Hae opiskelijaksi

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sopii opiskelupaikaksi kaikille, joita kiinnostavat uusiutuvien luonnonvarojen vastuullinen käyttö Suomessa ja maailmanlaajuisesti.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa voit suorittaa

 • elintarviketieteiden tai maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin
 • elintarviketieteiden, filosofian tai maatalous- ja metsätieteiden maisterin
 • elintarviketieteiden tai maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin sekä
 • elintarviketieteiden, filosofian tai maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkinnon

Kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja maisterin tutkinto ylempi korkeakoulututkinto. Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat tieteellisiä jatkotutkintoja.

Tiedekuntaan voi rajoitetusti päästä opiskelemaan myös erillishakujen tai JOO-opinto-oikeuden kautta.

Kevään yhteishaun aikana voit hakea kotimaisilla kielillä tarjottaviin kandi- ja maisteriohjelmiin. Syksyllä alkaviin kansainvälisiin maisteriohjelmiin on hakuaika vuodenvaihteessa.

Tarjonta, tarkat hakuajat ja -ohjeet löytyvät yliopiston Hae opiskelijaksi -sivustolta. Samat kuvaukset löydät myös Opintopolku.fi-sivustolta, jonka kautta myös varsinainen opiskelijaksi hakeminen tapahtuu.

Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin

Yhteishaussa hyväksytylle hakijalle myönnetään sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus tai ns. maisterihaussa pelkästään ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa maatalous- ja metsätieteiden tohtorin, elintarviketieteiden tohtorin tai filosofian tohtorin tutkinnon. 

Miten haet jatko-opiskelijaksi?

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta järjestää yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Novian kanssa biotalouden erikoistumiskoulutuksen lukuvuonna 2018-2019. 

Katso tarkemmat tiedot koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta biotalouden erikoistumiskoulutuksen sivulla.

Joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksen nojalla kaikkien Suomen yliopistojen opiskelijat voivat hakea maksutonta opinto-oikeutta Helsingin yliopistosta.

Opinto-oikeus on maksuton silloin, kun opiskelija on saanut suoritusoikeuden opintoihin, jotka on hyväksytty liitettäväksi kotiyliopistossa suoritettavaan tutkintoon. Mikäli opiskelija ei saa kotiyliopiston puoltoa JOO-opintoihin, hänen tulee hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta.

JOO-opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. Suoritusoikeuksia myönnetään muualla suoritettavaan tutkintoon liitettävien opintokokonaisuuksien tai opintojaksojen suorittamiseksi. JOO-opintojen suoritusoikeuksia myönnetään laitoksen opetusmahdollisuuksien mukaan hakijan aiempien opintojen määrän ja arvosanatason perusteella. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joihin oikeus on myönnetty. Suoritusoikeus on voimassa päätöspäivästä alkaen.

Hakulomakkeen ja ohjeet löydät JOOPAS-palvelusta.

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle, jolla ei ole perus- tai jatkotutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. Suoritusoikeus voidaan myöntää hakijan ammatillisen tai tieteellisen pätevyyden lisäämiseksi tai suoritettavien opintojen liittämiseksi toisessa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon.

Myös ns. täydentävät opinnot (eli opinnot, joilla täydennetään Helsingin yliopistossa suoritettua tutkintoa) ovat erillisiä opintoja.

HUOM! JOO-sopimuksen piiriin kuuluvien yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat hakevat opintojen suoritusoikeutta pääsääntöisesti JOO-opintohakemuksella.

Eril­lis­ten opin­to­jen suo­ri­tusoi­keut­ta kos­ke­vat pe­ri­aat­teet maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Opintojen suoritusoikeuden myöntämisessä otetaan huomioon sekä laitoksen opetusresurssit että hakijan aiemmat opinnot ja hänen esittämänsä perustelut. Erillisten opintojen suoritusoikeus ei anna oikeutta suorittaa tutkintoa eikä tällaisen oikeuden saaneella henkilöllä ole tutkinto-opiskelijan etuja ja oikeuksia. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joihin se on myönnetty. Suoritusoikeus myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi.

Suoritusoikeutta voi hakea:

 • opintojen liittämiseksi muussa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon
 • aikaisemman korkeakoulu- tai ammattitutkinnon täydentämiseksi
 • ammattitehtävissä toimiva henkilö ammattipätevyytensä lisäämiseksi
 • avoimen korkeakoulun opiskelija, jonka opiskelemia aineita ei ole riittävän laajuisina tarjolla muualla tai
 • muulla tiedekunnan hyväksymällä perusteella hakeva henkilö

Haku eril­li­siin opin­toi­hin

Erillisiin opintoihin haetaan kahdesti vuodessa sähköisellä lomakkeella.

 • Keväällä 2018 hakuaika on 1. - 30.4.2018 klo 15.00.
 • Syksyllä 2018 hakuaika on 1. - 31.10.2018 klo 15.00.

Eril­li­sis­tä opin­nois­ta pe­rit­tä­vät mak­sut

Erilliset opinnot ovat maksullisia. Maksu peritään opetusjärjestelyistä, oppimateriaalista ja opetuksen liitännäispalveluista, ei opetuksesta ja kuulusteluista. Maksu peritään ennen opintojen aloittamista.

Opinnoista perittävät maksut 1.8.2015 alkaen:
15 € / opintopiste (Dekaanin päätös (36/2015) tiedekunnassa noudatettavista maksuista ja palkkioista)
Lasku lähetetään opiskelijalle hyväksymisen yhteydessä.

Li­sä­tie­to­ja tie­de­kun­nan tar­joa­mas­ta ope­tuk­ses­ta

Maatalous-metsätieteellisen opetustietoja voi selata ja katsella kurssisivujen hakusivulta. Suoritettavista opintojaksoista saa lisätietoa mm. tiedekunnan opinto-oppaasta. Ajankohtaiset opetustiedot löytyvät WebOodista, jossa kurssin tietoja voi hakea esim. kurssin nimellä, lyhenteellä tai kurssin 5-numeroisen rekisteröintikoodin (tunniste) avulla. Sekä WebOodin että kurssisivujen tietoja voi selata rekisteröitymättä.

Muut opiskelumahdollisuudet, esim. Avoin yliopisto