Uudet koulutusohjelmat haussa vuonna 2022
Vuonna 2022 psykoterapeuttikoulutuksen haussa on yhdeksän koulutusohjelmaa, jotka edustavat monipuolisesti eri viitekehyksiä ja kohderyhmiä. Lisäksi haussa on integratiivinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus, joka on tarkoitettu jatkokoulutukseksi psykoterapeuttikoulutuksen jo suorittaneille.

Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita teoreettisia malleja ja niihin pohjautuvia kliinisiä sovelluksia. Kognitiivisen psykoterapian teoria pohjautuu tietoon siitä, kuinka ihminen käsittelee sisäistä ja ulkoista informaatiota ja luo sen pohjalta suhdetta itseensä ja maailmaan. Kognitiiviset, emotionaaliset, fysiologiset ja sosiaaliset prosessit mielletään toisiinsa tiiviisti vaikuttaviksi, ja ne kaikki ovat osa terapiatyöskentelyä. Kognitiivisen psykoterapian on osoitettu tehoavan moniin psyykkisiin ongelmiin. Toistaiseksi vakiintuneinta näyttö on masennuksen ja monien ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erityisesti aikuisten yksilöpsykoterapeuttina.

Koulutusohjelman kesto: 3,5 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 24 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: 14 670 euroa
Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle koulutukseen sisältyvän työnohjauksen ja oman koulutuspsykoterapian.
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 200 euroa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n kanssa.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) on alun perin lyhytkestoiseksi kehitetty, strukturoiva, joustava ja ajallisesti rajattu integratiivinen psykoterapiasuuntaus. Sen tavoitteena on potilaan psyykkisten oireiden ja ongelmien helpottuminen lisääntyneen itseymmärryksen ja vaihtoehtojen huomaamisen sekä uusien, joustavampien toimintatapojen kehittymisen myötä. Terapeutti ja potilas tutkivat ja havainnoivat yhdessä potilaan oireilua, kokemusta minuudesta ja sosiaalisesta identiteetistä ja pyrkivät tätä kautta jäsentämään ongelmien taustalla olevia sisäistyneitä vastavuoroisia asetelmia, toimintatapoja ja selviytymismalleja. KAT-psykoterapeuttikoulutus antaa valmiudet erityisesti aikuisten, mutta myös nuorten kanssa tehtävään lyhyt- ja pitkäkestoiseen psykoterapiaan.

Koulutusohjelman kesto: 3,5 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 24 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: 13 100 euroa
Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle koulutukseen sisältyvän työnohjauksen ja oman koulutuspsykoterapian.
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 180 - 223,20 euroa (riippuen haastattelijasta)

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys KAT ry:n kanssa.

Koulutusohjelma rakentuu kognitiivis-behavioraaliseen teorianmuodostukseen, jota täydennetään kognitiivis-anayyttisella psykoterapiasuuntauksella sekä uusimmilla, ns. kolmannen aallon terapiasuuntauksilla. Näissä kaikissa korostuu potilaan ja psykoterapeutin aktiiviseen yhteistyösuhteeseen, ongelmien ja oireiden jäsentämiseen ja työskentelyn kohdentamiseen sekä tapauskohtaisesti valittuihin työmenetelmiin rakentuva muutos potilaan tavassa rakentaa kuvaa itsestään ja suhteestaan ympäristöön. Kognitiiviset terapiat ovat osoittautuneet turvallisiksi hoitovaihtoehdoiksi useimpien psyykkisten ja toiminnallisten sairauksien hoidossa, joko yhdistettyinä lääkehoitoon tai muihin hoitoihin, tai yksin käytettyinä. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erityisesti aikuisten yksilöpsykoterapeuttina.

Koulutusohjelman kesto: 3,5 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 28 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: 12 510 euroa
Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle koulutukseen sisältyvän työnohjauksen ja oman koulutuspsykoterapian.
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 180 euroa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Varhaiskuntoutuksen Tukisäätiön Integrum-instituutin kanssa.

Psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapian tavoitteena on tyypillisesti oireiden vähenemisen rinnalla potilaan persoonallisuuden toimivuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn lisääntyminen. Pyrkimyksenä on havainnoida ja ymmärtää asiakkaan/potilaan kokemiseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä, jotka voivat olla myös tiedostamattomia ja menneisyyteen liittyviä. Keskeistä on vuorovaikutusprosessi psykoterapeutin kanssa. Kuvataidepsykoterapiassa vuorovaikutus asiakkaan ja terapeutin välillä tapahtuu yhdistämällä kuvallinen ja sanallinen ilmaisu: mielikuvat saavat visuaalisen hahmon kuvataiteen menetelmillä. Kuvataidepsykoterapiassa potilaalta ei edellytetä taiteellista lahjakkuutta tai harrastuneisuutta; oleellista on oma halu käyttää kuvallista itseilmaisua hoidossaan. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erityisesti aikuisten yksilöpsykoterapeuttina ja kuvataidepsykoterapeuttina.

Koulutusohjelman kesto: 4,5 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 8-12 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: 20 660 euroa
Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle koulutukseen sisältyvän työnohjauksen ja oman koulutuspsykoterapian sekä kuvataiteen opinnot (10 op)
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 220 euroa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n kanssa.

Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen ihmiskäsitykseen ja psykoanalyyttiseen persoonallisuusteoriaan sekä niiden soveltamiseen parin ja perheen hoidossa. Psykoanalyyttisessa persoonallisuusteoriassa keskeistä on yksilön mielen tiedostamattomien elementtien olemassaolo ja mielen sisäinen dynaaminen kokonaisuus. Psykoanalyyttisessa menetelmässä keskeistä on mielen rakenteiden ja tiedostamattoman dynamiikan huomioon ottaminen ja sellaisen vuorovaikutuksen käynnistäminen, jossa mielen rakenteet voivat korjaantua. Puolisoiden oivaltaessa sisäisten maailmojensa vaikutuksen toistensa sisäiseen maailmaan ja heidän välillään olevaan suhteeseen, sekä psyykkisen kasvutarpeen herättävän suhteessa ilmenevän kriisin, puolisoiden välinen ymmärrys, arvostus ja kunnioitus lisääntyvät ja puolisoiden välinen suhde paranee. Psykoanalyyttisessa pari- ja perhepsykoterapiassa yksilöiden psykoanalyyttinen ymmärrys ja hoito toteutuvat pari- tai perhekontekstissa, jolloin huomioidaan parin ja perheenjäsenten yksilöllisten psyykkisten kasvuhaasteiden samanaikaisuus parin ja perheen vuorovaikutussuhteissa.

Koulutusohjelman kesto: 4 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 9-16 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: 20 810 euroa
Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle koulutukseen sisältyvän työnohjauksen ja oman koulutuspsykoterapian.
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 240 euroa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Psykodynaamisen lasten ja nuorten psykoterapeuttikoulutuksen taustateoriat pohjautuvat psykoanalyyttisiin teorioihin, mm. objektisuhdeteoreettiseen perinteeseen sekä kiintymyssuhdeteorian viitekehykseen. Koulutuksen keskeinen painopistealue on varhaisen vuorovaikutuksen havainnointi ja varhaisten kokemusten merkityksellisyys lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. Toinen koulutuksen painopiste on varhaisten vaiheiden aikana syntyneiden vaurioiden aiheuttamissa häiriöissä ja niiden hoitamisessa psykodynaamisen psykoterapian keinoin. Pitkäkestoisen intensiivisen psykoterapiatyöskentelyn lisäksi perehdytään lyhytpsykoterapeuttisiin fokusoituihin työskentelytapoihin eri ikäisten lasten ja nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Koulutus antaa valmiudet toimia erityisesti lasten ja nuorten yksilöpsykoterapeuttina.

Koulutusohjelman kesto: 4 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 8-14 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: 23 820 euroa
Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle koulutukseen sisältyvän työnohjauksen ja oman koulutuspsykoterapian sekä kaksi kansainvälistä tai kansallista seminaaria.
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 240 euroa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Psykodynamisk (psykoanalytisk) psykoterapi är en behandlingsmetod som baserar sig på psykoanalytiska begrepp och teorier om hur människans känslo- och tankeliv utvecklas och hur det uppstår olika störningar i det (t.ex. i form av depression, ångeststörningar, narcissistiska störningar och borderline-störningar). Den genomgripande tanken är att psykodynamisk utvecklingspsykologi, teori och metod bildar en integrerad och logisk helhet. Psykoterapeututbildningsprogrammet har som främsta mål att ge basfärdigheter i den moderna psykodynamiska långtidspsykoterapins teknik, men också insikter i de psykodynamiska korttidspsykoterapiernas betydelse i vårdarbetet. Utbildningen genomföras enligt en s k hybridmodell med en användning av både när- och distansundervisning. Undervisningen är på svenska. Utbildningsprogrammet innehåller 5 sp gemensamma studier för alla psykoterapeutstuderande som undervisas på finska (uppgifter kan man göra på svenska).

Utbildningsprogrammets längd: 4 år
Utbildningsgruppens storlek: 8-14 studerande
Utbildningsprogrammets pris: 20 830 eur
Andra betalningar som betals direkt till tjänstleverantör: handledning och utbildningspsykoterapi
Lämplighetsbedömningens pris: 300 eur

 

Koulutusohjelma pohjautuu ryhmäanalyyttiseen teoriaan, johon integroituu psykoanalyyttinen, systeemiteoreettinen ja sosiaalipsykologinen viitekehys. Koulutusohjelma tarkastelee yksilön mielenterveyttä sosiaalisesta ja vuorovaikutuksellisesta viitekehyksestä, jonka ihmiskäsityksen ja persoonallisuusteorian mukaan psyykkinen kasvu ja sen häiriöt syntyvät pääosin vuorovaikutussuhteissa. Ryhmäanalyysikoulutus antaa valmiudet toimia ryhmäpsykoterapeuttina ryhmäanalyyttisen teorian pohjalta. Se antaa ryhmäpsykoterapian ja vuorovaikutuksen kehittämismallin myös pien-, media- ja suurryhmien ohjaamiseen. Ryhmäanalyysia sovelletaan myös muissa terapiamuodoissa, samoin kuin organisaatioissa, koulutuksessa sekä työnohjauksessa.

Koulutusohjelman kesto: 3 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 6-20 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: 16 500 euroa
Hinta sisältää koulutusohjelmaan sisältyvän ryhmämuotoisen työohjauksen. Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle koulutukseen sisältyvän yksilö- tai parimuotoisen työnohjauksen, ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian sekä kolme suurryhmäseminaaria.
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 100 euroa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Suomen Ryhmäanalyysikoulutus Oy:n kanssa.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian teoreettinen ja kliininen perusta on äitiys/vanhemmuustilan ymmärtämisessä ja sen hoidollisessa hyödyntämisessä. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia aloitetaan usein jo raskausajalla. Intensiivinen ja suhteellisen lyhytkestoinen vuorovaikutuspsykoterapia räätälöidään tarpeenmukaisesti kullekin perheelle sopivaksi ja mahdolliseksi. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiakoulutuksen keskeinen tavoite on varhaisen vuorovaikutussysteemin suotuisan kehityksen ja sen erilaisten riskitekijöiden ja haasteiden ymmärtäminen ja epäsuotuisan kehityksen ja häiriintyneiden vuorovaikutussuhteiden korjaavien, vuorovaikutuspsykoterapeuttisten hoitomenetelmien oppiminen ja sisäistäminen. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeuttina niissä terveydenhuollon, sosiaalitoimen, kolmannen sektorin ja yksityisten psykoterapiapalveluiden toimipisteissä, joissa työntekijät kohtaavat hoidollisesti ja psykoterapeuttisesti raskaana olevia ja vauva- ja taaperoperheitä.

Koulutusohjelman kesto: 4 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 6-12 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: 20 050 euroa
Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle koulutukseen sisältyvän työnohjauksen, perhetaustatyöskentelyn ja oman koulutuspsykoterapian.
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 248 euroa

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy:n kanssa.

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus on tarkoitettu psykoterapeuttikoulutuksen suorittaneille ja jo psykoterapeuttina työskennelleille henkilöille. Koulutus antaa valmiudet toimia kouluttajana psykoterapeuttikoulutuksessa.

Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus syventää ymmärrystäsi psykoterapian prosesseista ja taitoasi huomioida asiakkaiden yksilölliset hoidolliset tarpeet. Koulutuksen suoritettuasi

  • osaat käyttää laajasti ja perustellusti eri psykoterapiasuuntausten teoreettisia hahmotustapoja
  • osaat soveltaa eri psykoterapiamenetelmillä yhteisiä, muutosta tutkitusti tuottavia tekijöitä hoitoprosessissa
  • sinulla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimustaidollinen osaaminen, että voit toimia opettajana, työnohjaajana ja koulutuspsykoterapeuttina integratiivisen lähestymistavan mukaisessa psykoterapeuttikoulutuksessa
  • pystyt edistämään integratiivisen työtavan tutkimuksellista tietoperustaa.

Koulutuksen kesto: 2 vuotta
Koulutukseen valitaan: 12-15 opiskelijaa.
Koulutuksen hinta: 6380 euroa.
Soveltuvuusarvioinnin hinta: 120 euroa

Koulutuksen järjestävät Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit.