Opiskelusta
Koulutuksessa yhdistyy teoria ja käytäntö.

Opetus on alusta lähtien käytännönläheistä ja sisältää ohjattua harjoittelua sekä yhteistyöprojekteja, joissa käytetään ammattilaisten työkaluja. Tutkintovaatimukset ovat kansainvälisten normien mukaiset ja kattavat tietojenkäsittelyn keskeiset osa-alueet, kuten ohjelmistot ja algoritmit, tiedon hallinta ja tietoturva, käyttöliittymät, laitteiston toiminta, käyttöjärjestelmät ja tietoliikenne. Laadukas opetuksemme on saanut lukuisia palkintoja.

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opetuskieli on suomi, mutta osa kursseista opetetaan myös englanniksi. Opintosuorituksia voi tehdä suomen tai ruotsin kielellä. Koska alan yleiskieli on englanti, oppimateriaali on osittain englanninkielistä.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa on yksi, kaikille yhteinen opintosuunta. Tutkintorakenteessa on runsaasti tilaa valinnaisille opinnoille ja muiden ohjelmien opintokokonaisuuksille.  Näin opiskelija voi muodostaa tutkinnostaan omaa mielenkiintoaan, ammatillisia tavoitteitaan ja maisteriohjelman vaatimuksia tukevan kokonaisuuden.

Opinnäytetyö

Kanditutkinnon opinnäytetyö on kandidaatintutkielma. Tutkielmaa ohjataan pienryhmissä, joissa opitaan tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen tarvittavia taitoja: lähdemateriaalin hakua ja käyttöä, esityksen jäsentämistä sekä kirjallista ja suullista esitystaitoa. Opinnäytetyö kirjoitetaan itsenäisesti ohjaajan valvonnassa. Työ perustuu alkuperäisiin tieteellisiin lähteisiin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelumahdollisuutesi ovat monipuoliset. Tutkintoon voit sisällyttää tietojenkäsittelytieteen lisäksi opintoja Helsingin yliopiston lähes kaikkien tiedekuntien tarjonnasta. Joustavan opinto-oikeuden (JOO) ansiosta voit suorittaa opintojaksoja muissakin Suomen yliopistoissa.

Yhteydet työelämään ovat tärkeässä roolissa opintojen joka vaiheessa. Työelämäkurssit ja työelämätapahtumat sekä mentorointi tutustuttavat opiskelijat luonnontieteellisen alan työnantajiin ja työelämään sijoittuneisiin tiedekunnan entisiin opiskelijoihin.

Opintojen loppuvaiheessa tehdään ohjelmistotuotantoprojekti. Siinä asiakkaana voi olla esimerkiksi yritys, järjestö tai tutkimusprojekti.

Kansainvälistyminen

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma tarjoaa kansainvälisen oppimisympäristön, jossa on paljon kansainvälisiä opiskelijoita ja opettajia. Tarjoamme muun muassa seuraavanlaisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen:

  • opiskelijavaihto tiedekunnan tai yliopiston vaihtokohteeseen,
  • tietojenkäsittelytieteen englanninkielinen opetustarjonta,
  • kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi,
  • ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainväliset tehtävät ja
  • Helsingin yliopiston monipuoliset kielikurssit.

Näiden mahdollisuuksien lisäksi kandidaatin opintojen loppupuolella parhailla opiskelijoilla on mahdollista osallistua kansainvälisten tutkimusryhmiemme toimintaan.

Valmistuttuasi
  • sinulla on laaja näkemys tietojenkäsittelytieteestä, kykenet itsenäisesti seuraamaan alan kehitystä ja hallitset tieteellisen ajattelun perusteet
  • sinulla on hyvä yleiskuva nykyaikaisen tietotekniikan monipuolisista sovelluksista ja niiden takana olevista teknisistä ratkaisuista ja tieteellisestä tutkimuksesta
  • osaat ohjelmoida alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja soveltaa vaativia algoritmisia ongelmanratkaisutekniikoita
  • osaat toimia osana ryhmää suurten ohjelmistojen toteuttamiseksi
  • osaat soveltaa hankkimaasi tietoa työelämässä vastuullisesti sekä toimia ja viestiä ammatillisissa tilanteissa kirjallisesti ja suullisesti