Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa opit tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä ja niiden monimuotoisuutta. Kulttuuria lähestytään sekä alueina että erilaisina ilmiöinä. Ohjelma kattaa ilmiöiden globaalin, alueellisen ja paikallisen kirjon sekä historiallisen jatkuvuuden.

Tutustut kulttuuriin ja taiteeseen yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien omaksumina toimintatapoina ja vuorovaikutussuhteina sekä näiden tuloksena muodostuneina aineellisina ja aineettomina ilmiöinä. Näitä ovat esimerkiksi sadut ja magia, nykytaide, kaupunkitila sekä uusmedia.

Ohjelman sisällä voit syventää kulttuurista ymmärrystäsi eri tieteenalojen näkökulmista. Näitä ovat taidehistoria, folkloristiikka, kansatiede, uskontotiede, arkeologia, alue- ja kulttuurintutkimus, Afrikan ja Lähi-idän tutkimus sekä Aasian tutkimus. Näillä tieteenaloilla tutkitaan esimerkiksi keskiaikaa, kolonialismia ja populaarikulttuuria.

Sinulla on mahdollisuus perehtyä kiinnostuksesi mukaan kulttuurien kohtaamiseen, kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen, taiteeseen ja arkkitehtuuriin, uskonnollisiin ilmiöihin sekä perinteiden välittymiseen liittyviin kysymyksiin. Kiinnostuksesi voi kohdistua esimerkiksi ihmisen arkiseen toimintaan, materiaaliseen ja visuaaliseen kulttuuriin sekä ihmisen muokkaamaan rakennettuun ympäristöön ja sen kerrostuneisuuteen.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa opit analysoimaan ihmisen toimintaa ja sen vaikutuksia sekä tuntemaan monipuolisesti näistä kertovia aineistoja ja analyysimenetelmiä. Monitieteisten menetelmien hallinnan myötä kykenet tuottamaan uutta tietoa eri ympäristöissä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja niiden näkyvistä muodoista sekä suunnittelemaan näihin liittyviä tulevaisuuden uusia avauksia. Humanistista sivistystä tarjoavat opintosi tukevat työskentelyä yhteiskunnassa, jossa kulttuurien kohtaaminen on merkittävä osa sekä maailmanpolitiikkaa että arkea.

Valmistut työtehtäviin, joissa erilaisten vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen, arvioiminen ja välittäminen on keskeistä. Opintojesi painotuksen mukaisesti saat valmiudet muun muassa työskentelyyn museo-, taide- ja kulttuurihallinnon sekä uskonto- ja kulttuurikasvatuksen aloilla, kulttuurialan yrittäjänä, kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä sekä muistiorganisaatioissa ja erilaisissa kulttuuriperintöprojekteissa.

Voit jatkaa opintoja eri maisteriohjelmissa. Monipuoliset opintosuunnat antavat mahdollisuuden sekä yksilöllisten opintopolkujen seuraamiseen että jatko-opintoihin valmistavaan riittävään erikoistumiseen.

Ohjelman opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Opetusta annetaan englanniksi ja myös muilla kielillä.

Kandidaatinopinnoissa tutustut kulttuurien tutkimuksen keskeisiin näkökulmiin ja perehdyt kulttuurisiin ilmiöihin laajasti erilaisissa ajallisissa, alueellisissa, tilallisissa ja sosiaalisissa yhteyksissä. Opit perusvalmiudet työskennellä erilaisten aineistojen, menetelmien ja teorioiden parissa. Lisäksi erikoistut kahden tai kolmen tieteenalan tarjoamiin erityiskysymyksiin.

Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot sisältävät kaikille yhteisiä sekä tieteenaloittain suuntautuneita opintoja. Perusopinnoissa muodostat käsityksen kulttuurien tutkimuksen tieteenalojen lähestymistavoista. Lisäksi tutustut erilaisiin aineistoihin ja menetelmiin. 

Aineopinnot muodostuvat tieteenalakohtaisista opinnoista, joissa syvennät osaamistasi, sovellat teoreettista osaamistasi sekä harjaannut analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun. Opit itse havainnoimaan tutkittavia asioita ja kohteita, perehdyt eri aineistoihin ja tutustut kenttätyömenetelmiin. Omaksut tutkimusprosessin eri vaiheet aineiston muodostamisesta sen analyysiin erityisesti tutkielmavaiheessa.

Opetus perustuu monimuotoiseen oppimiseen, jossa kulttuurien tutkimukseen kuuluvien erityistaitojen lisäksi opit humanistin yleistaitoja, kuten tieteellistä kirjoittamista, vuorovaikutus- ja työelämätaitoja sekä projektinhallintaa ja viestintää eri muodoissa. Näiden taitojen opettelu on nivottu osaksi ohjelman sisällöllisiä opintojaksoja. Kulttuurien tutkimuksen opetuksessa korostuu monitieteisyys, keskustelevuus, ryhmätyöskentely ja erilaiset omaa oppimista tukevat oppimisympäristöt.

Valittavana ovat taidehistoria, arkeologia, uskontotiede, folkloristiikka, kansatiede, alue- ja kulttuurintutkimus, Aasian tutkimus sekä Afrikan ja Lähi-idän tutkimus. Ohjelmassa voit opiskella myös  antiikin kulttuuria.  Valintakriteerinä käytetään tarvittaessa perusopintojen opintomenestystä.

Humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä.

Tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot:

 • kandiohjelmassa suoritettavat opinnot (90-105 opintopistettä, sisältää kandiohjelman yhteisiä opintoja sekä tieteenalasi perus- ja aineopintokokonaisuudet)
 • valinnaiset opinnot (60-75 opintopistettä opintoja muista koulutusohjelmista kuin omasta kandiohjelmasta, voi sisältää perus- ja aineopintojen kokonaisuuksia)
 • yleisopinnot (15 op kaikille yhteisiä kieli- ja viestintäopintoja sekä tietotekniikkaopintoja, jotka suoritetaan yleensä kahden ensimmäisen vuoden aikana)

HuK-tutkinnon tavoiteaika on kolme vuotta kokopäiväisesti opiskellen.

Opinnot alkavat tieteenalan yhteisillä opinnoilla (yhteisiä kaikille kandiohjelmassa opiskeleville), minkä jälkeen etenet tieteenalasi perus- ja aineopintoihin sekä valinnaisiin opintoihin.

Pääsääntöisesti opintojen alussa suoritat opintoja etukäteen suunnitellun aikataulun mukaan, mutta mitä pidemmälle opinnoissa etenet, sitä vapaammin voit itse vaikuttaa siihen, mitä opintoja suoritat missäkin järjestyksessä.

Sinulla on valinnanvapautta valinnaisten opintojen suhteen, eli voit valita opintoja oman mielenkiinnon ja/tai urasuunnittelun pohjalta. Valinnaisia opintoja voit tehdä sekä omassa tiedekunnassa että kaikissa muissakin tiedekunnissa, joten valinnaisten opintojen valikoima on Suomen suurin jo oman yliopiston sisällä. Suurinta osaa tiedekunnan aineista voi opiskella vapaasti ja vapaasti opiskeltavia aineita löytyy myös Helsingin yliopiston muista tiedekunnista. Lisäksi voit suorittaa opintoja ns. JOO-opintoina muissa suomalaisissa yliopistoissa (silloin kun ainetta ei ole tarjolla Helsingin yliopistossa) sekä ulkomailla (esimerkiksi opiskelijavaihdossa).

Yleisopintoihin kuuluvat opinnot suoritetaan useimmiten kahden ensimmäisen opintovuoden aikana.

Opintojen alussa kandiohjelman henkilökunta on tukena opintojen suunnittelussa. Ohjausta saat myös tiedekunnan ja yliopiston tahoilta, jonka lisäksi myös toiset opiskelijat (tuutorit) antavat vertaistukea.

Kandidaatintutkinnon lopputyö on nimeltään kandidaatintutkielma. Se on itsenäinen tieteellinen työ, jossa käytät hyväksesi edeltävillä kursseilla oppimiasi tietoja ja taitoja. Opiskelet tutkielman tekoa edeltävissä opinnoissa (esim. proseminaarissa).

Tutkielman tavoitteena on, että opit tutkimuksen teon perusperiaatteita ja osaat laatia suppean tieteellisen raportin. Työssä esität rajatun tutkimusongelman ja käsittelet sitä aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen.

Tutkielma kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi, tai perustellusti jollakin muulla kielellä.

Kandidaatintutkielman laadittuasi:

 • osaat rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta
 • osaat muotoilla tutkimusongelman tai –kysymykset ja tutkimuksen tavoitteet
 • osaat esitellä/käsitellä aiheeseen liittyvää teoriaa, käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla alan  keskeisiä peruskäsitteitä ja tuoda esiin aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta
 • osaat kerätä aineistoa ja analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä
 • osaat tehdä analyysin pohjalta päätelmiä ja kirjoittaa argumentoivan tekstin/tutkimusraportin
 • hallitset oman tieteenalan tieteelliset käytännöt

Ohjelma antaa mahdollisuuden moneen ammatilliseen suuntautumiseen. Valmistut asiantuntijaksi työtehtäviin, joissa erilaisten vuorovaikutussuhteiden ja historiallisten kerrostumien ymmärtäminen, arvioiminen ja välittäminen ovat keskeistä.

Opinnoissa tekemiesi painotusten mukaisesti voit suuntautua esimerkiksi museo- ja kulttuurihallintoon, eri alueisiin ja kulttuureihin liittyviin kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin, media-alalle, uskontojen opettajaksi, arkeologiksi tai erilaisten muistiorganisaatioiden palvelukseen. Kulttuurien ja uskontojen kohtaamiseen liittyvät uramahdollisuudet ovat myös lisääntymässä.

Monipuolinen opetustarjonta mahdollistaa yksilölliset opintopolut.  Uramahdollisuuksien kannalta tärkeitä ovat opintoihin sisältyvät työelämä- ja asiantuntijaopinnot sekä työharjoittelu. Myös kansainvälinen vaihto vaikuttaa usein myöhempiin uravalintoihin. Sinun onkin hyvä alusta alkaen pohtia, minkälaisiin tehtäviin haluat suuntautua ja tehdä sen mukaisia valintoja. Opintojen ohjauksessa pyrimme huomioimaan opiskelijoiden yksilölliset opintopolut. 

Huomaathan, että kulttuurikandi mahdollistaa opinnot useassa eri maisteriohjelmassa.  Tähän vaikuttaa se  minkälaisen opintojen kokonaisuuden olet kandiohjelmassa suorittanut. Maisteriopinnoissa voit edelleen laajentaa uramahdollisuuksiasi.

Humanistisen koulutuksen saaneet opiskelijat sijoittuvat hyvin erilaisiin tehtäviin yhteiskunnassa. Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti vuoden 2015 aikana esiin 375 eri humanistia. Tutustu humanisteihin!

Kandiohjelmassa voi saada aineenopettajan kelpoisuuden evankelis-luterilaisessa uskonnossa ja islamissa.

Evankelis-luterilaisen uskonnon aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan:

 • opetettavan aineen opinnot (uskontotieteen, evankelisluterilaisen uskonnon opettajan linjan perus- ja aineopinnot, jotka suoritetaan kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa, sekä uskontotieteen syventävät opinnot, jotka suoritetaan kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa)
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op) (Kandidaatin- ja maisterintutkintoa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin kandivaiheessa, maisterintutkintoa suorittavien mahdollisuuksista hakea pedagogisiin opintoihin päätetään syksyn 2017 aikana.)
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM).

Islamin aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan:

 • opetettavan aineen opinnot (islamin opettajan linjan perus- ja aineopinnot, jotka suoritetaan kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa, sekä islamin linjan opettajan syventävät opinnot, jotka suoritetaan alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa)
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op)
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM).

Voit lisäksi suorittaa toisen opetettavan aineen opinnot valinnaisina opintoina.

Kandiohjelma opiskelijoineen ja opettajineen muodostaa monikielisen ja kulttuurisen yhteisön, joka tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua paitsi yhteisön sisällä myös sen ulkopuolelle esimerkiksi opiskelija- ja opettajavaihdon ja ulkomailla tapahtuvan harjoittelun kautta.

Opiskelijavaihto on erinomainen tapa kansainvälistyä, koska vaihdossa voit suorittaa osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa tai valita opintoja, joita Helsingin yliopistossa ei ole tarjolla. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Vaihtoon lähdetään useimmiten kandiohjelman jälkipuolella.

Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkia vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voit suorittaa myös työharjoittelun.

Helsingin yliopistossa on paljon ulkomaalaisia opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita, joihin kannattaa tutustua aktiivisesti. Voit esimerkiksi toimia tuutorina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille.

Kulttuurientutkimuksen kandiohjelma tekee aktiivista yhteistyötä muun muassa eri kulttuurilaitosten, museokentän ja ulkomailla toimivien instituuttien kanssa. Tutustut työelämään monin tavoin, niin yhdessä järjestettävillä kursseilla, vierailuilla kuin työharjoittelussa.  Työharjoittelupaikkoja tarjoavat esimerkiksi museot, järjestöt, kulttuurihallinto sekä viestintäala. Voit suorittaa opintoja myös muissa yliopistoissa JOO-opintojen kautta.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma perustuu vahvaan ja kansainvälisesti tunnustettuun maamme monipuolisimpaan ihmistieteelliseen tutkimukseen.  Kulttuurien tutkimuksen kohteita ovat kulttuurien kohtaaminen, ympäristön ja ihmisen vuorovaikutus, arjen kulttuurit, taidehistorialliset suuntaukset, alueiden erityispiirteet, uskonnolliset ilmiöt ja perinteiden välittymiseen liittyvät kysymykset.

Ajassamme kulttuurin ja yhteiskunnan rajapinta on erityisen haastavassa tilassa. Siksi kandiohjelman tieteenaloilla tutkitaan esimerkiksi sosiaalisen median vaikutusta ihmisen toimintaan ja siirtolaisuuden ja maahanmuuton kysymyksiä.

Kulttuurin tutkimuksen eri tieteenalojen tutkimushankkeissa näitä kysymyksiä lähestytään sekä alueellisesti että temaattisesti. Alueellisuutta voidaan lähestyä sekä paikallisesti, kansallisesti että globaaleina suuralueina. Harvinaisen laajalla tieteenalojen kentällä painoalat vaihtelevat tutkimushankkeiden mukaan - esihistoriasta nykypolitiikan tutkimukseen sekä kansanperinteestä nykymedian vaikutusten tutkimukseen.

Tultuasi hyväksytyksi Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan saat opinto-oikeuden seuraaviin maisteriohjelmiin:

 • Kulttuuriperinnön maisteriohjelma
 • Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma

Voit hakea myös esimerkiksi näihin maisteriohjelmiin:

 • Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma
 • Historian maisteriohjelma
 • Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
 • Teologian ja uskonnontukimuksen maisteriohjelma
 • Magisterprogrammet i Kultur och kommunikation
 • Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma

Muihin maisteriohjelmiin hakeutumiseen voi liittyä erillinen haku tai opintojen arvosanavaade, joista kerrotaan tarkemmin opintojen aikana.

Hakeminen
Tiedekunnat

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Se on Suomen suurin ja vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan se on Suomen monipuolisin tiedekunta.

Humanistisessa koulutuksessa yhdistyy kansainvälisyys, kielellinen vuorovaikutus, ajattelun taidot ja laaja-alainen sivistys, sekä jatkuva halu uuden oppimiseen ja ihmisen ymmärtämiseen.

Tiedekunta ja sen laitokset sijaitsevat Helsingin keskustassa Senaatintorin lähellä. Kaikki muu opintoihin tarvittava kirjastoista liikuntatiloihin ja oppimiskeskuksiin löytyy läheltä.

Humanisteilla on keskeinen merkitys yhteiskunnan eri alueilla: perinteisillä humanistisilla aloilla koulutuksen ja hallinnon piirissä, mutta myös talouden ja tekniikan maailmassa.

Lue lisää: www.helsinki.fi/hum

Humanistinen tiedekunta sijaitsee keskellä Helsinkiä ja opiskelijoille keskeisen Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston sekä oppimiskeskus Aleksandrian välittömässä läheisyydessä Uudenaikaiset opiskelutilat ja kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla. Myös Kansalliskirjasto, jossa on humanistisen alan laajin ja merkittävin kirjastokokoelma, sijaitsee keskustakampuksen alueella.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät verkkosivuiltamme.