Hakeminen

Maisterihaku, Elintarviketieteiden maisteriohjelma (monikielinen), elintarviketieteiden maisteri (2 v)

Koulutusohjelman tiedot
Haku
Haku maisterikoulutukseen, englanninkieliset ja monikieliset maisteriohjelmat, kevät 2019 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
3.12.2018, 08:0011.1.2019, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
20 (0)

Hakukelpoisuus

Voit hakea, jos täytät seuraavat kolme ehtoa:

 1. Olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (myös amk) tai jatkotutkinnon Suomessa tai ulkomailla tai suoritat sen 31.7.2019 mennessä.
 2. Olet suorittanut tai suoritat maisteriohjelman edellyttämät soveltuvat opinnot viimeistään 11.1.2019 mennessä. Soveltuvista opinnoista kerrotaan tarkemmin alla.
 3. Sinulla on riittävä suomen, ruotsin tai englannin kielen taito. Kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavan henkilön asemassa, lue sinua koskevat ohjeet.

Va­lin­ta­me­net­te­ly

Sinut voidaan valita vain, jos

 • osoitat hakukelpoisuutesi (ks. yllä) annettuun määräaikaan mennessä
 • täytät sähköisen hakemuksen Opintopolussa hakuajan (3.12.2018–11.1.2019) puitteissa ja toimitat tarvittavat liitteet annettuun määräaikaan mennessä. Katso täältä, mitä tapahtuu hakuajan päätyttyä
 • olet suorittanut riittävän määrän elintarviketieteiden maisteriohjelman alaan soveltuvia korkeakoulutasoisia opintoja.

Huomaathan, että vaikka tutkinto, jonka perusteella haet, ei olisikaan vielä valmis hakuaikana (Hakukelpoisuus, ehto 1), on sinulla oltava riittävä määrä soveltuvia opintoja suoritettuna 11.1.2019 mennessä (Hakukelpoisuus, ehto 2). Opintojen soveltuvuus ja niiden riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä. Ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Tutkinnonsuorituskielen valinta

Elintarviketieteiden maisteriohjelmassa voit valita tutkinnonsuorituskieleksesi joko suomen, ruotsin tai englannin. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka opetus suurimmaksi osaksi onkin englanninkielistä, voit mm. vastata tenttikysymyksiin, kirjoittaa mahdolliset kurssityösi sekä pro gradu -tutkielmasi valitsemallasi tutkinnonsuorituskielellä. Huomaathan, että hakulomake on englanninkielinen riippumatta valitsemastasi tutkinnonsuorituskielestä. Voit kuitenkin vastata hakulomakkeen kysymyksiin suomeksi tai ruotsiksi, jos valitset tutkinnonsuorituskieleksesi suomen tai ruotsin. Tutkinnonsuorituskieltä koskeva valinta on sitova ja sinun on osoitettava kielitaitosi kyseisessä kielessä.

Maisteriohjelmaan voidaan ottaa uusia opiskelijoita yhteensä enintään 20, joista enintään 10 suorittamaan tutkintoa englanniksi ja yhteensä enintään 10 suorittamaan tutkintoa suomeksi tai ruotsiksi. Mikäli jompikumpi kahdesta tutkinnonsuorituskieltä koskevasta kiintiöstä jää vajaaksi siten, että kaikkia 10 paikkaa ei saada täytettyä, voidaan vapaita opiskelupaikkoja tarjota toisessa kieliryhmässä hakeneille hakijoille. Paikat täytetään varasijalla olevien hakijoiden joukosta pisteytyksen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Valinnassa vaikuttavat tekijät

Sinulla tulee olla suoritettuna riittävä määrä maisteriohjelman alaan soveltuvia opintoja. Hakuperusteena olevaan tutkintoon sisältyvien tai sen lisäksi suoritettujen opintojen tulee olla sisällöltään ja suoritustasoltaan maisteriohjelman ja sen tieteenalojen kannalta soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia, jotta ne tarjoavat riittävät valmiudet ja tiedot maisterin opintoja varten.

Opiskelijavalinnassa vaikuttavat hakijan aikaisempien opintojen soveltuvuus haettuun maisteriohjelmaan, opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan soveltuvissa aiemmin suoritetuissa opinnoissa ja hakijan motivaatio.

Kaikki hakemukset pisteytetään ja valituksi tulemisesi riippuu saamistasi pisteistä. Hakemukset pisteytetään akateemisessa arvioinnissa seuraavassa järjestyksessä:

 1. Aikaisempien opintojen soveltuvuus haettuun maisteriohjelmaan
 2. Opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan soveltuvissa aiemmin suoritetuissa opinnoissa
 3. Motivaatio

Sinun tulee saada vähintään vaaditut minimipisteet jokaisesta arviointikohdasta. Mikäli et saa vaadittuja minimipisteitä yksittäisestä arviointikohdasta, seuraavia arviointikohteita ei pisteytetä.

Jos haet useampaan kuin yhteen Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan hakukohteeseen tässä maisterihaussa, sinun on asetettava hakukohteet hakulomakkeella suosiojärjestykseen. Jos voisit tulla valituksi useampaan maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan hakukohteeseen, sinut voidaan valita vain siihen hakukohteeseen, joka on hakemuksessasi suosiojärjestyksessä korkeimmalla.

Va­lin­nan tu­los

Valinnan tuloksesta ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 12.4.2019. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2019.

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa elintarviketieteiden maisterin tutkinnon elintarviketieteiden maisteriohjelmassa.

Ti­las­tot

Voit halutessasi tutustua hakijatilastoihin.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

 • virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta
 • virallinen opintosuoritusote
 • todistus kielitaidosta
 • tarvittaessa viralliset käännökset
 • tavallinen valokopio passista TAI virallisesta henkilökortista TAI suomalaisesta oleskelulupakortista
 • motivaatiokirje, joka kirjoitetaan hakulomakkeelle
 • Diploma Supplement (mikäli saatavilla)

1) Lue huolellisesti ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista.

2) Sinun on osoitettava kielitaitosi siinä kielessä (suomi, ruotsi tai englanti), jonka valitset hakulomakkeella tutkintosi suorituskieleksi. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

3) Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. HUOM! Lopullinen tutkintotodistus on esitettävä viimeistään 14.8.2019.

Toimitettava viimeistään 11.1.2019, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
Unioninkatu 40 C
00170 HELSINKI
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140