Opintojen hyväksiluku

Hyväksilukemista voit hakea opetusperiodien aikana, mutta vasta kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi ja olet yliopiston kirjoilla läsnäolevana. Uusia opiskelijoita kehotetaan hoitamaan hyväksilukemiset heti opintojen alussa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tehtäessä. 

Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet hyväksilukemista varten:

  • ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneille Flammassa (vaatii kirjautumisen)  
  • 1.8.2017 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneille Guidessa.    

Yleiset periaatteet

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa suoritettavaan tutkintoon voidaan hyväksilukea Helsingin yliopistossa tai muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja. Kandidaatintutkintoon voidaan hyväksilukea myös ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja. Kaiken kaikkiaan kandidaatintutkintoon opintoja voidaan hyväksilukea yhteensä enintään 90 opintopistettä ja maisterintutkintoon enintään 60 opintopistettä. Näiden opintopistemäärien lisäksi tutkintoon voidaan hyväksilukea tutkintovaatimusten mukaiset toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opinnot. Minimitutkinnon, kandidaatin tutkinnossa 180 op ja maisterin tutkinnossa 120 op, ylimeneviä opintoja ei hyväksilueta. Tutkintoihin ei myöskään hyväksilueta opinnäytteitä, kypsyysnäytteitä eikä Orientoivat opinnot -, HOPS- ja TVT-ajokortti -opintojaksoja. TVT-ajokortin voi hyväksilukea ainoastaan Helsingin yliopistossa tai sen Avoimessa yliopistossa 1.8.2005 jälkeen suoritetulla kolmen opintopisteen laajuisella TVT-ajokortilla.

Yksittäiset pakolliset opintojaksot

Korvaamisella tarkoitetaan tutkintovaatimuksiin kuuluvien pakollisten opintojen hyväksilukemista muilla opinnoilla. Korvaaminen edellyttää opintojen sisällöllistä vastaavuutta: valmistaudu keskustelemaan opettajan kanssa korvaavan kurssin sisällöstä esimerkiksi aiemman oppilaitoksen opinto-oppaasta löytyvän kurssikuvauksen avulla. Korvattavalta kurssilta edellytetään myös vastaavaa tasoa: ammattikorkeakoulun opinnoilla ei voida korvata maisterintutkinnon opintoja; kandidaatintutkintoon ammattikorkeakouluopinnot sen sijaan ovat tasoltaan sopivia. Muita arviointiperusteita ovat korvaavan kurssin edellyttämä työmäärä ja aika sekä suorituksen ajankohta.

Vapaavalintaiset opinnot ja sivuainekokonaisuudet

Pakollisten opintojen korvaamisen lisäksi tutkintoon voidaan sisällyttää sivuaineena yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisia opintokokonaisuuksia. Ulkomaisissa tiede- ja taidekorkeakouluissa suoritetuista opinnoista on mahdollista muodostaa vähintään 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Vapaasti valittavina opintoina tutkintoon voidaan sisällyttää yksittäisiä kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettuja opintojaksoja. Ammattikorkeakouluissa suoritettuja yksittäisiä opintojaksoja tai vähintään 25 opintopisteen kokonaisuuksia voi sisällyttää ainoastaan kandidaatin tutkintoon.

Alempaan korkeakoulututkintoon sisältyviä opintoja ei voi käyttää ylempään korkeakoulututkintoon, lukuun ottamatta kieliopintoja.

Varusmiespalveluksen aikana suoritettu johtamiskoulutus voidaan hyväksilukea tiedekunnassa suoritettavaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon. Opinnot sijoitetaan osaksi vapaavalintaisia opintoja eikä niillä voi korvata tiedekunnassa annettavaa opetusta. Hyväksiluku on enintään 5 op. Aliupseerikoulussa suoritetun johtamis- ja kouluttajakoulutuksen perusteella hyväksiluetaan 3 opintopistettä. Reserviupseerikoulussa suoritetun johtamis- ja kouluttajakoulutuksen perusteella hyväksiluetaan 5 opintopistettä. Hyväksiluettavaan koulutukseen on sisällyttävä varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutuksen opetussuunnitelman mukaiset opinnot.