Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (4 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Tohtorin tutkinto
Aloituskausi
2019 Kevät
Opintojen laajuus ja kesto
--- opintopistettä, 4 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika

Bottom content

Koulutus

Lääketutkimuksen tohtoriohjelman (Doctoral programme in drug research, DPDR) nettisivu.

Tohtorikoulutus DPDR:ssa antaa hyvin syvällisiä lääketutkimuksen ja toksikologian erityistaitoja, kuten:

 • Valmiuksia tulla tiedon tuottajaksi ja toimimaan itsenäisenä, akateemisena tutkijana sekä asiantuntijana moniammatillisessa yhteistyössä
 • perinpohjainen tuntemus lääketutkimuksen ja toksikologian teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä
 • ymmärrys teorian ja käytännön yhteydestä, tiedon hyödyntämisestä käytäntöön ja taitoon tuottaa uutta tieteellistä tietoa
 • kyky kriittiseen ajatteluun, perusteluun argumentaation ja ongelmanratkaisuun
 • valmiudet vuorovaikutukseen, johtamiseen ja neuvottelutaitoihin, omatoimisuuteen ja luovuuteen sekä jatkuvaan kehitykseen kuten myös tutkimusetiikan tuntemiseen
 • syvällinen tiedeviestinnän osaaminen, joka mahdollistaa työskentelyn vaativissa, moniammatillisissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä Suomessa ja ulkomailla

Pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Lääketutkimuksen tohtoriohjelma kouluttaa lääkealan asiantuntijoita, joilla on laaja näkemys koko lääkkeen elinkaaresta ja toksikologiasta.

Pääosa DPDR:n tohtorikoulutuksesta tapahtuu tutkimusryhmissä, joissa ohjaajan tuella tehdään tutkimustyötä sekä omaksutaan työn ohessa myös valmiustaitoja, joita voidaan opiskella myös tutkijakoulun koulutuksessa. Tutkimusasiantuntijuutta, muita taitoja ja urakehitystä seurataan vuosittaisissa seurantaryhmän tapaamisissa, joissa ulkopuoliset asiantuntijat tukevat tohtorikoulutettavan etenemistä.

DPDR:n tohtorikoulutukseen sisältyvät kansalliset ja kansainväliset kurssit, kongressit, konferenssit ja tutkimusvierailut oman työpaikan ulkopuolelle.

Tohtorin tutkinto voidaan saavuttaa neljän vuoden täysiaikaisella työllä. Myös osa-aikainen kouluttautuminen on mahdollista.

         Tohtorin tutkinto koostuu:

 • Väitöskirjasta
 • Henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta
 • Vuosittaisista seurantaryhmän tapaamisista, jotka tukevat tohtorikoulutettavan etenemistä
 • Tieteellisestä koulutuksesta (30 opintopistettä), johon sisältyy tieteellisen etiikan opintoja sekä tutkimusmenetelmien koulutusta
 • Valmiustaitokoulutusta (10 opintopistettä) kuten viestintää, opettamista, johtamista, yritystaitoja, lainsäädäntöä, urasuunnittelua ja –kehittämistä sekä tutkimuksen perustyökalujen ja -taitojen hallintaa
 • Kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta eli tutkimusyhteistyötä oman työpaikan ulkopuolella, kongressi- ja kurssivierailuja

Väitöskirja voi koostua vertaisarvioitujen tieteellisistä julkaisuista tai hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä yhteenvedosta tai monografiasta, jossa tohtorikoulutettava on ainoana tekijänä ja jossa on aiemmin julkaisemattomia tuloksia itsenäisistä tutkimuksista

Väitöskirjan tulee:

 • sisältää uutta tieteellistä tietoa
 • osoittaa tohtorikoulutettavan kriittistä ajattelua
 • osoittaa syvällistä tuntemusta tutkimusalasta
 • osoittaa menetelmien osaamista ja soveltamista
 • olla tieteellisesti vakuuttava
 • sisältää perusteltuja tuloksia
 • olla tieteellisesti rehellinen ja eettinen

Kaikki tohtoriohjelmasta valmistuvat tohtorit sijoittuvat hyvin eri alojen asiantuntijatehtäviin.

Tohtorikoulutettavilla on mahdollisuus matkustamaa ja osallistua sopiviin tohtorikoulututapahtumiin. Tohtorikoulutettavien liikkuvuutta, kuten tieteellinen työskentely ja kurssit muualla sekä kongressivierailut, tuetaan DPDR:n matka-apurahojen avulla.

DPDR suosittelee, että tohtorikoulutettava käy vuosittain ainakin yhdessä kansainvälisessä tapahtumassa ja, mahdollisuuksien mukaan, tekee tutkimus- tai kliinistä työtä oman työpaikkansa ulkopuolella (yli kaksi viikkoa) tohtorikoulutuksensa aikana

Helsingin yliopistossa DPDR toimii useassa tiedekunnassa ja tutkimuslaitoksessa kolmella kampuksella: Viikissä (biotieteeteet), Kumpulassa (luonnontieteet) ja Meilahdessa (lääketiede). DPDR:lla on yhteistyötä usean Helsingin yliopiston tohtoriohjelman kanssa sekä muiden yliopistojen, organisaatioiden ja teollisuuden kanssa.

Tohtoriohjelmalla on laaja ja eri lääketutkimuksen alojen asiantuntijaverkosto. DPDR on yksi keskeinen yksikkö Suomen lääketutkimuksen tohtorikoulutuksen verkostossa (FinPharmaNet), johon kuuluu seitsemän yliopistoa sekä viranomaisten ja lääketeollisuuden edustajia. FinPharmaNet organisoi erilaisia, koko maan kattavia koulutustapahtumia.

Lisäksi yhteistyö tieteellisten seurojen kanssa sekä tohtorikoulutettavien oma verkostoituminen (Student Council) ja vertaistuki edesauttavat DPDR:n tohtorikoulutettavien verkostoitumista.

DPDR on monitieteellinen tohtoriohjelma ja sen vahvoja tutkimusaloja ovat mm.:

 • lääkeainesuunnittelu ja -synteesi
 • farmaseuttinen kemia
 • bioaktiivisuuden seulonta
 • farmaseuttinen mikrobiologia
 • lääkeformulointi
 • lääkkeiden teollinen tuotanto
 • farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka
 • analytiikka
 • lääkeaineiden yhteisvaikutukset
 • farmakogenetiikka
 • farmakologia ja kliininen farmakologia
 • kliininen lääketutkimus
 • farmakoepidemiologia
 • kliininen farmasia
 • lääketaloustiede
 • toksikologia ja kliininen toksikologia
 • eläinlääketutkimus
Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Tohtoriohjelmat

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat tekevät väitöstutkimustaan huippututkijoiden ohjauksessa osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisena yliopistona Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liittoon LERUun (League of European Research Universities) ja on jäsen eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvostossa (EUA Council for Doctoral Education).

Tohtorikoulutus tapahtuu tutkimus- ja tutkijalähtöisesti toimivissa tohtoriohjelmissa. Tohtoriohjelmia on kaikkiaan 32, ja niistä jokainen kuuluu yhteen Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Tutkijakoulujen tehtävänä on alansa tohtoriohjelmien kokonaisuuden koordinointi ja laadun kehittäminen. Tutkijakoulut myös tarjoavat kaikille tohtorikoulutettaville yhteistä yleisten valmiustaitojen koulutusta.

Suurin osa tohtoriohjelmista on usean tiedekunnan yhteisiä, jolloin tohtoriohjelmassa on tohtorikoulutettavia ja siitä voi valmistua tohtoriksi kaikista näistä tiedekunnista.