Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto

Pääoma ja hoitokunta (2017): 736 000 euroa; Varatuomari Juha Korppi-Tommola (pj), OTT Heidi Andersson, professori Markku Löytönen, professori Jari Niemelä, toiminnanjohtaja Katariina Styrman ja toiminnanjohtaja Pia Österman.

Alumnirahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja, joista vanhin on vuodelta 2005. 

Juha Korp­pi-Tom­mo­lan ra­has­to Perustuu Juha Korppi-Tommolan merkkipäiväkeräyksen johdosta lahjoitettuihin varoista. Rahasto on perustettu vuonna 2009. Rahaston tarkoituksena on jakaa stipendejä Helsingin yliopiston lahjakkaille opiskelijoille, joiden opintomenestys on yli keskiarvon ja jotka ovat toimineet aktiivisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa, osakunnissa tai tiedekunta- ja ainejärjestöissä.

Ym­pä­ris­tön ys­tä­vät -ra­has­to Perustuu Heidi Anderssonin lahjoitukseen vuonna 2008. Rahaston päämääränä on ympäristötieteiden, erityisesti luonnonsuojelun, tukeminen jakamalla stipendejä vähävaraisille opiskelijoille. 

Hel­sin­gin yli­opis­ton alum­ni ry:n ra­has­to Perustuu Helsingin yliopiston alumni ry:n jäsenten vuosittaisiin, jäsenmaksun yhteydessä maksettaviin lahjoituksiin.

Pro­fes­so­ri Jaak­ko Frö­se­nin an­tii­kin tut­ki­muk­sen ra­has­to Rahaston varat perustuvat alumnimatkalle Jordaniaan osallistuneiden alumniyhdistyksen jäsenten lahjoituksiin. Rahaston tarkoitus on tukea kreikkalais-roomalaisen antiikin tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa.

Tai­tan tut­ki­mus­a­se­man ra­has­to Rahaston tarkoitus on tukea Taitan tutkimusasemalla tehtävää tutkimusta ja opetusta sekä opiskelijoiden työskentelyä asemalla. Rahaston varat perustuvat alumnimatkalle Kenian Taita-vuorille osallistuneiden Helsingin yliopiston alumni ry:n jäsenten lahjoituksiin.

Timo Sa­hin ra­has­to Rahaston tarkoituksena on myöntää matka-apurahoja nuorille tutkijoille väestön terveyttä edistävään, erityisesti liikuntaan tai ravitsemukseen kohdistuvaan tutkimukseen tai kansatieteelliseen tutkimukseen liittyviin matkoihin. Rahaston varat perustuvat Helsingin yliopiston alumni ry:n perustajajäsenen ja ensimmäisen hallituksen puheenjohtajan, lääkintäkenraalimajuri dosentti Timo Sahin merkkipäiväkeräykseen.