Yhteystiedot ja UKK

Psykoterapeuttikoulutuksen koulutussuunnittelijan tavoitat sähköpostitse osoitteesta meilahti-specialist@helsinki.fi.

Mainitse sähköpostin otsikossa psykoterapeuttikoulutus, niin viestisi käsittely nopeutuu. Voit jättää sähköpostitse myös soittopyynnön. Kuvaa soittopyynnössä tilanteesi ja kysymyksesi mahdollisimman tarkasti. Hakuaikana on myös viikottain puhelinaikoja, jolloin vastataan psykoterapeuttikoulutuksen hakua koskeviin kysymyksiin. Puhelinajoista ja -numerosta tiedotetaan tarkemmin ennen hakuajan alkamista.

Usein kysytyt kysymykset

Mil­loin ja mi­ten saan tie­tää olen­ko ha­ku­kel­poi­nen?

Hakukelpoisuudet pyritään arvioimaan maaliskuun loppuun  mennessä ja hakukelpoisuudesta ilmoitetaan sähköpostilla. 

Voin­ko ha­kea vaik­ka en ole var­ma, että olen ha­ku­kel­poi­nen?

Voit. Hakukelpoisuus arvioidaan haun yhteydessä, joten sinun ei tarvitse olla varma hakukelpoisuudestasi. Jos hakukelpoisuus on kohdallasi epävarmaa, saat hakiessasi tiedon siitä, miksi et ole hakukelpoinen tässä haussa tai olet hakukelpoinen ja hakuprosessisi jatkuu.

Mil­loin mi­nun tu­lee toi­mit­taa haun liit­tee­nä ole­via to­dis­tuk­sia yli­opis­tol­le?

Hakulomakkeeseen tulee liittää yhdessä PDF-tiedostossa kaikki hakuun liittyvät todistukset. Alkuperäiset tai julkisen notaarin oikeaksi todistamat todistukset ja opintosuoritusotteet pyydetään vain opiskelijoiksi valituilta hakijoilta. Saat tarkemmat ohjeet ja postiosoitteen valintapäätöksen mukana.

Mil­loin ja mi­ten haun tu­lok­set il­moi­te­taan?

Haun tulokset ilmoitetaan toukokuun lopulla. Haun tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse.

Ha­luai­sin tie­tää mil­loin seu­raa­va tie­tyn vii­te­ke­hyk­sen ja/​tai ikä­ryh­män kou­lu­tus­oh­jel­ma käyn­nis­tyy?

Ilmoitamme aina syksyllä seuraavana kevään hakuun tulevat koulutusohjelmat. Koulutusohjelmien sisällöt ja käynnistyminen riippuvat useista tekijöistä, eikä tulevia koulutusohjelmia tästä syystä suunnitella seuraavaa vuotta pidemmälle.

Olen käy­nyt tai käyn täl­lä het­kel­lä psy­ko­te­ra­pias­sa. Onko to­den­nä­köis­tä, että te­ra­peu­til­la etu­kä­teen suo­ri­tet­tua te­ra­pi­aa hy­väk­si lue­taan kou­lu­tuk­seen?

Ennen koulutusta käyty terapia voidaan periaatteessa hyväksyä mutta tällöin soveltuvuushaastattelussa käydään läpi, oliko se koulutuksen kannalta riittävää – ts. arvioidaan tukeeko päättynyt terapia koulutusprosessia.

Varmin vaihtoehto on, että koulutusta ajatellen terapia olisi ainakin osin päällekkäin koulutuksen kanssa (vaikka olisi esim. alkanut ennen sitä). Tässä tapauksessa tulee varmistaa, että terapeutti täyttää koulutuksen asettamat vaatimukset, jotka on kuvattu koulutusohjelman esitteessä.

Mitä kaut­ta po­ti­las­työ­hön tu­lee hank­kia asiak­kai­ta?

Potilastyöhön tarvittavien asiakkaiden hankkimiseen ei ole yhtä tiettyä tapaa. Tärkeintä on, että sinulla on realistiset mahdollisuudet potilastyön tekemiseen.

  • Potilastyö on suositeltavaa tehdä osana jotain laillista terveys- tai sosiaalialan yksikköä.
  • Jos sinulla on yksityinen vastaanotto, voit hankkia potilastyöhön vaadittavat kontaktit sitä kautta.
  • Jos olet palkkatöissä, voit hankkia kontaktit työpaikkasi kautta.
  • Asiakkaiden hankkiminen muita reittejä on mahdollista, kunhan haun yhteydessä käy ilmi, että mahdollisuudet ovat realistiset

HUOM! Tarkista koulutusohjelmasi esitteestä potilastyölle asetetut kriteerit!

Mi­nul­la on X mää­rä työ­ko­ke­mus­ta. Riit­tää­kö se ha­ku­kel­poi­suu­teen?

Koulutukseen hakevalla tulee olla vähintään kaksi vuotta työkokemusta mielenterveystyössä tai sitä vastaavassa asiakastehtävässä ennen psykoterapeuttikoulutuksen haun alkamista.

Työkokemus vastaa vain osin mielenterveystyötä
Mikäli työkokemus sisältää vain osin mielenterveystyötä tulee hakijan arvioida yhdessä työnantajan kanssa (yksityisen tapauksessa itse), mitkä osat työstä ovat mielenterveystyötä ja kuinka pitkä työkokemus niistä muodostuu. Laskennallisesti voidaan toimia kuten osa-aikatyön kohdalla.

Työkokemus muodostuu osa-aikatyöstä
Osa-aikaisella työkokemus lasketaan osa-aikaisuuden määrän mukaan. Esim. 50% osa-aikaisuus ja työkokemusta 4 vuotta = 2 vuoden työkokemus tai 40% osa-aikaisuus ja työkokemusta 5 vuotta = 2 vuoden työkokemus

Mi­nul­ta puut­tu­vat 30 opin­to­pis­teen li­sä­opin­not. Hy­väk­sy­tään­kö pai­kas­sa X suo­ri­te­tut li­sä­opin­not?

Lisäopintojen (myös esimerkiksi nimellä psykoterapeuttisten valmiuksien koulutusohjelma) laajuus ja sisältö tulee olla dokumentoitu ja tarkistettavissa. Opintojen kouluttajien tulee edustaa psykologian tai psykiatrian alan asiantuntemusta.

Lisäopintojen sisällön sopivuus tarkastetaan haun yhteydessä, mutta hyväksyttäviä opintokokonaisuuksia on lukuisia. Yksi varmasti hyväksyttävä lisäopintokokonaisuus on Helsingin avoimen yliopiston tarjoama kokonaisuus, joka on räätälöity tätä tarkoitusta varten. Muiden lisäopintojen sisällöissä voi ilmetä eroavaisuuksia vaadittujen kokonaisuuksien osalta, jolloin opintokokonaisuutta ei välttämättä hyväksyttäisi. Nämä tilanteet ovat erittäin harvinaisia. Mikäli opintokokonaisuus on suunnattu psykoterapeuttikoulutukseen hakeville, on se suurella todennäköisyydellä hyväksyttävä kokonaisuus.

Tut­kin­too­ni kuu­luu opin­to­ja psy­ko­lo­gias­ta ja/​tai psy­kiat­rias­ta. Tar­vit­see­ko mi­nun suo­rit­taa erik­seen li­sä­opin­to­ja?

Tutkintoon kuuluneiden opintojen riittävyys arvioidaan haun yhteydessä. On todennäköistä, että lisäopintoja ei tarvita, jos tutkintosi sisältää psykologian syventäviä opintoja 30 opintopistettä.

Psykiatrin tai psykologin taustakoulutukset sisältävät automaattisesti tarvittavat opinnot.