Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2022-2025
Koulutusohjelman järjestävät Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja Varhaiskuntoutuksen Tukisäätiön Integrum Instituutti.

Laajuus
65 opintopistettä

Alkaminen ja kesto
Koulutusohjelma alkaa elo-syyskuussa 2022. Koulutusohjelma kestää 3,5 vuotta (7 lukukautta)

Ryhmäkoko
Koulutusohjelmaan otetaan 28 opiskelijaa

Opetustilat
Lähiopetus toteutetaan osin Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiloissa ja osin muissa tiloissa pääkaupunkiseudulla

Koulutusohjelma rakentuu kognitiivis-behavioraaliseen teorianmuodostukseen, jota täydennetään toisella integratiivisella lähestymistavalla, kognitiivis-analyyttisella psykoterapisuuntauksella sekä uusimmilla, ns. kolmannen aallon terapiasuuntauksilla. Näissä kaikissa korostuu potilaan ja psykoterapeutin aktiiviseen yhteistyösuhteeseen, ongelmien ja oireiden jäsentämiseen ja työskentelyn kohdentamiseen ja tapauskohtaisesti valittuihin työmenetelmiin rakentuva muutos potilaan tavassa rakentaa kuvaa itsestään ja suhteestaan ympäristöön. Teorioiden pohjalta johdetut menetelmät auttavat potilasta muuttamaan niitä kognitiivisia tiedonkäsittelyn prosesseja, joiden varassa hän tulkitsee, arvioi ja ohjaa omaa toimintaansa.

Kognitiiviset psykoterapiat ovat virallisen lääketieteen piiriin kuuluvia hoitomuotoja, joilla on kansainvälisesti vakiintunut asema psykoterapioiden joukossa. Kognitiiviset psykoterapiat ovat kehittyneet erityisesti akateemisen psykologiatieteen ja psykiatria-oppiaineen piirissä tehdyn tieteellisen tutkimuksen ja pitkäaikaisen kliinisen kokemuksen pohjalta. Ne ovat hyödyntäneet uusimpia tutkimustuloksia mm. informaation prosessoinnin, oppimisen lainalaisuuksien ja käyttäytymisanalyysin, oman tunne-elämän ja toiminnan ohjauksen, tiedonkäsittelyn neurofysiologian ja aivotutkimuksen sekä kliinisen psykiatrian alueilta. Teoreettinen tieto kokoaa käsityksen psyykkisten häiriöiden kehittymisestä ja ilmentymisestä sekä hoidollisten interventioiden vaikutusmekanismeista.

Kognitiiviset psykoterapiat ovat potilaan ja terapeutin yhteistyösuhteeseen rakentuvia aktiivisia, kohdennettuja ja tavoitteellisia muutosprosesseja, joiden pohjana on yhteisesti jaettu ymmärrys oireita tai ongelmia ylläpitävistä tekijöistä ja niiden keskinäisistä vaikutussuhteista. Psykoterapeutti pyrkii aktiivisella, keskittyneellä ja potilaan kokemukseen eläytyvällä tavalla ymmärtämään kärsimyksen subjektiivista luonnetta ja potilaan tapaa rakentaa kuvaa itsestään ja toimintaympäristöstään. Terapia rakentuu havaintoaineiston keräämiselle ja ongelmallista toimintaa koskevien olettamusten empiiriselle testaamiselle, joka jatkuu myös terapiaistuntojen ulkopuolella tehtävien välitehtävien ja harjoitteiden avulla. Työskentelyssä suunnataan huomiota sekä ajattelumalleihin ja toimintaa ohjaaviin uskomukseen että kärsimystä ylläpitäviin kognitiivisiin prosesseihin pyrkimyksenä vahvistaa potilaan kykyä löytää sellainen asema suhteessa sisäisiin ja ulkoisiin tapahtumiin, joka vahvistaa parempaa tunteiden ja toiminnan ohjausta. Kehittämällä mielen sisäistä tiedonkäsittelyä ja dialogia kognitiivinen terapia lisää taitoa sietää ja ymmärtää todellisuutta uudella tavalla ja motivoitua toimintatottumuksiksi vakiintuneiden toiminta- ja ajattelutapojen uudistamiseen omien elämänarvojen mukaisella tavalla.

Kognitiiviset terapiat ovat osoittautuneet turvallisiksi hoitovaihtoehdoiksi useimpien psyykkisten ja toiminnallisten sairauksien hoidossa, joko yhdistettyinä lääkehoitoon tai muihin hoitoihin, tai yksin käytettyinä. Niiden käyttöalue on laaja ulottuen akuuttien kriisien ja traumaattisten tilojen jälkihoidosta pitkittyneiden mielialahäiriöiden, ahdistuneisuushäiriöiden, persoonallisuuden kehityshäiriöiden, riippuvuussairauksien, syömishäiriöiden, somatisaatiohäiriöiden tai psykoottisten ja delusionääristen tilojen hoitoon.

Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia erityisesti aikuisten yksilöpsykoterapeuttina.

Kouluttajina toimivat kognitiivis-integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit:

 • Juha-Pekka Airo, vastuukouluttaja; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Juhani Laakso, vastuukouluttaja; FM, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti
 • Suvi Laukkanen; LL, erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti
 • Marja Saarenheimo; FT, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti
 • Jouni Helenius; KM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Nils Holmberg; VTT, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti
 • Miikka Häkkinen; LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti
 • Anita Jantunen; LL, kouluttajapsykoterapeutti
 • Pirjo Juhela; LL, psykiatrian erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti
 • Pauliina Juntunen; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Katri Kanninen; PsT, kouluttajapsykoterapeutti
 • Matti Keinänen; LT, psykiatrian erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti
 • Teijamari Laasonen-Balk; LT, psykiatrian erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti
 • Minna Martin; PsM, kouluttajapsykoterapeutti
 • Merja Nissi; erikoissairaanhoitaja, kouluttajapsykoterapeutti
 • Kirsti Pyhäluoto-Keränen; erikoissairaanhoitaja, kouluttajapsykoterapeutti
 • Liisa Uusitalo-Arola; PsL, erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti
 • Annaleena Vesterinen; LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti
 • Maarit Virta; PsT, kouluttajapsykoterapeutti
 • Mervi Väinö-Kaurala; PsL, erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Koulutusohjelman laajuus on 65 opintopistettä ja se koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

Yh­tei­set teo­ria- ja me­ne­tel­mä­opin­not 5 op

Kaikille Helsingin yliopiston psykoterapeuttiopiskelijoille yhteiset teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta.

 1. Mielenterveyden häiriöt (2 op)
 2. Psykoterapiatutkimuksen menetelmät (2 op)
 3. Integroiva tapausseminaari (1 op)

Kuhunkin opintojaksoon sisältyy kaksi seminaaripäivää sekä itsenäisiä tehtäviä. Opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Suoritusajankohdan voi itse valita, mutta vahva suositus on, että Mielenterveyden häiriöt suoritetaan heti opintojen alussa, Psykoterapiatutkimuksen menetelmät ennen opinnäytetyön aloittamista ja Integroiva tapausseminaari opintojen lopulla.

Kou­lu­tus­oh­jel­man teo­ria- ja me­ne­tel­mä­opin­not 34 op

Teoria- ja menetelmäopinnot muodostavat prosessinomaisen kokonaisuuden, jossa teorian ja menetelmien lisääntyvä hallinta ovat vuorovaikutuksessa opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja itsen tuntemisen kehittymisen kanssa.

Koulutuksen teoriaosioon kuuluu lähiopetuksen lisäksi alan kirjallisuuteen perehtymistä, välitehtäviä ja muuta omatoimista, koulutusohjelmaan sisältyvää opiskelua. Itseopiskelua tuetaan tutor-ohjatulla verkko-opetuksella.

I lu­ku­kausi
 • Opintojaksot 1-4: Orientaatio psykoterapiaan, psykoterapeutin työhön, kognitiivis-integratiiviseen psykoterapiaan ja psykoterapioiden yhteisiin tekijöihin (3 op)
II lu­ku­kausi
 • Opintojaksot 5-8: Terapeuttinen hoitosuhde vastavuoroisena asetelmana. Tranferenssi- ja vastatransferenssi-ilmiöt kognitiivisessa terapiassa. Dialogisen hahmotustavan lisäanti (4 op)
III lu­ku­kausi
 • Opintojaksot 9-12: Ahdistuneisuushäiriöiden kognitiivis-integratiivinen terapia (3 op)
IV lu­ku­kausi
 • Opintojaksot 13-15: Mielialahäiriöiden kognitiivis-integratiivinen hoito (3 op)
 • Opintojaksot 16-20: Kiintymysmallit, elämänhistoria, skeematerapia ja pitkäkestoisten elämänongelmien psykoterapia (4 op)
V lu­ku­kausi
 • Opintojaksot 21-22: Tunteiden käsittely kognitiivis-integratiivisessa psykoterapiassa (3 op)
 • Opintojaksot 23-27: Dialektinen käyttäytymisterapia ja mentalisaatioterapia tunne-elämältään epävakaisen persoonallisuushäiriön ja impulssikontrollin ongelmien ja addiktioiden hoidossa (4 op)
VI lu­ku­kausi
 • Opintojaksot 28-29: Muiden vaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoito: deluusioiden, äänten kuulemisen, psykoottisten tilojen ja dysmorfisten häiriöiden kognitiivinen terapia. Neuropsykiatristen häiriöiden kognitiivinen terapia (3 op)
 • Opintojaksot 30-33: Kolmannen aallon kognitiiviset terapiat (3 op)
VII lukukausi
 • Opintojaksot 34-35: Häpeän, syyllisyyden ja itsen mitätöinnin hoito myötätuntosuuntaisela kognitiivisella terapialla (1 op)
 • Opintojaksot 36-38: Terapiaprosessi, aikarajat ja tavoitteellisuus, muutoksen arviointi, terapian päättäminen. Koulutuksen kokoaminen ja arviointi (3 op)

Opin­näy­te­työ 10 op

Koulutukseen kuuluu kaikkia sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on johonkin psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota.

Psy­ko­te­ra­peut­ti­sen po­ti­las­työn työ­noh­jaus 12 op

Työnohjaus, jonka tulee perustua vähintään 300 tuntiin psykoterapeuttista potilastyötä, toteutetaan ryhmämuotoisesti 4 osallistujan ryhmissä siten että jokaiselle ryhmän jäsenelle annetaan tasapuolisesti aikaa omien hoitotilanteiden ja potilastapausten esittämiseen.  Työnohjaus toteutetaan 2-4 viikon välein lomakuukausia lukuun ottamatta. Työnohjaukseen valmistaudutaan etukäteen keräämällä tuntimuistiinpanoja ja/tai ääni- ja videotallenteita hoitotilanteista. Työnohjauksessa tarkastellaan hoidon työskentelykohteita, tapauksen jäsentämistä, potilaan muutoksen vaihetta ja motivointia, psykoterapian hoitosuunnitelmaa, hoitosuhteen vastavuoroisia ilmiöitä ja hoitosuhteen ongelmia, terapeutin omia vastatunteita ja menetelmien valintaan ja soveltamiseen liittyviä seikkoja. Koulutuksen aikana tulee toteuttaa vähintään kuuden potilaan psykoterapia siten, että näistä neljä on 15-20 käynnin mittaisia lyhytterapioita ja kaksi 35-40 käynnin mittaisia psykoterapioita.

Kou­lu­tusp­sy­ko­te­ra­pia 4 op

Omaa psykoterapeuttikoulutuksen aikaista koulutuspsykoterapiaa vaaditaan vähintään 80 tuntia, josta 40 tuntia toteutuu yksilömuotoisena koulutuspsykoterapiana ja 40 tuntia ryhmämuotoisesti. Ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian opiskelija voi korvata vastaavalla tuntimäärällä yksilöpsykoterapiaa. Koulutuspsykoterapiaa antavan psykoterapeutin tulee olla kouluttajapsykoterapeutti, jonka viitekehys on kognitiivinen, kognitiivis-analyyttinen tai kognitiivinen käyttäytymisterapia. Aikaisemmista oman psykoterapian jaksoista hyväksytään korkeintaan 40 tuntia, jos se on suoritettu korkeintaan 5 vuotta aikaisemmin ja terapian antaja on vähintään VET-psykoterapeutti ja aikaisemman oman psykoterapian viitekehys on kognitiivinen, kognitiivis-analyyttinen tai kognitiivinen käyttäytymisterapia.

Osaa­mi­sen osoit­ta­mi­nen näy­töl­lä 0 op

Koulutusohjelmassa hankittu osaaminen osoitetaan näytöllä, joka muodostuu jatkuvasta arvioinnista koulutuksen aikana, opinnäytetyöstä sekä koulutuksen kuluessa kertyvästä opiskelijan näyttösalkusta. Tiedollisen ja teoreettisen osaamisen näyttö tapahtuu jokaiseen opintojaksoon sisältyvän esseen tai verkkotentin muodossa. Kliinisten taitojen näyttö tapahtuu keräämällä dokumentaatiota omasta psykoterapiatyöstä. Koulutuksen päättyessä suoritetaan näyttökoe. Näyttökoe sisältää kuuden koulutuspotilaan työnohjatusta terapiaprosessista laaditut dokumentit sekä kirjallisen opinnäytetyön.
 

Koulutusohjelman teoria- ja menetelmäopintojen hinta on 12 510 euroa. Yliopisto laskuttaa opinnot lukukausimaksuina kahdesti vuodessa (noin 1 787 euroa/lukukausi).

Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle seuraavat opinnoista aiheutuvat kustannukset:

 • ryhmätyönohjaus (120 h): 5 880 euroa
 • ryhmäpsykoterapia (40 h): 1 280 euroa
 • oma koulutuspsykoterapia (40 h): hinta-arvio noin 4 000 euroa