Bottom content

Koulutus

Maantiede tutkii alueellisesta näkökulmasta luonnonjärjestelmiä ja yhteiskunnan jäsentymistä sekä muutosta. Lisäksi tarkastellaan ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta.

Pienryhmäopinnot, seminaarit ja kenttätyöskentely ovat oleellinen osa maantieteen opintoja. Kenttätyöskentelyssä teoreettista tietoa opitaan soveltamaan käytännössä. Geoinformatiikka on kaikille maantieteilijöille yhteinen työkalu sekä erillinen maantieteen tutkimusala.

Helsingin yliopiston maantieteen oppiaine kouluttaa ainoana yliopistona suomenkielisten aineenopettajien lisäksi myös ruotsinkielisiä maantieteen aineenopettajia. Aineenopettajakoulutukseen suuntaudutaan maantieteen kandiohjelmassa.

 • Maantieteen kandiohjelman opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee:
 • luonnonympäristön alueelliset prosessit sekä niiden kuvaamisen ja analysoimisen perusteet
 • geoinformatiikan perusteet
 • alueellisen kehityksen ja geopolitiikan perusmekanismit sekä alueelliset suunnittelukäytännöt
 • ympäristömuutos kehittyvissä maissa
 • kaupungistumisen ja kaupunkitilan muutoksen dynamiikan
 • jonkin maantieteen osa-alueen viimeaikaisen kehityksen
 • alansa merkityksen ja toimijat yhteiskunnassa

Maantieteen kandiohjelmassa opiskelija oppii seuraavia taitoja:

 • määrällisten menetelmien perusteet (esim. kyselyt, tilastollisten aineistojen analysointi)
 • laadullisten menetelmien perusteet (esim. havainnointi, haastattelut, kyselyt ym.)
 • GIS-menetelmien perustaidot, mukaan lukien kartografinen viestintä
 • tieteellisen viestinnän perusteet
 • projektityöskentelyn ja -raportoinnin perusteet

Katso lisätietoja opinnoista ohjelman verkkosivuilta: www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/maantieteen-kandiohjelma

Kandiohjelman opetuskieli on suomi, mutta osa kursseista opetetaan myös ruotsiksi tai englanniksi. Opintosuorituksia voi tehdä suomen tai ruotsin kielellä.

Ensimmäisenä vuonna opiskellaan maantieteen perusopinnot ja osa aineopinnoista. Opinnot koostuvat johdantoluennoista ja kirjallisuudesta sekä laajoista harjoitus- ja kenttäkursseista, joilla opiskellaan maantieteellistä teoriaperustaa ja menetelmiä. Muina opintoina on tietotekniikkaa ja akateemisia taitoja.

Toisena opiskeluvuonna vuorossa ovat menetelmätieteiden opinnot, valinnaisia opintoja ja muita opintoja, kuten kieliä ja työelämään orientoivia opintoja. Opettajiksi suuntautuvat tekevät toisen opetettavan aineen opinnot.

Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita oman kiinnostuksen mukaisia kokonaisuuksia Helsingin yliopiston koulutusohjelmista tai muiden yliopistojen/korkeakoulujen JOO-opinnoista. Omalla laitoksella voi suorittaa geoinformatiikan 25 op:n opintomoduulin.

Kolmantena vuonna keskitytään jälleen maantieteen aineopintoihin. Kirjallisuuden, luentojen ja erikoiskurssien lisäksi niihin kuuluu syyslukukauden seminaari, jossa aloitetaan kandidaatintutkielman valmistelu. Tutkielma kirjoitetaan valmiiksi kevätlukukauden aikana. Lisäksi ohjelmassa ovat loput vapaasti valittavat opinnot ja muita opintoja, esim. kieliä ja projektityöskentely- tai työharjoittelujakso.

Kandiohjelmassa kaikki saavat saman maantieteen peruskoulutuksen. Se antaa valmiudet jatkaa useampaankin Helsingin yliopiston maisteriohjelmaan. Opiskelijan valinnaiset opinnot määrittävät eri maisteriohjelmiin suuntautumista.

Opettajan opintoihin haetaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Koulutusohjelmaan hyväksytyt saavat pedagogisten opintojen opinto-oikeuden (60 op, suoritetaan vasta maisteriohjelmassa) sekä yleisbiologian perus- ja aineopinto-oikeuden (60 op). Toiseksi opetettavaksi aineeksi voi kuitenkin valita myös jonkin muun oppiaineen, josta on mahdollista opiskella perus- ja aineopinnot (60 op).

Maantieteen kandiohjelman laajuus on 180 opintopistettä. Tutkintoon sisältyvät seuraavat opinnot:

 • tieteenalakohtaiset opinnot: maantieteen perusopinnot 25 op ja maantieteen aineopinnot 60 op (joihin sisältyy kandiseminaari 4 op, tutkielma 6 op ja projektityöskentely- tai työharjoittelujakso 5 op)
 • menetelmätieteiden opinnot 25 op (vapaasti valittavia menetelmäopintoja)
 • valinnaiset opinnot 50 op (vapaasti valittavia opintoja omasta tai muista koulutusohjelmista)
 • muita opintoja 20 op (joihin sisältyy henkilökohtainen opintosuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan ja akateemisten taitojen opintoja, kieliopintoja sekä työelämään orientoivia opintoja)

Maantieteen opettajaksi opiskelevat suorittavat kandiohjelmassa 180 opintopistettä seuraavasti:

 • tieteenalakohtaiset opinnot: maantieteen perusopinnot 25 op ja maantieteen aineopinnot 60 op (joihin sisältyy kandiseminaari 4 op, tutkielma 6 op ja projektityöskentely- tai työharjoittelujakso 5 op)
 • toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot 60 op (biologia tai muu oppiaine)
 • valinnaiset opinnot 10 op (vapaasti valittavia opintoja muista koulutusohjelmista)
 • muita opintoja 20 op (joihin sisältyy henkilökohtainen opintosuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan ja akateemisten taitojen opintoja, kieliopintoja sekä työelämään orientoivia opintoja)

Kandidaatintutkielma (6 op) on kandiopintojen kolmantena vuonna tehtävä itsenäinen opinnäytetyö. Siinä opiskelija syventää jonkin maantieteen alan aihepiirin osaamistaan. Kandidaatintutkielman laatiminen kehittää kykyä itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin.

Maantieteen kandiohjelman tuottamat tiedot ja taidot tukevat valmistuneiden sijoittumista erilaisiin asiantuntijatehtäviin esimerkiksi julkiseen hallintoon, yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin, kustannusalalle, suunnittelu- ja konsulttitoimistoihin, kartografian ja geoinformatiikan tehtäviin, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin, matkailu-, tiedotus- ja markkinointialalle sekä kehitysmaatehtäviin. Maantieteen oppiaineesta valmistuneet opiskelijamme ovat työllistyneet erittäin hyvin.

Maantieteen aineenopettajan kelpoisuuden saa vasta ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteriohjelma) suorittamisen yhteydessä. Opetettavien aineiden opintojen pitää kuitenkin sisältyä pääosin jo kandiohjelmaan eli alempaan korkeakoulututkintoon.

Maantieteen opiskelijoilla on opintojensa aikana monenlaisia mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan:

 • koulutusohjelman englanninkieliset kurssit
 • opiskelijavaihto tiedekunnan tai yliopiston vaihtokohteeseen
 • työharjoittelu ulkomailla
 • kansainvälisten opiskelijoiden tutorina toimiminen
 • ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainväliset tehtävät (maantieteilijöillä EGEA)
 • Helsingin yliopiston tarjoamat kielikurssit (laaja tarjonta, myös harvinaisia kieliä)

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden hakea maisterivaiheen opintoihin myös ulkomailla.

Luonnonmaantieteessä:

 • globaalimuutostutkimus, erityisesti ilmastomuutoksen ympäristövaikutukset
 • valuma-alueiden tutkimus, vesistöjen fysikaalis-kemiallinen laatu ja ekologinen tila
 • luonnonsysteemit, niiden toiminta ja muutos
 • alueellinen analytiikka ja mallinnus luonnonjärjestelmien tutkimuksessa

Ihmis-, kaupunki- ja suunnittelumaantieteessä:

 • kaupunkien sosiaalisen ja fyysisen ympäristön muutos ja erilaistuminen
 • alue- ja kaupunkisuunnittelun muuttuvat käytännöt ja käsitteet
 • aluepolitiikka ja geopolitiikka
 • luonnonvarojen ja maankäytön poliittinen ekologia ja hallinta
 • ylikansallistuminen

Geoinformatiikassa:

 • spatiaalinen data-analytiikka, uudet tietolähteet
 • kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen ympäristön tutkimukseen, erityisesti hyperspektraaliset kaukokartoitusaineistot ja lennokkisovellukset
 • geoinformatiikan menetelmien sovellukset ympäristö- ja kaupunkitutkimuksessa

Saadessasi suoritusoikeuden alempaan korkeakoulututkintoon saat automaattisesti oikeuden suorittaa myös filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Kanditutkinnon suoritettuasi voit jatkaa maisterivaiheen opintoihin yhdessä tai useammassa vaihtoehtoisessa maisteriohjelmassa. Kandiohjelman opintosuunta vaikuttaa maisteriohjelmaan hakeutumiseen, sillä osa maisteriohjelmista määrittelee, että tiettyjen opintojen tulee olla suoritettuna kanditutkinnossa. Osaan maisteriohjelmista on erillinen haku. Halutessasi voit kanditutkinnon suoritettuasi hakea maisteriohjelmaan myös muualle Suomeen tai ulkomaille.

Mahdollisia maisteriohjelmia maantieteen kanditutkinnon jälkeen Helsingin yliopistossa ovat esimerkiksi:

 • maantieteen maisteriohjelma (opinto-oikeus tähän kaikilla maantieteen kandiohjelmaan hyväksytyillä)
 • kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma / Urban Studies and Planning programme
 • geologian ja geofysiikan maisteriohjelma
 • global sustainability programme
Hakeminen
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen osaaminen on Suomessa kansainvälistä huippua. Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus ja tutkimus on keskittynyt matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Kumpulan tiedekampukselle, joka on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä.

Tiedekunnassa toimii viisi ainelaitosta:

 • fysiikan laitos
 • geotieteiden ja maantieteen laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan korkeatasoinen opetus perustuu tutkimukseen, jonka tekijät ovat tunnettuja ja kansainvälisesti arvostettuja luonnontieteilijöitä. Kampuksella toimii monitieteellisiä, kansainvälisiä tutkimusverkostoja, joiden kokeellinen ja teoreettinen tutkimus muodostavat vahvan perustan opetukselle, jonka keskiössä ovat muun muassa globaalit kestävään kehitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät haasteet.

Tutkinnoissa otetaan huomioon työelämän sekä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tarpeet. Tiedekunnan sivuainemahdollisuudet ovat monipuoliset, ja voit liittää tutkintoosi opintoja myös ulkomailla.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö. Tiedekunnan modernit tilat ja huippuvarustellut opetuslaboratoriot tarjoavat opiskelijoille dynaamisen ympäristön, jossa pääset perehtymään luonnontieteisiin monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään niin uusinta teknologiaa kuin pajaoppimisen periaatteita. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston tutkimusasemilla järjestettäville kenttäkursseille ja tutkimusprojekteihin ympäri maailman. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia asiantuntijoita työelämän eri sektoreille.

Kumpulan kampuskirjaston keskeinen sijainti kampuksella sekä Helsingin yliopiston kirjaston sähköiset palvelut takaavat sen, että kurssikirjat, tietokannat ja tieteelliset julkaisut ovat helposti kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta.

PL 64
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Käyntiosoite:
12
Puhelin: 02941 24140