motivaatiokirjeen perusteella.

Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä.

Valinnan tulos

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 13.4.2018. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2018.

Tilastot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Nämä ohjeet koskevat jo päättynyttä hakua. Hakuohjeet seuraavalle hakuajalle (3.12.2018- 11.1.2019) tullaan julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä.

Voit hakea, jos täytät seuraavat kolme ehtoa:

 1. Osoitat suorittanut alemman (myös amk) tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon Suomessa tai ulkomailla 31.7.2018 mennessä. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.
 2. Olet suorittanut maisteriohjelmaan vaadittavat hakuperusteopinnot viimeistään 12.1.2018. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Valintaperusteet” ja ”Tarvittavat liitteet”.
 3. Osoitat osaavasi suomea, ruotsia tai englantia rehtorin päätöksen (HY/219/00.00.06.00/2017) mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todentamisesta kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Tarvittavat liitteet

Nämä ohjeet koskevat jo päättynyttä hakua. Hakuohjeet seuraavalle hakuajalle (3.12.2018- 11.1.2019) tullaan julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä.

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
 • virallinen opintosuoritusote
 • todistus kielitaidosta
 • viralliset käännökset
 • tavallinen valokopio passista TAI suomalaisesta oleskelulupakortista
 • motivaatiokirje, joka kirjoitetaan hakulomakkeelle
 • tutkintotodistuksen liite (jos saatavilla)
 • Kopiot työtodistuksista tai ohjaajan lausunnoista maisteriohjelman alaan liittyvästä tutkimustyöstä. Todistuksen on selkeästi osoitettava työkokemuksen laatua ja määrää. Huomaathan, että tämä liite ei ole pakollinen, jos sinulla ei ole soveltuvaa työ- tai tutkimuskokemusta.

1) Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

2) Tietyissä maissa opintoja suorittaneiden pitää noudattaa maakohtaisia vaatimuksia asiakirjojen toimittamisessa. Katso maakohtaiset ohjeet.

3) Sinun on osoitettava kielitaitosi siinä kielessä (suomi, ruotsi tai englanti), jonka valitset hakulomakkeella tutkintosi suorituskieleksi. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

4) Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. Lopullinen tutkintotodistus on esitettävä viimeistään 14.8.2018.

Toimitettava viimeistään 12.1.2019, 15:00
Toimitusosoite
University Admissions Finland
Unioninkatu 40 C
00170 HELSINKI
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140