Maataloustieteiden maisteriohjelma, maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
15000 €
Hakuaika
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Koulutus

Haluatko olla mukana ratkaisemassa ruoan- ja energiantuotannon tulevaisuuden haasteita, joita aiheuttavat muun muassa ilmastonmuutos, väestönkasvu ja energiavarojen rajallisuus? Entä kiinnostavatko sinua eläinten hyvinvointi, maaperän puhtaus, ympäristöasiat tai vaikkapa uusimpien bio- ja geeniteknisten menetelmien tai automatiikan ja robotiikan sovellukset maatalousalalla?

Tule Viikkiin maataloustieteiden maisteriohjelmaan etsimään ratkaisuja tämän ja huomisen päivän haasteisiin! Suomessa vain Helsingin yliopisto tarjoaa yliopistotasoista koulutusta tällä alalla.

Maataloustieteiden maisteriohjelmassa voit erikoistua kasvintuotantotieteiden, kotieläintieteen, agroteknologian tai maaperä- ja ympäristötieteen opintosuuntaan oman mielenkiintosi ja taustakoulutuksesi mukaan. Lisätietoa opintosuunnista löydät kohdasta Koulutuksen sisältö.

Maisterin tutkinnon suoritettuasi

 • olet kasvintuotantotieteiden, kotieläintieteen, agroteknologian tai maaperä- ja ympäristötieteen asiantuntija
 • pystyt arvioimaan ruoan- ja energiantuotannon kestävyyttä ja ympäristövaikutuksia
 • opintosuunnastasi riippuen osaat soveltaa biotieteitä, ekologiaa, kemiaa, fysiikkaa tai tilastotiedettä maatalouden tulevaisuuden tarpeisiin
 • tunnet oman tieteenalasi painoalat ja tulevaisuuden kehityssuunnat
 • osaat käyttää uusimpia tutkimus- ja analysointimenetelmiä ja -tekniikoita
 • sinulla on hyvät valmiudet kansainvälistymiseen, projektityöskentelyyn ja viestintään
 • osaat hankkia ja tulkita oman alasi tieteellistä tutkimustietoa ja esittää sitä suullisesti ja kirjallisesti
 • sinulla on hyvät valmiudet jatkaa opintojasi tohtorikoulutukseen tai siirtyä suoraan työelämään esimerkiksi asiantuntijatehtäviin tai yrittäjäksi

Lisätietoja koulutusohjelmasta maisteriohjelman verkkosivuilla.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Maataloustieteiden maisteriohjelma on monikielinen: opetuskieli on pääasiassa englanti, mutta suorituskielenä voi olla joko suomi, ruotsi tai englanti.

Maataloustieteiden maisteriohjelmassa on neljä opintosuuntaa:

Kasvintuotantotieteiden opintosuunta - Kasveista ruokaa, rehua, energiaa, kauneutta ja hyvinvointia
Opinnoissa pääset soveltamaan biologiaa pelto- tai puutarhakasvien jalostukseen, viljelyyn, kasvinsuojeluun ja tuotannon ekologiaan. Ruoan riittävyys on yksi ihmiskunnan suurista kysymyksistä, jossa kasvintuotantotieteillä on tärkeä tehtävä. Ruoan ja rehujen lisäksi kasveja viljellään bioenergiaksi, viherympäristöiksi ja koristeiksi; kaikkeen tähän etsivät kasvintuotantotieteet uusia, entistä parempia ratkaisuja.

Kotieläintieteen opintosuunta - Terveet ja hyvinvoivat eläimet
Opinnoissa perehdyt tuotanto- ja harraste-eläinten hyvinvointiin, ravitsemukseen sekä jalostukseen ja biotekniikkaan. Opinnoissa pääset soveltamaan mm. biokemiaa, eläinfysiologiaa, perinnöllisyystiedettä sekä molekyylibiologiaa kestävän kotieläintuotannon hyväksi. Opetusta elävöittää keskellä Helsinkiä sijaitseva Viikin opetus- ja tutkimustila!

Agroteknologian opintosuunta – Teknologiaa ympäristön ehdoilla
Opinnoissa pääset syventymään maataloustuotannon ja ympäristön kannalta tärkeisiin teknologioihin niiden perusteista uusien ratkaisujen tuottamiseen asti. Kehittyvä teknologia ja automaatio tarjoavat koneista ja tekniikasta kiinnostuneille pellepelottomille uudenlaisia mahdollisuuksia tuotannon organisointiin, toteuttamiseen ja mukauttamiseen eläinten tai kasvien tarpeisiin.

Maaperä- ja ympäristötieteen opintosuunta - Pintaa syvemmälle
Opinnoissa pääset sananmukaisesti katsomaan pintaa syvemmälle. Maaperä on keskeinen uusiutuvien luonnonvarojen tuotantoon, luonnon monimuotoisuuteen ja vesistöjen laatuun vaikuttava tekijä. Maaperä- ja ympäristötieteilijä tietää muun muassa, miten maaperä toimii kasvien kasvualustana ja vaikuttaa ruoan laatuun sekä miten maaperää kunnostetaan.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä koulutusohjelman verkkosivuilla.

Maataloustieteiden maisteriohjelmassa on neljä opintosuuntaa, joihin voit erikoistua oman mielenkiintosi ja taustakoulutuksesi mukaan: kasvintuotantotieteet (kiintiö 35), kotieläintiede (kiintiö 25), agroteknologia (kiintiö 12) ja maaperä- ja ympäristötiede (kiintiö 5). 

Maataloustieteiden maisteriohjelmaan tulee opiskelijoita joko suoran väylän tai erillisvalinnan kautta. Yhteensä maisteriohjelmaan otetaan näiden väylien kautta 75 opiskelijaa vuodessa.

Suora väylä
HY:n seuraavista soveltuvista kandiohjelmista voit jatkaa suoraan Maataloustieteiden maisteriohjelmaan etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta: maataloustieteet, ympäristötieteet, molekyylibiotieteet sekä biologia. Jos johonkin maataloustieteiden maisteriohjelman opintosuuntaan on enemmän hakijoita kuin paikkoja, opiskelijat valitaan mm. aikaisemman opintomenestyksen ja aikaisemman tutkinnon soveltuvuuden perusteella.

Erillisvalinta
Maataloustieteiden maisteriohjelmaan voit hakea myös muista kuin edellä mainituista HY:n kandiohjelmista sekä muista suomalaisista tai kansainvälisistä yliopistoista ja korkeakouluista. Tällöinkin valinta tapahtuu mm. aikaisemman opintomenestyksen ja aikaisemman tutkinnon soveltuvuuden perusteella.

Lisätietoa opintosuunnan valinnasta.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op), ja tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa lukuvuodessa. Tutkintoon sisältyy:

 • 90 op opintosuunnan mukaisia syventäviä opintoja, joihin sisältyy maisterintutkielma (30 op).
 • 30 op muita opintoja oman koulutusohjelman tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta.

Maataloustieteiden maisteriohjelman opintosuunnat ovat yhteistyössä yli opintosuuntarajojen kooten opintoja teemoiksi ajankohtaisten ja tärkeiden aiheiden ympärille: biotalous, ravinteiden kierrätys, ruokajärjestelmät, genomitiedon tuottaminen ja hyödyntäminen, jne.

Opintoihin sisältyy aina henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Lisäksi niihin voi sisältyä työelämäopintoja tai urasuunnittelua.

Maisteriohjelman opinnot koostuvat luennoista ja harjoituksista, käytännön laboratorio- ja kenttäkursseista, harjoittelusta, seminaareista, projektitöistä sekä itsenäisestä opiskelusta.

Lisätietoa opintojen rakenteesta ja yhteisistä teemoista.

Maisterin tutkinto huipentuu noin 50-sivuisen maisterintutkielman laatimiseen jostakin opintosuuntaasi liittyvästä mielenkiintoisesta aiheesta. Maisterintutkielman tehtyäsi osaat laatia tieteellisen kirjallisen esityksen äidinkielelläsi tai englanniksi ja käyttää kriittisesti lähdeaineistoja. Osaat myös esittää tutkielmasi suullisesti ja vastata siihen koskeviin kysymyksiin.

Maisterintutkielman kokeellinen osuus voi koostua joko jonkun jo olemassa olevan aineiston analyyseista tai se voi olla laboratoriossa, kasvihuoneella tai koekentällä itse tehty tutkimustyö, jonka jälkeen tuloksista kirjoitetaan tieteellinen tutkielma. Maisterintutkielman kirjoittamisen ja sen suullisen esittämisen tueksi opiskelijoille järjestetään vuosittain tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä kursseja.

Maisterintutkielma tehdään tyypillisesti joko laitoksen tai kampuksen tutkimushankkeissa tai esimerkiksi alan tutkimuslaitosten tai yritysten toimeksiantona. Tutkielman valmistuttua nämä alan yhteistyökumppanit voivat olla myös tulevia työnantajia valmistuville maistereille.

Lisätietoa maisterintutkielman teosta ja aiheista.

Maataloustieteiden maisteriohjelmasta valmistuneena sinulla on hyvät valmiudet siirtyä joko suoraan työelämään tai jatkaa opintojasi tohtorivaiheeseen.

Työelämään siirtyjille työllisyystilanne alalla on Agronomiliiton tilastojen mukaan ollut hyvä. Valmistuneet ovat sijoittuneet asiantuntijoiksi muun muassa seuraaville aloille Suomessa tai ulkomailla:

 • Tutkimus- ja tuotekehitystehtävät (yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset, teollisuus)
 • Hallinto- ja asiantuntijatehtävät (ministeriöt, valvontavirastot, EU, FAO)
 • Liike-elämä ja johtajuus (yritykset)
 • Opetus-, koulutus- ja neuvontatehtävät (yliopistot, ammattikorkeakoulut, järjestöt, kehitysyhteistyöprojektit)
 • Viestintätehtävät (yliopistot, media, yritykset, ministeriöt, järjestöt)
 • Yrittäjyys (oma yritys)

Tohtorikoulutukseen voi hakea joko Suomeen tai ulkomaille. Tohtorin tutkinnon voi suorittaa neljässä vuodessa. Tohtorin tutkinnon jälkeen sinulla on mahdollisuus jatkaa uraasi akateemisessa maailmassa yliopistolla tai siirtyä tohtorina työelämään. Joissakin työpaikoissa kelpoisuusvaatimuksena voi olla tohtorin tutkinto maisterin tutkinnon sijaan.

Lisätietoa työelämään sijoittumisesta.

Agronomiliiton "Mitä meistä tulee isona"-sivut.

Lisätietoa tohtorikoulutuksesta Helsingin yliopistossa: www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/tutkijakoulut-ja-tohtoriohjelmat

Kansainvälistymiseen on useita tapoja ja voit valita niistä mieluisimmat:

 • Voit lähteä vaihto-opiskelijaksi ulkomaille johonkin tiedekunnan tai yliopiston vaihtokohteeseen. Vaihtokohteita ja -ohjelmia on lukuisia sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella.
 • Voit suorittaa työharjoittelun ulkomailla tai Suomessa jossain kansainvälisessä tutkimusryhmässä.
 • Voit osallistua Helsingin yliopiston englanninkieliseen opetukseen (maisterivaiheessa opiskelu ja opetus tapahtuvat tosin muutenkin pääasiassa englanniksi)
 • Voit toimia tutorina kansainvälisille opiskelijoille.
 • Voit toimia ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainvälisissä tehtävissä.
 • Lisäksi voit kehittää kielitaitoasi ja kulttuurintuntemusta osallistumalla Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielikursseille.

Vaihtoon lähteminen tai harjoittelun suorittaminen ulkomailla on hyvin suosittu tapa kansainvälistyä, koska silloin saat opiskeluusi uusia näkökulmia, taitoja ja kontakteja, joista voi olla paljon hyötyä opiskelussa ja myöhemminkin työelämään tai jatko-opintoihin siirryttyäsi.

Maataloustieteissä on pitkään ollut paljon ulkomaalaisia opiskelijoita monista eri maista. Heihin tutustuminen on luonteva tapa kansainvälistyä. Opiskelijajärjestöt tekevät myös ekskursioita Suomen ulkopuolelle. Käytämme myös paljon kansainvälisiä oppikirjoja ja muuta oppimateriaalia, ja sen kautta opiskelijat pääsevät helposti kosketuksiin globaalin tutkimusmaailman kanssa.

Lisätietoa opiskelijavaihdosta: guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Maataloustieteiden maisteriohjelman tutkijat ja opettajat ovat virkeässä yhteistyössä elinkeinon yritysten ja organisaatioiden kanssa. Nämä yhteistyötahot osallistuvat muun muassa kurssien suunnitteluun, ottavat kantaa opetuksen ajankohtaisuuteen ja työelämävastaavuuteen, tarjoavat harjoittelu- ja tutkielmantekopaikkoja ohjelman opiskelijoille sekä ovat mahdollisia työpaikkoja ohjelmasta valmistuville.

Ohjelman opettajilla ja tutkijoilla on hyvät yhteydet myös tutkimuslaitoksiin yliopiston ulkopuolella. Näitä ovat esimerkiksi Luonnonvarakeskus LUKE, Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Tämä takaa opiskelijoille hyvät mahdollisuudet saada harjoittelu-, kesätyö- ja tutkielmantekopaikkoja myös Viikin kampuksen ulkopuolelta. Nämä yhteistyötahot voivat olla myös tulevia työpaikkoja valmistuneille maistereille.

Maisteriohjelma toimii tiiviissä yhteistyössä myös tiedekunnan muiden maisteriohjelmien ja Viikin kampuksen muiden opetusta antavien yksiköiden kanssa. Opetus- ja tutkimusyhteistyötä tehdään yli tiedekuntarajojen ja sen vuoksi sinulle on tarjolla paljon mielenkiintoisia kursseja myös oman ohjelman ulkopuolelta. Esimerkkeinä kampustason kurssimahdollisuuksista voidaan mainita muun muassa ympäristötieteet, molekyylibiotieteet, elintarviketieteet ja liiketaloustieteet.

Yliopisto-opetus perustuu aina uusimpaan tutkimustietoon. Maataloustieteiden maisteriohjelman opetus- ja tutkimusaiheet liittyvät ajankohtaisiin ja tärkeisiin asioihin. Ohjelman opiskelijana pääset mukaan etsimään ratkaisuja näihin ajankohtaisiin haasteisiin oikeissa tutkimusprojekteissa. 

Kasvintuotantotieteissä tärkeitä tutkimuskysymyksiä ovat maatalouden ja ruokajärjestelmien kestävyys, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, uusien viljelykasvien tunnistaminen, ravinteiden oton tehokkuus, valkuaisomavaraisuus ja uudet valkuaiskasvit, puolustusmekanismit kasvitauteja vastaan, tuotannon ympäristövaikutukset, monimuotoisuuden säilyttäminen ja genomitiedon hyödyntäminen kasvinjalostuksessa.

Kotieläintieteessä ravitsemustiede tutkii vaihtoehtoisia valkuaislähteitä, kuten mikroleviä, hyönteisiä ja uusia valkuaiskasveja, sekä ravitsemuksen vaikutusta kotieläinten hyvinvointiin. Kotieläinten jalostustieteessä ja -biotekniikassa kehitetään automaattisesti kerättyjen suurten aineistojen ja genomisen tiedon hyödyntämistä eläinten valinnassa. Tavoitteena on kotieläintuotannon kestävä tehostaminen.

Agroteknologiassa tutkitaan tuotantomenetelmien kestävää tehostamista, automaatio- ja mittaustekniikan sekä mallinnuksen hyödyntämistä tuotannossa ja päätöksenteossa, uusiutuvan energian tuottamista ja käyttöä sekä maaperä- ja ympäristöteknologian keinoja edistää ravinteiden kierrätystä ja hallita kuormitusta ilmaston muuttuessa.   

Maaperä- ja ympäristötieteessä tutkitaan fysikaalis-kemiallisia ja mikrobiologisia prosesseja puhtaan ravinnon ja pohjaveden sekä muiden maaperän ekosysteemipalvelujen tuottamisessa, jätteiden ja teollisuuden sivuvirtojen hyötykäytössä, ympäristökuormituksen hallinnassa ja pilaantuneen ympäristön kunnostuksessa. Maaperän puhtaus on edellytyksenä siinä elävien organismien hyvinvoinnille ja aineiden kierrolle ekosysteemissä.

Lisätietoa tutkimuksesta koulutusohjelman verkkosivuilla.

Maisterin tutkinnon suoritettuasi voit jatkaa opintojasi tohtorikoulutuksessa joko Suomessa tai ulkomailla. Tohtorin tutkinnon voi suorittaa neljässä vuodessa. Tohtorin tutkinnon jälkeen sinulla on mahdollisuus jatkaa uraasi akateemisessa maailmassa yliopistolla tai siirtyä tohtorina työelämään. Joissakin työpaikoissa kelpoisuusvaatimuksena voi olla tohtorin tutkinto maisterin tutkinnon sijaan.

Esimerkkejä Helsingin yliopiston omista tohtoriohjelmista ovat

 • AGFOREE (Doctoral Program in Sustainable Use of Renewable Natural Resources
 • DPPS (Doctoral Program in Plant Sciences
 • DENVI (Doctoral Program in Interdisciplinary Environmental Sciences

Lisätietoa tohtorikoulutuksesta Helsingin yliopistossa.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Opiskele uusiutuvien luonnonvarojen vastuullisen käytön asiantuntijaksi!

Opinnot maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa antavat sinulle valmiuksia ratkoa maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Globaalit haasteet kuten ruoan turvallisuus ja riittävyys, ympäristön puhtaus, ilmastonmuutos sekä metsien monimuotoisuus ja kestävä käyttö koskettavat meitä kaikkia. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan monitieteistä lähestymistapaa.

Tieteenalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ympäristötieteet sekä sovellettu taloustiede. Meillä pääset soveltamaan kemiaa, fysiikkaa, biologiaa ja matematiikkaa käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Opinnoissa harjaannut myös sovittamaan yhteen talous- ja ympäristönäkökohtia.

Opetuksemme perustuu aina viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen. Oppia voit monenlaisin menetelmin ja eri ympäristöissä: niin metsässä, pellolla, laboratoriossa kuin verkossakin. Täällä et kuluta pelkästään kirjaston tai luentosalin penkkejä!

Johtajaksi tai asiantuntijaksi – Suomeen tai ulkomaille

Tiedekunnasta valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia yritysten ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Alamme monitieteisyys, koulutuksen kansainvälisyys sekä kiinteät työelämäkontaktimme avaavat meiltä valmistuneille ovia kiinnostaviin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Lue lisää sijoittumismahdollisuuksista sekä uratarinoita verkkosivuiltamme.

Monialainen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellinen on Helsingin yliopiston neljänneksi suurin tiedekunta. Tiedekunnassa on neljä laitosta:

 • elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
 • maataloustieteiden laitos
 • metsätieteiden laitos
 • taloustieteen laitos

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee vihreällä Viikin kampuksella, joka on merkittävimpiä bioalan keskittymiä Euroopassa. Kampuksella toimii neljän tiedekunnan lisäksi bioalan tutkimuslaitoksia, virastoja ja yrityksiä. Viikissä, yhdeksän kilometriä Helsingin keskustasta, olet maalla keskellä kaupunkia. Täällä on tarjolla opiskelija-asuntoja ja -ravintoloita, yliopistoliikunnan palvelut, tiedekirjasto sekä muita opiskelijana tarvitsemiasi palveluita.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus tukee kasvamistasi asiantuntijaksi. Verkko- ja lähiopetus tukevat toisiaan tarjoten monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun. Opiskelumenetelmät haastavat kehittämään yksilöllistä osaamista, yhteistyötaitoja sekä tiedon tuottamisen ja soveltamisen valmiuksia. Oppimista tuetaan ja opetusta kehitetään opiskelijapalautteen perusteella.

Tiedekunta tarjoaa aitoja oppimisympäristöjä. Viikistä löytyvät tiedekunnan kasvihuoneet, Viikin opetus- ja tutkimustila peltoineen ja navettoineen http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/tila, lukuisa määrä laboratorioita (esimerkiksi aistinvaraisen arvioinnin laboratorio, kemian ja mikrobiologian laboratorioita, teknologialaboratorioita), lihateknologian koetehdas, koeleipomo ja pienoismeijeri. Lisäksi Hyytiälän metsäasemaa hyödynnetään erityisesti metsäalan opiskeluun.

Uusien opiskelijoiden tukena ovat osaavat tuutorimme, jotka auttavat opintojen alkuvaiheessa yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Aktiiviset opiskelijajärjestömme tarjoavat vilkkaan ja vaikuttavan verkoston tiedekunnan opiskelijoille.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.