Bottom content

Koulutus

Valmistuttuasi luokanopettajaksi:

 • Voit toimia luokanopettajana alakoulussa, luokilla 1-6
 • Olet kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntija
 • Tunnet kasvatusvastuusi, osaat ylläpitää ammattitaitoasi ja kehittää omaa työtäsi
 • Sinulla on valmiudet yhteistyöhön kouluyhteisön jäsenten, oppilaiden, heidän vanhempiensa sekä muiden yhteiskunnan tahojen kanssa.

Helsingin yliopiston luokanopettajan koulutuksessa koulutetaan yhteiskunnallisesti valveutuneita, kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen monipuolisia asiantuntijoita. Opiskelijalle annetaan valmiudet kasvattaa alakoulun oppilaita sekä opettaa koulussa opetettavia oppiaineita. Opintojen aikana opiskelija perehtyy kasvatukseen ja koulutukseen siten, että hän kykenee perusteltuun pedagogiseen ajatteluun, sekä yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan, opetussuunnitelmatyöhön sekä oman työnsä tutkimiseen. Luokanopettajan koulutuksessa suoritettavat kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot yhdessä antavat luokanopettajan kelpoisuuden. Maisterin tutkinnossa syvennetään kandidaatin tutkinnossa hankittuja tietoja ja taitoja. Painopiste on erityisesti tutkimukseen liittyvissä opinnoissa.

Luokanopettajan koulutuksen opetuskieli on suomi. Tentit ja muut opintosuoritukset voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Luokanopettajan koulutuksessa opiskelu sisältää luentoja, ryhmäopiskelua ja projekteja sekä opetusharjoittelua yliopiston harjoittelukouluissa ja kenttäkouluissa.

Pääaineen opintoihin sisältyy 60 opintopisteen opettajan pedagogiset opinnot. Pääaineen lisäksi kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sisältyy perusopetuksessa opetettavien aineiden opettamiseen liittyviä opintoja, eli ainedidaktisia opintoja. Lisäksi opintoihin sisältyy myös ohjattua opetusharjoittelua, sivuaineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Sivuaineopintoja on mahdollisuus suorittaa omassa tiedekunnassa tai yliopiston muissa tiedekunnissa sekä muissa yliopistoissa.

Opiskelijoiden pääaineena on joko kasvatustiede tai kasvatuspsykologia. Kasvatuspsykologia pääaineena -suuntautumisvaihtoehtoon valitaan enintään 20 luokanopettajan koulutukseen hyväksyttyä päävalinnassa.

Kasvatustieteen opinnoissa tavoitteena on tutkivaksi opettajaksi kehittyminen. Tutkiva opettaja osaa arvioida kasvatustieteellistä tutkimustietoa kriittisesti sekä tuottaa itse tutkimustietoa. Kasvatustieteen opinnot tarjoavat opiskelijalle välineet opettajaksi kasvuun sekä kouluopetuksen jäsentämiseen ja käsitteellistämiseen. Kasvatustieteen opinnoissa perehdytään kasvatustieteen kulttuuris-yhteiskunnallisiin perusteisiin, kasvatuksen psykologisiin perusteisiin sekä pedagogisiin perusteisiin. Lisäksi harjoitellaan tutkimuksen tekemistä ja opettamista.

Kasvatuspsykologia sijoittuu kasvatustieteen ja psykologian välimaastoon. Kasvatuspsykologian pääaine tähtää siihen, että opiskelijat kehittyvät koulutuksensa aikana aktiivisiksi toimijoiksi yhteiskunnassa. Kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehto on ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua pitkäkestoiseen pienryhmäopiskeluun, jossa kasvetaan yhdessä oppimisen, vuorovaikutuksen ja koulutodellisuuden toimintaa kehittäviksi asiantuntijoiksi. Opiskelijaryhmässä kehitetään yhdessä uusia opetusmenetelmiä ja hyödynnetään uusimpia oppimisen apuvälineitä.

Luokanopettajan koulutuksessa suoritettavan kasvatustieteen maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinto suoritetaan kahdessa vuodessa.

Luokanopettajan koulutus pääaineena kasvatustiede:

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP

 • Viestintäopinnot ja opiskeluun orientoivat opinnot 4 op
 • Kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op

(sisältää pro gradu-tutkielman)

 • Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot 36 op

Luokanopettajan koulutus pääaineena kasvatuspsykologia:

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP

 • Viestintäopinnot ja opiskeluun orientoivat opinnot 4 op
 • Kasvatuspsykologian syventävät opinnot 80 op

(sisältää pro gradu-tutkielman)

 • Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot 36 op

Maisterin tutkinnon lopputyö on pro gradu -tutkielma. Pro gradu -tutkielma on yksilötyö. Pro gradu -tutkielma voi olla aiheeltaan itsenäinen tai sen voi tehdä osana tutkimusprojektia. Pro gradu-tutkielmassa opiskelija osoittaa, että on perehtynyt syvällisesti tutkittavaan ilmiöön ja osaa itsenäisesti käyttää tieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja raportoida tutkimuksesta. 

Pro gradu -tutkielma kehittää kykyä itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneiden luokanopettajien työllisyysnäkymät ovat hyvät. Osa valmistuvista luokanopettajista sijoittuu myös kouluhallinnon tai erilaisten järjestöjen ja yritysten asiantuntijatehtäviin.

Suorittamalla luokanopettajan koulutuksessa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot, saat pätevyyden toimia luokanopettajana perusopetuksen vuosiluokilla 1-6. Voit pätevöityä myös aineenopettajaksi, jos suoritat vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot jossakin perusopetuksessa opetettavassa aineessa. Luokanopettaja on pätevä antamaan myös esiopetusta.

Vaihto-opiskelun lisäksi voit kansainvälistyä myös osallistumalla tiedekunnan englanninkieliseen opetukseen, toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille ja opiskelemalla vieraita kieliä Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa. Lisäksi tiedekunnassa käy paljon kansainvälisiä ryhmiä tutustumassa erityisesti suomalaiseen opettajankoulutukseen.

Voit suorittaa sivuaineopintoja ja vapaasti valittavia opintoja myös muissa Helsingin yliopiston tiedekunnissa tai muissa suomalaisissa korkeakouluissa.

Yhteydet työelämään ovat tärkeässä osassa kaikissa opintojen vaiheissa. Työharjoittelujen lisäksi opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämään työelämäkurssien ja työelämätapahtumien kautta.

Opetusharjoittelut, suoritetaan harjoittelukouluissa ja kenttäkouluissa. Harjoittelukoulut ja kenttäkoulut toimivat kontaktina yliopiston ja koulumaailman välillä, jota kautta koulutukset saavat palautetta opintojen toimivuudesta.

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri

(suomalainen koulu ja koulutuspolitiikka, kasvatus ja koulutus, työ, organisaatiot ja kehittäminen, toiminta, toimijuus ja osallisuus, tasa-arvo, sukupuoli ja globaali vastuu, taidot, design ja taide muuttuvinamuotoina).

Oppiminen ja vuorovaikutus

(opetussuunnitelma, oppiminen, opettaminen, oppimisympäristöt, oppimaan oppiminen, oppimisvaikeudet, kehittyminen, vuorovaikutus tilanteissa, innovatiiviset menetelmät, asiantuntijuus ja ainedidaktiikka, yhteisöjen oppiminen ja asiantuntijuus).

Maisterin tutkinnon suorittanut voi hakea tieteelliseen jatkokoulutukseen suorittamaan tohtorin tutkintoa tai lisensiaatin tutkintoa. Tohtorin tutkinnossa tehdään väitöskirja ja lisensiaatin tutkinnossa lisensiaatin työ.

Hakeminen
Alla on lista koulutusohjelman eri hakuvaihtoehdoista.
Tiedekunnat

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Kiinnostus inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen ja oppimiseen yhdistää Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia. Tiedekunnasta valmistuneet ovat oman alansa ammattilaisia, jotka työllistyvät erittäin hyvin yhteiskunnan eri aloille. Valmistuneiden asiantuntemus perustuu korkeatasoiseen opetukseen, jossa korostuu kriittinen ajattelu, monitieteisyys ja käytännön läheisyys. Kasvatustieteellinen tiedekunta tunnetaankin innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan tiedekunnassa tehtyyn kansainväliseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen, jonka ansiosta valmistuneet ovat alansa huippuasiantuntijoita.

Kasvatustieteellinen tiedekunta sijaitsee Helsingin Kruununhaassa "Siltavuorenpenkereen minikampuksella". Kaikki opiskelijat viettävät suurimman osan opinnoistaan Siltavuorenpenkereellä, sillä minikampuksella järjestetään paljon opetusta ja lisäksi alueelta löytyvät kaikki opiskelijoille tärkeät palvelut, kuten kirjasto, opiskelijaravintola Olivia sekä itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja tiloja.

Tiedekunnan opiskelijoita ja henkilökuntaa varten on remontoitu Siltavuorenpenkereen tunnelmallisia vanhoja rakennuksia, jotka ovat ennen olleet esimerkiksi anatomian laitoksen tiloina. Näiden lisäksi Siltavuorenpenkereelle on rakennettu Oppimiskeskus Minerva, josta löytyy uusi Minerva-toriksi nimetty uudenlainen oppimisympäristö.

Tiedekunnan tilat ovat avoinna arkisin kaikille kiinnostuneille, joten voit tulla tutustumaan tulevaan opiskelupaikkaasi jo etukäteen! Voit vaikka tulla kuuntelemaan mielenkiintoista luentoa, sillä luennot ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.

Tiedekunnan omat sivut: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta

 

Tiedekunnassa kehitetään uudenlaisia oppimisympäristöjä. Minerva-tori on oppimisympäristö, jossa käytetään uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa. Opetuksessa on käytössä mm. iPadejä ja SmartBoard-kosketustauluja. Minerva-torilla opettajat ja opiskelijat pääsevät yhdessä kehittelemään uudenlaisia opetus- ja oppimiskäytäntöjä.  

Siltavuorenpenkereellä opiskellaan pienryhmätiloissa ja luentosaleissa sekä monenlaisissa itsenäiseen opiskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Lisäksi opiskellaan oppiaineiden opettamiseen tarkoitetuissa tiloissa, kuten kotitaloustieteen koulutuksen opetuskeittiöissä sekä tekstiilityön ja teknisen työn tiloissa. Siltavuorenpenkereellä on myös monia opiskelijoiden virkistäytymiseen tarkoitettuja tiloja.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/uudet-opiskelijat.