Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma, maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
15000 €
Hakuaika
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Koulutus

Haluatko toimia maatalous-, ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen asiantuntijana? Ohjelmastamme valmistut kansallisille ja kansainvälisille työmarkkinoille, esimerkiksi yliopistoihin, tutkimuslaitoksiin, julkiselle sektorille, liike-elämän palvelukseen tai yksityisyrittäjäksi.

Viikin kampus tarjoaa optimaaliset puitteet opiskella ainutlaatuisia ja tulevaisuudelle tärkeitä alojamme. Valmistuttuasi olet soveltavan taloustieteen ammattilainen maatalous-, ympäristö- ja luonnonvara-aloilla. Perehdyt aiheisiin kuten ilmastopolitiikka, kestävä maatalous ja ruokaturva.

Ohjelmasta valmistuneet maisterit osaavat

 • tukea julkisen ja yksityisen sektorin päätöksentekoa eri rooleissa, esimerkiksi konsulttina, tutkijana tai virkamiehenä
 • analysoida ja viestiä politiikkatoimien vaikutuksia maatalous-, ympäristö- ja luonnonvara-aloihin
 • soveltaa talousteoriaa ja kvantitatiivisia menetelmiä kuten ekonometriaa ja numeerista mallintamista alan kysymyksiin

Maisteriohjelma sisältää kaksi opintosuuntaa

1. Maatalousekonomia

 • opetuskielinä suomi, ruotsi ja englanti

2.  Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia

 • opetuskielenä englanti

Lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilla.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta on englanninkielinen. Maatalousekonomian opintosuunta on englannin-, suomen- ja ruotsinkielinen. Molemmissa opintosuunnissa on mahdollista tehdä opintosuorituksia  ja saada pro gradu -tutkielmaan liittyvää ohjausta myös kotimaisilla kielillä. Valitset opiskelukielen hakuvaiheessa ja osoitat sen taidon.

Maatalousekonomian opintosuunnasta valmistuttuasi osaat

 • soveltaa maatalousekonomian käsitteitä ja keskeisiä teorioita
 • soveltaa taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmia
 • analysoida ja kehittää maatalous- ja maaseutuyritysten liiketoimintaa sekä tehostaa tuotantoa kestävästi
 • analysoida maatalous- ja elintarvikemarkkinoiden toimintaa
 • analysoida maatalouden kansainvälistä poliittista ohjausta

Maatalousekonomian opintosuunta yhdistää liike- ja taloustieteen osaamisen maatalouden, maaseutuyritysten ja ruokamarkkinoiden ja näihin liittyvien politiikkojen erityispiirteiden tuntemukseen.

Maatalousekonomiassa opit soveltamaan teorioita ja malleja, joilla voidaan määrittää maatalous- ja maaseutuyritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä ja siihen yritystasolla vaikuttavia tekijöitä, tutkia markkinoiden toimintaa ja arvioida eri politiikkavaihtoehtoja. Opintoihin kytkeytyvät käytännönläheiset harjoitukset, jotka rakentavat päätöksentekokykyä, työelämätaitoja ja itseluottamusta opitun viemisessä käytäntöön.

Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnasta valmistuttuasi osaat

 • Tarkastella yhteiskunnan ja ympäristön välistä vuorovaikutussuhdetta sekä identifioida sosioekonomiset taustavoimat luonnonvarojen käytössä ja ympäristön tilan muutoksissa
 • Analysoida politiikkatoimien vaikutuksia ympäristön muutoksessa ja luonnonvarojen käytössä
 • Ymmärtää markkinoiden toimintaa ja muodostaa suosituksia päätöksenteon tueksi sekä yksityisellä että julkisella sektorilla
 • Soveltaa mikrotalousteoriaa ja kvantitatiivisia menetelmiä (ekonometria, analyyttinen ja dynaaminen mallintaminen, peliteoria)

Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia on taloustieteen osa-alue, jossa tutkimuksen näkökulmia ovat sekä positiivinen että normatiivinen analyysi. Niiden tarkoituksena on selvittää, kuinka taloudellinen toiminta erilaisissa talousjärjestelmissä vaikuttaa luonnonvaroihin ja ympäristöön sekä millaisia ympäristönsuojelun ja luonnonvarainhoidon tavoitteita yhteiskunta pitää hyvänä ja kuinka ne suhteutuvat markkinoilla luontaisesti syntyviin käyttötapoihin.

Ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen teorianmuodostus ja empiirinen soveltaminen nojaa taloustieteen yleiseen teoriaan, erityisesti mikrotalous-, julkistalous- ja pääomateoriaan, ja empiirisen tutkimuksen menetelmiin. Opintojen teoreettinen ja menetelmällinen vaatimustaso kasvaa koko ajan perusopinnoista syventäviin opintoihin. Teoreettista opetusta täydentävät Suomen ja Euroopan ympäristöpolitiikkaa koskevat opinnot sekä perehtyminen ympäristö- ja luonnonvarapolitiikan erityisteemoihin.

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta on suora pääsy maisteriohjelmaan edellyttäen, että olet suuntautunut kandidaatintutkinnossa maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaratalouteen. Samoin maataloustieteiden kandiohjelmasta on suora pääsy maatalousekonomian opintosuuntaan, jos olet suorittanut maataloustieteiden kandidaatintutkinnossa maatalousekonomian moduulin.

Muista ohjelmista ja korkeakouluista pääsy edellyttää riittäviä taloustieteen, matematiikan ja tilastotieteen opintoja. Osa näistä opinnoista voidaan sisällyttää maisterivaiheen valinnaisiin opintoihin. Valinta opintosuuntaan tehdään aiemman opintomenestyksen ja tutkinnon soveltuvuuden perusteella, jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja.

Maisteriopintojen laajuus on 120 opintopistettä. Opintoihin sisältyy sekä tieteenalan syventäviä että valinnaisia oman tieteenalan tai muiden koulutusohjelmien opintoja. Tieteenalan syventävät opinnot kattavat vähintään 60 opintopistettä, josta tutkielman osuus on 30 opintopistettä. Tutkielman teko painottuu toiseen opintovuoteen.

Maatalousekonomian opintosuunta

Tässä opintosuunnassa perehdyt

 • Maatalousmarkkinoihin ja -politiikkaan
 • Liiketaloustieteeseen
 • Yrittäjyyteen
 • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvarataloustieteeseen
 • Taloustieteen menetelmiin

Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta

Tässä opintosuunnassa perehdyt

 • Ympäristöekonomiaan,
 • Luonnonvaraekonomiaan
 • Ilmastonmuutokseen
 • Itämeren suojeluun
 • Metsiin
 • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvarataloustieteeseen
 • Taloustieteen menetelmiin

Opintoihin kuuluu työelämäjakso ja seminaareja. Opintoihin voi sisältyä työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua. Opintoihin sisältyy aina henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

Maisterintutkielmassa saat soveltaa ja kehittää teoria- ja menetelmäosaamistasi. Ohjaajana toimii opintosuunnan professori tai yliopistonlehtori tai muu alan paras asiantuntija. Tutkielman voit tehdä esimerkiksi tutkimushankkeessa tai yhteistyössä tutkimuslaitoksen tai yritysten kanssa.  Maisterintutkielmaan sisältyy teoreettisen tarkastelun lisäksi tutkimusaineiston hankinta, analysointi soveltuvia tutkimusmenetelmiä käyttäen sekä johtopäätösten teko. Tutkielman laajuus on noin 50 sivua. Tutkimussuunnitelman ja tutkielman laadinta, esittely seminaareissa ja kriittinen keskustelu kehittävät tieteellisen ajattelun, argumentaation ja viestinnän taitojasi.

Tutkielma on usein myös hyvä referenssi työelämää varten, koska opinnäytetyötä tehdessä alan osaamisesi syvenee. Tutkielmaa tehdessä tieteellinen ajattelusi kehittyy ja opit projektin hallinnan taitoja.

Voit tehdä tutkielmasi yhteistyössä osana laajempaa tutkimushankkeen kanssa, yrityksen tai julkisen sektorin organisaation kanssa, tai itsenäisesti.

Agronomiliiton työmarkkinatutkimusten mukaan maatalousekonomian opintosuunnasta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin – usein jo ennen valmistumistaan. He ovat sijoittuneet monenlaisiin tehtäviin joko yksityiselle tai julkiselle sektorille. Monet jäävät Suomeen, mutta monet lähtevät myös kansainvälisiin tehtäviin Eurooppaan tai sen ulkopuolelle. Opiskelu antaakin laaja-alaiset valmiudet esimerkiksi oman yritystoiminnan harjoittamiseen sekä erilaisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin, vaikka sovellusalana painotetaankin maataloutta. Siksi työnimikkeitä on runsaasti: asiantuntija, opettaja, yrittäjä, tutkija, ylitarkastaja, tuotepäällikkö, rahoituspäällikkö jne.

Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnan tutkinto avaa lupaavan urapolun julkiselle sektorille, tutkimukseen, konsultointiin, teollisuuteen, kansalaisjärjestöön ja kansainvälisiin organisaatioihin.

Halutessasi voit syventää osaamistasi jatkamalla opintojasi Helsingin yliopiston tai jonkin muun kotimaisen tai ulkomaisen yliopiston tohtoriohjelmassa.

 • Voit suorittaa työharjoittelujakson ulkomailla tai lähteä opiskelijavaihtoon.
 • Voit työskennellä kansainvälisessä tutkimusryhmässä koti- tai ulkomailla.
 • Voit opiskella osan tutkinnosta englanniksi kansainvälisten opettajien kursseilla.

Maatalousekonomian opintosuunta

Yhteistyötä tehdään yliopistojen ja korkeakoulujen ohella mm. Luonnonvarakeskuksen, Pellervon taloustutkimuksen (PTT), maa- ja metsätalousministeriön, ulkoasiainministeriön, Pellervo-seuran, tuottajajärjestöjen (MTK, SLC), pankkien, vakuutuslaitosten ja elintarvikeketjun eri yritysten kanssa. Maisterivaiheessa suoritetaan harjoittelujakso jossakin yrityksessä tai virastossa. Yhteistyötä tehdään myös Pohjoismaiden, Viron ja muiden eurooppalaisten maatalousyliopistojen kanssa. Yhteistyökumppaneita löytyy myös Pohjois-Amerikasta, Afrikasta ja Aasiasta.

Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta

Opetusta ja opiskelijavaihtomahdollisuuksia seuraavien organisaatioiden kanssa:

 • Department of Economics, University of Kiel
 • Norwegian School of Economics, Bergen
 • Norwegian University of Life Sciences, Ås
 • University of Southern Denmark, Odense
 • University of Algarve, Faro

Maatalousekonomian opintosuunta

 • Maatalouden liiketoiminta ja yrittäjyys
 • Maatalouden yritystalous
 • Maatalous-, maaseutu- ja ruokapolitiikka
 • Maatalous- ja elintarvikemarkkinat
 • Kehitysmaiden maatalous ja ruokaturva

Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta

 • Ilmasto ja energia
 • Ekologistaloustieteellinen optimointi
 • Itämeren suojelu
 • Metsäekonomia
 • Kansainväliset kalastussopimukset
 • Biodiversiteettikato ja kompensaatiomekanismit
 • Maatalous- ja ympäristöpolitiikka

Hyvä menestys maisterin opinnoissa mahdollistaa hakeutumisen jatko-opintoihin kotimaan tai ulkomaisiin yliopistoihin. Tohtoriopintojen suorittamisen tavoiteaika on Suomessa päätoimisesti opiskellen 4 vuotta. AGERE -opintosuunnista on vuosittain valmistunut 3-5 tohtoria. Jokainen jatko-opiskelija kuuluu tohtoriohjelmaan, esimerkiksi Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelmaan (AGFOREE). Jatko-opintokursseja järjestävät mm. tohtoriohjelmat ja yhteispohjoismainen NOVA-verkosto. Tohtorit työskentelevät mm. yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Opiskele uusiutuvien luonnonvarojen vastuullisen käytön asiantuntijaksi!

Opinnot maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa antavat sinulle valmiuksia ratkoa maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Globaalit haasteet kuten ruoan turvallisuus ja riittävyys, ympäristön puhtaus, ilmastonmuutos sekä metsien monimuotoisuus ja kestävä käyttö koskettavat meitä kaikkia. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan monitieteistä lähestymistapaa.

Tieteenalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ympäristötieteet sekä sovellettu taloustiede. Meillä pääset soveltamaan kemiaa, fysiikkaa, biologiaa ja matematiikkaa käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Opinnoissa harjaannut myös sovittamaan yhteen talous- ja ympäristönäkökohtia.

Opetuksemme perustuu aina viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen. Oppia voit monenlaisin menetelmin ja eri ympäristöissä: niin metsässä, pellolla, laboratoriossa kuin verkossakin. Täällä et kuluta pelkästään kirjaston tai luentosalin penkkejä!

Johtajaksi tai asiantuntijaksi – Suomeen tai ulkomaille

Tiedekunnasta valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia yritysten ja muun yhteiskunnan tarpeisiin. Alamme monitieteisyys, koulutuksen kansainvälisyys sekä kiinteät työelämäkontaktimme avaavat meiltä valmistuneille ovia kiinnostaviin työtehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Lue lisää sijoittumismahdollisuuksista sekä uratarinoita verkkosivuiltamme.

Monialainen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellinen on Helsingin yliopiston neljänneksi suurin tiedekunta. Tiedekunnassa on neljä laitosta:

 • elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
 • maataloustieteiden laitos
 • metsätieteiden laitos
 • taloustieteen laitos

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee vihreällä Viikin kampuksella, joka on merkittävimpiä bioalan keskittymiä Euroopassa. Kampuksella toimii neljän tiedekunnan lisäksi bioalan tutkimuslaitoksia, virastoja ja yrityksiä. Viikissä, yhdeksän kilometriä Helsingin keskustasta, olet maalla keskellä kaupunkia. Täällä on tarjolla opiskelija-asuntoja ja -ravintoloita, yliopistoliikunnan palvelut, tiedekirjasto sekä muita opiskelijana tarvitsemiasi palveluita.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus tukee kasvamistasi asiantuntijaksi. Verkko- ja lähiopetus tukevat toisiaan tarjoten monipuolisia mahdollisuuksia opiskeluun. Opiskelumenetelmät haastavat kehittämään yksilöllistä osaamista, yhteistyötaitoja sekä tiedon tuottamisen ja soveltamisen valmiuksia. Oppimista tuetaan ja opetusta kehitetään opiskelijapalautteen perusteella.

Tiedekunta tarjoaa aitoja oppimisympäristöjä. Viikistä löytyvät tiedekunnan kasvihuoneet, Viikin opetus- ja tutkimustila peltoineen ja navettoineen http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/tila, lukuisa määrä laboratorioita (esimerkiksi aistinvaraisen arvioinnin laboratorio, kemian ja mikrobiologian laboratorioita, teknologialaboratorioita), lihateknologian koetehdas, koeleipomo ja pienoismeijeri. Lisäksi Hyytiälän metsäasemaa hyödynnetään erityisesti metsäalan opiskeluun.

Uusien opiskelijoiden tukena ovat osaavat tuutorimme, jotka auttavat opintojen alkuvaiheessa yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Aktiiviset opiskelijajärjestömme tarjoavat vilkkaan ja vaikuttavan verkoston tiedekunnan opiskelijoille.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.