Maataloustieteiden kandiohjelma, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Haluaisitko oppia soveltamaan uusinta tietoa ja teknologiaa viljelykasvien ja kotieläinten kestävään tuotantoon? Tai ymmärtää miten biotekniikkaa ja automaatiota voidaan hyödyntää ruoan- ja energiantuotannossa?  Löydä oma alasi ja tule opiskelemaan Maataloustieteiden kandiohjelmaan, niin saat valmiudet kasvaa asiantuntijaksi näillä tärkeillä aloilla!

Maataloustieteet soveltavat biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja taloustiedettä ruoan- ja energiantuotantoon, jotka ovat ihmiskunnan tulevaisuuden suurimpia haasteita sekä kotimaassa että globaalisti. Tulevaisuuden ekologisesti ja taloudellisesti kestävä ruoantuotanto ja muu pelto- ja puutarhabiomassojen käyttö biotaloudessa perustuu tutkittuun tietoon. Ohjelma sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita löytämään ratkaisuja näihin tulevaisuuden suuriin kysymyksiin!

Näillä biotalousaloilla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisia osaajia, joille Suomessa yliopistotasoista koulutusta tarjoaa vain Helsingin yliopisto!  

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi

 • tunnet maatalous- ja puutarhatuotannon keskeiset teoriat ja käsitteet sekä osaat kuvata tuotannon edellytykset ja haasteet
 • osaat arvioida tuotannon kestävyyttä ja ympäristövaikutuksia
 • osaat kuvata maatalous- ja puutarha-alan kehityssuuntia ja yhteiskunnallista merkitystä
 • sinulla on perusvalmiudet vuorovaikutukseen ja viestintään, kriittiseen ajatteluun ja argumentaatioon, projektityöskentelyyn, ongelmanratkaisuun sekä kansainvälistymiseen
 • osaat hankkia ja tulkita oman alasi tieteellistä tutkimustietoa ja esittää sitä suullisesti ja kirjallisesti
 • sinulla on hyvät valmiudet syventää osaamistasi valitsemassasi maisterivaiheen opintosuunnassa (kasvintuotantotiede, kotieläintiede, agroteknologia, maatalousekonomia  tai maaperä- ja ympäristötiede).

Lisätietoa opiskelusta löydät Maataloustieteiden kandiohjelman sivuilta

Kandidaatin tutkinnon opetuskielenä on pääasiassa suomi. Voit myös halutessasi vastata tentteihin ja pitää esitelmät ruotsiksi. Opetusmateriaali, kuten tenttikirjat, voi olla myös englanninkielistä. Voit suorittaa kandidaatin tutkinnon maatalousekonomian suuntauksessa myös kaksikielisenä KaTu-tutkintona suorittamalla tutkintoon kuuluvista opinnoista 60 op ruotsinkielisinä.

Maataloustieteiden kandiohjelman opinnoissa perehdyt maatalous- ja puutarhaelinkeinon toimintaedellytyksiin ja verkostoihin. Keskeisiä sisältöjä opinnoissa ovat

 • avomaalla ja kasvihuoneessa viljeltävien ruoka-, rehu- ja koristekasvien ominaisuudet ja viljelytekniikka
 • kasveja vioittavat taudit ja tuhoeläimet sekä niiden leviämiseen vaikuttavat tekijät
 • kasvinjalostus ja biotekniikka sekä genomiikka
 • maaperän vaikutukset pelto- ja puutarhakasvien kasvuun ja satoon
 • maan tuottokyvyn ylläpito
 • kotieläinten jalostus ja biotekniikka sekä lajinmukainen ruokinta
 • kotieläintuotannossa käytettävä teknologia ja tuotantoeläinten hyvinvointi 
 • bioenergian tuottaminen ja energian käyttö
 • tuotannon ympäristövaikutusten hallinta
 • luonnonvara- ja ympäristötehokkuuden parantaminen
 • tuotantoketjun kestävyyden arviointi ja edistäminen
 • viljelykasvien, kotieläinten ja maaseudun monimuotoisuuden säilyttäminen
 • maatalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen
 • tuotannon taloudelliseen tulokseen vaikuttavat tekijät sekä maatalouspolitiikan periaatteet ja vaikutusmekanismit

Lisätietoa sisällöstä löydät Maataloustieteiden kandiohjelman sivuilta.

Kandidaatin tutkinnossa kaikilla maataloustieteiden kandiohjelman opiskelijoilla on paljon yhteistä opetusta, mutta sen lisäksi perehdyt oman kiinnostuksesi mukaisesti yhteen maataloustieteiden opintosuuntien mukaisista 45 op:n moduuleista, joita ovat agroteknologia, kasvintuotantotiede, kotieläintiede, maaperä- ja ympäristötiede tai maatalousekonomia

Kandidaatin tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintojasi oman kiinnostuksesi mukaisesti yhdessä seuraavista viidestä maisteriohjelmasta etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

 • Maataloustieteiden maisteriohjelma (kasvintuotantotieteiden, kotieläintieteen, agroteknologian tai maaperä- ympäristötieteen opintosuunnat)
 • Maatalous-, ympäristö-, ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma (maatalousekonomian opintosuunta)
 • Kasvibiologian maisteriohjelma
 • Ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (ympäristönmuutoksen opintosuunta)
 • Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma

Lisätietoa maisteriohjelmista löydät Maataloustieteiden kandiohjelman sivuilta.

Maataloustieteiden kandidaattivaiheen opinnot koostuvat kaikille yhteisistä yleis-, perus- ja aineopinnoista sekä kieliopinnoista, tieto- ja viestintätekniikan opinnoista sekä vapaavalintaisista opinnoista.

Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelet maataloustieteiden perusteita sekä mm. biotieteitä, kemiaa, fysiikkaa, tilastotiedettä ja matematiikkaa.

Toisena opiskeluvuotena perehdyt syvemmin yhteen maataloustieteiden moduuleista, joita ovat agroteknologia, kasvintuotantotiede, kotieläintiede, maaperä- ja ympäristötiede tai maatalousekonomia.

Opintojen alussa kaikki opiskelijat laativat yhdessä opintoneuvojan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa käydään läpi myös ensimmäisen vuoden keväällä tapahtuva moduulin valinta. Opiskelijavalintaa voidaan joutua tekemään moduulin valinnan yhteydessä opintomenestyksen perusteella.

Vapaavalintaisten opintojen avulla voit laajentaa osaamistasi oman koulutusohjelman muilla moduuleilla tai valita kokonaisuuksia yliopiston laajasta tarjonnasta. Opinnot sisältävät lisäksi käytännön työharjoittelua sekä työelämätaitojen opiskelua. Monilla yhteisillä maataloustieteiden kursseilla työskentelet monitieteisissä ryhmissä ja opit ratkaisemaan käytännön ruoantuotannon ongelmia teoreettisen tiedon avulla.

Kandidaatin opinnot koostuvat luennoista ja harjoituksista, käytännön laboratorio- ja kenttäkursseista, harjoittelusta, seminaareista, projektitöistä sekä itsenäisestä opiskelusta.

Lisätietoa rakenteesta löydät Maataloustieteiden kandiohjelman sivuilla.

Tutkinnon loppuvaiheessa laadit kandidaatintutkielman jostakin oman alasi mielenkiintoisesta aiheesta. Kandidaatintutkielman tehtyäsi osaat laatia tieteellisen, kirjallisen esityksen äidinkielelläsi ja käyttää kriittisesti lähdeaineistoja. Osaat myös esittää tutkielmasi suullisesti ja perustella näkemyksesi.
 
Kandidaatintutkielman kirjoittamisen ja sen suullisen esittämisen tueksi järjestetään vuosittain yhteinen Tieteellinen kirjoittaminen -kurssi.

Lisätietoa kandidaatintutkielman tekemisestä löydät opiskelijan ohjeista.

Maataloustieteiden kandiohjelmassa kandidaatin tutkinnon suorittaneet jatkavat yleensä opintoja maisterivaiheeseen (ks. jatko-opintomahdollisuudet), josta valmistuttua siirrytään työelämään tai tohtoriopintojen pariin. 

Alalta valmistuneet maisterit ovat työllistyneet hyvin ja sijoittuneet asiantuntija-, opetus-, tutkimus-, kehitys-, neuvonta-, esimies- ja johtotehtäviin Suomessa tai ulkomailla mm. seuraaville aloille

 • Tutkimus- ja tuotekehitystehtävät  (yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset, teollisuus)
 • Hallinto- ja asiantuntijatehtävät (ministeriöt, valvontavirastot, EU, FAO)
 • Liike-elämä ja johtajuus (yritykset)
 • Opetus-, koulutus- ja neuvontatehtävät (yliopistot, ammattikorkeakoulut, järjestöt, kehitysyhteistyöprojektit)
 • Viestintätehtävät (yliopistot, media, yritykset, ministeriöt, järjestöt)
 • Yrittäjyys (oma yritys)

Lisätietoa urapoluista löydät Maataloustieteiden kandiohjelman sivuilta.

Kansainvälistymiseen on useita reittejä ja voit valita niistä mieluisimmat:

 • Voit lähteä vaihto-opiskelijaksi  ulkomaille johonkin tiedekunnan tai yliopiston vaihtokohteeseen. Vaihtokohteita ja -ohjelmia on lukuisia sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella.
 • Voit suorittaa työharjoittelun ulkomailla tai Suomessa jossain kansainvälisessä tutkimusryhmässä.
 • Voit osallistua Helsingin  yliopiston englanninkieliseen opetukseen ja tutustua globaaliin maatalouteen monikansallisissa opetusryhmissä sekä perehtymällä  englanninkieliseen opetusmateriaaliin.
 • Voit toimia tutorina  kansainvälisille opiskelijoille.
 • Voit toimia ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainvälisissä tehtävissä.
 • Lisäksi voit kehittää  kielitaitoasi ja kulttuurintuntemusta osallistumalla Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielikursseille.

Vaihtoon lähteminen tai harjoittelu ulkomailla on hyvin suosittu tapa kansainvälistyä, koska silloin saat opiskeluusi uusia näkökulmia, taitoja ja kontakteja, joista voi olla paljon hyötyä opiskelussa ja myöhemminkin työelämään tai jatko-opintoihin siirryttyäsi.

Maataloustieteissä on pitkään ollut paljon ulkomaalaisia opiskelijoita monista eri maista. Heihin tutustuminen on luonteva tapa kansainvälistyä. Opiskelijajärjestöt tekevät myös ekskursioita Suomen ulkopuolelle. Käytämme myös paljon kansainvälisiä oppikirjoja ja muuta oppimateriaalia, ja sen kautta opiskelijat pääsevät helposti kosketuksiin globaalin tutkimusmaailman kanssa.

Lisätietoa opiskelijavaihdosta löydät opiskelijan ohjeista.

Maataloustieteiden kandiohjelman opettajilla ja tutkijoilla on lukuisia yhteisiä hankkeita ja projekteja alan yritysten, tutkimuslaitosten ja organisaatioiden kanssa. Näitä yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi maatalous- ja elintarvikealalla toimivat kotimaiset ja kansainväliset yritykset, Luonnonvarakeskus LUKE, Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Yhteistyökumppanit osallistuvat ohjelman kurssien suunnitteluun ja toteutukseen sekä ottavat kantaa opetuksen ajankohtaisuuteen ja työelämävastaavuuteen. He osallistuvat myös ohjelman projektikurssien aiheiden valintaan ja projektitöiden ohjaamiseen sekä työelämän kannalta kiinnostavien opinnäytetyöaiheiden valintaan. Yhteistyö tarjoaa hyvät mahdollisuudet verkostoitua alan toimijoiden kanssa, saada opintojen aikana oman alan työkokemusta ja myöhemmin työpaikka.

Maataloustieteiden opetus- ja tutkimusyhteistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä myös Viikin kampuksen muiden koulutusohjelmien kanssa yli tiedekuntarajojen. Tämä tarjoaa sinulle paljon mielenkiintoisia kursseja ja opintokokonaisuuksia myös oman ohjelman ulkopuolelta. Esimerkkeinä kampustason kurssimahdollisuuksista ovat muun muassa elintarviketieteet, ympäristötieteet, molekyylibiotieteet ja liiketaloustieteet.

Lisätietoa Viikin kampuksen tutkimuksesta löydät kampuksen verkkosivuilta.

Opetus yliopistossa perustuu uusimpaan tutkimustietoon. Saat opintojesi aikana hyvän näkemyksen tulevaisuuden ruoan- ja energiantuotannon mahdollisuuksiin. Maataloustieteiden kandiohjelman opetus- ja tutkimusaiheet nousevat ajankohtaisista ja tärkeistä tutkimuskysymyksistä, joita ovat esimerkiksi bioenergian ja ruoan tuotannon uudet odotukset ja niiden kestävä tehostaminen, lähiruoka, luomu, ilmastonmuutos, väestönkasvu, kaupungistuminen sekä vastuullisuus. Maataloustieteiden kandiohjelman opiskelijana pääset mukaan etsimään ratkaisuja näihin ajankohtaisiin haasteisiin oikeiden tutkijoiden ja tutkimusprojektien kautta.

Linkeistä pääset tutkimusaiheiden tarkempiin esittelyihin:

Lisätietoa tutkimusaiheista löydät Maataloustieteiden kandiohjelman sivuilta.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintojasi oman kiinnostuksesi mukaisesti yhdessä seuraavista neljästä maisteriohjelmasta etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta.

 • Maataloustieteiden maisteriohjelma: kasvintuotantotieteiden, kotieläintieteen, agroteknologian tai maaperä- ympäristötieteen opintosuunnat
 • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma: maatalousekonomian opintosuunta
 • Kasvibiologian maisteriohjelma
 • Ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma: ympäristönmuutoksen opintosuunta
 • Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma

Voit myös halutessasi hakea erillisvalinnan kautta jonkun muun lähiaineen maisteriohjelmaan Suomessa tai ulkomailla.

Voit suorittaa maataloustieteiden kandi- ja maisteriopinnot siten, että saat samalla agronomin arvon.

Lisätietoa maisteriohjelmista löydät Maataloustieteiden kandiohjelman sivuilta.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Opiskele uusiutuvien luonnonvarojen vastuullisen käytön asiantuntijaksi!

Opinnot maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa antavat sinulle valmiuksia ratkoa maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Globaalit haasteet kuten ruoan turvallisuus ja riittävyys, ympäristön puhtaus, ilmastonmuutos sekä metsien monimuotoisuus ja kestävä käyttö koskettavat meitä kaikkia. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan monitieteistä lähestymistapaa.

Tieteenalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ympäristötieteet sekä sovellettu taloustiede. Meillä pääset soveltamaan kemiaa, fysiikkaa, biologiaa ja matematiikkaa käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Opinnoissa harjaannut myös sovittamaan yhteen talous- ja ympäristönäkökohtia.

Opetuksemme perustuu aina viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen. Oppia voit monenlaisin menetelmin ja eri ympäristöissä: niin metsässä, pellolla, laboratoriossa kuin verkossakin. Täällä et kuluta pelkästään kirjaston tai luentosalin penkkejä!

Johtajaksi tai asiantuntijaksi – Suomeen tai ulkomaille

Tiedekunnasta valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia yritysten ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Alamme monitieteisyys, koulutuksen kansainvälisyys sekä kiinteät työelämäkontaktimme avaavat meiltä valmistuneille ovia kiinnostaviin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Lue lisää sijoittumismahdollisuuksista sekä uratarinoita verkkosivuiltamme.

Monialainen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellinen on Helsingin yliopiston neljänneksi suurin tiedekunta. Tiedekunnassa on neljä laitosta:

 • elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
 • maataloustieteiden laitos
 • metsätieteiden laitos
 • taloustieteen laitos

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee vihreällä Viikin kampuksella, joka on merkittävimpiä bioalan keskittymiä Euroopassa. Kampuksella toimii neljän tiedekunnan lisäksi bioalan tutkimuslaitoksia, virastoja ja yrityksiä. Viikissä, yhdeksän kilometriä Helsingin keskustasta, olet maalla keskellä kaupunkia. Täällä on tarjolla opiskelija-asuntoja ja -ravintoloita, yliopistoliikunnan palvelut, tiedekirjasto sekä muita opiskelijana tarvitsemiasi palveluita.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus tukee kasvamistasi asiantuntijaksi. Verkko- ja lähiopetus tukevat toisiaan tarjoten monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun. Opiskelumenetelmät haastavat kehittämään yksilöllistä osaamista, yhteistyötaitoja sekä tiedon tuottamisen ja soveltamisen valmiuksia. Oppimista tuetaan ja opetusta kehitetään opiskelijapalautteen perusteella.

Tiedekunta tarjoaa aitoja oppimisympäristöjä. Viikistä löytyvät tiedekunnan kasvihuoneet, Viikin opetus- ja tutkimustila peltoineen ja navettoineen http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/tila, lukuisa määrä laboratorioita (esimerkiksi aistinvaraisen arvioinnin laboratorio, kemian ja mikrobiologian laboratorioita, teknologialaboratorioita), lihateknologian koetehdas, koeleipomo ja pienoismeijeri. Lisäksi Hyytiälän metsäasemaa hyödynnetään erityisesti metsäalan opiskeluun.

Uusien opiskelijoiden tukena ovat osaavat tuutorimme, jotka auttavat opintojen alkuvaiheessa yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Aktiiviset opiskelijajärjestömme tarjoavat vilkkaan ja vaikuttavan verkoston tiedekunnan opiskelijoille.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.