Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma 2023-2026

Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Ryhmäanalyysikoulutus Oy:n kanssa.

Koulutusohjelman laajuus: 70 opintopistettä

Alkaminen ja kesto: Koulutusohjelma alkaa elokuussa 2023. Koulutusohjelma kestää 3 vuotta (6 lukukautta).

Ryhmäkoko: Koulutusohjelmaan otetaan 6-20 opiskelijaa. Koulutusohjelma toteutuu, jos siihen on vähintään 6 hyväksyttävissä olevaa hakijaa, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan.

Opetustilat: Lähiopetus toteutetaan Suomen Ryhmäanalyysikoulutus Oy:n tiloissa Helsingissä osoitteessa Laivastokatu 14 B. Yhteisten opintojen opetus järjestetään Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiloissa.

Ryhmäanalyysi on ryhmäpsykoterapian muoto, jonka perusti S.H. Foulkes 1940-luvulla Englannissa. Ryhmäanalyysi (tai ryhmäanalyyttinen psykoterapia) perustuu näkemykselle, että yksilö ei voi olla yksilö ilman ryhmää eikä ihmistä voida ymmärtää, jos jätetään huomiotta kokemusten ja käyttäytymisen sosiaalinen konteksti. Syvä kestävä muutos voi tapahtua huolellisesti valitussa ryhmässä, jossa ryhmän interaktioita, keskusteluja ja tapahtumia ymmärtämällä voi oppia paljon myös itsestään. Ryhmässä kiinnostuksen kohteena on sekä yksilö, yksittäinen ryhmän jäsen, että koko ryhmä kokonaisuutena, sekä näiden välinen suhde. Tavoitteena on vahvistaa sekä yksilöä että ryhmää niin, että yksilö integroituisi paremmin perheeseensä, sosiaaliseen yhteisöönsä ja koko ympäröivään yhteiskuntaan.

Psykoterapeuttisen hoidon tärkein työkalu on ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus. Ryhmässä ei ole teemoja eikä vuoroja, vaan jokaisen tulisi puhua mahdollisimman vapaasti mitä mieleen tulee. Ryhmäanalyysi näkee, että ryhmän jäsenten keskinäinen vuorovaikutus ei ole pelkästään yksilöiden välistä, interpersonaalista, vaan myös yksilöiden minuusrajat läpäisevää. Yksilö voidaan ymmärtää samoin kuin hermosolu hermoverkossa. Yksi ryhmäanalyysin keskeisiä käsitteitä on matriksi. Matriksi on ryhmän jäsenten "mielen prosessien verkosto, se psykologinen tila, jossa yksilöt kohtaavat, kommunikoivat ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään". Ryhmän vuorovaikutuskenttää voidaan tarkastella matriksin tasojen kautta, jotka ovat tietoinen sosiaalisen vuorovaikutuksen taso, transferenssitaso, projektiivinen taso ja kollektiivinen piilotajunta.

Psykoterapiaryhmässä huomiota tulisi suunnata oireiden takana oleviin merkityksiin ja näin aikaansaada muutosta ja henkilökohtaista kasvua. Kun sanaton kyetään pukemaan sanalliseksi kieleksi ja tuomaan vuorovaikutuksen piiriin, jaettavissa oleva sisäinen maailma laajenee ja oireet helpottavat. Ryhmän tehtävänä on nostaa tiedostamaton ja itseltä piilossa oleva tietoisuuden tasolle. Koska ihminen on sokea omalle käyttäytymiselleen, ryhmä auttaa antamalla palautetta, mikä edesauttaa ryhmän jäseniä näkemään itsensä toisten silmin. Peilaaminen on myös yksi ryhmäanalyysin keskeisiä käsitteitä. Ryhmää onkin kutsuttu peilisaliksi, missä voi nähdä itsensä monesta eri näkökulmasta. Ryhmässä voi nähdä itsensä toisten silmin, mutta voi myös nähdä ja tunnistaa itseään toisissa. Näin kuva itsestä kirkastuu ja muuttuu realistisemmaksi. Ryhmässä opitaan ja harjoitellaan. Ryhmäanalyysissä puhutaan interpersonaalisesta oppimisesta ja ”ego training in action”, mikä on vain ryhmässä mahdollista. Ryhmäanalyysi integroi psykoanalyyttista teoriaa tietoon ihmisen sosiaalisesta ja vuorovaikutuksellisesta luonteesta. Tärkeitä teorioita ja lähestymistapoja ovat psykoanalyysin lisäksi systeemiteoria, kehitysteoriat, sosiaalipsykologia, sosiologia, antropologia ja viime aikoina myös neurotieteet.

Ryhmäanalyyttinen ryhmäpsykoterapia on soveltuva hoitomuoto erilaisiin mielenterveyden häiriöihin ja on vaikuttavuudeltaan yhtä tehokas tai jopa tehokkaampi kuin yksilöpsykoterapia. Lisäksi ryhmäpsykoterapia on varsin kustannustehokasta. Indikaatiot ryhmäanalyyttiseen psykoterapiaan ovat samat kuin psykoterapiaan yleensäkin. Menetelmä perustuu vapaaseen keskusteluun, jolloin se soveltuu hyvin neuroositasoisten ongelmien hoidossa. Menetelmää voidaan kuitenkin soveltavaa joustavasti erilaisiin tarpeisiin, myös kohderyhmiin, joissa tarvitaan ryhmän kiinteämpää struktuuria ja terapeutin suurempaa aktiivisuutta, kuten esim. rajatila- ja psykoottistasoisissa häiriöissä. Ryhmäanalyyttisiä menetelmiä ja keskeisiä periaatteita sovelletaan myös muissa terapiamuodoissa, mm. musiikkiterapiassa ja psykodraamassa. Psykoterapian lisäksi ryhmäanalyysiä voidaan soveltaa mm. työnohjauksessa, koulutuksessa ja organisaatioiden kehittämistyössä. Ryhmäanalyysillä on paljon yhteistä muiden ryhmäpsykoterapioiden kanssa, mutta myös omat menetelmäeronsa ja painotuksensa. Ryhmäanalyysikoulutus antaa valmiudet toimia ryhmäpsykoterapeuttina ryhmäanalyyttisen teorian pohjalta.

Kouluttajina toimivat ryhmäanalyyttisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit:

 • Taru Kaivola, vastuukouluttaja; psykiatrian erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti VET
 • Kristiina Toivola, varavastuukouluttaja; LL, työterveyshuollon erikoislääkäri, psykoterapeutti VET
 • Aila Kauranen, kouluttaja; YTM, psykoterapeutti VET
 • Eeva-Liisa Lahti-Helttula, kouluttaja; KL, TtM, psykoterapeutti VET
 • Ulrika Segercrantz, työnohjaaja; FM (psykologia), psykoterapeutti VET
 • Juha-Matti Toivola, kouluttaja; LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET
 • Leila Valtonen, koulutuspsykoterapeutti; TM, psykoterapeutti VET

Yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot 5 op

Kaikille Helsingin yliopiston psykoterapeuttiopiskelijoille yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta.

 1. Mielenterveyden häiriöt (2 op)
 2. Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 op)
 3. Integroiva tapausseminaari (1 op)

Kuhunkin opintojaksoon sisältyy kaksi seminaaripäivää sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Suoritusajankohdan voi itse valita, mutta vahva suositus on, että Mielenterveyden häiriöt suoritetaan heti opintojen alussa, Psykoterapiatutkimuksen menetelmät ennen opinnäytetyön aloittamista ja Integroiva tapausseminaari opintojen lopulla

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopinnot 34 op 

Ryhmäanalyyttistä teoriaa opiskellaan ryhmässä soveltaen yhteisöllisen oppimisen (collaborative learning) menetelmää. Yhteisöllisellä oppimisella tarkoitetaan oppimista, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen tehtävä ja tavoite ja jossa pyritään jaettujen merkitysten ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Koulutuksen teoria- ja menetelmäopintoihin kuuluu teoriaseminaareja ja kliinisiä seminaareja yhteensä 330 tuntia (12 op) ja muuta teoria- ja menetelmäopiskelua 22 op. Seminaariopinnot ovat kaksipäiväisiä kerran kuukaudessa toteutuvia tilaisuuksia, joissa kontaktiopetusta on yhteensä 9 tuntia ja lisäksi 2 tuntia työnohjausta.

I Lukukausi 6 op: Psykoterapeuttisen prosessin keskeiset tekijät. Ryhmäanalyyttisen työskentelyn keskeiset perusperiaatteet. Ryhmäanalyysin teorianmuodostuksen historia ja sen kehitykseen vaikuttaneet teoriat.
Opintojakso 1

Osaamistavoite: Psykoterapiaopintoihin orientoituminen. Mitä psykoterapia on. Yhteiset ja erityiset tekijät psykoterapiassa. Psykoterapeuttina toimiminen.

Suoritustapa: Orientaatio ryhmäanalyyttiseen työskentelyyn. Keskustellaan yleisesti psykoterapiasta ja ryhmäanalyysin asemasta siinä kontekstissa. Käsitellään psykoterapian yhteisiä tekijöitä ja terapeuttisia tekijöitä ryhmäpsykoterapiassa.

Opintojakso 2

Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää ryhmäanalyysin kehitystä sen historiallisesta kontekstista käsin ja ryhmäanalyyttisen työskentelyn perusperiaatteet.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä ja johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelija tekee oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 3

Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää ryhmäanalyysin kehitystä ja sen paikkaa psykoterapiakentässä, yhteisön merkitystä sekä terapeutiksi kehittymistä.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelija tekee oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 4

Osaamistavoite: Opiskelija tuntee S .H. Foulkesin keskeisimmät ajatukset ryhmäanalyysistä ja hahmottaa ryhmäanalyyttisen teorian kehitystä.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 5

Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää ryhmäanalyysin sosiaalisen ulottuvuuden ja ymmärtää erityisesti kollektiivisen tiedostamattoman merkityksen yhteiskunnassa.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Lopputentti

Toteutus: sisältää ryhmä- ja yksilöosuuden

II Lukukausi 6 op: Yksilöksi ryhmässä – Ryhmä hoitomuotona. Ryhmän ohjaajan asema ja tehtävät. Ryhmän ohjaamisen perustaidot.
Opintojakso 6

Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää psykoterapiaryhmän perustamiseen ja ryhmäprosessin kulkuun liittyviä peruskäsitteitä ja ilmiöitä: Lyhyet ja määräaikaiset ryhmät, ryhmän kokoaminen, ryhmän jäsenten valinta, hoitosopimus, ryhmän rajojen ja ilmapiirin luominen. Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 7

Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää psykoterapiaryhmän perustamiseen ja ryhmäprosessin kulkuun liittyviä peruskäsitteitä ja ilmiöitä: yksilön ja ryhmän prosessi, täydentyvät ryhmät, sisaruus ryhmässä.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 8

Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää psykoterapiaryhmän perustamiseen ja ryhmäprosessin kulkuun liittyviä peruskäsitteitä ja ilmiöitä: ryhmän terapeutin asema ja tehtävät.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä ja johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 9

Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää psykoterapiaryhmän perustamiseen ja ryhmäprosessin kulkuun liittyviä peruskäsitteitä ja ilmiöitä: ryhmän ohjaaminen, erilaiset ohjaajan interventiot, tulkinta.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 10

Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää psykoterapiaryhmän perustamiseen ja ryhmäprosessin kulkuun liittyviä peruskäsitteitä ja ilmiöitä: ryhmän ohjaaminen, reverie ryhmäpsykoterapiassa, ryhmäpsykoterapian haitat, ryhmän lopetus.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Lopputentti

Toteutus: sisältää ryhmä- ja yksilöosuuden

III Lukukausi 6 op: Ryhmä ilmiönä – Ryhmäilmiöt
Opintojakso 11

Osaamistavoite: Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset ryhmäilmiöt: matriksi, resonanssi ja peilaus.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso12

Osaamistavoite: Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset ryhmäilmiöt: holding, koheesio, koherenssi ja containing ryhmässä.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 13

Osaamistavoite: Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset ryhmäilmiöt: transferenssi ja vastatransferenssi.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 14

Osaamistavoite: Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset ryhmäilmiöt, yksilön ja ryhmän vastustus, projektiot, projektiivinen identifikaatio.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 15

Osaamistavoite: Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset ryhmäilmiöt: häpeä, hiljaisuus, sisarkateus ym. ryhmäilmiöitä.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Lopputentti

Toteutus: sisältää ryhmä- ja yksilöosuuden

IV Lukukausi 5 op: Haastavat tilanteet ryhmässä. Ryhmän tuhoavat puolet
Opintojakso 16

Osaamistavoite: Opiskelija tunnistaa ryhmän haastavat tilanteet ja oppii käyttämään niitä ryhmän ohjauksessa, esim. monologit, tilaa vievä ryhmän jäsen, vetäytyvä ryhmän jäsen, syntipukki-ilmiö, ym.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 17

Osaamistavoite: Opiskelija tunnistaa ryhmän haastavat tilanteet ja oppii käyttämään niitä ryhmän ohjauksessa. Ryhmän rajojen rikkominen, aggressio ja acting out käyttäytyminen.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 18

Osaamistavoite: Opiskelija tunnistaa ryhmän haastavat tilanteet ja oppii käyttämään niitä ryhmän ohjauksessa. Ryhmän rajojen rikkominen, aggressio ja acting out käyttäytyminen.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 19

Osaamistavoite: Opiskelija oppii tunnistamaan ryhmän kielteisiä voimia ja ottamaan ne huomioon ryhmän ohjauksessa. Ryhmän tuhoavat voimat. I-osa.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 20

Osaamistavoite: Opiskelija oppii tunnistamaan ryhmän kielteisiä voimia ja ottamaan ne huomioon ryhmän ohjauksessa. Ryhmän tuhoavat voimat. II-osa.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Lopputentti

Toteutus: sisältää ryhmä- ja yksilöosuuden

V Lukukausi 6 op: Ryhmäanalyysin sovellukset
Opintojakso 21

Osaamistavoite: Opiskelija tutustuu mielenterveyden häiriöiden hoitoon ryhmäpsykoterapian/ryhmäanalyysin menetelmin eri pituisissa terapioissa. Opiskelija ymmärtää masennuksen ja ahdistuksen erityispiirteet ja tutustuu niiden hoitoon ryhmäpsykoterapiassa. Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 22

Osaamistavoite: Opiskelija tutustuu mielenterveyden häiriöiden hoitoon ryhmäpsykoterapian/ryhmäanalyysin menetelmin eri pituisissa terapioissa. Opiskelija ymmärtää persoonallisuushäiriöiden, rajatilojen, syömishäiriöiden ja päihdeongelmien erityispiirteet ja tutustuu niiden hoitamiseen ryhmäterapian menetelmin.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 23

Osaamistavoite: Opiskelija tutustuu mielenterveyden häiriöiden hoitoon ryhmäpsykoterapian/ryhmäanalyysin menetelmin eri pituisissa terapioissa. Opiskelija ymmärtää psykoosien ja traumojen erityispiirteet ja tutustuu niiden hoitamiseen ryhmäterapian menetelmin. Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 24

Osaamistavoite: Opiskelija tutustuu eri ikäisten hoitamiseen ryhmäpsykoterapian/ryhmäanalyysin menetelmin.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 25

Osaamistavoite: Opiskelija tutustuu organisaatioiden dynamiikkaan ja ryhmän käyttöön erilaisissa organisaatioissa.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Lopputentti

Toteutus: sisältää ryhmä- ja yksilöosuuden

VI Lukukausi 5 op: Oman psykoterapiamenetelmän kriittinen arviointi ja sovelluttavuus. Tutkimustiedon yhteys ammatilliseen näyttöön ja käytäntöön. Psykoterapeutiksi kasvaminen, etiikka ja ammatillisuus sekä työn vaatima yhteistyö.
Opintojakso 26

Osaamistavoite: Opiskelija kykenee arvioimaan omaa psykoterapiamenetelmää ja sen soveltuvuutta kriittisesti.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa

Opintoajakso 27

Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää omaan psykoterapeutin/ryhmäpsykoterapeutin ammattiin liittyvän vastuun ja etiikan. Tuntee työhön liittyvät keskeiset lait, asetukset ja säädökset.

Suoritustapa: Asiantuntijaluento liittyen psykoterapiatyötä ohjaaviin lakeihin ja asetuksiin. Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa

Opintojakso 28

Osaamistavoite: Opiskelija kykenee tarkastelemaan monipuolisesti omaa psykoterapeutiksi kasvamistaan ja ryhmäanalyytikon identiteettiään.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 29

Osaamistavoite: Opiskelija kykenee tarkastelemaan monipuolisesti omaa psykoterapeutiksi kasvamistaan ja ryhmäanalyytikon identiteettiään.

Suoritustapa: Seminaari, jossa toteutetaan workshop-tyyppistä työskentelyä, johon kaikki osallistuvat. Yksi opiskelijoista alustaa. Seminaarin lopussa yhteinen reflektio. Opiskelijat tekevät oppimispäiväkirjaa.

Opintojakso 30

Lopputöiden käsittely ja koulutuksen päätös.

Lopputentti

Toteutus: sisältää ryhmä- ja yksilöosuuden

Opinnäytetyö 10 op

Koulutukseen kuuluu kaikkia sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on johonkin psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota.

Opinnäytetyössä opiskelijan tulee osoittaa:

 • teoriataustan ja käsitteistön hallintaa ja niiden integrointia omaan psykoterapiatyöhön
 • osaamista psykoterapian lähdekirjallisuuden haussa, arvioinnissa ja psykoterapian alan tieteellisen keskustelun seuraamisessa 
 • kirjallisen ja suullisen viestinnän ja argumentoinnin hallintaa

Psykoterapeuttisen potilastyön ohjaus 12 op 

Työnohjaus, jonka tulee perustua vähintään 300 tuntiin psykoterapeuttista potilastyötä, toteutetaan pari- ja ryhmätyönohjauksena muuhun koulutusohjelmaan tiiviisti integroiden, jotta opiskelun prosessi pysyisi ehjänä ja jatkuvana. Potilastyötä ei lasketa opintopisteisiin. Työnohjausmenetelmä on reflektiivinen, jolloin oppiminen on yhteistä jakamista. Ryhmämuotoinen työnohjaus (60 tuntia) auttaa ymmärtämään erilaisia ryhmäilmiöitä ja toimii samalla osana opiskelijoiden edistymisen seurantaa. Työnohjaus niveltää myös teoriaa käytäntöön. Ryhmämuotoinen työnohjaus osoittaa lisäksi opiskelijoiden kykyä toimia ryhmässä. Ryhmän koko on 6 - 20 henkilöä. Jokaisella koulutettavalla on lisäksi parityönohjaus (60 tuntia), jossa tarkastellaan opiskelijoiden hoitoryhmien prosessia tiiviimmin ja säännöllisemmin. Ammatillisen kehittymisen tukeminen ja tutkiminen ovat keskeistä tässä työnohjauksessa. Kukin opiskelija ohjaa vähintään yhtä vähintään vuoden kestoista ryhmää (min. 80 tuntia) ja lisäksi kahta lyhyempää ryhmää (20- 40 tuntia) siten, että vaaditut 300 tuntia tulevat täyteen.

Koulutuspsykoterapia 6 op 

Opiskelijaryhmä muodostaa oman psykoterapiaryhmän. Mikäli ryhmän koko on yli 11 henkilöä, jaetaan ryhmä kahteen psykoterapiaryhmään. Koulutuspsykoterapian laajuus on yhteensä 120 tuntia. Lisäksi 24 tuntia toteutuu suurryhmissä. Osa koulutuspsykoterapiasta toteutetaan etäyhteyttä soveltaen. Koulutuspsykoterapeuttina toimii ryhmäanalyytikko, kouluttajapsykoterapeutti Leila Valtonen.

Osaamisen osoittaminen näytöllä 0 op 

Työnohjauksissa käsitellyistä ryhmistä laaditaan terapiayhteenveto, kun ryhmä on päättynyt. Koulutuksen aikana opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa. Oppimispäiväkirja on kunkin opiskelijan henkilökohtainen oppimisprosessin kuvaus, jonka tarkoitus on palvella opiskelijaa eikä sitä arvioida kouluttajien toimesta. Oppimispäiväkirjan sisältöä voidaan avata kerran lukukaudessa käytävissä kehityskeskusteluissa. Koulutuksen päättyessä opiskelija reflektoi kirjallisesti omaa kehittymistään psykoterapeutiksi. Opiskelijat toimivat kouluttajayhteisön ja Ryhmäanalyysiyhdistys ry:n järjestämissä seminaaritapahtumissa ryhmien ohjaajina ja saavat siitä palautteen kouluttajilta.

Koulutuksen teoria- ja menetelmäopinnot sekä ryhmämuotoinen työnohjaus (60 h): 14 760 euroa. Koulutusmaksu jakautuu kuudelle lukukaudelle.

Muut maksut, jotka maksetaan suoraan palveluntarjoajalle:

 • parimuotoinen työnohjaus (60 h): 2 400 euroa
 • ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia (120 h): 1 200 euroa
 • suurryhmäseminaarit (3x2 päivää, sis. 24 tuntia koulutuspsykoterapiaa): 450 euroa
 • soveltuvuusarviointi: 100 euroa