Life Science Informatics -maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
15000 €
Hakuaika
3.12.2018 - 11.1.2019

Bottom content

Koulutus

Elämäntieteet on yksi Helsingin yliopiston strategisista tutkimusaloista. Life Science informatics -maisteriohjelmassa hyödynnetään Helsinki Institute of Life Sciences -yksikön (HiLIFE) tutkimusosaamista ja -infrastruktuureja. Opiskelijana pääset toimimaan Kumpulan, Viikin ja Meilahden kampusten aktiivisissa tutkimusyhteisöissä. Näiden kolmen kampuksen opintotarjonnasta räätälöity ainutlaatuinen koulutuskokonaisuus tekee maisteriohjelmasta erityisen houkuttelevan. Maisteriohjelma on suunnattu matematiikan, tietotekniikan ja tilastotieteen opiskelijoille sekä opiskelijoille, jotka ovat kandidaatintutkintoaan varten suorittaneet sivuaineen näissä aineissa ja joiden pääaineena on esimerkiksi ekologia, evoluutiobiologia tai genetiikka. Life Science informatics -maisteriohjelmasta valmistuttuasi:

 • Sinulla on erinomaiset tiedot ja valmiudet siirtyä elämäntieteiden tutkijanuralle tai yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntijatehtäviin.
 • Pystyt toimimaan asiantuntijaryhmän jäsenenä.
 • Ymmärrät tieteelliseen tutkimukseen liittyvän sääntelyn ja eettiset näkökulmat.
 • Olet kehittänyt erinomaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, jotka edistävät työllistymistä kansainvälisissä ja tieteidenvälisissä asiantuntijaympäristöissä.
 • Ymmärrät matemaattisen mallinnuksen perusteet sekä biologista dataa koskevan laskennallisen, probabilistisen ja tilastollisen argumentoinnin, minkä lisäksi olet maisteriohjelman jonkin erikoistumisalan asiantuntija.
 • Olet perehtynyt kokeellisissa tieteissä käytettyyn loogiseen argumentointiin ja pystyt kriittisesti arvioimaan tutkimusperäistä tietoa.
 • Hallitset eksakteihin tieteisiin pohjautuvan tutkimustyön ja osaat käyttää tutkimuksia ja kokeita systemaattisesti tuottaaksesi uutta tietoa.
 • Osaat raportoida tuloksista selkeästi ja ymmärrettävästi kohdeyleisölle.
 • Sinulla on hyvät edellytykset jatkaa tohtoriopintoihin.

Lisätietoja ohjelman verkkosivulla.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

Kaikki opetus on englanninkielistä.

Life Science informatics -maisteriohjelmassa on kuusi eri tutkimusryhmiin ankkuroitua erikoistumisalaa.

Algoritminen bioinformatiikka liittyy Algorithms research tutkimusryhmiin. Erikoistumisala kouluttaa algoritmien asiantuntijoita, jotka kykenevät muuttamaan biologiset kysymyksenasettelut asianmukaisiksi laskennallisen data-analyysin haasteiksi. Opetussuunnitelmassa on molekyylibiologiselle mittaustiedolle räätälöityjä algoritmiopintoja sekä tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen maisteriohjelmien tarjoamia yleisiä kursseja liittyen algoritmeihin ja koneoppimiseen.

Sovellettu bioinformatiikka on Biotekniikan instituutin ja Genetiikan ja molekylibiotieteiden yhdessä tarjoama ala. Bioinformatiikasta on tullut olennainen osa biologista tutkimusta, jossa innovatiiviset laskentamenetelmät ovat usein tarpeen merkityksellisten tulosten saavuttamiseksi jatkuvasti kasvavan tietomäärän keskellä. Sovelletun bioinformatiikan opinnot valmistavat sinua toimimaan bioinformaatikkona genomiikan tutkimuslaboratorioissa ja käsittelemään, analysoimaan ja tulkitsemaan NGS-menetelmällä hankittua dataa sekä suorittamaan genomisen ja muun biologisen datan integroituja analyysejä ja toimimaan populaatiogenetiikan parissa.

Biomatematiikka liittyy biomatematiikan tutkimusryhmään ja keskittyy matemaattiseen mallinnukseen sekä biologisten ilmiöiden ja prosessien analyysiin. Ryhmän tutkimus on hyvin laaja-alaista ulottuen molekyylitason ongelmista populaatiorakenteisiin. Näitä kysymyksiä tutkimusryhmä tarkastelee erilaisten mallinnusmenetelmien avulla. Niistä tärkeimpiä ovat tavalliset differentiaaliyhtälöt, osittaisdifferentiaaliyhtälöt, integraaliyhtälöt ja stokastiset prosessit. Mallien menestyksellinen analyysi edellyttää perustutkimusta esimerkiksi ääretönulotteisista dynaamisista systeemeistä, mitä ryhmä myös tekee. 

Biostatistiikan ja bioinformatiikan erikoistumisalasta vastaavat matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma sekä Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) kolme tutkimusryhmää – Statistical and Translational Genetics, Computational Genomics ja Computational Systems Medicine. Tutkimuksen ja opetuksen kohteena ovat elämäntieteiden tilastolliset, erityisesti bayesilaiset, menetelmät sekä biologisten ilmiöiden ja prosessien mallinnus ja analysointi. Tutkimus kattaa laajan kirjon biolääketieteellisten alojen yhteisiä aiheita. Tutkimuksessa ja opetuksessa perehdytään erityisesti populaatiogenetiikkaan, fylogeneettiseen päättelyyn, genominlaajuisiin assosiaatiotutkimuksiin ja kompleksisten tautien epidemiologiaan.  

Ekologian ja evoluutiobiologian informatiikka liittyy ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelmaan jossa monella tutkijalla ja opettajalla on tausta matematiikassa, tilastotieteessä ja tietojenkäsittelytieteessä. Ekologia tutkii lajien levinneisyyttä ja määriä sekä lajien vuorovaikutusta toisten lajien ja ympäristön kanssa. Evoluutiobiologia tutkii biodiversiteettiä tukevia prosesseja eri tasoilla geeneistä populaatioihin ja ekosysteemeihin. Molemmilla tieteenaloilla on keskeinen rooli haettaessa vastauksia maailmanlaajuisiin ympäristöhaasteisiin. Tutkimuksessa ja opetuksessa painotetaan matemaattista ja tilastollista mallinnusta, tietojenkäsittelytiedettä ja bioinformatiikkaa.

Systeemibiologia ja lääketiede liittyy Lääketieteelliseen tiedekuntaan. Erikoistumislinjalla opetetaan laskennallisia menetelmiä high-throughput biolääketieteellisen potilasdatan analysointiin. 

Kolmen ensimmäisen opiskeluperiodin aikana kukin erikoistumissuunta järjestää johdantokurssin, ja kevätlukukauden alussa opiskelijoiden oletetaan valinneen oman opintosuuntansa.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op), ja sen voi suorittaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman pohjalta kahdessa lukuvuodessa. Opintoihin kuuluu:

 • 60 op erikoistumissuunnan syventäviä opintoja, mukaan lukien maisterintutkielma (30 op)
 • 60 op muita opintoja, jotka voit valita omasta ohjelmastasi tai muista ohjelmista (esim. tietojenkäsittelytiede, matematiikka ja tilastotiede, genetiikka tai ekologia ja evoluutiobiologia)

Ohjelmaan kuuluu pakollinen maisterintutkielma, joka on tieteellinen tutkimusprojekti. Tutkielma voi olla teoreettinen tai käytännöllinen, ja siihen voi sisältyä käynnissä olevan tutkimusprojektin biologista tai lääketieteellistä data-analyysiä. Tutkielma on kirjallinen työ, jossa osoitat tieteellistä argumentointikykyä ja perehtyneisyyttä relevanttiin tieteelliseen kirjallisuuteen. Sinulle nimetään tutkielman ohjaaja, joka järjestää säännöllisiä tapaamisia varmistaakseen, että tutkielman teko sujuu ongelmitta ja aikataulussa. Maisterintutkielma on laajuudeltaan 30 opintopistettä, mikä vastaa noin yhden lukukauden päätoimista opiskelua. Vaikka tutkielma onkin itsenäinen työ, sitä tehdään usein tutkimusryhmässä.

Life Science informatics -maisteriohjelma tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet hakea jatko-opintoihin Helsingin yliopistoon, muihin suomalaisiin yliopistoihin tai ulkomaisiin yliopistoihin. Ohjelmasta valmistuneet työllistyvät myös terveysalan yrityksiin, esimerkiksi biotieteiden parissa.

Life Science informatics -maisteriohjelma on hyvin kansainvälinen niin opiskelijoiltaan kuin tutkimusympäristöltään. Kaikki ohjelman tarjonnasta vastaavat tahot tekevät maailmanlaajuisesti tunnettua tutkimusta, ja merkittävä osa opetus- ja tutkimushenkilöstöstä on kansainvälistä.

Halutessasi voit suorittaa vaihto-opintoja ulkomailla ja liittää ne tutkintoosi. Life Science informatics on itsessään kansainvälinen ala, ja ohjelmasta valmistuneet voivat hakea työtä kaikkialta maailmassa.

Ohjelman kaikkien kurssien opetuskielenä käytetään englantia. Kielten opiskelusta kiinnostuneille yliopiston Kielikeskus tarjoaa laajan kurssivalikoiman eri kielissä.

Life Science informatics -maisteriohjelma tekee yhteistyötä HiLIFE-yksikön, Biotekniikan instituutin, Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM), Biomedicum Helsingin ja Helsingin tietotekniikan tutkimuslaitoksen (HIIT) kanssa. Yhteistyökumppaneina on myös muita maisteriohjelmia:

 • Datatiede
 • Matematiikka ja tilastotiede
 • Tietojenkäsittelytiede
 • Ekologia ja evoluutiobiologia
 • Translationaalinen lääketiede
 • Genetiikka ja molekulaariset biotieteet

JOO-opinnot mahdollistavat muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen sisällyttämisen tutkintoon.

Maisteriohjelman erikoistumisaloista vastaavat tutkimusryhmät kuuluvat seuraavaan kolmeen Suomen Akatemian huippuyksikköön

Huippuyksiköt ovat suomalaisen tutkimuksen lippulaivoja. Oman tieteenalansa kansainvälisessä kärjessä olevat yksiköt uudistavat tutkimusta, kehittävät luovia tutkimusympäristöjä ja kouluttavat suomalaiseen tutkimus- ja elinkeinoelämään uusia lahjakkaita tutkijoita. Huippuyksikkö on tutkimus- ja tutkijankoulutusympäristö, jolla on selkeät tutkimukselliset päämäärät ja yhteinen johto. Yksiköitä rahoitetaan kuuden vuoden ajan, mikä antaa mahdollisuudet pitkäjänteiseen tutkimukseen ja myös riskin ottoon. Huippuyksiköitä rahoittavat Suomen Akatemia, yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset. Lisäksi yksiköt saavat rahoitusta useista muista lähteistä.

Valmistuttuasi Life Science informatics -maisteriohjelmasta voit hakea jatko-opintoihin Helsingin yliopistoon tai muuhun suomalaiseen tai ulkomaalaiseen yliopistoon. Helsingin yliopiston ja elämäntieteiden tutkimusryhmien vankka kansainvälinen maine tarjoaa hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin huippuyliopistoissa. Tohtoriopintojen lisäkoulutus ja käytännön taidot ovat hyödyksi paitsi akateemisella tutkijanuralla myös yksityissektorin työtehtävissä. Helsingin yliopiston tohtoriohjelmista sopivia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi seuraavat:

Pätevät, tutkimusuralle pyrkivät opiskelijat voivat hakea integroivien biotieteiden tohtoriohjelmaan jo toisena maisteriohjelman opintovuotenaan.

Lisätietoja Helsingin yliopiston tohtorikoulutus-sivuilla.

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristöalan osaajia tarvitaan monipuolisesti yhteiskunnan eri alueilla. Bio- ja ympäristötieteellisellä tiedolla on keskeinen merkitys mm. terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä, ratkaisujen löytämisessä ympäristöongelmiin, elintarviketuotannossa sekä monilla teollisuuden aloilla.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta on keskeinen osa Viikin kampuksen tutkimus- ja opetuskeskittymää. Tiedekunta ja sen lähiyksiköt muodostavat Suomen laajimman bio- ja ympäristötieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kokonaisuuden. Tiedekunnan vahvuutena on tutkimuksen korkea laatu sekä monipuoliset ja vetovoimaiset tutkimus- ja opetusalat. Tavoitteena on kouluttaa työmarkkinoilla kilpailukykyisiä bio- ja ympäristötieteellisen alan asiantuntijoita, joilla on kansainvälisen akateemisen asiantuntijan tiedot ja taidot.

Tiedekuntaan kuuluu biotieteiden ja ympäristötieteiden laitokset.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa opetus annetaan pääosin Viikin kampuksen moderneissa tutkimus- ja opetustiloissa. Lisäksi Lahden yliopistokampuksella on ympäristöalan tutkintokoulutusta. Opetusta annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Opiskelu on monimuotoista. Luentojen ja pienryhmätyöskentelyn lisäksi on laboratorio- ja maastokursseja. Pääosa maastokursseista pidetään tiedekunnan kenttäasemilla Lammilla, Kilpisjärvellä ja Tvärminnessä. Useissa pääaineissa opinnot sisältävät myös opinto- ja tutkimusretkiä ulkomaille. Työ- ja tutkimusharjoittelua on mahdollista tehdä kotimaassa ja ulkomailla. Maisterivaiheen lopputyön kokeellisen osuuden aineistoa voit kerätä tai suorittaa lopputyön kokeellisen osuuden valitsemassasi tutkimusympäristössä. Myös tiedekunnan piirissä toimivissa tutkimusryhmissä on runsaasti ulkomaisia tutkijoita. Tutkimusryhmissä ilmapiiri on kansainvälinen ja työkielenä käytetään englantia.

Opetuksessa yhdistyvät usein luento- ja verkko-opetus. Luento- ja muuta opiskelumateriaalia on saatavana virtuaalisilla oppimisalustoilla. Eliöiden ja elinympäristöjen lajintunnistukseen on kehitetty erillinen verkko-oppimisympäristö.

Viikissä on kampuksen oma tiedekirjasto. Sen yhteydessä on myös kaupunginkirjaston Viikin toimipiste. Lahden yliopistokampuksella on alueella toimivien korkeakoulujen yhteinen tiedekirjasto.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Helsingin yliopistolla on yli 500 vaihtokohdetta ympäri maailman. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen osaaminen on Suomessa kansainvälistä huippua. Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus ja tutkimus on keskittynyt matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Kumpulan tiedekampukselle, joka on Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä.

Tiedekunnassa toimii viisi ainelaitosta:

 • fysiikan laitos
 • geotieteiden ja maantieteen laitos
 • kemian laitos
 • matematiikan ja tilastotieteen laitos
 • tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiedekunnan korkeatasoinen opetus perustuu tutkimukseen, jonka tekijät ovat tunnettuja ja kansainvälisesti arvostettuja luonnontieteilijöitä. Kampuksella toimii monitieteellisiä, kansainvälisiä tutkimusverkostoja, joiden kokeellinen ja teoreettinen tutkimus muodostavat vahvan perustan opetukselle, jonka keskiössä ovat muun muassa globaalit kestävään kehitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyvät haasteet.

Tutkinnoissa otetaan huomioon työelämän sekä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tarpeet. Tiedekunnan sivuainemahdollisuudet ovat monipuoliset, ja voit liittää tutkintoosi opintoja myös ulkomailla.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö. Tiedekunnan modernit tilat ja huippuvarustellut opetuslaboratoriot tarjoavat opiskelijoille dynaamisen ympäristön, jossa pääset perehtymään luonnontieteisiin monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään niin uusinta teknologiaa kuin pajaoppimisen periaatteita. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua Helsingin yliopiston tutkimusasemilla järjestettäville kenttäkursseille ja tutkimusprojekteihin ympäri maailman. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia asiantuntijoita työelämän eri sektoreille.

Kumpulan kampuskirjaston keskeinen sijainti kampuksella sekä Helsingin yliopiston kirjaston sähköiset palvelut takaavat sen, että kurssikirjat, tietokannat ja tieteelliset julkaisut ovat helposti kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.