Kurssitarjonta

Yliopiston laaja oppiainevalikoima takaa sen, että haasteiden teemat voivat olla moninaisia. Toimeksiantajalta projektikurssille osallistuminen vaatii jonkin verran aikaa, mutta opiskelijoiden tuotoksena voi syntyä aivan uudenlaisia oivalluksia ja ajatuksia. Tutustu kurssitarjontaan ja muotoile haasteesi. Kurssitarjotin ja mahdollisuudet laajenevat, uusia kursseja on suunnitteilla.

Mitä?
Maataloustieteiden projektikurssilla haetaan ratkaisuja maatalouden ja maaseudun ajankohtaisiin kysymyksiin asiakkailta saatujen toimeksiantojen perusteella. Projektit toteutetaan muutaman hengen ryhmissä, joissa on agroteknologian, kasvintuotantotieteiden ja kotieläintieteen opiskelijoita. Kukin ryhmä työskentelee kurssilla yhteistyössä asiakkaan ja ohjaajan kanssa. Asiakkaat saavat opiskelijoilta tuoretta ja raikasta näkemystä projektin aiheeseen, kasvattavat tunnettuuttaan työnantajana sekä antavat opiskelijoille projektityöskentelyn kautta mahdollisuuden tutustua työelämän käytäntöihin. Otamme mielellämme vastaan projektiaiheita ja -ehdotuksia. Kurssille valitut projektiaiheet tarkennetaan yhdessä ennen kurssin alkua ja edelleen projektin alkaessa. Yliopiston opettajat ja tutkijat ohjaavat projektiryhmien työskentelyä.

Kevään 2016 ensimmäiset projektikurssin asiakkaat kommentoivat kurssia tähän tapaan: ”Olimme oikein tyytyväisiä sekä raporttiin että prosessiin.” ”Toimeksianto täyttyi erinomaisesti.” Opiskelijat puolestaan arvioivat kurssia muun muassa näin: ”Kurssi ja työn aihe olivat hyvin mielenkiintoisia. Oli hienoa työskennellä oikean asiakkaan kanssa. Hyvä kurssi!”

Lisätietoa kevään 2016 projekteista:

Opiskelijoilta näkökulmia tulevaisuuden ruokapolitiikkaan

Tutkimus: farmari tarttuu älypuhelimeen

Milloin?
Kurssi pidetään vuosittain tammi-huhtikuussa. Asiakkaat varmistetaan syyslukukauden aikana. Kurssi kestää kevätlukukauden ajan. Asiakkaat osallistuvat kolmeen asiakastapaamiseen ja yhteen tai kahteen kurssin yhteiseen kokoontumiseen.

Ota yhteyttä:
Maataloustieteiden laitos
Yliopistonlehtori Hanna-Riitta Kymäläinen
p. 050 310 2781
sähköposti: hanna-riitta.kymalainen(at)helsinki.fi

Mitä?

Akvaattisista tieteistä toimintaa -projektikurssilla opiskelijat tekevät pienryhmissä todellisia projekteja alan työnantajille. Opiskelijat tekevät omasta hankkeestaan selvityksen ja kehittävät sen pohjalta kurssin aikana ratkaisun, joka hyödyttää yhteistyökumppania. Kurssilla opiskelijat perehtyvät lisäksi projektisuunnittelun ja -hallinnan teoriaan sekä pääsevät soveltamaan oman alan teoreettista tietoa käytäntöön ja uusien ideoiden kehittämiseen.

Milloin?

Kurssi pidettiin ensimmäistä kertaa kevätlukukaudella 2016. Aloitustilaisuuden ja loppugaalan lisäksi kurssiin sisältyy yhteinen projektisuunnittelun ja -hallinnan teoria- ja koulutusosuus sekä ideointipajat, joissa ulkopuoliset ohjaajat auttavat opiskelijoita hankkeiden ideointivaiheessa.

Ota yhteyttä:

Akvaattiset tieteet, Ympäristötieteiden laitos

Yliopistolehtori Jaanika Blomster

sähköposti: jaanika.blomster@helsinki.fi

Minkälaisia haasteita kurssilla on aiemmin ratkottu?

Keväällä 2016 opiskelijat selvittivät laitesukeltamisen käyttöä korkeatasoisissa tutkimuksissa (Alleco Oy), arvioivat taimenen kututarkkailututkimusaineiston luotettavuutta ja pohtivat sen kehittämistä (Kala- ja vesitutkimus Oy JA VIRTAVESIEN HOITOYHDISTYS RY), sekä arvioivat eri lihatuotantomuotojen vaikutusta Itämeren rehevöitymisessä (WWF).

Missä:

Kurssi toteutetaan Helsingin yliopiston Viikin kampuksella Helsinki Think Companyn tiloissa.

Toteutustapa:

Kurssi järjestetään osittain yhteistyössä Biotieteistä toimintaa -projektikurssin kanssa.

Mitä?
Kurssille osallistuvat opiskelijat tarttuvat yhdessä kumppanimme kanssa valittuun ympäristöhaasteeseen ja kehittävät kurssin aikana käytännön ratkaisun, joka hyödyttää kumppaniamme. Kurssi tarjoaa yhteistyökumppaneille tuoreita ideoita, uusia näkökulmia ja välineet ympäristöhaasteiden ratkaisuun sekä mahdollisuuden tutustua ympäristöalan tuleviin asiantuntijoihin. Kurssin haasteet liittyvät kestävyyteen sen useissa eri muodoissa: ympäristö, yhteiskunta, talous. Haasteet muotoillaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, ja ne linkittyvät kumppanin toimintaan.

Milloin?
Kurssi pidetään maalis-toukokuussa, ja kumppanit varmistetaan tammikuun aikana. Kurssi kestää n. 2 kk kahdella viikoittaisella tapaamisella. Yhteistyökumppanit osallistuvat kurssitapaamisiin neljä kertaa.

Ota yhteyttä:
Ympäristönmuutos ja -politiikan oppiaine, Ympäristötieteiden laitos
Apulaisprofessori Sirkku Juhola
p. 050 31 99276
sähköposti: sirkku.juhola(at)helsinki.fi

Minkälaisia haasteita kurssilla on aiemmin ratkottu:
Kurssin haasteina ovat esimerkiksi olleet ilmanlaadun haitat ja niiden ratkaiseminen pääkaupunkiseudulla, bioenergian lisääminen energiantuotannossa, biojätteen vähentäminen koko ruokaketjussa ja energiasäästön lisääminen julkisissa rakennuksissa. Kestävyyttä käytäntöön -kurssilla muodostunut tiimi voitti kansainvälisen Sustainergies Cup -ideakilpailun 2015.

Lisätietoa:
http://blogs.helsinki.fi/sustainabilityinpractice

Missä:
Kurssi toteutetaan Helsingin yliopiston Viikin kampuksella.

Toteutustapa: kurssi on monitieteinen.

Mitä?
Kurssilla opiskelijat analysoivat toimeksiantajan tekstejä ja tekevät analyysin ja toimeksiantajan tarpeiden pohjalta konsultointisuunnitelman, jossa kiinnitetään huomiota teksteissä ilmenneisiin ongelmakohtiin ja niiden ratkaisemiseen. Mahdollisuuksien niin salliessa opiskelijat myös toteuttavat suunnitelman osittain tai kokonaan. Analysoitavana voi olla esimerkiksi asiakastiedotteita, wikitekstejä, sähköpostiviestejä ja www-sivustoja. Konsultointisuunnitelman toteuttaminen voi tarkoittaa esimerkiksi puolen päivän mittaista kielikoulutusta toimeksiantajan henkilöstölle tai kielenhuoltoasioita muistiin palauttavan huoneentaulun laatimista toimeksiantajan käyttöön.

Milloin?
Säännöllisesti kevätlukukaudella. Kurssista kiinnostuneet voivat ilmoittautua toimeksiantajiksi jatkuvasti.

Ota yhteyttä:
Helsingin yliopisto
Johanna Komppa
yliopistonlehtori / suomen kielen oppiaine
sähköposti: johanna.komppa (at) helsinki.fi

Minkälaisia haasteita kurssilla on aiemmin ratkottu:
Kurssilla on analysoitu esimerkiksi Metropolia-ammattikorkeakoulun tietohallinnon ohjeita ja palvelupyyntövastauksia asiakkaiden näkökulmasta. Molemmissa tapauksissa opiskelijat ovat järjestäneet toimeksiantajalle puolen päivän mittaisen koulutuksen, jossa on käsitelty asiakassuuntaisen viestinnän ongelmatilanteita ja tähdätty tietohallinnon henkilöstön tekstitaitojen hiomiseen. Keväällä 2015 kurssin opiskelijoiden laatiman seuranta- ja vaikuttavuustutkimuksen havaintojen perusteella Metropolian tietohallinnon viestinnässä asiakkailleen on tapahtunut myönteistä kehitystä ilmeisesti juuri kielikonsultoinnin ansioista.

Muina toimeksiantajatahoina ovat olleet myös muun muassa Helsingin kaupungin varhaiskasvatusvirasto, ohjelmistoyritys Fraktio ja Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO.

Missä:
Kurssi toteutetaan Helsingin yliopiston keskustakampuksella.

Toteutustapa: kurssi on yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen.