Opinto-oikeudet

Lääketieteelliseen tiedekuntaan voi päästä rajoitetusti opiskelemaan hammaslääketieteen, lääketieteen ja logopedian koulutusohjelmien opintoja. Psykologian kandi- ja maisteriohjelmissa ei toistaiseksi myönnetä erillisten opintojen oikeuksia. Maisterihaussa voi hakea psykologian maisterin tutkinnon suoritusoikeutta.

Erillisten opintojen oikeus myönnetään uusien, lukuvuonna 2017–2018 aloittavien, koulutusohjelmien opintoihin.

Helsingin yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella kansanterveystiedettä sivuaineena.

Helsingin yliopiston biotieteellisten alojen opiskelijat voivat opiskella opiskella  sivuaineena Lääketieteellinen mikrobiologia ja mikrobilääkkeet (MED-828) -opintojakson.

Lue lisää Opiskelijan ohjeet -sivustolta.

Lisätietoja: meilahti-student@helsinki.fi

Erillisten opintojen suoritusoikeutta koskevat valintaperusteet

Hakuaika lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2018:

  • kevät 2018: 1.4. - 30.4, kevään haussa haetaan pääasiassa syksyllä suoritettaviin opintoihin
  • syksy 2018: 1.10-31.10 syksyn haussa haetaan pääasiassa keväällä suoritettaviin opintoihin

Dekaani myöntää suoritusoikeuden.

Erillisten opintojen suoritusoikeudesta perittävä maksu on 15 euroa/opintopiste. Maksu maksetaan päätöksen jälkeen lähetettävällä laskulla. Kuitti suoritetusta maksusta tulee esittää ko. opetusta antavassa yksikössä ennen opintojen aloittamista. Suoritettua maksua ei palauteta.

Hakukelpoisuus

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole tai ei ole ollut yliopiston kirjoissa. Suoritusoikeuden saanut henkilö ei voi tällä perusteella suorittaa yliopistossa tutkintoa eikä hänellä ole samoja etuja kuin kirjoissa olevilla opiskelijoilla. Suoritusoikeus rajoittuu vain niihin opintoihin, joiden suorittamista varten oikeus on myönnetty, ja se myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi (erilliset opintojaksot enintään vuodeksi) kerrallaan.

Opinto-oikeutta ei myönnetä, jos vastaavat opinnot voi suorittaa Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa.

Erilliset opinnot koulutusohjelmittain

Lääketieteen koulutusohjelma: Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle, joka tarvitsee opinnot ammattipätevyytensä lisäämiseksi tai muussa oppilaitoksessa suoritettavan tutkinnon täydennykseksi. Lisäksi erillisten opintojen suoritusoikeuksia voidaan myöntää yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten , jos vastaavia opintoja ei järjestetä kotikorkeakoulussa tai omassa tiedekunnassa. Suoritusoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan esittämät perustelut ja opetuksesta vastaavan yksikön opetusresurssit. Suoritusoikeutta haetaan lomakkeella, josta ilmenee tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä.

Hammaslääketieteen koulutusohjelma: Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle, joka tarvitsee opinnot ammattipätevyytensä lisäämiseksi tai muussa oppilaitoksessa suoritettavan tutkinnon täydennykseksi. Erillisten opintojen suoritusoikeuksia voidaan myöntää yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten koulutusohjelman johtajan esityksestä, jos vastaavia opintoja ei järjestetä kotikorkeakoulussa tai omassa tiedekunnassa. Suoritusoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan esittämät perustelut ja opetuksesta vastaavan yksikön opetusresurssit. Suoritusoikeutta haetaan lomakkeella, josta ilmenee tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä.

Psykologian kandi- ja maisteriohjelmat: Toistaiseksi ei myönnetä erillisten opintojen oikeuksia. Maisterihaussa voi hakea psykologian maisterin tutkinnon suoritusoikeutta. Oikeuden saatuaan opiskelija voi hakea hyväksilukua osalle jo suoritetuista opinnoista.

Logopedian kandi- ja maisteriohjelmat: Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää logopedian kandiohjelman perusopintoihin (25op). Myös yksittäisille perusopintojen kursseille on mahdollista hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta. Suoritusoikeutta haetaan lomakkeella, josta ilmenee tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä. Muille logopedian koulutusohjelman kursseille ei ole mahdollista hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta vuoden 2018 hauissa.

Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelma: Toistaiseksi ei myönnetä erillisten opintojen oikeuksia.

Erillisten opintojen suoritusoikeutta koskeva hakemus

Lisätietoja: meilahti-student@helsinki.fi

Joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa ovat mukana kaikki Suomen yliopistot. Sopimus antaa opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnä olevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa. JOOPAS-verkkopalvelusta löydät joustavan opinto-oikeuden hakemista koskevat ohjeet, tietoa yliopistojen JOO-opintotarjonnasta, hakuajat ja JOO-hakulomakkeen, ks. www.joopas.fi.

Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija voi hakea oikeutta suorittaa valtakunnallisen JOO -sopimuksen perusteella muussa kotimaisessa yliopistossa sellaisia opintoja, joita ei voi suorittaa Helsingin yliopistossa ja jotka hän aikoo sisällyttää tiedekunnassa suoritettavaan tutkintoon.  Oikeuden myöntämisestä päättää kohdeyliopisto tiedekunnan puollon perusteella. Koska JOO-opiskelu on tiedekunnalle maksullista tiedekunta puoltaa näitä opintoja lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa enintään valinnaisten opintojen opintokokonaisuuden verran (enintään 10 op).

Muun suomalaisen yliopiston opiskelija voi hakea JOO -sopimuksen perusteella opinto-oikeutta sivuaineopiskelijoille tarjottaviin tiedekunnan oppiaineisiin/opintojaksoihin. Oikeuden myöntämisen edellytys on, että kotiyliopisto on puoltanut hakemusta. Dekaani myöntää opiskeluoikeuden asianomaisen osaston oppialan professorin ja esimiehen lausunnon perusteella. Opiskeluoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon opetusresurssit ja mahdolliset opetuksen osallistumiseen koskevat rajoitukset.

Lisätietoja: meilahti-student@helsinki.fi

Helsingin yliopistolla on käytössä opintojen etenemiseen liittyvä tukijärjestelmä Etappi, jonka tavoitteena on tukea opintojen sujuvaa etenemistä. Opiskelijoita tuetaan opintosuunnitelman ja ohjauksen keinoin jos tutkinnon suorittaminen näyttää viivästyvän. 

Etappi-seurannasta luovutaan 1.1.2016 alkaen kahdeksi vuodeksi. Tällä hetkellä seurannassa olevien opiskelijoiden Etappi-estot poistetaan WebOodista. Ennen 1.8.2005 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden Etappi-seuranta lopetetaan kokonaan.

Vuosien 2016 ja 2017 aikana opintojen etenemistä seurataan edelleen. Opiskelijat saavat ohjausta muun muassa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) teon yhteydessä ja omien tiedekuntien ja oppiaineiden opintojen ohjauksesta vastaavilta työntekijöiltä. Kaikilla yliopiston tiedekunnilla on myös käytössään Oodin työkalut opiskelijoiden opintojen seurantaan.

Etappi-seurannan päättyminen vuosiksi 2016–17 ei vaikuta opintojen etenemisen seurantaan opintotukeen liittyen.

Etappi-seuranta lakkautetaan väliaikaisesti, sillä Helsingin yliopiston opintohallinto haluaa resurssien vähetessä turvata ydintehtävänsä: opiskelijavalintojen, opintojen etenemisen tuen ja opiskelijoiden valmistumisen.

Vuosien 2016–17 ajan yliopiston opintojen tukipalveluita ja opintojen ohjausta uudistetaan osana koko yliopiston hallinnon organisaatiouudistusta. Opintohallinto kehittää uusia työtapoja ja -välineitä, joilla voidaan ohjata entistä paremmin kaikkien opiskelijoiden opintoja – ei vain niiden, joiden opinnot ovat viivästyneet. Yliopisto haluaa tulevien vuosien aikana luoda kaikkien yliopiston yksiköiden opinto- ja opiskelijapalveluille yhteiset toimintatavat.

Tutkinnon suorittamisoikeuden voimassaoloaika

Tutkinnon suoritusaika on rajattu niillä opiskelijoilla, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2005 tai sen jälkeen. Suoritusajoista ja opintoaikojen rajauksesta on kerrottu laajemmin Opiskelijan ohjeissa.

Yliopistolain (558/2009) 41 §:n mukaan opiskelijoiden on suoritettava kuulustelut

  • lääketieteen lisensiaatin tutkintoa varten 8 vuoden kuluessa
  • hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa varten 7 vuoden kuluessa
  • psykologian kandi- ja maisterin tutkintoa varten 7,5 tai 7 vuoden kuluessa
  • logopedian kandi- ja maisterin tutkintoa varten 7 vuoden kuluessa
  • psykologian maisteritutkintoa varten 4,5 tai 4 vuoden kuluessa
  • logopedian maisteritutkintoa varten 4 vuoden kuluessa 
  • translationaalisen lääketieteen maisteritutkintoa varten 4 vuoden kuluessa tiedekuntaan kirjoittautumisesta.

Huom! Tähän aikaan ei lasketa varusmiespalvelun/siviilipalvelun suorittamiseen tai äitiys-/vanhempainlomaan käytettyä aikaa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi.

Miten haen lisäaikaa lakisääteisten syiden perusteella?

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Jos opiskelijan opinnot ovat viivästyneet näiden syiden vuoksi, opiskelijan tulee ilmoittaa viivästymisen syy ja kulunut aika Meilahden opiskelijaneuvontaan. Ilmoituksen yhteydessä opiskelijan tulee esittää mainittuihin syihin perustuvat todistukset opiskeluajan jatkamista varten. Opiskelijaneuvonnan virkailija tallentaa tarvittavat tiedot Oodiin. Opiskelijan tulee itse huolehtia yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisesta.

Lisäaikahakemus tiedekunnalle

Mikäli opiskelija ei ole määräaikana suorittanut tutkintoon sisältyviä kuulusteluja, tulee hänen anoa tiedekunnalta lisäaikaa tutkinnon suorittamiseksi. Dekaani päättää lisäajan myöntämisestä, samoin kuin mahdollisesti vaadittavista lisäopinnoista sekä opintojaksojen tai kuulustelujen uusimisesta ko. opintojaksojen vastuuhenkilöiden lausunnon perusteella.

Opiskeluoikeutta jatketaan, jos opiskelijalla huomioon ottaen hänen voimassa olevien ja puuttuvien opintosuoritustensa määrä ja laajuus sekä aikaisemmat päätökset lisäajan myöntämisestä, on mahdollisuus saattaa opintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa. Tiedekunnan tulee lisäaikaa myöntäessään ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanne.
Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan tutkinnon tavoitteellisessa suoritusajassa tai myönnetyssä lisäajassa samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskeluoikeuden menettänyt henkilö haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opintonsa ennen 1.8.2005 aloittaneiden opiskelijoiden on suoritettava tutkintoasetuksen (794/2004) mukaiset opintonsa lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa varten 10 vuoden kuluessa tiedekuntaan kirjoittautumisesta. Tähän aikaan ei lasketa varusmiespalvelun/siviilipalvelun suorittamiseen tai äitiys-/vanhempainlomaan käytettyä aikaa. Mikäli opiskelija ei ole määräaikana suorittanut tutkintoon sisältyviä opintoja, tulee hänen anoa tiedekunnalta lisäaikaa tutkinnon suorittamiseksi.

Anomus tehdään e-lomakkeella

Ansökan på svenska

Dekaani päättää opintojaksoista vastaavien opettajien esityksestä lisäajan myöntämisestä, samoin kuin mahdollisesti vaadittavista lisäopinnoista sekä opintojaksojen tai kuulustelujen uusimisesta.

Oikeuden päättymispäivä on tutkintokohtainen (alempi/ylempi kk-tutkinto). Päättymispäivä on joko 31.7. tai 31.12. Anomus tulee jättää huhti-/toukokuussa, jos opintoaikasi päättyy heinäkuun lopussa, tai marraskuussa, jos opintoaikasi on päättymässä joulukuun lopussa. Päätöksiä ei tehdä etukäteen kuin poikkeustapauksissa (esimerkiksi vaihtopaikan varmistuttua).

Saat päätöksen sähköpostitse ilmoittamaasi osoitteeseen. Jos päätös on kielteinen, saat päätöksen kirjallisesti ilmoittamaasi postiosoitteeseen.