Bottom content

Koulutus

Kulttuuri vaikuttaa elämäämme yksilöinä ja yhteisöinä, arjessa ja rituaaleissa, nykyhetkessä, menneisyydessä ja tulevaisuudessa. Kulttuurinen moninaisuus, paikallisen ja globaalin risteäminen ja nopeasti muuttuva maailma luovat uusia kysymyksiä ja mahdollisuuksia. Inhimillinen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja kehitys edellyttävät monitahoista näkemystä kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä. Maisteriohjelmassamme valmistut kulttuuria syvällisesti ja laaja-alaisesti ymmärtäväksi asiantuntijaksi. Saat monipuoliset tiedolliset ja taidolliset edellytykset toimia kulttuurin alalla järjestöissä ja hallinnossa, museoissa ja arkistoissa sekä viestinnän, koulutuksen ja tutkimuksen piirissä.

Maisteriohjelmassa voit erikoistua kulttuuriperinnön, kulttuurisen moninaisuuden, uskonnon ja katsomusten, kuvataiteen, visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin, kansanperinteen sekä muistitiedon kysymyksiin. Opetuksemme rakentuu kulttuurin empiiriselle ja teoreettiselle tutkimukselle, jonka kautta opit ymmärtämään ilmiöiden ajallisia kerrostumia, alueellista ja sosiaalista muuntelua sekä viestintä- ja ilmaisumuotojen moninaisuutta.

Tieteidenvälisessä oppimisympäristössä opit hallitsemaan alasi erityiskysymykset ja erilaisten näkökulmien vuoropuhelun. Tutkimustaitojen ja -sisältöjen lisäksi opit soveltamaan kriittistä ja luovaa ajattelua myös työelämässä. Sovellettaviin taitoihin kuuluvat mm. projektisuunnittelu, tieto- ja tiedekirjoittaminen sekä suullinen ja sähköinen viestintä.

Opetuksemme on vuorovaikutuksessa tutkimuksen kanssa ja opiskelijanamme hyödyt uusimmasta ja kansainvälisestä tutkimuksesta. Lisäksi saat mahdollisuuden verkostoitua kulttuurialan toimijoihin.

Valmistuttuasi osaat toimia asiantuntijana ja tuottaa tutkimusaineistoja. Harjaannut aineistojen keräämiseen, järjestämiseen ja analysointiin etnografisia ja arkeologisia kenttätöitä tehden, haastatellen ja kulttuuria dokumentoiden. Lisäksi opit saattamaan aineistot arkistojen ja museoiden käyttöön sekä tuottamaan ja soveltamaan tutkimustietoa yhteiskunnassa. Tämä antaa edellytykset toimia kulttuuriperintösektorilla osallistaen yhteisöjä ja välittäen tietoa kulttuurin monimuotoisuudesta, jatkuvuudesta ja muutoksesta.

Maisteriohjelman opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Opetusta voidaan antaa myös englanniksi.

Kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa voit opiskella arkeologiaa, folkloristiikkaa, kansatiedettä, taidehistoriaa, uskontotiedettä ja museologiaa. Voit sovittaa opinto-ohjelmaasi joustavasti kokonaisuuksia myös muista maisteriohjelmista ja laatia opintosuunnitelmastasi yksilöllisen painottaen omaa erityisosaamistasi ja mielenkiinnon kohteita.

Maisteriohjelmassamme valmistut kaksivuotisen päätoimisen opiskelun myötä filosofian maisteriksi. Työelämävalmiuksien lisäksi saat valmiudet tohtorintutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin.

Yhteisiä opintoja järjestetään kulttuurintutkimuksen metodologiassa. Opit etnografian ja arkeologian käytäntöihin ja lähdekritiikkiin, harjoittelet tekstianalyysin ja visuaalisen analyysin menetelmiä sekä tutustut multimodaalisten aineistojen analysointiin. Lisäksi perehdyt kulttuurintutkimuksen teorioihin ja filosofisiin perusteisiin. Yhteisiin opintoihin kuuluvat myös ajankohtaiset ja aiheeltaan vaihtuvat teemaseminaarit ja -projektit sekä työelämäopinnot.

Oman tieteenalasi syventävissä opinnoissa perehdyt alan keskeisiin aineistoihin, metodeihin ja teorioihin oman tutkimusprojektin, pro gradu -tutkielman laatimisen myötä. Tutkielmasi aihe sovitaan yhdessä ohjaajan kanssa ja työn etenemistä seurataan ja tuetaan säännöllisesti sekä graduseminaarissa että henkilökohtaisessa ohjauksessa. 

Opetusmuotoihimme kuuluvat esimerkiksi seminaarityöskentely, luentokurssit, aineistonkeruuseen ja -hallintaan tähtäävät harjoituskurssit, projektit, kenttäkurssit, tentit ja esseet. Opetusmuodot tähtäävät myös työelämässä tarvittavien valmiuksien saavuttamiseen. Harjaannut itsenäiseen ongelmanratkaisuun, ryhmätyöskentelyyn, projektinhallintaan sekä tutkimustietojen ja -taitojen soveltamiseen. Lisäksi maisteriohjelmaan kuuluu käytännön työelämäopintoja. Valinnainen korkeakouluharjoittelu tarjoaa mahdollisuuden oman alan työkokemuksen kartuttamiseen. Työharjoittelua järjestävät esimerkiksi museot, arkistot, järjestöt, ministeriöt ja yritykset. Kannustamme opiskelijoitamme suorittamaan osan opinnoistaan ulkomaisissa yliopistoissa ja rakennamme kansainvälistä oppimisympäristöä.

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma sisältää opintosuuntia, jotka määrittävät ne opinnot, jotka opiskelijan tulee suorittaa. Opintosuunnat, joiden tieteenalaopintoihin voit erikoistua ovat:

 • arkeologia
 • folkloristiikka
 • kansatiede
 • taidehistoria
 • uskontotiede

Lisäksi maisteriohjelmamme tarjoaa museologian opintojen moduuleita, joissa opetusta järjestetään suomeksi ja englanniksi.

Jotta voit hakea haluamaasi opintosuuntaan, sinulla tulee olla suoritettuna kandidaatintutkinto jostakin kotimaisesta tai ulkomaisesta yliopistosta sekä riittävä määrä soveltuvia opintoja siltä tieteenalalta, jota haluat opiskella maisteriohjelman opintosuunnassa.

Maisterintutkinnossa keskityt pitkälti nimenomaan tieteenalasi opintoihin ja tieteenalakohtaisten valmiuksien syventämiseen. Syventävien opintojen jaksot tukevat lopputyönä laadittavan tutkielman valmistumista. Tieteenalan syventäviin opintoihin voi sisältyä myös työelämäopintoja, jotka suoritetaan tyypillisesti työharjoitteluna.

Maisterintutkintoon on mahdollista sisällyttää muiden tieteenalojen opintoja (moduuleja) oman mielenkiinnon ja mahdollisuuksien mukaan.  

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op) ja voit suorittaa sen kahdessa lukuvuodessa kokopäiväisesti opiskellen. Ohjelmaan kuuluvat seuraavat opinnot:

 • vähintään 60 op valitsemasi opintosuunnan syventäviä opintoja, joihin sisältyy tutkielma 30 op ja siihen liittyvä yhden sivun kypsyysnäyte
 • enintään 60 op muita opintoja

Valitsemasi opintosuunnan syventävissä opinnoissa kehität asiantuntijuuttasi opiskelemasi opintosuunnan edustamalla tieteenalalla. Seminaarin ja tutkielman kirjoittamisen jälkeen sinulla on myös monia nykyisen työelämän edellyttämiä yleisiä taitoja ja valmiuksia.

Jos opiskelet aineenopettajaksi, muut opintosi koostuvat 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista. Muussa tapauksessa voit koostaa muut opintosi melko vapaasti koulutusohjelman tarjonnasta tai toisista koulutusohjelmista. Humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmat tarjoavat valmiiksi paketoituja 15, 30 tai 60 opintopisteen laajuisia opintokokonaisuuksia eli moduuleja, joista tekemilläsi valinnoilla voit ratkaisevasti edistää mahdollisuuksiasi hakeutua haluamallesi alalle. Sinun kannattaa myös tutustua muiden tiedekuntien koulutusohjelmien tarjoamiin kokonaisuuksiin.

Sekä oman opintosuunnan opinnot että muut opinnot voivat sisältää myös kansainvälistymis- tai työelämäjakson. Maisteriohjelman kursseihin pyritään mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua edistäviä näkökulmia.

Opintoja suoritetaan suunnitelmallisesti. Maisterintutkinnon alkuvaiheessa laadit ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (hopsin). Opintojen alussa erityisesti oman tieteenalasi opettajat ovat tukena opintojen suunnittelussa. Ohjausta annetaan myös tiedekunnan ja yliopiston tasolla. Opiskelijat myös antavat opiskelijapalautetta maisteriopinnoista oppimisen tukijärjestelmän (HowULearn) kautta. Viimeksi mainituista suorituksista ei saa opintopisteitä.

Maisterintutkinnon lopputyö on nimeltään pro gradu -tutkielma. Pro gradu on itsenäinen tieteellinen työ. Tutkielman tekoa olet harjoitellut kandidaatintutkinnossa (kandidaatintutkielma ja proseminaari) ja voit myös jatkaa kandidaatintutkielmasi aihepiirin parissa pro gradussasi. Työhön voi kuulua soveltava osio, jossa tutkielman tuloksia hyödynnetään esimerkiksi näyttelyssä tai muussa kulttuuriproduktiossa. Työ voidaan tehdä myös tilaustyönä, jonka aiheen ja / tai aineiston on antanut yliopiston ulkopuolinen toimija.

Tutkielmaa laatiessasi kehität tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen ja luova tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Laadittuasi pro gradu –tutkielman osaat sekä useita tieteelliseen tutkimukseen että sen soveltamiseen ja työelämään liittyviä taitoja. Osaat rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa sekä tuottaa uutta tietoa. Hallitset omassa työssäsi hyödynnetyt teoriat ja tutkimusmenetelmät ja olet perehtynyt tutkielman aihepiirin tietosisältöihin. Kykenet tieteelliseen viestintään ja sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti. Lisäksi tutkielman tekeminen harjoittaa projektinhallinnan taitojasi ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Tutkielma suunnitellaan ja laaditaan ohjaajan tuella syventäviin opintoihin kuuluvan seminaarityöskentelyn puitteissa. Tuotat seminaarissa prosessikirjoittaen tutkimussuunnitelman ja tutkielmaasi liittyvän esitelmän sekä kommentoit muiden töitä. Seminaarikäytännöt ja tehtävätyypit vaihtelevat opintosuunnittain.

Suomen ja ruotsin lisäksi tutkielma voidaan kirjoittaa myös englanniksi.

Kulttuuriperintöprosessien ymmärtäminen on olennaista kaikessa kulttuurin, historian, yhteiskunnan ja yksilön suhteita sivuavassa ammatillisessa toiminnassa. Maisteriohjelmassa valmistut kulttuuria syvällisesti ja laaja-alaisesti ymmärtäväksi asiantuntijaksi, jolla on edellytykset toimia esimerkiksi järjestöissä ja hallinnossa, museoissa ja arkistoissa, matkailualalla sekä viestinnän, koulutuksen ja tutkimuksen piirissä.

Opintosuunnitelmassasi voit yhdistää erilaisia tieteenalaopintoja luodaksesi monipuolista ja yksilöllistä asiantuntijuutta. Lisäksi aktiivinen työharjoitteluun hakeutuminen ja verkostoituminen lisäävät työllistymismahdollisuuksia. Digitaaliset ihmistieteet ovat voimakkaasti kasvava kulttuuriperintötutkimuksen alue. Se on erityisen tärkeä museo-, arkisto- ja kirjastoaloilla. JOO-opinnot tarjoavat mahdollisuudet pätevöityä myös arkisto- ja kirjastoaloille.

Näiden yleisten urapolkujen lisäksi ohjelman tieteenalat rakentavat erikoistunutta osaamista erilaisiin työtehtäviin. Arkeologit voivat hankkia arkeologin ammattinimikkeen ja valmiudet toimimaan mm. kenttäarkeologina. Folkloristeja tarvitaan aloilla, joilla edellytetään epävirallisen viestinnän, yhteisöllisten ilmaisumuotojen ja perinneprosessien ymmärrystä sekä suurten tekstiaineistojen analyysikykyä. Kansatieteilijöitä tarvitaan materiaalisen kulttuurin, kulttuuristen jatkumoiden sekä soveltavan kulttuurianalyysin asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä, mm. maahanmuuttajatyössä sekä julkisten ja yksityisten palvelujen kehittämisessä. Taidehistorioitsijan urat avautuvat taidemuseoihin, gallerioihin ja taidekauppaan sekä aloille, joilla edellytetään visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ymmärrystä. Uskontotieteilijöitä tarvitaan yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla siellä, missä inhimilliseen vuorovaikutukseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan limittyy uskonnollisia ilmiöitä, mm. kansainvälisissä tehtävissä ja maahanmuuttajatyössä.

Humanistisen koulutuksen saaneet opiskelijat sijoittuvat hyvin erilaisiin tehtäviin yhteiskunnassa. Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta esitteli 375 humanistia. Tutustu humanisteihin!

Maisteriohjelman opinnot luovat pohjan erityispätevyydelle uskontokasvatuksessa ja museoalalla.

Maisteriohjelmassa voi saada aineenopettajan kelpoisuuden uskontotieteessä jossa opetettava aine on  evankelis-luterilainen uskonto.

Aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan:

 • opetettavan aineen opinnot (uskontotieteen perus-, aine- ja syventävät opinnot, joiden lisäksi voit suorittaa toisesta opetettavasta aineesta valinnaisina opintoina perus- ja aineopinnot),
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op); oikeus pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen opintojen aikana,
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM).

Museologian opinnoissa voit pätevöityä museoalalle suorittamalla vähintään 30 opintopistettä museologian moduuleita.

Opintojen aikana voit kansainvälistyä monin tavoin sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kotiyliopistossa.

Erinomainen tapa kansainvälistyä on lähteä opiskelijavaihtoon. Vaihdossa suoritat osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Vaihtoon lähdetään useimmiten kandidaatintutkinnon aikana, mutta myös maisterintutkintoon on mahdollista sisällyttää vaihto-opiskelu.

Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkien vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voit suorittaa myös työharjoittelun.

Myös Helsingin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiselle. Opiskelijat esimerkiksi toimivat tuutoreina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille. Humanistisessa tiedekunnassa toimii laaja joukko opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, joiden tausta on kansainvälinen ja jotka siten tuovat opintoihin ja opiskeluun kansainvälistä näkökulmaa.

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma tekee tiivistä yhteistyötä muiden maisteriohjelmien kanssa mm. tarjoten yhteisiä moduuleja. Läheisimmät yhteistyökumppanit humanistisessa tiedekunnassa ovat Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma, Historian maisteriohjelma, Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma, Kulttuurin ja kommunikaation maisteriohjelma (opetus ruotsiksi), Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma ja Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma. Yhteistyötä on myös tiedekuntarajojen yli esimerkiksi teologian ja uskonnontutkimuksen, bio- ja ympäristötieteellisen, valtiotieteellisen ja käyttäytymistieteellisen ja tiedekunnan maisteriohjelmien kanssa. Lisäksi ohjelma työskentelee yhdessä useamman sen alaan läheisesti kuuluvan apulaisprofessorin, ns. tenure track professorin kanssa. Tätä kautta pääset opiskelemaan alkuperäiskansojen tutkimusta (indigenous studies), kulttuuriperintötutkimusta (heritage studies), digitaalisia ihmistieteitä (digital humanities) sekä meriarkeologiaa (maritim arkeologi, opetus ruotsiksi).

Työharjoittelun järjestämiseen on useita vakiintuneita reittejä ja myös opiskelijat voivat hankkia itsenäisesti harjoittelupaikkoja. Maisteriohjelman opiskelijat voivat suorittaa työharjoittelua mm. muistiorganisaatioalalla arkistoissa, museoissa, järjestöissä, valtionhallinnossa ja viestimissä. Työelämäkontakteja hyödynnetään myös opetuksessa.

Verkkokursseja kehitetään yhteistyössä myös muiden suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa. Myös JOO-opinnot tarjoavat yhteistyökanavia.

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus, ja maisteriohjelma tarjoaa ainutlaatuisen monitieteellisen oppimis- ja tutkimusympäristön, jossa opiskelijat ovat osa tutkijayhteisöä. Kaikkia tieteenalojamme luonnehtii vahva teoreettinen ja oppihistoriallinen ote yhdistyneenä empiirisen tutkimuksen käytäntöihin. Kansainvälisen merkityksensä lisäksi ohjelman tutkimusaloilla on tärkeä tehtävä myös suomalaisen kulttuurin ymmärtämisessä. Suomen tiedemaailmassa maisteriohjelmamme tieteenaloilla on omat erikoispiirteensä ja tutkimukselliset vahvuusalueensa:

 • Arkeologia: ympäristötutkimus, kivikausi, luonnontieteellinen arkeologia, meriarkeologia, kenttätutkimus, rautakausi ja keskiaika
 • Folkloristiikka: muistitieto, suullinen kerronta, suullisen ja kirjallisen kulttuurin vuorovaikutus, suullinen runous, Kalevala, kansanusko, mytologia, perinne ja nationalismi
 • Kansatiede: kulttuurianalyysi, etnografia, liikkuvuus, arjen käytännöt, materiaalinen kulttuuri, museotutkimus, kaupunkitutkimus, ammattiryhmätutkimus
 • Taidehistoria: keskiaika, rakennettu ympäristö, maisema, nykytaide, kaupunki ja kaupunkiluonnon estetiikka, museot ja kokoelmat, sukupuoli, 1800–1900 -luvun maalaustaide, professiotutkimus
 • Uskontotiede: uskontoperinteiden ja katsomusten monimuotoisuus, muutos ja vuorovaikutus, uskonnon suhde kulttuuriin ja yhteiskuntaan, rituaalit, kansanusko, arjen uskonnollisuus, uskonto ja toimijuus

Filosofian maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollista hakea suorittamaan filosofian tohtorin tutkintoa, joka on tieteellinen jatkotutkinto. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa.

Jos olet valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, sinun kannattaa pyrkiä johonkin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmaan. Maisteriohjelman aloja lähinnä ovat Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma, Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma, Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tohtoriohjelma (SKY) sekä DENVI (Monitieteisen ympäristötutkimuksen tohtoriohjelma).

Jatko-opinto-oikeutta voi hakea myös muista yliopistoista.

Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen pääset tutustumaan yleisemmin seuraavan linkin kautta: www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus

Hakeminen
Alla on lista koulutusohjelman eri hakuvaihtoehdoista.
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen.

Tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Kaikki muu opintoihin tarvittava kirjastoista liikuntatiloihin ja oppimiskeskuksiin löytyy läheltä.

Humanisteilla on keskeinen merkitys yhteiskunnan eri alueilla: perinteisillä humanistisilla aloilla koulutuksen ja hallinnon piirissä, mutta myös talouden ja tekniikan maailmassa.

Lue lisää: www.helsinki.fi/hum

Humanistinen tiedekunta sijaitsee keskellä Helsinkiä ja opiskelijoille keskeisen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston sekä oppimiskeskus Aleksandrian välittömässä läheisyydessä Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät verkkosivuiltamme.

PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Käyntiosoite:
Puhelin: 02941 24140