Ohjelman kuvaus ja hakuohjeet
Politiikan ja viestinnän kandidaatinohjelmassa voit hankkia perustiedot politiikan ja organisaatioiden, maailmanpolitiikan ja viestinnän tutkimuksesta.
Ohjelman kuvaus ja hakuohjeet

Valtiotieteellisen tiedekunnan uudistuneet koulutusohjelmat löytyvät koulutustarjonnasta.

Politiikan ja viestinnän kandiohjelman tarkempi kuvaus ja hakuohjeet hakemiseen:
Po­li­tii­kan ja vies­tin­nän kan­dioh­jel­ma, val­tio­tie­tei­den kan­di­daat­ti ja mais­te­ri (3 v + 2 v).

Ohjelman rakenne

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMAN TUTKINTORAKENNE

Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op

 • Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op
 • Maailmanpolitiikan tutkimuksen perusteet 5 op
 • Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op
 • Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op
 • Viestinnän rakenteet ja etiikka 5 op

Politiikka ja viestintä, aineopinnot 65 op
Ohjelman yhteiset aineopinnot 15 op

 • Julkisuus ja demokratia 5 op
 • Globalisaatio ja globaali hallinta 5 op
 • Poliittisen ajattelun perusteet 5 op

Opintosuuntakohtaiset aineopinnot 50 op: Oma opintosuunta 30 op + 20 op toisen opintosuunnan opintoja

Politiikka ja organisaatiot -opintosuunta 30 op
Pakolliset 15 op:

 • Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat 5 op
 • Kandidaatintutkielmaseminaari, politiikka ja organisaatiot 4 op
 • Kandidaatintutkielma, politiikka ja organisaatiot 6  op

Valinnaiset 15 op:

 • Vertaileva politiikan tutkimus 5 op
 • Hallinnan insitutionalistinen tutkimus 5 op
 • Organisaatiotutkimus 5 op
 • Poliittinen osallistuminen
 • Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op
 • Euroopan politiikan nykyvirtauksia 5 op
 • Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta 5 op
 • Vertailevia näkökulmia politiikan ilmiöihin 5 op
 • Julkisten organisaatioiden tutkimuksen erityiskysymyksiä 5 op
 • Jompikumpi seuraavista: Poliittinen viestintä 5 op TAI Organisaatioiden viestintä 5 op

Maailmanpolitiikka -opintosuunta 30 op
Pakolliset 30 op:

 • Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset 5 op
 • Ulkopolitiikka ja turvallisuus 5 op
 • Rauhan- ja konfliktintutkimus 5 op
 • Globaali poliittinen talous 5 op
 • Kandidaatintutkielmaseminaari, maailmanpolitiikka 4 op
 • Kandidaatintutkielma, maailmanpolitiikka 6 op

Viestintä -opintosuunta 30 op
Pakolliset 25 op:

 • Poliittinen viestintä 5 op
 • Media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
 • Organisaatioiden viestintä 5 op
 • Kandidaatintutkielmaseminaari, viestintä 4 op
 • Kandidaatintutkielma, viestintä 6 op

Valinnaiset 5 op:

 • Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus 5 op
 • Digitaalinen media ja yhteiskunta 5 op
 • Globaali media ja journalismi 5 op
 • Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
 • Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta 5 op
 • Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op

Politiikka ja viestintä, menetelmäopinnot 20 op

 • Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op
 • Yhteiskuntatieteiden metodologia 5 op
 • Tutkimusmenetelmät 10 op

Työelämä ja asiantuntijuus 10 op
Työelämäjakso 5 op (valitaan yksi seuraavista):

 • Työelämäprojekti 5 op
 • Työharjoittelu 5 op
 • Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta 5 op
 • Koulutusohjelmakohtaiset työelämäjaksot:
  - Journalismi ammattina 5 op
  - Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op       
  - Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op       
  - Tulevaisuutena Euroopan unioni 5 op

Asiantuntijataidot 5 op

Muut opinnot 15 op

 • Akateemiset tekstitaidot 2 op
 • Äidinkieli 1 op
 • Toinen kotimainen kieli 3 op
 • Vieras kieli 4 op
 • Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op
 • Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op
 • Puheviestintä 2 op

Valinnaiset opinnot 45 op
1 opintokokonaisuus, min. 15 op
Vapaavalintaiset opinnot
Mobility Window (kv-vaihto), suositusajankohta 3. opintovuosi