Erikoistu maailman parhaaksi
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinta toteutetaan yhteisvalintana valtakunnallisessa yhteistyössä viiden lääketieteellistä koulutusta antavan yliopiston kesken. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätlukukaudella.
Neuvonta

Hakijapalvelut antaa lisätietoa hakemisesta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen:

Yhteystiedot

Meilahden Opiskelijapalvelut vastaa opiskelijoiden neuvonnasta. Opiskelijapalveluista voit kysyä mm. seuraavista asioista:

 • jo olemassa olevat opinto-oikeudet
 • koulutuksen suorittaminen
 • läsnäolotodistukset
 • koulutuspaikat (hyväksytyt terveyskeskukset ja sairaalat)
 • palveluiden laskeminen
 • yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) ja siihen hakeutuminen. 

Osoite on: meilahti-specialist@helsinki.fiks. yhteystiedot tarkemmin

Hakuprosessi

Hakulomake löytyy osoitteesta opintopolku.fi, josta myös hakeminen tapahtuu. Kirjoita Opintopolun etusivun yläosassa olevaan hakukenttään esimerkiksi "erikoislääkärikoulutus", niin pääset selailemaan koulutuksia.

Hakuaika kevät 2021 1.2.2021 klo 08:00 – 15.2.2021 klo 15:00

Et voi jättää hakemustasi ennen tai jälkeen hakuajan. Muuna ajankohtana kuin hakuaikana saapuneita hakemuksia ei oteta mukaan opiskelijavalintaan.

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto valitsevat opiskelijat erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen yhtenäisten perusteiden mukaisesti. Valintaperusteissa kerrotaan ne vaatimukset, joita koulutukseen hakeutuvalla pitää olla. Lisäksi niissä kerrotaan, minkälaisesta työ-ja koulutuskokemuksesta voi saada alkupisteitä.

 • Voit hakea erikoislääkärikoulutukseen, jos sinulla on suomalainen lääketieteen lisensiaatin tutkinto tai vastaava ulkomailla suoritettu lääkärin tutkinto. Lisäksi sinulla pitää olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) myöntämä oikeus harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä Suomessa. (Laillistus ei saa olla määräaikainen, rajoitettu eikä tiettyyn toimipaikkaan sidottu).
 • Voit hakea erikoishammaslääkärikoulutuksen, jos sinulla on suomessa suoritettu hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto tai vastaava ulkomailla suoritettu hammaslääkärin tutkinto. Lisäksi sinulla pitää olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) myöntämä oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. (Laillistus ei määräaikainen, rajoitettu eikä tiettyyn toimipaikkaan sidottu). Sinulla pitää olla myös vähintään kaksi vuotta työkokemusta kliinisissä hammaslääkärin tehtävissä laillistuksen jälkeen.
 • Suorittaakseen koulutuksen hakijan tulee osata riittävästi sekä suomea että ruotsia. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen (Valvira) vastaa lääkärien ja hammaslääkärien kielitaidon tarkistamisesta laillistamisen yhteydessä Kielitaito arvioidaan osana haastattelua,Helsingin yliopistossa haastattelut voidaan toteuttaa suomen kielen lisäksi ennalta sovitusti myös osittain ruotsin kielellä. Hakijan on syytä huomioida, että erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää suomen kielen taitoa. Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella hakuaikana, mikäli toivoo kysymyksiä ruotsiksi. Tällöinkin osa kysymyksistä on aina suomeksi. Haastattelun erikoisalakohtaiset kysymykset ovat aina suomeksi. Muiden kysymysten kielestä päättää erikoisalan vastuuhenkilö. Hakija saa tietää kysymysten kielen haastattelutilanteessa.
 • Valinta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen tapahtuu alkupisteytyksen, haastattelun ja koejakson perusteella. Lue lisää alla olevasta valintaperuste-dokumentista:

Valintaperusteet

Syksy 2020-kevät 2021

Aloituspaikat

Aloituspaikat Helsingin yliopistossa syksy 2020 ja kevät 2021

Hakemuksen liitteeksi toimitettavat asiakirjat liitetään sähköisesti Opintopolkuun hakemuslomakkeen liitteeksi.

Pakolliset liitteet

Ilman seuraavia liitteitä hakija tulee hylätyksi haussa

 • Lääketieteen tai hammaslääketieteen tutkintotodistus (virallinen käännös), mikäli tutkinto on suoritettu ulkomailla
 • Todistus itsenäisistä ammatinharjoittamisoikeuksista Suomessa (Valviran päätös) ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa todistus myös osalaillistuksesta (laillistus, joka seurannut välittömästi HLL-tutkinnon jälkeen)
 • Erikoishammaslääkärikoulutuksen haussa todistukset kahden vuoden kliinisestä työstä hammaslääkärinä
 • Motivaatiokirjeet

Hakija tarvitsee seuraavat liitteet, mikäli hän aikoo vedota niihin haussa

 • Todistus suoritetusta tohtorintutkinnosta
 • Yliopiston läsnäolotodistus, josta käy ilmi tohtorintutkinnon suoritusoikeus
 • Tieteelliset artikkelit
 • Työtodistukset, joissa tulee näkyä kaikki tiedot keskeytyksistä tai poissaoloista, tai maininta siitä, ettei niitä ole
 • Erikoishammaslääkärikoulutuksen haussa hakijan listaus koulutuksista viimeisen kolmen vuoden aikana sekä yhteenvedossa mainittujen täydennyskoulutusten osallistumistodistukset. Listaukseen tulee liittää seuraavat tiedot: koulutuksen nimi, koulutuksen paikka, koulutuksen päivämäärä, koulutuksen järjestäjä ja koulutuksen tuntimäärä.
 • Todistus aiemmin suoritetusta erikoislääkärikoulutuksesta
 • Todistus aiemmin suoritetusta erikoishammaslääkärikoulutuksesta
 • Todistus aiemmasta erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oikeudesta

Viralliset käännökset

Jos asiakirjasi ovat muun kuin englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, vaaditaan virallinen käännös jollekin näistä kielistä. Virallisen käännöksen tulee olla jokin seuraavista: 

 • myöntäneen oppilaitoksen tekemä käännös (alkuperäinen asiakirja) 
 • virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös myöntäneen oppilaitoksen tekemästä käännöksestä 
 • virallisen kääntäjän tekemä käännös (alkuperäinen asiakirja) 
 • virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös virallisen kääntäjän tekemästä käännöksestä 

Virallisen käännöksen jokaisella sivulla tulee olla kääntäjän leima ja/tai allekirjoitus. Virallisten käännösten tulee olla täsmällisiä käännöksiä alkuperäisistä asiakirjoista. Hakijan itse tekemiä käännöksiä ei hyväksytä. Tavallisia kopioita virallisesta käännöksestä ei hyväksytä, vaan kopion on oltava virallisesti oikeaksi todistettu. 

Ne hakijat, jotka menestyvät riittävän hyvin alkupisteiden perusteella, saavat kutsun haastatteluun. Valintaperusteissa on määritelty haastatteluun kutsuttavien määrä.

Haastatteluun kutsuttaville lähetetään asiasta kutsu sähköpostitse, viimeistään n. 2 viikkoa ennen haastattelua. Mikäli tarvitset erityisjärjestelyjä, esimerkiksi esteettömän tilan, ole yhteydessä Hakijapalveluihin, sähköpostitse: hakijapalvelut@helsinki.fi

Jos et pääse haastatteluun, et voi tulla valituksi opiskelijaksi. Perustellusta syystä hakija voi pyytää uutta aikaa haastattelulle, esimerkiksi sairastumisen takia. Yliopistot eivät kuitenkaan takaa uutta haastatteluaikaa. Alla on listattu erikoisalojen haastattelupäivät ja –paikat. Tarkista oman alasi haastattelun ajankohta, ja varaa se itsellesi vapaaksi. Haastattelun ajankohtaa ei voi muuttaa.

Haastattelun tietosuojaseloste 

Hakija saa tiedon valinnantuloksesta Opintopolusta sekä sähköpostilla.

Valinnassa menestyneelle hakijalle tarjotaan määräaikaista erikoisalakohtaista opinto-oikeutta, joka vahvistuu lopulliseksi koejakson jälkeen. Määräaikainen opinto-oikeus on voimassa 2 vuotta.

Hakijan tulee ottaa vastaan määräaikainen opinto-oikeus hyväksymiskirjeen ohjeiden mukaisesti. Opiskelupaikan vastaanottamatta jättäminen määräajassa johtaa opiskelupaikan menetykseen.
Opinto-oikeus myönnetään vain yhteen koulutusohjelmaan kerrallaan. 

Yliopistolain (558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen yliopiston määräämältä toimielimeltä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta siten kuin hallintolaissa säädetään. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti sille viranomaiselle tai muulle julkista hallintotehtävää hoitavalle, joka on tehnyt päätöksen. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. (HL 434/2003, 49 d §.)

Sinun tulee vaatia oikaisua kirjallisesti ja vaatimuksestasi on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 • mihin päätökseen vaadit oikaisua
 • mitä kohtaa päätöksestä vaadit oikaisemaan
 • miten vaadit oikaisemaan päätöstä
 • millä perusteilla vaadit päätöksen oikaisua
 • yhteystietosi (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Sinun on liitettävä oikaisuvaatimukseesi ne asiakirjat, joihin haluat oikaisuvaatimuksessasi vedota.

Ennen kuin aloitat oikaisuvaatimuksen laatimisen tutustu esimerkkiin oikaisuvaatimuksesta, saadaksesi käsityksen siitä, miltä oikaisuvaatimus voi esimerkiksi näyttää. 

Tee yksi oikaisuvaatimus kutakin sellaista hakukohdetta kohden, johon liittyvä opiskelijavalintapäätös on mielestäsi virheellinen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisupyyntö tulee toimittaa viimeistään tuloskirjeessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä.  Ilmoitetun määräajan jälkeen tulleita oikaisuvaatimuksia ei käsitellä.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin jollakin seuraavista tavoista. Koronaviruspandemiasta johtuen toivomme hakijoiden käyttävän sähköistä toimitustapaa aina kun se on mahdollista:

1. Tavallisena sähköpostiviestinä

Voit lähettää oikaisuvaatimuksesi sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi

Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi "Oikaisuvaatimus" ja sitten sen hakukohteen nimi, jota oikaisuvaatimuksesi koskee (esimerkiksi "Oikaisuvaatimus: erikoislääkärihaku, akuuttilääketieteen koulutusohjelma"). Lähetä oikaisuvaatimuksesi mieluiten siitä sähköpostiosoitteesta, jonka ilmoitit sähköpostiosoitteeksesi hakulomakkeella, jolla hait Helsingin yliopistoon.

Huomaathan että Helsingin yliopisto ei vastaa tavallisena sähköpostiviestinä lähetettyjen oikaisuvaatimusten lähetyksen tietoturvasta. Voit siis käyttää tavallista sähköpostia omalla vastuullasi.

2. Luottamuksellisena sähköpostiviestinä

Voit tarvittaessa toimittaa oikaisuvaatimuksesi meille luottamuksellisena sähköpostiviestinä, jos oikaisuvaatimuksesi sisältää salassa pidettävää tietoa.

Tyypillisesti oikaisuvaatimukseen ei ole tarvetta sisällyttää henkilötunnustasi tai muuta salassa pidettävää tietoa, kuten tietoa elämäntilanteestasi tai terveydentilastasi, sillä ne eivät ole valintaperusteissa huomioitavia seikkoja. Jos kuitenkin sisällytät oikaisuvaatimukseesi tällaisia henkilötietoja, suosittelemme lähettämään oikaisuvaatimuksesi luottamuksellisena sähköpostina.

Noudata luottamuksellisen sähköpostin lähettämiseksi ohjeita, jotka löydät seuraavalta verkkosivulta: Luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettäminen hakijapalveluille.

3. Postitse tai tuomalla ne henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon

Suosittelemme oikaisuvaatimuksen toimittamista ensisijaisesti sähköpostitse. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit toimittaa oikaisuvaatimuksesi meille postitse tai tuoda sen henkilökohtaisesti hakijapalveluiden postilaatikkoon.

Huomaathan että postitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tulee olla perille hakijapalveluissa sinulle tuloskirjeessäsi annettuna määräaikana. Pelkkä postileiman päivämäärä samalta päivältä ei riitä.

HUOM! Toimita oikaisuvaatimuksesi hakijapalveluihin vain yhdellä edellä mainituista kolmesta tavasta, älä useilla tavoilla tai jollakin muulla tavalla. Huomaa, että oikaisuvaatimus on toimitettava nimenomaan hakijapalveluihin eikä mihinkään muuhun Helsingin yliopiston yksikköön (esimerkiksi kirjaamoon, tiedekuntaan tai opiskelijaneuvontaan). 

Hakijapalveluiden henkilökunta ei ota asiakirjoja vastaan henkilökohtaisesti. Hakijapalveluiden lasiovi yliopiston päärakennuksella on lukittu eikä sitä avata asiakirjojen vastaanottamista varten.

Jos tarvitset hakuneuvontaa, voit varata ajan hakuneuvojalle. Huomaa kuitenkin, että hakuneuvojat eivät ota vastaan asiakirjoja eivätkä voi arvioida yksittäisten asiakirjojen kelpaavuutta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

Osoite

Hakijapalvelut
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus
PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto

Oikaisupyyntöjen ratkaiseminen

Oikaisupyynnöt käsitellään tiedekuntaneuvostossa noin 2 kuukauden kuluessa oikaisuvaatimusajan päättymisestä. Kesäaikaan (kesä-elokuussa) käsittelyaika on tyypillisesti pidempi, noin 3 kuukautta.

Tiedekuntaneuvoston oikaisupyynnön johdosta antamaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Ehdollinen opinto-oikeus ja koejakso

Kokonaispisteiden perusteella valitaan erikoistuvat koejaksolle. Valinnassa menestyneelle hakijalla tarjotaan ehdollista opinto-oikeutta. Jotta opinto-oikeus myönnetään lopullisesti, tulee hakijan suorittaa 6 kk mittainen koejakso. Ehdollisen opinto-oikeuden saanut saa erillisen, alakohtaisen, määräaikaisen opinto-oikeuden. 

Ehdollisen opinto-oikeuden saaneen hakijan on suoritettava koejakso kahden vuoden kuluessa valintapäätöksestä. 

Koejaksoa koskevat ohjeet on koottu valtakunnallisille verkkosivuille

Koulutustarjonta

Helsingin yliopistossa on 50 lääketieteen erikoisalaa, ja 5 hammaslääketieteen erikoisalaa painotusalueineen. Lääketieteen erikoistumiskoulutus kestää viidestä kuuteen vuotta, ja hammaslääketieteessä kolmesta kuuteen vuotta.

Tutustu Helsingin yliopistossa tarjolla oleviin koulutusohjelmiin Opintopolku.fi-portaalissa

Koulutuksen suorittamiseen liittyvät vaatimukset löydät Opinto-oppaasta, joka sijaitsee valtakunnallisilla verkkosivuilla

Opiskelijan ohjeet

Uuden opiskelijan tulee tutustua Opiskelijan ohjeiden tietoihin. Löydät sieltä tietoa lukuvuosi-ilmoittautumisesta, käyttäjätunnuksista, opinto-oppaista jne. Lisäksi siellä on tietoa erikoisalakohtaisista opintojen aloittamisen ohjeista.

Opinto-opas

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oppaat ovat luettavissa valtakunnallisilla verkkosivuilla. Opinto-oppaasta voit tutusta eri koulutusohjelmiin, ja niiden vaatimuksiin.

Opiskelukieli

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusohjelmat ovat suomenkielisiä koulutusohjelmia.

Suorittaakseen koulutuksen hakijan tulee osata riittävästi sekä suomea että ruotsia. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen (Valvira) vastaa lääkärien ja hammaslääkärien kielitaidon tarkistamisesta laillistamisen yhteydessä.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa oleva tarvitsee työssään sekä suomen että ruotsin kieltä. Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (1200/2007, 18a§) säädetään, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito. Erikoistuvan tulee itse huolehtia siitä, että hänellä on riittävä, lain mukainen kielitaito opintojen suorittamiseksi terveyspalvelujärjestelmässä. Työnantajan on aina varmistuttava siitä, että kaikilla työsuhteessa olevilla on riittävä kielitaito niihin tehtäviin, joita he suorittavat.

Kielitaito arvioidaan osana haastattelua
 • Haastattelut toteutetaan suomen kielellä Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa.
 • Helsingin yliopistossa haastattelut voidaan toteuttaa suomen kielen lisäksi ennalta sovitusti myös osittain ruotsin kielellä. Hakijan on syytä huomioida, että erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää suomen kielen taitoa.
 • Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella hakuaikana, mikäli toivoo kysymyksiä ruotsiksi. Tällöinkin osa kysymyksistä on aina suomeksi.
 •  Haastattelun erikoisalakohtaiset kysymykset ovat aina suomeksi. Muiden kysymysten kielestä päättää erikoisalan vastuuhenkilö. Hakija saa tietää kysymysten kielen haastattelutilanteessa.

 

Jos sinulla on olemassa voimassa oleva opinto-oikeus erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen, ja haluat vaihtaa erikoisalaa, sinun pitää osallistua yhteishakuun.

Jos sinulla on olemassa voimassa oleva opinto-oikeus erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen, ja haluat vaihtaa yliopistoa, sinun pitää osallistua yhteishakuun.

Sinun pitää luopua vanhasta opinto-oikeudestasi siinä vaiheessa, kun olet suorittanut koejakson ja sen perusteella saat uuden opinto-oikeuden.

Tilaa oma haastatteluarvostelusi

Hakijan on niin halutessaan mahdollista saada sähköpostitse oma haastatteluarvostelunsa. Pyynnön voi jättää osoitteeseen hakijapalvelut@helsinki.fi.

Arviointilomakkeita säilytetään 6 kk ajan valinnan tulosten julkaisusta, jonka jälkeen ne hävitetään.

Kopio toimitetaan salattuna sähköpostiisi. Voit tilata kopion arviointilomakkeesta sen jälkeen, kun olet saanut tiedon valinnan tuloksen valmistumisesta. Huomaa, että arvioitsijat ovat lomakkeella antaneet kustakin arvioitavasta osa-alueesta yhteisen pistemäärän. Arviointilomake ei välttämättä sisällä muuta tietoa, eli se ei välttämättä sisällä sanallista arviointia.

Pyrimme lähettämään tilaamasi kopiot välittömästi (samana tai seuraavana työpäivänä) tilauksesi jälkeen siinä tapauksessa, että tilaat kopiot ennen oikaisupyyntöajan päättymistä. Sen jälkeen toimittamiseen saattaa kulua pitempi aika. Priorisoimme hylättyjen hakijoiden tilauksia oikaisupyynnön ajan kuluessa.

Kopiot haastatteluarvostelusta toimitetaan aina salatulla sähköpostilla. Tilattuja kopioita ei voi tulla noutamaan henkilökohtaisesti.

Usein kysytyt kysymykset

1. Minulla on jo opinto-oikeus erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen, pitääkö minun osallistua uudelleen hakuun?

Ei tarvitse.  Ennen 1.1.2019 myönnetyt opinto-oikeudet ovat voimassa siihen asti kuin on ilmoitettu.

 • Ennen 1.1.2003 myönnetyt erikoislääkärikoulutuksen opinto-oikeudet ovat voimassa 31.12.2022 saakka,
 • Ennen 1.1.2003 myönnetyt erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oikeudet 31.12.2020 saakka.

Mikäli kuitenkin aiot a)vaihtaa erikoisalaa ja/tai b) vaihtaa yliopistoa 1.1.2019 jälkeen, tulee sinun osallistua uudelleen valintamenettelyyn.

Huom. Jos sinulla on jo opinto-oikeus olemassa erikoisalalle, et voi osallistua saman erikoisalan hakuun samassa yliopistossa.  Voit kuitenkin vaihtaa yliopistoa, jolloin sinun tulee osallistua uudelleen opiskelijavalintaan. 

2. Voiko ulkomailta valmistunut lääkäri hakea?

Kyllä voi. Lääkärillä tai hammaslääkärillä tulee kuitenkin olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämät ammatinharjoittamisoikeudet, sekä riittävä kielitaito. Hakukelpoisuuden ehdot voit tarkistaa tältä sivustolta.

3. Millä kielellä koulutus suoritetaan?

Erikoistuva lääkäri ja hammaslääkäri suorittaa koulutuksen terveydenhuollon palvelujärjestelmässä, jossa on välttämätöntä osata sekä suomea että ruotsia. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusohjelmat ovat suomenkielisiä, jonka takia opintoja tarjotaan vain suomeksi. Helsingin yliopisto on kuitenkin kaksikielinen yliopisto, joten erikoistuja saa käyttää ruotsin kieltä opinnoissaan, kuten kuulusteluissa.

4.Saako opinto-oikeuden mukana myös työpaikan?

Ei saa. Opinto-oikeuden saatuaan jokainen erikoistuja vastaa itse siitä, että löytää soveltuvan koejaksopaikan, sekä sen jälkeen loput erikoistumispaikat. Tiedekunta on hyväksynyt sairaaloita ja terveyskeskuksia koulutuspaikoiksi, jotka täyttävät laatukriteerit.

Lue lisää koulutuspaikoista lääketieteellisen tiedekunnan sivuilta

5.Voinko hakea, vaikka valmistun lääkäriksi vasta hakuajan loppumisen jälkeen? Työnantaja tarvitsee todistuksen, että olen erikoistumassa ja seuraava haku on vasta syyskuussa.

Et voi. Jokaisen hakijan tulee olla joko lääkäri tai hammaslääkäri, jolla on ammatinharjoittamisoikeudet.

Hakukelpoisuuden ehdot voit tarkistaa näiltä sivuilta.

6. Pitääkö minun toimittaa liitteitä? Käyvätkö kopiot?

Hakijan tulee toimittaa Opintopolkuun liitteet, joihin aikoo vedota hakemuksessaan. Ilman liitteitä hakija ei voi osoittaa tietoa todeksi, jolloin hakijaa ei voida hyväksyä opiskelijaksi vaikka hän menestyisi valinnassa.

Helsingin yliopisto ei hyväksy tavallisia valokopiota asiakirjoista. Kopioiden tulee olla virallisesti oikeaksi todistetut.

Hyväksytyn hakijan tulee tulla näyttämään joko alkuperäiset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot erikseen ilmoitettuna asiakirjojen näyttöpäivänä.

Luettelon ja lisätietoa liitteistä löydät näiltä sivuilta.

7. Olen äidinkieleltäni ruotsinkielinen. Voinko käyttää ruotsia haastattelussa?

Helsingin yliopisto on kaksikielinen yliopisto. Hakijalla on oikeus käyttää asiassaan joko suomea tai ruotsia. 

8. Onko minun pakko hakea kolmeen eri hakukohteeseen?

Ei ole. Voit hakea enintään kolmeen hakukohteeseen, tai vaikka vain yhteen.

9. Miksi kaverini sai toisen erikoisalan tulokset ennen minua?

Erikoisalojen tulokset saattavat valmistua eri aikaan, ja myös eri aikaa eri yliopistoissa. Tämä johtuu siitä, että haastattelut järjestetään erikoisaloittain alueellisesti. 

10. Mitä opiskelupaikan vastaanottaminen tarkoittaa?

Ottamalla opiskelupaikan vastaan, sinulle varataan ehdollinen, erikoisalakohtainen, määräaikainen opinto-oikeus. Jos et ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikan. Saadaksesi sen uudelleen, tulee sinun osallistua uudelleen hakuun seuraavalla hakukierroksella. 

11. Mistä saan tietää pisteeni?

Saat tietää omat pisteesi tulosten julkistamisen yhteydessä, saamassasi tuloskirjeessä.

12. Voinko hakea, vaikka minulla ei ole yhtään alkupisteitä?

Alkupisteet työ- tai tieteellisen kokemuksen osalta eivät ole edellytys, jotta voisi osallistua hakuun tai tulla hyväksytyksi opiskelijaksi. Alkupisteiden perusteella hakijat pääsevät haastatteluun. Mikäli hakijoita on paljon, saattaa alkupisteiden merkitys korostua, koska niiden perusteella parhaat valitaan haastatteluun. Haastatteluun kutsutaan enintään kaksinkertainen määrä hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin.

Alkupisteet ja haastattelupisteet lasketaan yhteen. Yhteispisteiden perusteella valitaan aloituspaikkojen mukainen määrä hakijoita opiskelijoiksi, siten että eniten yhteispisteitä saaneet tulevat valituksi.

Voidakseen tulla valituksi, on hakijan saatava haastattelusta jokaisesta teemaosiosta pisteitä. Koko haastattelusta on saatava vähintään yhteensä 4 pistettä. 

13. Olen vaihtamassa erikoisalaa. Missä vaiheessa minun tulee luopua aiemmasta opinto-oikeudestani, mikäli tulen valituksi?

Aiemmasta opinto-oikeudesta tulee luopua siinä vaiheessa, kun hakija on suorittanut uuden erikoisalan koejakson hyväksytysti ja lopullinen opinto-oikeus erikoisalalle myönnetään.

14. Olen ollut tekemässä erikoistumispalvelua jo vuodesta 2017, mutta olen aiemmin unohtanut hakea opinto-oikeuden. Onko minun pakko osallistua hakuun, vai voinko saada opinto-oikeuden jotenkin muuten?

Mikäli sinulla ei ole opinto-oikeutta erikoisalalle, sinun pitää osallistua opiskelijavalintaan. Opinto-oikeutta ei voi saada mitenkään muuten.

Yliopisto voi hyväksyä ennen opinto-oikeuden saamista tehtyjä opintosuorituksia (palvelut, teoreettinen koulutus) osaksi erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta. Hyväksymisessä noudatetaan yliopiston aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen  määräyksiä (AHOT). 

15. Alkupisteiden laskeminen, usein kysytyt kysymykset

a.Terveyskeskuspalvelun hyväksyminen

 • Jos terveyskeskuspalvelu on alle 9 kk-> 0 pistettä kohtaan I/Terveyskeskustyö
 • Jos terveyskeskuspalvelua on 9 kk tai yli 9 kk-> 2 pistettä, kohtaan I/Terveyskeskustyö
 • 9 kuukauden ylimenevästä osasta ei saa pisteitä kohtiin II/erikoisalan palvelu tai III/palvelu muulla erikoisalalla
 • Poikkeus: yleislääketieteen hakukohteessa yli 9 kk menevästä osasta saa pisteitä kohdassa II/erikoisalan palvelu

b. Mihin asti työkokemusta voi kerryttää?

Työkokemusta lasketaan hakuajan alkamiseen asti. Työkokemusta voidaan laskea hyväksi vain siihen päivämäärään asti, mihin työ/palvelutodistus on päivätty. Jos työ/palvelussuhde on ollut esimerkiksi ajalla 1.1.2010 - 31.3.2010, mutta todistus on päivätty 15.2.2010, lasketaan palveluita hyväksi vain ajalta 1.1.2010 - 15.2.2010 (yhteensä 1 kk 15 pv). Huom. Palvelustodistuksista tulee aina ilmetä kohta poissaolot ja keskeytykset (vaikka niitä ei olisi). Työkokemusta ei lasketa mukaan alkupisteisiin, jos työtodistuksessa ei ole tietoja poissaoloista/keskeytyksistä, tai mainintaa siitä, ettei niitä ole.