Nuorisorikollisuuskyselyt

Vain pienehkö osa nuorten rikollisuudesta tulee viranomaisten tietoon ja sitä kautta tilastoihin. Oikean kuvan saaminen nuorten rikollisuudesta ja sen syistä edellyttää siksi kyselypohjaista kokonaisrikollisuustutkimusta.

Nuorisorikollisuuskysely

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (nykyinen Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti) käynnisti vuonna 1995 Nuorisorikollisuuskyselyt (NRK), joiden avulla seurataan nuorten rikoskäyttäytymisen ja rikosten uhriksi joutumisen määrää, piirteitä ja kehitystä. Kyselyt ovat kansallisesti edustavia ja ne on kohdistettu 15–16-vuotiaille. NRK toteutetaan neljän vuoden välein otostutkimuksena. Tällä hetkellä tuorein raportoitu mittaus on vuodelta 2012. Vuoden 2016 tutkimuksen tuloksia raportoidaan loppuvuodesta.

Nuorisorikollisuuskyselyjen kehittäminen perustuu metodologiselle tutkimukselle (esim. Kivivuori & Salmi 2009; Kivivuori 2011; Kivivuori ym. 2013). Vuosien 1995–2012 NRK-aineistot on luovutettu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.

Oppilaitosten turvallisuustutkimus

Nuorisorikollisuuskyselyjen yhteydessä kerätyistä rehtorikyselyistä on kehitetty Oppilaitosten turvallisuustutkimus, joka suuntautuu perusopetuksen ja lukio-opetuksen yksiköihin.

Kansainvälinen nuorisorikollisuustutkimus ISRD

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti edustaa Suomea Kansainvälisessä nuorisorikollisuuskyselyssä (International Self-Report Delinquency Study, ISRD). ISRD on suurissa kaupungeissa toteutettava tutkimus, jonka tuorein mittaus Suomessa on toteutettu 2013.

Edellä mainittuja kokonaisrikollisuustutkimuksen aineistoja käytetään nuorten rikollisuustilanteen seurantaan ja kriminologiseen perustutkimukseen. Tutkimukset tarkastelevat nuoria paitsi rikosten tekijöinä myös niiden uhreina. Rikollisuuden ja uhrikokemusten riskitekijöiden mittaamisella on järjestelmissä keskeinen rooli, jotta aineistojen avulla voidaan harjoittaa kriminologista perustutkimusta. Riskitekijöiden tuntemisen taustalla on viime kädessä pyrkimys tuottaa rikollisuuden ehkäisyä ja rikoksentorjuntaa tukevaa tietoa.

Nuorten kokonaisrikollisuuden tutkimus tarkastelee yleisesti rikoskäyttäytymistä ja uhrikokemuksia oppilaitoksissa kerättävien aineistojen kautta. Lisäksi osoittimet mahdollistavat oppilaitoksissa tapahtuvan ja niihin kohdistuvan rikollisuuden tutkimuksen