Vuosi suomalaisessa luonnossa

Vuodenajat vaihtuvat, kun matkaamme halki Suomen etelän lehdoista pohjoisen tuntureille. Millaisin keinoin eläimet ja kasvit selviytyvät muuttuvissa olosuhteissa?

Kohderyhmät: 
1–6 luokat, suomen kielen ja kulttuurin opiskelijat sekä aikuiset

Ryhmäkoko:
25 henkilöä 

Kesto:
55 minuuttia 

Opastuksella tutustumme Suomen luonnon erityispiirteisiin ja kohtaamme eläinlajeja omissa elinympäristöissään. Matkaamme oppaan johdolla läpi vuodenaikojen eteläisestä Suomesta pohjoisen tuntureille. Opastus tarjoaa mielenkiintoisen luontoretken niin koululaisille kuin Suomessa matkaileville ja on kiinnostava vierailukohde jokaiselle museovieraalle. 

Lisätietoa opettajalle

Suomen luonto -näyttely esittelee elinympäristöjä Etelä-Suomesta Pohjois-Lappiin. Opastuksella tutustutaan näyttelystä löytyviin lajeihin ja niiden elintapoihin, kuullaan lintujen ja lepakoiden rengastamisesta, sekä tutkaillaan monia luonnonilmiöitä kosketeltavien näytteiden avulla. Oppilailla on mahdollisuus tarkastella eläinten turkkeja, kalloja ja muita havainnollistavia näytteitä.      

Opastus on suunnattu 1–6 luokkalaisille, ja sen sisällöt huomioivat ympäristöopissa käsiteltäviä sisältöjä. Opastus voidaan muokata sopivaksi yläkoululuokille. Tällöin opastuksen pääpaino on Suomen luonnon elinympäristöissä.   

Opastus soveltuu hyvin valmisteleville luokille, sekä Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoille. Opastuksella tutustutaan suomalaiseen luontoon ja sen erityispiirteisiin ja sillä voidaan painottaa luonnon virkistyskäytön ja retkeilyn merkitystä suomalaisessa kulttuurissa. Opastuksen sisällössä on huomioitu seuraavia opetussuunnitelman kohtia. 

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen.

T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata oppilasta toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T7 ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita sekä nimeämään niitä.

Tiedot ja ymmärrys

T12 ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla.

Keskeiset sisältöalueet

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi: Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitoja harjoitellaan koulun lähellä erilaisissa luonnonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. Tunnistetaan maastossa yleisimpiä eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä rakennetun ympäristön kohteita. Havainnoidaan luonnon ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina. Ympäristöä ja sen ilmiöitä kuten säätä kuvataan ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla. Harjoitellaan pihakartan laatimista tutusta ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään kartan idea. 

 

Merkitys, arvot, asenteet

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen.
 

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia. 

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä.