TKT Ohjeita
Opintojen hyväksilukeminen ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opintojen hyväksilukeminen ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Muualla suoritettuja, enintään 10 vuotta vanhoja opintoja voidaan erillisellä päätöksellä hyväksilukea tietojenkäsittelytieteen opetussuunnitelman mukaan suoritettavaan tutkintoon. Hyväksilukeminen voi kohdistua pääaineopintoihin, muiden tieteenalan opintoihin sekä muihin opintoihin. Suoritetut opinnot voivat korvata pakollisia opintojaksoja (korvaavat opinnot) tai ne voidaan hyväksyä valinnaisiksi opintojaksoiksi (sisällytettävät opinnot).

Yleiset periaatteet on esitetty Helsingin yliopiston pysyväismääräyksissä.

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa hyväksiluetaan: 

  • tietojenkäsittelytieteen suorituksia,
  • opetussuunnitelman kohdan “muut opinnot” suorituksia (ei kuitenkaan kieliopintoja),
  • muiden tieteenalojen suorituksia (rajoitetusti: valmiit opintokokonaisuudet, laitoksella muodostettava muiden tieteenalojen kokonaisuus; ks. kohta 4).

Toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opinnot hyväksilukee yliopiston kielikeskus. Muiden tieteenalojen opintokokonaisuuksiin sisällytettävien opintojaksojen hyväksilukemisesta päättää pääsääntöisesti kyseisen alan opetusta antava ohjelma.

Pakollisen opintojakson korvaaminen vaatii riittävää sisällöllistä samankaltaisuutta; valinnaiseksi opintojaksoksi voidaan hyväksilukea muitakin kuin ohjelman opetusohjelmaan kuuluvia opintojaksoja. Muuhun suoritettuun alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon voidaan hyväksilukea tietojenkäsittelytieteen kandidaatin tutkintoon yhteensä enintään 60 opintopistettä, ammattikorkeakoulututkintoon sisältyviä opintoja  yhteensä enintään 25 opintopistettä. Tämän lisäksi tutkintoon voidaan hyväksilukea muuhun tutkintoon sisältyvistä opinnoista vaaditut kieliopinnot.  Aiempien suoritusten perusteella ei voi korvata kandidaatintutkielmaa, kypsyysnäytettä eikä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

Hyväksilukeminen vaatii opintojaksokohtaisen tarkastelun ohella myös laajempaa kokonaisarviointia, minkä takia hakijan tulisi mieluiten esittää kaikki kysymykseen tulevat suorituksensa hyväksiluettaviksi yhdellä kerralla. Kun yleisimpiin suoritettuihin tutkintoihin perustuvalle hyväksilukemiselle on määritelty alempana normilaajuudet, muuta tutkintoa suorittavien olisi selvintä hakea hyväksilukemista vasta tämän tutkinnon valmistuttua. Toisaalta opintojen suunnittelun kannalta aikaisempi käsittelyvaihe on usein perusteltu.

Hyväksilukemisessa otetaan huomioon lähinnä tutkinnon minimilaajuuteen vaadittavat opinnot. Ylimääräisten muualla suoritettujen opintojen kirjaaminen Helsingin yliopiston suoritusrekisteriin ei yleensä ole tarkoituksenmukaista. Kun opintoja voidaan hyväksilukea eri ohjelmissa, alempana mainitut hyväksiluettavien opintojen ylärajat tarkistetaan lopullisesti tutkinnon valmistuessa.

Hyväksiluetut suoritukset merkitään opintosuoritusrekisteriin. Rekisteriin merkitään yleensä arvosana, mikäli hyväksilukeminen perustuu korkeakoulutasoisiin opintoihin.

1. Muissa yliopistoissa suoritetut tutkinnot ja opinnot

Muualla suoritettuja tutkintoon sitomattomia opintoja voidaan hyväksilukea ilman määrällistä rajoitusta. Muualla eli muissa yliopistoissa tai HY:n muussa tiedekunnassa suoritettuun alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyviä opintoja voidaan hyväksilukea kandidaatin tutkintoon yhteensä enintään 60 opintopistettä sekä lisäksi muihin opintoihin kuuluvat pakolliset kieliopinnot. 

Ḿuiden tieteenalojen opintojen hyväksilukeminen esitetään kohdassa 4.

Ulkomailla suoritettujen opintojaksojen hyväksilukemisessa otetaan huomioon ECTS-järjestelmän opintojaksojen laajuutta koskevat normit.

Muiden yliopistojen avointen verkkokurssien (MOOC) suorittamisesta ja niiden hyväksilukemisesta on erillinen ohje.

2. Ammattikorkeakoulututkinnot ja -opinnot

Soveltuvassa koulutusohjelmassa (esim. tietojenkäsittely, tietotekniikka, ohjelmistotekniikka) suoritettuun tutkintoon sisältyviä opintoja voidaan hyväksilukea kandidaatin tutkintoon yhteensä enintään 25 opintopistettä sekä lisäksi muihin opintoihin kuuluvat pakolliset kieliopinnot.

Muussa koulutusohjelmassa tutkinnon suorittaneelle voidaan hyväksilukea kandidaatin tutkintoon 15 opintopisteen laajuinen muun tieteenalan opintokokonaisuus, 10 opintopistettä muita opintoja sekä muihin opintoihin kuuluvat pakolliset kieliopinnot.

Keskeneräisten ammattikorkeakouluopintojen perusteella hyväksiluettavat opinnot (määrä ja korvattavat opintojaksot) harkitaan tapauskohtaisesti.

3. Muut ammatilliset tutkinnot ja muut opinnot

Ammatillisen koulutuksen yksittäisten suoritusten perusteella ei yleensä hyväksilueta tietojenkäsittelytieteen tutkintoon kuuluvia opintojaksoja, ei myöskään työelämään liittyvien tai muiden lyhytkurssien tms. perusteella.

4. Muiden tieteenalojen opintojen hyväksilukeminen

Muussa yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu muun tieteenalan (sivuaine) opintokokonaisuus hyväksiluetaan sellaisenaan, ja se kelpaa tutkintoon opetussuunnitelman mukaisesti.

Muualla suoritetut, johonkin Helsingin yliopiston oppiaineeseen soveltuvat, opinnot voi täydentää HY:n vaatimusten mukaiseksi muun tieteenalan kokonaisuudeksi ao. koulutusohjelmassa. Tällaiset opinnot voidaan hyväksilukea tietojenkäsittelytieteen laitoksella erillisinä opintojaksoina tai (mieluummin) jättää hyväksiluettaviksi ao. koulutusohjelmalle.

Tietojenkäsittelytieteen kolulutusohjelma voi myös muodostaa koulutusohjelman omalle opiskelijalle kandidaatin tutkintoon yhden 15 tai 25 opintopisteen muun tieteenalan opintokokonaisuuden seuraavilla edellytyksillä:

Opinnot muodostavat sisällöllisesti järkevän kokonaisuuden (vaikkakaan eivät ole välttämättä yhdessä aineessa tai yhdessä korkeakoulussa suoritettuja).

Opinnot on suoritettu pääasiassa aineissa, joita vastaavaa opetusta ei ole Helsingin yliopistossa (esim. tekniset tieteet, kauppatieteet).

Edellä kohdissa 2 ja 3 mainitut 25 opintopisteen kokonaisuudet muodostetaan samojen periaatteiden mukaisesti.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen käytännöistä annetaan lisäohjeita myöhemmin.

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista (ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista) haetaan ottamalla sähköpostitse yhteyttä koulutussuunnittelijaan (reijo.siven@helsinki.fi). Hakemuksen käsittelyyn voi erityisesti lukukauden alussa kulua aikaa, joten se on syytä jättää ajoissa. Hakija saa tiedon päätöksestä sähköpostitse.