Logopedian kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Koulutus

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot logopedian eri osa-alueista ja tutkimusmenetelmistä. Hän osaa hankkia tietoa, arvioida sen luotettavuutta ja viestiä sitä äidinkielellään, toisella kotimaisella kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä. Hänellä on opiskeluun ja työelämään tarvittavat tietotekniikan taidot. Hän osaa lukea ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä, ja hän on aloittanut perehtymisen puheterapeutin kliinisiin taitoihin. Lisäksi hän on tutustunut myös muiden tieteenalojen perusteisiin. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja ylemmän korkeakoulututkinnon filosofian maisterin tutkinnon suorittamiseksi. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto ei anna pätevyyttä puheterapeutin ammatissa toimimiseen.

Logopedian koulutuksen opetuskieli on suomi.

Logopedian kandiohjelma sisältää logopedian perus-, ja aineopinnot, sekä viestintä-ja kieliosaamista. Lisäksi pakollisina muun tieteenalan opintoina logopedian opiskelijat suorittavat psykologian perusopinnot. Kandiohjelmaan sisältyy myös lääketieteen ja kielitieteen opintoja.

Paljon lähiopetusta sisältävien opintojen aikana opiskelijat perehtyvät puheen, kielen ja kommunikaation tieteelliseen tutkimukseen sekä niiden häiriöiden diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Opinnot sisältävät sekä teoreettisia opintojaksoja että käytännön harjoitteluja. Harjoittelujaksoja on logopedian kandiohjelmassa kolme, ja niitä on kandiopintojen toisesta vuodesta alkaen. Harjoitteluissa opiskelijat soveltavat teoreettista osaamista käytännön työtilanteissa.

Helsingin yliopiston logopedian opintojen keskeisiä sisältöalueita ja tutkimuskohteita ovat:

 • vuorovaikutus
 • kuntoutus
 • puheen, kielen ja kommunikaation sekä niiden häiriöiden tutkimus

Logopedian koulutuksessa pääaineena on logopedia.

Logopedian koulutuksessa suoritettavan humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinto suoritetaan kolmessa vuodessa. Tutkintoon kuuluu

 • Logopedian teoreettisia sisältöopintoja 69 op
 • Puheterapeutin kliinisiä taitoja 15 op
 • Tutkimusmenetelmäopintoja 17 op,
 • Tutkielma  6 op
  Muiden aineiden opinnot
 • Psykologian perusopintoja 25 op
 • Lääketieteen opintoja 20 op
 • Kielitieteen opintoja 15 op
 • Viestintä- ja kieliopinnot 10 op
 • Tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan perusvalmiudet 3 op
  Henkilökohtainen opintosuunnitelma on sisällytetty opintoihin.

Kandidaatin tutkinnon lopputyö on kandidaatin tutkielma. Kandidaatin tutkielma on itsenäinen työ. Tutkielmassa sovelletaan tieteellistä ajattelua ja käsitellään tieteellisiä ongelmia.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto ei anna pätevyyttä puheterapeutin ammatissa toimimiseen. Logopedian kandiohjelman suorittaminen on edellytyksenä logopedian maisteriohjelman suorittamiseen. Maisteriohjelman suoritettuasi voit hakea sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina.

 

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto ei anna pätevyyttä puheterapeutin ammatissa toimimiseen.

Vaihto-opiskelun lisäksi voit kansainvälistyä myös osallistumalla tiedekunnan englanninkieliseen opetukseen, toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille ja opiskelemalla vieraita kieliä Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa.

Logopedian koulutuksella on kiinteät yhteydet sosiaali- ja terveydenhuollon työelämään. Suuri osa harjoittelujaksoista toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, ja terveydenhuollon eri alojen asiantuntijat antavat logopedian teoriaopetusta omilta erityisaloiltaan.

Logopedia tutkii laaja-alaisesti ihmisten välistä kommunikointia ja sen häiriöitä. Tutkimus on perusluonteeltaan monitieteistä. Se kohdistuu kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen perusteisiin sekä niiden ongelmien ilmenemismuotoihin ja puheterapeuttiseen kuntoutukseen. Logopedian tutkimuksella on kiinteä yhteys opetukseen. Helsingin yliopiston logopedian painoalueita ovat:

 • vuorovaikutus
 • kuntoutus
 • puheen, kielen ja kommunikaation sekä niiden häiriöiden tutkimus

Tutkinnonsuoritusoikeus tässä kandiohjelmassa mahdollistaa jatkamisen logopedian maisteriohjelmassa.

Kandiohjelmasta valmistuttuasi voi hakea myös muiden suomalaisten tai ulkomaisten yliopistojen logopedian maisteriohjelmiin.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Lääketieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tehtävä on tehdä korkeatasoista tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa perusopetusta ja jatkokoulutusta lääketieteessä, hammaslääketieteessä, psykologiassa, logopediassa ja translationaalisessa lääketieteessä. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii myös terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun.

Tiedekunnan päämääränä on yltää tutkimuksessa maailman parhaiden lääketieteellisten tiedekuntien tasolle ja vakiinnuttaa ja vahvistaa asemansa lääketieteellisen opetuksen huippuyksikkönä. Kaikessa toiminnassaan Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta toimii yhdessä tärkeimmän yhteistyökumppaninsa, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa. Yhteistyö kattaa yliopiston kaikki kolme päätehtävää, tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Tiedekunta on Suomen merkittävin erikoislääkärien ja -hammaslääkärien kouluttaja, ja tätä tehtävää tukevat Suomen suurimman yliopistosairaalan infrastruktuurit.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tutkimus on arvioitu viidenneksi parhaaksi eurooppalaisten yliopistojen joukossa, kun arviointikriteerinä ovat 2000-luvun lääketieteellisten julkaisujen saamat viittausluvut. Opiskelija voi aloittaa tutkijanuran jo peruskoulutuksensa aikana esimerkiksi hakeutumalla tutkijalääkäri-/hammaslääkärikoulutusohjelmaan. Ohjelmassa opiskelija tekee tohtorintutkintoon tähtäävää tutkimusta lääketieteen/hammaslääketieteen opintojen ohella ja saa tutkijankoulutusta kansainvälisesti arvostetussa ympäristössä. Ohjelmaan hyväksytään noin 10 opiskelijaa vuosittain. Lue lisää täältä.

Lääke- ja hammaslääketiedettä voi opiskella suomen kielen lisäksi myös osittain ruotsin kielellä, sillä tiedekunta vastaa siitä, että maassa koulutetaan riittävä määrä ruotsinkielentaitoisia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden työllistymistilanne on viime vuosina ollut erittäin hyvä. Myös englanninkielisestä maisterikoulutusohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin.

Lue lisää tiedekunnan laajasta toiminnasta, opetuksesta ja tutkimuksesta täältä.

Lääketieteellinen tiedekunta sijaitsee Meilahden kampuksella ja Ruskeasuolla. Hammaslääketieteen laitoksella, joka vielä toistaiseksi sijaitsee Ruskeasuolla, sekä Meilahden Biomedicumissa ja Haartman Instituutin tiloissa on erilaisia oppimiseen ja tutkimukseen soveltuvia tiloja: luentosaleja, pienryhmätiloja, laboratoriotiloja, taitopajoja, oppimiskeskuksia ja opiskelijoiden omia tiloja. Opetusta annetaan sekä yliopiston että sairaalan ja Helsingin kaupungin tiloissa. Omatoimista ja ohjattua opetusta on myös taitopajoissa. Esimerkiksi lääketieteen koulutusohjelman taitopajoissa voi harjoitella mm. suonikanyylin laittoa, haavan ompelua, sydän- ja keuhkoäänten kuuntelua, ultraäänen tekoa, verenpaineen mittausta, silmien ja korvien tutkimista sekä elvytystä ja siihen liittyviä taitoja. Hammaslääketieteen koulutusohjelmassa vastaavana tilana toimii ns. fantom-sali, jossa simuloiduissa tilanteissa harjoitellaan toimenpiteitä ennen potilastöiden aloittamista. Suunnitelmissa on, että myös Ruskeasuolla annettava opetus siirtyy Meilahteen, jolloin myös hammaslääketieteen opiskelu tapahtuu pääosin Meilahden kampuksella uusissa, remontoiduissa tiloissa.

Meilahdessa sijaitsee myös kansallinen Terveystieteiden keskuskirjasto, Terkko.

Oppimismenetelmät
Opintojen alkaessa kaikki opiskelijat perehdytetään ongelmalähtöisen oppimisen ja ryhmässä oppimisen perusteisiin. Opiskelijat perehdytetään tutkinnon kokonaisrakenteeseen, tiedekunnan yleisiin opiskeluperiaatteisiin, opiskelutaitoihin ja -tekniikoihin sekä oppimisen arviointikäytäntöihin.

Tiedekunnan opetus- ja oppimisfilosofiassa korostetaan opiskelijalähtöistä oppimista, teorian ja käytännön yhteensovittamista sekä ammatillisesta käytännöstä nousevien tilanteiden käyttämistä opetuksen lähtökohtana. Suuri osa tiedekunnan opinnoista järjestetään pienryhmissä tuutor- ja mentoristuntoina, joissa sovelletaan ongelmalähtöistä oppimismenetelmää.Vuorovaikutusopinnoissa käytetään kokemuksellisia oppimismenetelmiä. Kliinisessä vaiheessa suurin osa oppimisesta perustuu aitoihin potilastilanteisiin ja niiden reflektointiin pienryhmässä. Myös verkko-opiskelua ja virtuaalisia potilaita käytetään sekä perus- että kliinisen vaiheen opiskelussa.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.