Yhteiskuntatieteiden rahastot

Pääoma (2018): tiedot kesällä 2018.  Hoitokunta: uusi hoitokunta nimitetään keväällä 2018.

Yhteiskuntatieteiden yleisrahasto Rahasto tukee yhteiskunta- ja valtiotieteiden opiskelua Helsingin yliopistossa ja sen valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Di­gi­taa­li­sen so­si­aa­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tut­ki­mus­ra­has­to Rahasto tukee digitaalisen sosiaalisen vuorovaikutuksen opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta Helsingin yliopistossa.

Il­ma­ri Ko­ve­ron sti­pen­di­ra­has­to Perustuu professorin rouva Tyyne Koveron ja hänen poikansa Toivo Koveron lahjoitukseen 1966 sekä Tyyne ja Toivo Koveron testamentteihin 1963, 1966 ja 1970. Rahasto myöntää apurahoja Helsingin yliopistossa opiskeleville finanssiopin ahkerille ja lahjakkaille ylioppilaille tai tutkijoille.

Nais­tut­ki­muk­sen tuki -ra­has­to Perustuu Suomen YK-liiton pääsihteeri Hilkka Maijaliisa Pietilän (k. 2016) tekemään testamenttilahjoitukseen. Rahaston tarkoituksena on tukea eri tieteenalojen jatko-opiskelijoita ja tutkijoita, joiden tutkimusalana on naistutkimus, feminismi tai naissukupuolen merkitys. Tukea jaettaessa etusija annetaan hankkeille, joissa sovelletaan feminististä näkökulmaa maailmanpolitiikan, YK-järjestelmän toiminnan, rauhankulttuurin tai kehityksen tutkimukseen, tai tutkimukseen muilla sellaisilla aloilla, joilla tutkimusta on edelleen vähän tai ei ollenkaan.

Ernst ja Ines Ne­van­lin­nan ra­has­to Perustuu professori Ernst Nevanlinnan lesken, filosofian maisteri Ines Nevanlinnan testamenttilahjoitukseen 1963. Rahasto jakaa apurahoja opintoavustuksina kotimaiselle nuorelle tiedemiehelle, filosofian tai valtiotieteen kandidaatille, joka on osoittanut erityistä lahjakkuutta, tieteellistä pätevyyttä ja harrastusta jollakin seuraavalla alalla: finanssioppi, kansantalous, filosofia, historia, estetiikka, taidehistoria.

Procom - vies­tin­nän am­mat­ti­lai­set ry:n ra­has­to ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n rahasto edistää viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. ProCom ry:n perustama rahasto toimii osana Helsingin yliopiston rahastoja, ja sen on kerännyt varat kahden työelämäprofessuurin toimen rahoittamiseksi.

Lii­sa Ran­ka­man ra­has­to Perustuu Liisa Alasen (o.s. Rankama, ent. Paakkanen) lahjoitukseen. Rahaston tarkoituksena on tukea yhteiskuntatieteellistä, erityisesti kapitalistisen talousjärjestelmän kriittistä, marxilaiseen traditioon perustuvaa tutkimusta sekä negatiivisen talouskasvun eri ulottuvuuksiin kohdistuvaa tutkimusta sekä näiden kysymysten opetusta ja opiskelua.

So­si­aa­lip­olitiikan ra­has­to Perustuu professori Ullamaija Seppälän ja DNA oyj:n lahjoitukseen. Rahaston tarkoituksena on tukea valtiotieteellisen tiedekunnan yhteiskuntapolitiikka -oppiaineen ja sosiaalipoliittisen tutkimuksen kehittämistä.

So­si­aa­lip­sy­ko­lo­gian ra­has­to Rahasto perustettiin sosiologian oppiaineen ja suomalaisen sosiaalipsykologian juhlavuoden 2012 kunniaksi. Rahastoon kerätään varoja sosiaalipsykologian alan tutkimuksen ja opiskelijoiden tukemiseksi.

Eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Osmo A. Wii­on ra­has­to Rahasto perustuu emeritusprofessori Osmo A. Wiion 80-vuotisjuhlan yhteydessä järjestettyyn merkkipäiväkeräykseen vuonna 2008. Rahasto tukee lahjakkaita viestinnän opiskelijoita ja tutkijoita.

Pro­fes­so­ri Leif Åber­gin ra­has­to Rahasto tukee viestinnän tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita Helsingin yliopistossa. Rahasto perustuu professori Leif Åbergin 60-vuotispäivän johdosta tehtyihin lahjoituksiin.