Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma sisältäen hypnoterapiaa 2023-2026

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä kognitiivisen hypnoterapian kouluttajapsykoterapeuttien kanssa.

Koulutusohjelman laajuus: 65 opintopistettä

Alkaminen ja kesto: Koulutusohjelma alkaa syyslukukaudella 2023. Koulutusohjelma kestää 3,5 vuotta (7 lukukautta). 

Ryhmäkoko: Koulutusohjelmaan otetaan 20 tai 24 opiskelijaa

Opetustilat: Lähiopetus toteutetaan Helsingin yliopiston tiloissa

Koulutus on integratiivinen pohjautuen kognitiivisen psykoterapian taustateorioihin. Koulutuksen päätaustateorioina ovat kognitiivisen psykoterapian teoriat yhdessä kognitiivis-analyyttisen taustateorian kanssa. Näitä teorioita integroidaan hypnoterapian teorioihin ja käsitteisiin. Opiskelija ymmärtää myös psykoterapian yleisten ja yhteisten tekijöiden merkityksen osana hoitoprosessia. Opiskelija oppii laajasti kognitiivisen, kognitiivisanalyyttisen ja hypnoterapian lähestymistapojen ja menetelmien käyttöä osana aikuisten yksilöllistä psykoterapiaa.

Kognitiivinen psykoterapia on ns. sateenvarjokäsite, joka käsittää lukuisia erilaisia psykoterapiamuotoja. Useasti psykoterapian kentällä kognitiivisella psykoterapialla tarkoitetaan suuntausta, johon englanninkielisessä kirjallisuudessa viitataan käsitteellä CBT – Cognitive behavioral therapy. Suomalaisen psykoterapian kentällä kognitiivinen psykoterapia ymmärretään psykoterapiakoulutusten näkökohdista ja opetussuunnitelmista käsin laajemmin. Kognitiivisten psykoterapioiden perheeseen voidaan ns. beckiläisen CBT:n lisäksi sisällyttää esimerkiksi skeematerapia, kognitiivis-konstruktiivinen terapia, hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT), rationaalisemotionaalinen käyttäytymisterapia (RET), dialektinen käyttäytymisterapia (DKT), tunnekeskeinen terapia (EFT) ja myötätuntokeskeinen psykoterapia sekä myös kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT). Suuntauksista kliinisesti merkittävin ja kognitiivisen psykoterapian suomalaisissa koulutuksissakin painotetuin on kuitenkin ensin mainittu CBT-suuntaus.

Kognitiivinen psykoterapia (CBT) on psykoterapiamuoto, joka auttaa potilaita ymmärtämään käyttäytymiseensä vaikuttavia ajatuksia ja tunteita. Sitä käytetään yleisesti useiden häiriöiden hoidossa, mukaan lukien masennus, ahdistuneisuus, fobiat ja riippuvuudet. CBT-hoito on alunperin ollut lyhytaikaista ja keskittynyt auttamaan potilaita käsittelemään jotain spesifiä, tarkkaan rajattua ongelmaa. Useasti suomalaisessa psykoterapiajärjestelmässä kuitenkin päädytään hoitamaan kompleksisempia ongelmia pitkäkestoisesti, jolloin CBT-hoitoa voidaan tarvittaessa pidempikestoisessa kontaktissa täydentää muilla kognitiivisen psykoterapian suuntausten menetelmillä.

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian (KAT) juuret ovat sekä kognitiivisessa että psykodynaamisessa psykoterapiassa. Se on alun perin lyhytkestoiseksi kehitetty, strukturoiva, joustava ja ajallisesti rajattu integratiivinen psykoterapiasuuntaus. KATin tavoitteena on potilaan psyykkisten oireiden ja ongelmien helpottuminen lisääntyneen itseymmärryksen ja vaihtoehtojen huomaamisen sekä uusien, joustavampien toimintatapojen kehittymisen myötä. Terapeutti ja potilas tutkivat ja havainnoivat yhdessä potilaan oireilua, kokemusta minuudesta ja sosiaalisesta identiteetistä, ja pyrkivät tätä kautta jäsentämään ongelmien taustalla olevia sisäistyneitä vastavuoroisia asetelmia, toimintatapoja ja selviytymismalleja. KAT linkittää toimintatapojen yhteyksiä ihmisen menneisiin ja nykyisiin ihmissuhteisiin. Tarkoituksena on yhdessä löytää uudenlainen jäsennys, joka toimii potilaan työvälineenä ja hänen ymmärryksensä apuna vielä terapiajakson jälkeenkin.

Hypnoosilla tarkoitetaan tietoisuuden tilaa, johon liittyy tarkkaavuuden kohdentuminen ja vähentynyt ääreishavainnointi ja jolle on ominaista lisääntynyt kyky reagoida suggestioihin. Hypnoterapia taasen on hypnoosin käyttöä lääketieteellisten tai psykologisten sairauksien tai ongelmien hoidossa. Hypnoterapialla ei ole yhtä yhtenäistä persoonallisuuden ja oireiden teoriaa, vaan sen lähtökohtina ovat eri terapiasuuntausten taustateoriat. Yksi keskeisimmistä on kognitiivinen hypnoterapia, jossa taustateoriana ovat kognitiivisen psykoterapian teoriat ja käytetyt menetelmät ovat sekä kognitiivisen terapian että hypnoterapian.

Koulutuksen käytyään opiskelijalla on laajat valmiudet keskeisten potilasryhmien, kuten mielialahäiriöiden- ja ahdistuneisuushäiriöiden sekä lievempien traumaperäisten häiriöiden, hoitoon, sekä valmiudet persoonallisuushäiriöiden, addiktioiden, vakavampien traumaperäisten häiriöiden, syömishäiriöiden, neuropsykiatristen häiriöiden sekä vaikeiden mielenterveydenhäiriöiden hoitoon aikuisilla.

 • Maarit Virta-Jämiä, vastuukouluttaja; Dos, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti
 • Mikko Räsänen, varavastuukouluttaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Aleksi Jalava, varavastuukouluttaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Hannu Lauerma; Dos, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti (YET)
 • Titta Sopanen; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Liisa Uusitalo-Arola; PsL, kouluttajapsykoterapeutti
 • Katri Kanninen; PsT, kouluttajapsykoterapeutti
 • Minna Martin; PsM, psykoterapeutti (VET)
 • Jari Lahti; Dos, PsT, psykoterapeutti (VET)
 • Niina Jukkara; Sairaanhoitaja (psykiatrinen hoitotyö), kouluttajapsykoterapeutti
 • Pauliina Juntunen; PsM, psykoterapeutti (VET)
 • Anastasia Kozlovski; Lääkäri (LL), kouluttajapsykoterapeutti
 • Sari Kotaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Sari Istukaissaari; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Pia Nieminen; PsM, kouluttajapsykoterapeutti

Yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot 5 op

Kaikille Helsingin yliopiston psykoterapeuttiopiskelijoille yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta.

 1. Mielenterveyden häiriöt (2 op)
 2. Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 op)
 3. Integroiva tapausseminaari (1 op)

Kuhunkin opintojaksoon sisältyy kaksi seminaaripäivää sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Suoritusajankohdan voi itse valita, mutta vahva suositus on, että Mielenterveyden häiriöt suoritetaan heti opintojen alussa, Psykoterapiatutkimuksen menetelmät ennen opinnäytetyön aloittamista ja Integroiva tapausseminaari opintojen lopulla.

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopinnot 34 op

Koulutus sisältää 17 seminaaria, joista ensimmäinen seminaari on 3-päiväinen ja muut 2-päiväisiä. Seminaarit ovat pääosin lähiopetusta. Lähiopetuspäivien lisäksi koulutukseen sisältyy neljä verkko-opetuksena toteutettavaa kirjallisuusryhmää. Seminaareissa edetään perusteista syventäviin jaksoihin. Kirjallisuusryhmät syventävät seminaarien teemoja.

 

I Lukukausi 5 op

 

Opintojakso 1: orientoituminen psykoterapiaan sekä koulutuksen teoreettisiin lähtökohtiin

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • on orientoitunut koulutuksen suorittamiseen
 • tietää ja ymmärtää psykoterapian eettisyyden ja keskeisen lainsäädännön
 • ymmärtää perusperiaatteet terapiasuhteesta ja itsereflektiosta sekä osaa soveltaa näitä perustasolla omassa työssä
 • ymmärtää perusperiaatteet kognitiivisen psykoterapian, kognitiivisanalyyttisen psykoterapian sekä hypnoosin ja hypnoterapian osalta
 • tietää ja hallitsee rajoitteet hypnoosin käytölle

Toteutus opintojakso 1: 3 lähiopetuspäivää; ennakkotehtävät, lähiopetuspäiviin osallistuminen ja jälkitehtävä. Lähiopetuspäivissä luento-opetusta, demonstraatioita, pienryhmätyöskentelynä tapahtuvaa harjoittelua

Opintojakso 2: Psykoterapeutiksi kehittyminen ja kognitiivinen psykoterapia

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää psykoterapeutiksi kouluttautumisen ja psykoterapeutiksi kasvamisen prosessinomaisuuden sekä prosessiin liittyviä ulottuvuuksia
 • ymmärtää vuorovaikutukseen liittyviä asioita sekä niiden yhteyden psykoterapian tuloksellisuuteen, psykoterapiatutkimuksen näkökulmasta
 • osaa itsenäisesti ryhtyä niihin käytännön järjestelyihin, jotka mahdollistavat koulutuspsykoterapioiden aloittamisen ja osaa lähteä toteuttamaa koulutuspsykoterapioita omien oppimistavoitteidensa mukaisesti
 • oppii enemmän kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteista sekä oppii myös käyttämään ja soveltamaan joitakin käytännön menetelmiä

Toteutus opintojaksot 2-17: 2 lähiopetuspäivää; ennakkotehtävät, lähiopetuspäiviin osallistuminen ja jälkitehtävä. Lähiopetuspäivissä luento-opetusta, demonstraatioita, pienryhmätyöskentelynä tapahtuvaa harjoittelua

Opintojakso 3: Hypnoosin ja kognitiivisen hypnoterapian perusteet

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää hypnoosin perusmenetelmät (induktiot, suggestiot, ankkurointi) ja osaa soveltaa niitä omassa kliinisessä työssä
 • ymmärtää kognitiivisen hypnoterapian peruslähtökohdat

 

II Lukukausi 7 op

 

Opintojakso 4: Psykoterapiaprosessi, kognitiivis-analyyttisen psykoterapian perusteet ja kiintymyssuhdeteoria

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee psykoterapiaprosessin sen alusta loppuun
 • ymmärtää kognitiivis-analyyttisen psykoterapian peruslähtökohdat ja osaa soveltaa sen jäsentämistapoja työssään
 • ymmärtää kiintymyssuhteiden merkityksen psykoterapiassa
Opintojakso 5: ahdistuneisuushäiriöt ja hypnoosi

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kognitiivisen psykoterapian periaatteet ahdistuneisuushäiriöiden osalta sekä osaa soveltaa menetelmiä kliinisessä työssä
 • osaa soveltaa hypnoosin perustelemenetelmiä (aiemmin opetellut ja tällä kerralla tuleva tunnesilta-menetelmä) ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa
 • tietää muistin toimintaan liittyvät rajoitukset osana psyko- ja hypnoterapiaa
Opintojakso 6: masennus sekä kognitiivisen psykoterapian ja kognitiivis-analyyttisen psykoterapian yhtäläisyyksistä ja eroista

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • syventää osaamistaan kognitiivisen psykoterapian ja kognitiivisanalyyttisen psykoterapian osalta. Opiskelija ymmärtää lähestymistapojen eroja ja yhtäläisyyksiä sekä osaa joustavasti käyttää niitä psykoterapiassa
 • osaa masennuksen hoidon periaatteet ja käytännöt kognitiivisen psykoterapian sekä hypnoterapian osalta
 • ymmärtää kognitiivisten toimintojen vaikeuksien merkitystä masennus- ja ahdistuneisuushäiriöissä
Kirjallisuusryhmä 1: Kognitiivinen psykoterapia

 

III Lukukausi 5 op 

 

Opintojakso 7: Persoonallisuuden rakenne, minän eri puolet ja skeemat

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää persoonallisuuden rakenteellisuuden ja minä eri puolet eri teoreettisten näkemysten osalta
 • osaa käsitteellistää omien potilaiden tilannetta minän eri puolien kautta sekä osaa soveltaa potilaan tilanteeseen soveltuvia perustekniikoita
 • tuntee hypnoosin käytön rajoitteita ja sovellusmahdollisuuksia psykosomaattisten sairauksien hoidossa
Opintojakso 8: Pakko-oireinen häiriö sekä neuropsykiatriset häiriöt

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • on oppinut OCD:n hoitomallista CBT-teorian mukaisesti ja omaa valmiudet toteuttaa mallin mukaista hoitoa
 • ymmärtää neuropsykiatristen häiriöiden keskeisiä oireita ja niiden vaikutusta psykoterapiaan sekä osaa soveltaa kognitiivisen psykoterapian menetelmiä ADHD-oireisten potilaiden kanssa
Kirjallisuusryhmä 2: Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia.

 

IV Lukukausi 5 op

 

Opintojakso 9: Psyykkiset kriisit, traumat ja dissosiaatio sekä lopputyön tekeminen

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää psyykkisiä kriisejä ja traumatisoitumista sekä osaa hoitaa niitä psykoterapeuttisesti ja hypnoterapian keinoin
 • oppii ymmärtämään dissosioitumista ja saa keinoja niiden käsittelyyn - osaa kriittisen tiedonhankinnan periaatteet lopputyön tekemistä ajatellen ja ymmärtää tiedeperustan tarpeellisuuden psykoterapiatyössä
 • on saanut valmiuksia lopputyön tekemiseen
Opintojakso 10: Persoonallisuushäiriöt ja dialektinen käyttäytymisterapia

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää persoonallisuushäiriöiden kirjoa ja ymmärtää miten persoonallisuushäiriöt näyttäytyvät käytännössä
 • omaa alustavan ymmärryksen persoonallisuushäiriöiden hoidosta psykoterapiassa ja osaa huomioida hoitoon liittyviä näkökohtia
 • ymmärtää dialektisen käyttäytymisterapian teoriaa sekä menetelmiä
Opintojakso 11: Kaksisuuntainen mielialahäiriö, deluusiot ja psykoosit

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • Tuntee kaksisuuntaisen mielialahäiriön, deluusiot ja psykoottisen oireilun
 • Saa osaamista niiden psykoterapeuttiseen hoitamiseen

 

V Lukukausi 5 op

 

Opintojakso 12: Skeematerapia sekä hypnoterapeuttisia syventäviä menetelmiä sekä lopputyö

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa skeematerapian perusteet
 • osaa soveltaa skeematerapian ja minätilojen terapian teoriaa sekä eihypnoottisia ja hypnoottisia menetelmiä erilaisten potilasryhmien kanssa työskentelyssä
 • kehittyy lopputyön tekijänä
Opintojakso 13: mindfulness, kognitiivis-konstruktiivinen terapia, hyväksymis- ja omistautumisterapia sekä tunnekeskeinen terapia

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • syventää osaamistaan minätilojen terapian osalta
 • ymmärtää hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) teoriaa ja jonkin verran hallitsee sen menetelmiä
 • ymmärtää tunnekeskeisen psykoterapian teoriaa ja jonkin verran hallitsee sen menetelmiä
 • ymmärtää kognitiivis-konstruktiivisen psykoterapian teoriaa ja jonkin verran hallitsee sen menetelmiä
Kirjallisuusryhmä 3: terapiasuhde

 

VI Lukukausi 5 op

 

Opintojakso 14: seksuaalisuus ja sukupuolisuus sekä seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuuden erityiskysymykset psykoterapiassa

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kliinisen seksologian näkökulmaa sekä ymmärtää toiminnallisten seksuaaliongelmien kirjoa sekä psykoterapian mahdollisuuksista näiden hoidossa
 • hallitsee seksuaalisuuden monimuotoisuuden peruskäsitteistöä
 • hallitsee sukupuolen monimuotoisuuden peruskäsitteistöä
 • ymmärtää niitä erityiskysymyksiä, joita ilmenee seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuutta edustavien asiakkaiden psykoterapioissa
Opintojakso 15: Syömishäiriöt, riippuvuudet & psykoterapeutin identiteetin kehittyminen

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää syömishäiriöiden hoidon kognitiivisen mallin, osaa huomioida hoitoon liittyviä näkökohtia ja osaa soveltaa menetelmiä ymmärtää riippuvuuksien hoidon kognitiivisen mallin, osaa huomioida hoitoon liittyviä näkökohtia ja osaa soveltaa menetelmiä
 • ymmärtää enemmän psykoterapeutin identiteetin kehittymisestä ja osaa reflektiivisesti nivoa tätä tietoa osaksi omaa oppimis- ja kehittymisprosessiaan
 • tietää psykoterapiatyön käytännön tekemiseen liittyvistä käytänteistä, haasteista sekä huomioitavista asioista ja osaa soveltaa tätä tietoa omaan työhönsä
Kirjallisuusryhmä 4: Skeematerapia

 

VII Lukukausi 2 op

 

Opintojakso 16: Lopputyöseminaari, kehollisuus psykoterapiassa ja unihäiriöt

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tuoda esille oman asiantuntemuksensa opinnäytetyön muodossa ja oppii toisten tekemistä töistä
 • osaa hyödyntää kehollisuutta psykoterapiatyössä
 • osaa hyödyntää psykoterapiaa unihäiriöiden hoitamisessa
Opintojakso 17: lopputyöseminaari ja psykoterapeutin työssä jaksaminen sekä koko koulutuksen reflektointi

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tuoda esille oman asiantuntemuksensa opinnäytetyön muodossa ja oppii toisten tekemistä töistä
 • ymmärtää omalta osaltaan kuinka tukea omaa jaksamistaan
 • on reflektoinut oppimistaan koko koulutuksen ajalta

Opinnäytetyö 10 op

Koulutukseen kuuluu kaikkia sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on johonkin psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota. Opinnäytetyössä opiskelijan tulee osoittaa:

 • teoriataustan ja käsitteistön hallintaa ja niiden integrointia omaan psykoterapiatyöhön
 • osaamista psykoterapian lähdekirjallisuuden haussa, arvioinnissa ja psykoterapian alan tieteellisen keskustelun seuraamisessa
 • kirjallisen ja suullisen viestinnän ja argumentoinnin hallintaa

Psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus 12 op

Koulutuksen aikana opiskelijan tulee tehdä vähintään 300 tuntia psykoterapeuttista työtä sisältäen vähintään 3 lyhyttä (5-15 kertaa), 3 keskipitkää (15-30 kertaa) ja 1 pitkä (yli vuosi ja yli 40 kertaa) hoitoa. Opiskelija pitää kirjaa psykoterapeuttisesta työstään. Potilastyön työnohjausta järjestetään 120 tuntia 4 henkilön ryhmissä. Yhden työnohjaustapaamisen kesto on 4x45 minuuttia. Työnohjausta järjestetään alussa noin 3 viikon välein (pois lukien loma-ajat) ja koulutuksen edetessä harventaen. Osa työnohjauksista toteutuu Helsingissä ja osa Turussa; osa lähija osa etäkontaktissa.

Koulutuspsykoterapia 4 op

Opiskelijalla tulee olla pääsääntöisesti koulutuksen aikana käytynä oma koulutuspsykoterapia, jonka kesto on vähintään 80 tuntia ja siitä täytyy vähintään puolet olla yksilöterapiaa. Korkeintaan puolet voidaan toteuttaa ryhmäterapiana. Sekä yksilö- että ryhmäpsykoterapiassa koulutuspsykoterapeutin suuntauksen tulee olla kognitiivinen psykoterapia, kognitiivis-analyyttinen psykoterapia tai kognitiivinen käyttäytymisterapia. Koulutuspsykoterapia tulee käydä VET-psykoterapeutilla tai kouluttajapsykoterapeutilla, jonka pätevyys on merkitty Valviran rekisteriin. Ennen koulutuksen alkua käydystä psykoterapiasta voidaan hyväksyä korkeintaan 40 tuntia. Terapian tulee olla toteutunut viiden vuoden aikana ennen koulutuksen alkua ja sen suuntauksen ja terapeutin pätevyyden tulee olla yllämainittujen mukainen. Mikäli opiskelija korvaa osan koulutuspsykoterapiasta, tulee koulutuksen aikana suorittaa loput yksilöpsykoterapiana.

Osaamisen osoittaminen näytöllä 0 op

Osaamisen näyttö tapahtuu jokaisen seminaarin yhteydessä suoritettavilla tehtävillä. Tehtävät arvioi seminaarin vastuukouluttaja arvosanoilla hylätty/hyväksytty. Lisäksi opiskelija kerää näyttösalkun, jonka arvioi työnohjaaja. Näyttösalkkuun sisältyy 1) tarkka dokumentaatio työnohjatuista potilastapauksia ja 2) reflektiivinen kuvaus (noin 2 sivua) omasta kehittymisestä psykoterapeuttina sekä koulutuksen ja koulutusterapian merkityksestä siinä.

Koulutuksen teoria- ja menetelmäopinnot: 11 070 euroa. Koulutusmaksu jakautuu seitsemälle lukukaudelle.

Muut maksut, jotka maksetaan suoraan palveluntarjoajalle: 

 • työnohjaus (120 h): 4 800 euroa
 • oma koulutuspsykoterapia (80 h): hinta riippuu palveluntarjoajasta, hinta-arvio noin 8 000 euroa
 • soveltuvuusarviointi: 200 euroa