Kulttuuriperinnön maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Etsi koulutuksia
Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €
Hakuaika
20.3.2019 - 3.4.2019

Bottom content

Koulutus

Ihmiset elävät ja toimivat kulttuurissa. He muovaavat kulttuuria ja kulttuuri muovaa heitä yksilöinä ja yhteisöinä, arjessa ja rituaaleissa, nykyhetkessä, menneisyydessä ja tulevaisuudessa. Kulttuurinen moninaisuus, paikallisen ja globaalin risteäminen, ajallinen kerrostuneisuus ja nopeasti muuttuva maailma luovat uusia kysymyksiä kulttuurin ilmiöistä, merkityksistä ja vaikutuksista. Inhimillinen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja muutos edellyttävät monitahoista näkemystä kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä. Maisteriohjelmasta valmistut kulttuuria syvällisesti ja laaja-alaisesti ymmärtäväksi asiantuntijaksi. Saat monipuoliset tiedolliset ja taidolliset edellytykset toimia kulttuurin alalla järjestöissä ja hallinnossa, museoissa ja arkistoissa sekä viestinnän, koulutuksen ja tutkimuksen piirissä.

Maisteriohjelman opintosuunnat ovat arkeologia, folkloristiikka, kansatiede, taidehistoria ja uskontotiede. Lisäksi voit opiskella kulttuuriperinnön tutkimusta ja museologiaa. Maisteriohjelmassa voit erikoistua kulttuurisen moninaisuuden, uskonnon ja katsomusten, kuvataiteen, visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin, kansanperinteen, arjen kulttuurin sekä muistitiedon kysymyksiin.

Ohjelman opetus rakentuu kulttuurin empiiriselle ja teoreettiselle tutkimukselle, jonka kautta opit ymmärtämään ilmiöiden ajallisia kerrostumia, alueellista ja sosiaalista muuntelua sekä viestintä- ja ilmaisumuotojen moninaisuutta.

Monitieteisessä oppimisympäristössä opit hallitsemaan alasi erityiskysymykset ja erilaisten näkökulmien ja tutkimussuuntausten vuoropuhelun. Tutkimustaitojen ja -sisältöjen lisäksi opit soveltamaan kriittistä ja luovaa ajattelua työelämässä. Siirrettäviin taitoihin kuuluvat mm. projektisuunnittelu, tieto- ja tiedekirjoittaminen sekä suullinen ja sähköinen viestintä.

Opetuksemme on vuorovaikutuksessa tutkimuksen kanssa, ja opiskelijanamme hyödyt uusimmasta ja kansainvälisestä tutkimuksesta. Lisäksi saat mahdollisuuden verkostoitua kulttuurialan toimijoihin.

Opinnoissa harjaannut tutkimusaineistojen tuottamiseen, järjestämiseen ja analysointiin etnografisia ja arkeologisia kenttätöitä tehden, haastatellen ja kulttuuria dokumentoiden. Lisäksi opit saattamaan aineistot arkistojen ja museoiden käyttöön sekä tuottamaan ja soveltamaan tutkimustietoa yhteiskunnassa. Valmistuttuasi osaat toimia asiantuntijana monilla kulttuurin sektoreilla osallistaen yhteisöjä ja välittäen tietoa kulttuurin monimuotoisuudesta, jatkuvuudesta ja muutoksesta.

Maisteriohjelman opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Osa opetuksesta on englanniksi. Museologian opetus on pääosin englanniksi.

Kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa voit opiskella arkeologiaa, folkloristiikkaa, kansatiedettä, kulttuuriperinnön tutkimusta, museologiaa, taidehistoriaa, uskontotiedettä. Voit sovittaa opinto-ohjelmaasi joustavasti kokonaisuuksia myös muista maisteriohjelmista ja laatia opintosuunnitelmastasi yksilöllisen painottaen omaa erityisosaamistasi ja mielenkiinnon kohteita.

Kaksivuotisen päätoimisen opiskelun myötä valmistut filosofian maisteriksi. Työelämävalmiuksien lisäksi saat valmiudet pyrkiä tohtorintutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin.

Opintosuuntasi syventävissä opinnoissa perehdyt alan keskeisiin aineistoihin, metodeihin ja teorioihin oman tutkimusprojektin, pro gradu -tutkielman laatimisen myötä. Tutkielmasi aihe sovitaan yhdessä ohjaajan kanssa ja työn etenemistä seurataan ja tuetaan säännöllisesti sekä graduseminaarissa että henkilökohtaisessa ohjauksessa.

Opetusmuotoihimme kuuluvat esimerkiksi seminaarityöskentely, luentokurssit, aineistonkeruuseen ja -hallintaan tähtäävät harjoituskurssit, projektit, kenttäkurssit, tentit ja esseet. Opetusmuodot tukevat työelämässä tarvittavien valmiuksien saavuttamista. Harjaannut itsenäiseen ongelmanratkaisuun, ryhmätyöskentelyyn, projektinhallintaan sekä tutkimustietojen ja -taitojen soveltamiseen. Lisäksi maisteriohjelmaan kuuluu käytännön työelämäopintoja. Valinnainen korkeakouluharjoittelu tarjoaa mahdollisuuden oman alan työkokemuksen kartuttamiseen. Työharjoittelua järjestävät esimerkiksi museot, arkistot, järjestöt, ministeriöt ja yritykset. Kannustamme opiskelijoitamme suorittamaan osan opinnoistaan ulkomaisissa yliopistoissa ja rakennamme kansainvälistä oppimisympäristöä.

Hakiessasi kulttuuriperinnön maisteriohjelmaan valitset yhden maisteriohjelman opintosuunnista. Suoritat tämän opintosuunnan opinnot (vähintään 30 op) ja laadit opinnäytteen (30 op). Opintosuunnat ovat:

 • arkeologia
 • folkloristiikka
 • kansatiede
 • taidehistoria
 • uskontotiede

Lisäksi maisteriohjelma tarjoaa museologian ja kulttuuriperinnön tutkimuksen opintokokonaisuudet.

Maisterintutkinnossa keskityt tieteenalasi opintoihin ja tieteenalakohtaisten valmiuksien syventämiseen täydentäen niitä muilla opinnoilla. Syventävien opintojen jaksot tukevat lopputyönä laadittavan tutkielman valmistumista. Tieteenalan syventäviin opintoihin voi sisältyä myös työelämäopintoja, jotka on mahdollista suorittaa työharjoitteluna.

Maisterintutkintoon voi sisällyttää muiden tieteenalojen opintoja oman mielenkiinnon ja mahdollisuuksien mukaan.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op) ja voit suorittaa sen kahdessa lukuvuodessa kokopäiväisesti opiskellen. Ohjelmaan kuuluvat seuraavat opinnot:

 • vähintään 60 op valitsemasi opintosuunnan syventäviä opintoja, joihin sisältyy tutkielma 30 op ja siihen liittyvä yhden sivun kypsyysnäyte. Monet opintosuunnat tarjoavat 75 op laajuiset syventävät opinnot
 • enintään 60 op muita opintoja

Valitsemasi opintosuunnan syventävissä opinnoissa kehität asiantuntijuuttasi sen edustamalla tieteenalalla. Seminaarin ja tutkielman kirjoittamisen jälkeen sinulla on monia työelämässä tarvittavia yleisiä taitoja ja valmiuksia.

Jos opiskelet evankelis-luterilaisen uskonnon aineenopettajaksi, muut opintosi koostuvat 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista. Muussa tapauksessa voit koostaa muut opintosi melko vapaasti koulutusohjelman tarjonnasta tai toisista koulutusohjelmista.

Humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmat tarjoavat useita 15, 30 tai 60 opintopisteen laajuisia opintokokonaisuuksia, joista tekemilläsi valinnoilla voit ratkaisevasti edistää mahdollisuuksiasi hakeutua haluamallesi alalle. Sinun kannattaa myös tutustua muiden tiedekuntien koulutusohjelmien tarjoamiin kokonaisuuksiin.

Sekä oman opintosuunnan opinnot että muut opinnot voivat sisältää myös kansainvälistymis- tai työelämäjakson. Maisteriohjelman kursseihin sisältyy työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua edistäviä näkökulmia.

Opintoja suoritetaan suunnitelmallisesti. Maisterinopintojen alkuvaiheessa laadit ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS:n). Opintojen alussa erityisesti oman tieteenalasi opettajat ovat tukena opintojen suunnittelussa. Ohjausta annetaan myös tiedekunnan ja yliopiston tasolla. Opintojen suunnittelu ja palautteen antaminen ovat osa tutkintoa.

Maisterintutkinnon lopputyö on nimeltään pro gradu -tutkielma. Pro gradu on itsenäinen tieteellinen työ. Tutkielman tekoa olet harjoitellut kandidaatintutkinnossa (kandidaatintutkielma ja proseminaari) ja voit myös jatkaa kandidaatintutkielmasi aihepiirin parissa pro gradussasi. Työhön voi kuulua soveltava osio, jossa tutkielman tuloksia hyödynnetään esimerkiksi näyttelyssä tai muussa kulttuuriproduktiossa. Työ voidaan tehdä myös tilaustyönä, jonka aiheen ja/tai aineiston on antanut yliopiston ulkopuolinen toimija.

Tutkielmaa laatiessasi kehität tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen ja luova tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Laadittuasi pro gradu -tutkielman osaat sekä useita tieteelliseen tutkimukseen että sen soveltamiseen ja työelämään liittyviä taitoja. Osaat rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa sekä tuottaa uutta tietoa. Hallitset omassa työssäsi hyödynnetyt teoriat ja tutkimusmenetelmät ja olet perehtynyt tutkielman aihepiirin tietosisältöihin. Kykenet tieteelliseen viestintään ja sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti. Lisäksi tutkielman tekeminen harjoittaa projektinhallinnan taitojasi ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Tutkielma suunnitellaan ja laaditaan ohjaajan tuella syventäviin opintoihin kuuluvan seminaarityöskentelyn puitteissa. Tuotat seminaarissa tutkimussuunnitelman ja tutkielmaasi liittyvän esitelmän sekä kommentoit muiden töitä. Seminaarikäytännöt ja tehtävätyypit vaihtelevat opintosuunnittain.

Suomen ja ruotsin lisäksi tutkielman voi kirjoittaa englanniksi.

Kulttuuriperinnön ymmärtäminen on olennaista kaikessa kulttuurin, historian, taiteen, uskonnon, yhteiskunnan ja yksilön suhteita sivuavassa ammatillisessa toiminnassa. Maisteriohjelmassa valmistut kulttuuria syvällisesti ja laaja-alaisesti ymmärtäväksi asiantuntijaksi, jolla on edellytykset toimia esimerkiksi järjestöissä ja hallinnossa, museoissa ja arkistoissa, matkailualalla sekä viestinnän, koulutuksen ja tutkimuksen piirissä.

Opintosuunnitelmassasi voit yhdistää erilaisia tieteenalaopintoja luodaksesi monipuolisen ja yksilöllisen asiantuntijuuden. Työharjoittelu ja aktiivinen verkostoituminen lisäävät työllistymismahdollisuuksia. Digitaaliset ihmistieteet ovat voimakkaasti kasvava alue. Se on erityisen tärkeä museo-, arkisto- ja kirjastoaloilla. JOO-opinnot tarjoavat mahdollisuudet pätevöityä myös arkisto- ja kirjastoaloille.

Näiden yleisten urapolkujen lisäksi ohjelman tieteenalat rakentavat osaamista erilaisiin työtehtäviin. Arkeologit voivat pätevöityä toimimaan arkeologisten kenttätutkimusten johtotehtävissä. Folkloristeja tarvitaan aloilla, joilla edellytetään epävirallisen viestinnän, yhteisöllisten ilmaisumuotojen ja perinneprosessien ymmärrystä sekä suurten tekstiaineistojen analyysikykyä. Kansatieteilijöitä tarvitaan materiaalisen kulttuurin, kulttuuristen jatkumoiden sekä soveltavan kulttuurianalyysin asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä, mm. maahanmuuttajatyössä sekä julkisten ja yksityisten palvelujen kehittämisessä. Taidehistorioitsijan urat avautuvat taidemuseoihin, gallerioihin ja taidekauppaan sekä aloille, joilla edellytetään visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ymmärrystä. Uskontotieteilijät voivat työskennellä siellä, missä kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin kytkeytyy uskonnollisia tai katsomuksellisia kysymyksiä, kuten kansainvälisissä ja monikulttuurisuuteen liittyvissä tehtävissä, sekä evankelis-luterilaisen uskonnon aineenopetuksessa.

Humanistisen koulutuksen saaneet opiskelijat sijoittuvat hyvin erilaisiin tehtäviin yhteiskunnassa. Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta esitteli 375 humanistia. Tutustu humanisteihin!

Maisteriohjelman opinnot luovat pohjan erityispätevyydelle uskontokasvatuksessa ja museoalalla.

Maisteriohjelmassa voi saada aineenopettajan kelpoisuuden evankelis-luterilaisessa uskonnossa.

Aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan:

 • opetettavan aineen opinnot (uskontotieteen, evankelisluterilaisen uskonnon opettajan linjan perus- ja aineopinnot, jotka suoritetaan kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa, sekä uskontotieteen syventävät opinnot, jotka suoritetaan kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa)
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op)
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM).

Voit lisäksi suorittaa toisen opetettavan aineen opinnot valinnaisina opintoina.

Museologian 30 opintopisteen suorittaminen tarjoaa keskeiset tiedot ja taidot museoalalla työskentelyyn.

Huom. Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Ne, jotka vuonna 2019 valitaan suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa, eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Opintojen aikana voit kansainvälistyä monin tavoin sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kotiyliopistossa.

Erinomainen tapa kansainvälistyä on lähteä opiskelijavaihtoon. Vaihdossa suoritat osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Monet opiskelijat lähtevät vaihtoon kandidaatintutkinnon aikana, mutta myös maisterintutkintoon on mahdollista sisällyttää vaihto-opiskelu.

Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkien vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Ulkomailla voit suorittaa myös työharjoittelun.

Myös Helsingin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiselle. Opiskelijat esimerkiksi toimivat tutoreina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille. Humanistisessa tiedekunnassa toimii laaja joukko opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, joiden tausta on kansainvälinen ja jotka siten tuovat opintoihin ja opiskeluun kansainvälistä näkökulmaa.

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma tekee tiivistä yhteistyötä muiden maisteriohjelmien kanssa. Läheisimmät yhteistyökumppanit humanistisessa tiedekunnassa ovat Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma, Historian maisteriohjelma, Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma (ICE), Kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelma (opetus ruotsiksi), Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma ja Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma. Yhteistyötä on myös tiedekuntarajojen yli esimerkiksi teologisen, bio- ja ympäristötieteellisen, valtiotieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmien kanssa. Lisäksi ohjelma työskentelee yhdessä useamman sen alaan läheisesti kuuluvan apulaisprofessorin kanssa. Tätä kautta pääset opiskelemaan esimerkiksi alkuperäiskansojen tutkimusta (indigenous studies), digitaalisia ihmistieteitä (digital humanities) digitaalista uskonnontutkimusta (religion and the digital world) sekä meriarkeologiaa (maritim arkeologi, opetus ruotsiksi).

Työharjoittelun järjestämiseen on useita vakiintuneita reittejä ja myös opiskelijat voivat hankkia itsenäisesti harjoittelupaikkoja. Maisteriohjelman opiskelijat voivat suorittaa työharjoittelua mm. muistiorganisaatioalalla arkistoissa, museoissa, järjestöissä, valtionhallinnossa ja viestimissä. Työelämäkontakteja hyödynnetään myös opetuksessa.

Opetusta järjestetään myös yhteistyössä muiden suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa. Myös JOO-opinnot tarjoavat yhteistyökanavia.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus, ja maisteriohjelma tarjoaa ainutlaatuisen monitieteellisen oppimis- ja tutkimusympäristön, jossa opiskelijat ovat osa tiedeyhteisöä. Kaikkia tieteenalojamme luonnehtii vahva teoreettinen ja oppihistoriallinen ote yhdistyneenä empiirisen tutkimuksen käytäntöihin. Kansainvälisen merkityksensä lisäksi ohjelman tutkimusaloilla on tärkeä tehtävä suomalaisen kulttuurin ymmärtämisessä. Suomen tiedemaailmassa maisteriohjelmamme tieteenaloilla on omat erikoispiirteensä ja tutkimukselliset vahvuusalueensa:

 • Arkeologia: kenttätutkimusmenetelmät, ympäristötutkimus, luonnontieteellinen arkeologia, muiden maanosien (esim. Lähi-Itä, Välimeren alue, Etelä-Amerikka) arkeologia, meriarkeologia, muinainen maailmankuva
 • Folkloristiikka: muistitieto, suullinen kerronta, suullisen ja kirjallisen kulttuurin vuorovaikutus, suullinen runous, Kalevala, kansanusko, mytologia, perinne ja nationalismi
 • Kansatiede: kulttuurianalyysi, etnografia, liikkuvuus, arjen käytännöt, materiaalinen kulttuuri, museotutkimus, kaupunkitutkimus, ammattiryhmätutkimus
 • Taidehistoria: keskiaika, rakennettu ympäristö, maisema, nykytaide, kaupunki ja kaupunkiluonnon estetiikka, museot ja kokoelmat, sukupuoli, 1800–1900-luvun maalaustaide, professiotutkimus
 • Uskontotiede: uskontoperinteiden ja katsomusten monimuotoisuus, muutos ja vuorovaikutus, uskonnon suhde kulttuuriin, ympäristöön ja yhteiskuntaan, rituaalit, kansanomainen uskonnollisuus, uskonto ja uskonnottomuus

Filosofian maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollista hakea suorittamaan filosofian tohtorin tutkintoa, joka on tieteellinen jatkotutkinto. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut, ja siellä tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa.

Jos olet valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, sinun kannattaa pyrkiä johonkin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmaan. Maisteriohjelman aloja lähinnä ovat Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma, Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma, Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tohtoriohjelma (SKY), DENVI (Monitieteisen ympäristötutkimuksen tohtoriohjelma), GEODOC (Geotieteiden tohtoriohjelma) sekä Teologian tohtoriohjelma.

Jatko-opinto-oikeutta voi hakea myös muista tiedekunnista ja yliopistoista.

Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen pääset tutustumaan yleisemmin seuraavan linkin kautta: www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus

Hakeminen
Alla linkit valintaperusteisiin. Jos ohjelmaan on monta hakuväylää, näet listassa eri väylät. Yhteishaussa voit hakea kandiohjelmiin päähaussa ja maisteriohjelmiin maisterihaussa. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haussa. Voit hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta tai toiseen kandiohjelmaan Helsingin yliopiston sisällä siirtohaussa.
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen. Humanistina osaat vertailla eri näkökantoja, arvioida niitä kriittisesti ja muodostaa oman perustellun kantasi. Kykenet myös esittämään käsityksesi argumentoiden vakuuttavasti ja ymmärrettävästi.

Humanistisessa tiedekunnassa koulutetaan avaraan ja kriittiseen ajatteluun kykeneviä ja päteviä tieteentekijöitä sekä sivistyneitä opettajia erilaisiin oppilaitoksiin ja muita asiantuntijoita ammatillisiin tehtäviin muun muassa kirjastoihin, tiedotusvälineisiin, taide- ja kulttuurilaitoksiin, kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja organisaatioihin sekä yritysmaailmaan.

Humanistinen tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Aivan Helsingin sydämessä sijaitseva monitieteinen keskustakampus on Helsingin yliopiston suurin kampus. Opiskelijoille keskeinen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjasto sekä oppimiskeskus Aleksandria ovat keskustakampuksen välittömässä läheisyydessä. Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla.

Kampuksella on myös Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston toimipiste sekä Helsingin yliopiston kielikeskus. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella. Keskustakampuksella tehdään myös paljon tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä niin opiskelussa kuin tutkimuksessakin.

Lue lisää keskustakampuksen tiloista ja palveluista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Tutustu ulkomailla opiskeluun, Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin sekä vaihtokokemuksiin.

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Opiskelijan ohjeista.