Soveltuvuuden arviointi
Psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijat valitaan soveltuusarvioinnin perusteella. Koulutusohjelmasta riippuen soveltuvuusarviointiin kutsutaan joko kaikki koulutusohjelman hakukelpoiset hakijat tai vain osa heistä. Silloin kun kaikkia hakukelpoisia hakijoita ei voida kutsua, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen hakuasiakirjoista annettavien pisteiden perusteella.

Koulutusohjelmasta riippuen joko kaikki koulutusohjelmaan hakeneet hakukelpoiset hakijat tai vain osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan soveltuvuusarviointiin. Silloin kun kaikkia hakijoita ei voida kutsua soveltuvuusarviointiin, suoritetaan esivalinta hakuasiakirjoista saatavien pisteiden perusteella.

Seuraavissa koulutusohjelmissa kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan soveltuvuusarviointiin:

 • Aikuisten psykoanalyyttinen psykoterapeuttikoulutus
 • Psykoanalyyttinen pari- ja perhepsykoterapian koulutusohjelma
 • Psykodynaaminen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma
 • Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma

Seuraavissa koulutusohjelmissa suoritetaan esivalinta (suluissa soveltuvuusarviointiin kutsuttavien lukumäärä):

 • Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (enintään 40 hakijaa koulutusohjelman suomenkieliseen ryhmään ja enintään 40 hakijaa ruotsinkieliseen ryhmään)
 • Kognitiivis-analyyttinen aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (enintään 88 hakijaa)
 • Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma sisältäen hypnoterapiaa (enintään 48 hakijaa)
 • Integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (enintään 54 hakijaa)
 • Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (enintään 26 hakijaa)

Näissä koulutusohjelmissa soveltuvuusarviointiin kutsutaan ensin hakuasiakirjoista annettavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä hakijoita, jotka ovat asettaneet koulutusohjelman hakulomakkeella prioriteettijärjestyksessä korkeimmalle sijalle. Jos näitä ensisijaisia hakijoita on vähemmän kuin soveltuvuusarviointiin voidaan kutsua, kutsutaan lisäksi koulutusohjelman toiselle sijalle asettaneita hakijoita hakuasiakirjoista annettavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Jos ensi- ja toissijaisia hakijoita on vähemmän kuin soveltuvuusarviointiin voidaan kutsua, kutsutaan lisäksi koulutusohjelman kolmannelle sijalle asettaneita hakijoita hakuasiakirjoista annettavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Hakukelpoisuus ei automaattisesti tarkoita kutsua soveltuvuusarviointiin, mikäli olet hakenut vain sellaisiin koulutusohjelmiin, joissa kaikkia hakukelpoisia hakijoita ei voida kutsua. Voit myös tulla kutsutuksi useamman kuin yhden koulutusohjelman soveltuvuusarviointiin. Tieto soveltuvuusarviointiin kutsumisesta ilmoitetaan hakukelpoisuuspäätöksen yhteydessä maaliskuun loppuun mennessä.

Hakuasiakirjoista voi saada 0-40 pistettä seuraavasti:

1) Hakukelpoisuuden antava tutkinto (0-20 pistettä)

 • 20 pistettä: lääketieteen lisensiaatti tai psykologian maisteri
 • 15 pistettä: ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaalityöntekijän kelpoisuus
 • 10 pistettä: muu ylempi korkeakoulututkinto, sairaanhoitaja AMK -tutkinto tai opistotasoinen psykiatrisen sairaanhoitajan tutkinto
 • 0 pistettä: muu ammattikorkeakoulututkinto

2) Työkokemus (0-20 pistettä)

 • 20 pistettä: soveltuvaa työkokemusta vähintään 15 vuotta (180 kk)
 • 17 pistettä: soveltuvaa työkokemusta vähintään 10 vuotta (120 kk)
 • 12 pistettä: soveltuvaa työkokemusta vähintään 8 vuotta (96 kk)
 • 7 pistettä: soveltuvaa työkokemusta vähintään 5 vuotta (60 kk)
 • 2 pistettä: soveltuvaa työkokemusta vähintään 3 vuotta (36 kk)
 • 0 pistettä: soveltuvaa työkokemusta vähemmän kuin 3 vuotta

Tasapistetilanteessa etusijalle asetetaan hakija, jolla on korkeimmat pisteet työkokemuksesta.

Hakukelpoisiksi todetuille ja soveltuvuusarviointiin kutsuttaville hakijoille lähetetään varsinainen soveltuvuuskoekutsu huhtikuun alkupuolella. Kutsun lähettää ja soveltuvuusarvioinnin toteuttaa se yhteistyöorganisaatio, jonka kanssa Helsingin yliopisto toteuttaa kyseisen koulutusohjelman. Kutsussa annetaan ohjeet soveltuvuusarviointia varten tarvittavien ennakkotehtävien tai muiden materiaalien toimittamisesta sekä haastatteluaika tai ohjeet haastatteluajan varaamiseksi. HUOM! Ethän liitä soveltuvuusarviointia varten tarvittavia dokumentteja hakuasiakirjoihin.

Soveltuvuusarviointi on maksullinen. Maksuohjeet annetaan soveltuvuuskoekutsussa. Hakija maksaa jokaisesta soveltuvuusarvioinnista, johon osallistuu.

Soveltuvuuskokeen muoto ja hinta sekä soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit vaihtelevat koulutusohjelmittain. Vuonna 2023 soveltuvuuskokeet toteutetaan seuraavasti:

Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma- Utbildningsprogram i kognitiv individuell psykoterapi för vuxna 2023–2026

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: omaelämäkerta ja CV
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 200 euroa

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma sisältäen hypnoterapiaa

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu etäyhteydellä
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: omaelämäkerta
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 200 euroa

Kognitiivis-analyyttinen nuorten ja aikuisten psykoterapeuttikoulutus

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu etäyhteydellä
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: omaelämäkerta ja CV sekä ääninauhoite asiakastapaamisesta
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 200 euroa

Integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: ennakkotehtävä
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 120 euroa

Aikuisten psykoanalyyttinen psykoterapeuttikoulutus

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: omaelämäkerta, CV ja todistus mahdollisesta omasta psykoterapiasta
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 240 euroa

Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 • Soveltuvuuskokeen muoto: kaksi yksilöhaastattelua
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: omaelämäkerta
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 180 euroa

Psykodynaaminen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapeuttikoulutus

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: omaelämäkerta, CV ja todistus mahdollisesta omasta psykoterapiasta
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 240 euroa

Psykoanalyyttinen pari- ja perhepsykoterapian koulutusohjelma

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: CV ja omaelämäkerta
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 240 euroa

Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu ja ryhmätehtävä
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: omaelämäkerta
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 100 euroa

 

Soveltuvuusarviointi pisteytetään kaikissa koulutusohjelmissa asteikolla 0-100 pistettä. Arvioinnissa arvioidaan viittä osa-aluetta, joista jokaisesta voi saada 0-20 pistettä. Osa-alueet ovat:

 1. Koulutusmotivaatio
 2. Valmiudet ja käytännön mahdollisuudet suorittaa koulutus
 3. Itsereflektiokyky
 4. Vuorovaikutustaidot
 5. Muu henkilökohtainen soveltuvuus

Voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen hakijan tulee saada soveltuvuusarvioinnista yhteensä vähintään 50 pistettä siten, että jokaisesta viidestä osa-alueesta on enemmän kuin 0 pistettä.

Osana valmiuksia ja käytännön mahdollisuuksia suorittaa koulutus arvioidaan kaikissa koulutusohjelmissa hakijan kielitaidon ja tietoteknisten valmiuksien riittävyyttä koulutuksen suorittamiseen sekä mahdollisuuksia psykoterapeuttisen potilastyön tekemiseen koulutuksen aikana. Mikäli em. valmiudet todetaan riittämättömiksi tai jos realistisia mahdollisuuksia potilastyön tekemiseen ei ole, hakija ei voi tulla hyväksytyksi koulutukseen.

Mikäli kaksi hakijaa saa saman pistemäärän, heidän keskinäinen järjestyksensä ratkaistaan ensisijaisesti hakuasiakirjoista saatujen pisteiden perusteella (ks. hakuasiakirjoista annettavat pisteet esivalinnassa) ja toissijaisesti koulutusmotivaatiosta saatujen pisteiden perusteella.

Arviointi tehdään aina kunkin koulutusohjelman lähtökohdista ja painotuksista käsin ja suhteessa kyseisen koulutusohjelman hakijajoukkoon. Näin ollen hakija voi saada hyvinkin erilaiset pisteet eri koulutusohjelmien ja eri vuosien soveltuvuusarvioinneista.