Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2020 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

LUOVA kouluttaa ekologian, evoluutio- ja luonnonsuojelubiologian tohtoreita, joilla on:

 • vahva osaaminen oman alansa tieteellisessä substanssissa ja sen soveltamisessa,
 • vahva osaaminen oman alansa keskeisimmistä tutkimusmenetelmistä,
 • hyvät tilastotieteelliset taidot, sekä
 • hyvät tieteellisen viestinnän taidot.

LUOVA tukee opiskelijoidensa kansainvälistymistä sekä verkostoitumista koti- ja ulkomaisten huippututkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tohtoriohjelmasta valmistuneilla on hyvät valmiudet menestyksekkäälle kansainväliselle tutkijanuralle. Lisäksi heitä työllistyy tutkimus-, asiantuntija- ja hallinnollisiin tehtäviin tutkimuslaitoksiin, asiantuntijaorganisaatioihin, liikelaitoksiin ja eri ministeriöihin sekä elinkeinoelämän palvelukseen.

Tohtorikoulutuksen yleisenä tavoitteena on, että sen suorittanut on:

 1. perehtynyt syvällisesti omaan tieteenalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen,
 2. saavuttanut erittäin syvällisen ymmärryksen tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä, tutkimusmenetelmistä, teorian ja käytännön välisestä suhteesta, tietojen sovellettavuudesta käytännössä sekä taidon tuottaa uutta tieteellistä tietoa,
 3. saavuttanut riittävät viestintä-, argumentaatio- ja ongelmanratkaisutaidot sekä muut valmiudet toimia vaativissa, monialaisissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä kotimaassa ja kansainvälisissä ympäristöissä.

LUOVA-tohtoriohjelman tarjoama koulutus on englanninkielistä.

LUOVA kouluttaa tohtoreita luonnonvaraisten eliöiden ja niiden muodostamien eliöyhteisöjen suojelun, hoidon ja kestävän käytön aloille, mukaan lukien suojelun, säätelyn ja hyödynnyksen kohteena olevat lajit ja eliöyhteisöt. LUOVAn piirissä tehtävä tutkimus kattaa sekä perus- että soveltavan tutkimuksen seuraavilla aloilla:

 • ekologia, mukaan lukien ympäristö-, akvaattinen, metsä-, kaupunki-, agro-, maaperä-, mikrobi- ja paleoekologia sekä teoreettinen ekologia,
 • evoluutiobiologia, mukaan lukien evoluutioekologia ja -genetiikka, populaatiogenetiikka, molekyylievoluutio sekä evolutiivinen kehitysbiologia,
 • luonnonvaraisten eliöiden kestävä käyttö ja hoito,
 • luonnonsuojelubiologia ja -genetiikka,
 • taksonomia ja systematiikka, ja
 • laskennallinen biologia.

LUOVAn tarjoaman koulutuksen leimaa-antava piirre on kansainvälisyys sekä korkea taso. Kurssitarjonta on suunniteltu niin, että se tarjoaa opiskelijoille parhaat mahdolliset valmiudet akateemiselle uralle sekä työelämään yliopiston ulkopuolella. Koulutuksessa painotetaan:  

 • ekologian sekä evoluutio- ja luonnonsuojelubiologian tieteellisten teorioiden ja asiasisältöjen hallintaa,
 • keskeisimpien tutkimusmenetelmien sekä aineistojen analysointimenetelmien teoreettista ja käytännön hallintaa,
 • tutkimustulosten viestintää niin tutkimusyhteisössä kuin laajalle yleisöllekin, ja
 • urasuunnittelua.

LUOVAn kursseilla opettavat alan koti- ja ulkomaiset huippututkijat. Tarjottu koulutus on luonteeltaan:

 • harjoitustyökursseja, joilla johdantoluentojen jälkeen opiskelijat opettelevat käyttämään opetettuja menetelmiä joko omaa aineistoaan tai kurssiaineistoa käyttäen joko yksin tai pienryhmissä,
 • seminaareja ja työpajoja, ja
 • symposioita.

LUOVA on perustettu vuonna 1995 ja nykyisin se on yksi kuudesta Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteiden tutkijakoulun puitteissa toimivasta tohtoriohjelmasta. Jäseniä LUOVAssa on noin sata ja heistä 30% on kansainvälisiä jatko-opiskelijoita. Laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen lisäksi LUOVA tarjoaa jäsenilleen:

 • kansainvälisen työympäristön
 • koti- ja ulkomaisten huippututkijoiden sekä asiantuntijoiden muodostaman verkoston
 • tukea väitöskirjatyöhön ja jatko-opintoihin seurantaryhmältä sekä tohtoriohjelman koordinaattorilta

Lisäksi LUOVA rohkaisee jäseniään opettamaan ja järjestämään itse toimintaa tohtoriohjelman puitteissa (mm. jatko-opiskelijoiden vuotuinen kevätsymposio).

Suurin osa tohtorikoulutuksesta on itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä ja tutkimusyhteisössä toimimista. Tohtorin tutkinnon voi suorittaa joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Tohtorikoulutettavat osallistuvat tohtoriohjelman opetukseen ja ohjaukseen henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Tohtorin tutkinnon tavoiteaika on neljä vuotta kokopäiväisesti työskennellen. Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tohtorikoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

 1. suorittaa tohtorikoulutuksen opinnot,
 2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua, sekä
 3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Tutkintoon tulee sisällyttää 10 opintopistettä yleisten valmiuksien kursseja, jotka järjestää ympäristö-, elintarvike- ja biotieteiden tutkijakoulu (YEB).  Näihin kursseihin lukeutuvat mm. tieteellinen viestintä, tutkimusetiikka, tieteen filosofia, yliopistopedagogiikka, johtaminen, esimiestaidot sekä neuvottelu- ja projektitaidot. Tohtoriohjelman järjestämästä tieteenalakohtaisesta koulutuksesta tulee suorittaa vähintään 30 opintopistettä.

Lisäksi LUOVA rohkaisee jäseniään kansainvälistymään osallistumalla konferensseihin, ulkomaisille tohtorikoulutuskursseille ja suorittamalla osan väitöskirjatyöstään ulkomailla. Tohtoriohjelma tarjoaa rahallista tukea jäsentensä kansainväliseen liikkuvuuteen.

LUOVAn alalla väitöskirjat muodostuvat yleensä vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä niistä laaditusta yhteenvedosta eli ovat niin sanottuja artikkeliväitöskirjoja. Lisäksi Helsingin yliopistolla on mahdollista laatia väitöskirja, joka on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon (monografia). Väitöskirja voi olla myös muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ, jossa tekijän itsenäinen osuus on osoitettavissa.

Väitöskirjan tulee:

 • sisältää uutta tieteellistä tietoa,
 • osoittaa väittelijän kriittistä ajattelua,
 • osoittaa oman tieteenalan syvällistä tuntemusta,
 • osoittaa metodien hallintaa ja soveltamiskykyä,
 • olla tieteellisesti vakuuttava,
 • sisältää perusteltuja tuloksia, ja
 • olla tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen.

LUOVA kouluttaa ekologian, evoluutio- ja luonnonsuojelubiologian huippuasiantuntijoita, joilla on erinomaiset valmiudet menestyksekkäälle kansainväliselle tutkijanuralle. Lisäksi LUOVAsta valmistuneilla on hyvät edellytykset työllistyä:

 • tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin tutkimuslaitoksiin (esim. Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus),
 • asiantuntija- ja hallinnollisiin tehtäviin valtion asiantuntijaorganisaatioihin, liikelaitoksiin ja eri ministeriöihin (esim. Suomen Akatemia, Metsähallitus, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö), ja
 • alan kansallisten ja kansainvälisten julkisten ja yksityisten organisaatioiden ja järjestöjen palvelukseen (esim. EU:n virastot, UNEP, FAO, IUCN, WWF), ja
 • elinkeinoelämän palvelukseen.

LUOVAn tarjoama työympäristö on hyvin kansainvälinen, sillä kolmannes tohtoriohjelman jäsenistä ja suuri osa sen tutkimusryhmissä työskentelevistä tutkijoista ovat muun maan kuin Suomen kansalaisia. Lisäksi tutkimusryhmät pitävät yllä vilkasta kansainvälistä yhteistyötä ja tutkijavierailuja ulkomaille ja vastavuoroisesti ulkomailta Suomeen tapahtuu paljon.

LUOVA kannustaa tohtorikoulutettaviaan itsenäistymään, kansainvälistymään ja verkostoitumaan. Heitä kannustetaan esittelemään työnsä tuloksia kansainvälisissä konferensseissa sekä suorittamaan osan tohtoriopinnoistaan ulkomailla joko osallistumalla kansainvälisille jatko-opintokursseille tai työskentelemällä ulkomailla. Tähän tarkoitukseen LUOVA tarjoaa rahallista tukea.

LUOVAn jäsenlaitoksia Helsingin yliopistolla ovat:

 • Biotieteiden laitos
 • Ympäristötieteiden laitos
 • Metsätieteiden laitos
 • Maataloustieteiden laitos
 • Geotieteiden ja maantieteen laitos
 • Luonnontieteellisen keskusmuseo
 • Lammin biologinen asema
 • Tvärminnen eläintieteellinen asema

LUOVAn keskeisimmät yhteistyökumppanit yliopiston ulkopuolella ovat:

 • Luonnonvarakeskus
 • Suomen ympäristökeskus
 • Metsähallitus

Lisäksi LUOVA tekee yhteistyötä muiden Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien, kotimaisten yliopistojen sekä Uppsalan yliopiston ja Ruotsin maatalousyliopiston kanssa. LUOVAn piirissä toimivien tutkimusryhmien myötä LUOVAn tohtorikoulutettavilla on erinomaiset mahdollisuudet verkostoitua kansainvälisesti ja osallistua mm. EU:n rahoittamien tutkimusverkostojen toimintaan.

Alumniensa myötä LUOVAlla on tiiviit yhteydet työelämään. Tohtoriohjelmasta valmistuneita tohtoreita kutsutaan säännöllisesti urapäiville kertomaan omasta urapolustaan ja tutustumaan tohtorikoulutettaviin.

LUOVA kouluttaa tohtoreita luonnonvaraisten eliöiden ja niiden muodostamien eliöyhteisöjen suojelun, hoidon ja kestävän käytön aloille, mukaan lukien suojelun, säätelyn ja hyödynnyksen kohteena olevat lajit ja eliöyhteisöt. LUOVAn piirissä tehtävä tutkimus kattaa sekä perus- että soveltavan tutkimuksen seuraavilla aloilla:

 • Ekologia, mukaan lukien ympäristö-, akvaattinen, metsä-, kaupunki-, agro- , maaperä-, mikrobi- ja paleoekologia sekä teoreettinen ekologia
 • Evoluutiobiologia, mukaan lukien evoluutioekologia ja -genetiikka, populaatiogenetiikka, molekyylievoluutio sekä evolutiivinen kehitysbiologia
 • Luonnonvaraisten eliöiden kestävä käyttö ja hoito
 • Luonnonsuojelubiologia ja -genetiikka
 • Taksonomia ja systematiikka
 • Laskennallinen biologia
Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.