Esimerkkejä opinnoista
Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän tutkimuksen kandiohjelma koostuu kolmen suositun opintosuunnan (Politiikka ja organisaatiot, Maailmanpolitiikka ja Viestintä) kursseista.
Viestintä

Media, yhteiskunta ja kulttuuri -kurssilla tutustutaan mediayhteiskunnan ajankohtaisiin ilmiöihin kääntämällä katse instituutioista ja rakenteista ihmisiin ja toimintaan. Miksi Trump-meemit kiinnostavat? Kuka niitä tuottaa ja mitä varten? Opintojakso avaa erilaisia näkökulmia siihen, miten rakennamme mediayhteiskunnassa identiteettejä ja yhteisöjä ja miten mediayhteiskunnan kuvat, tviitit, videot ja blogit ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Pohdimme yhdessä, miten valta liittyy mediakulttuuriin.

Median merkitystä ja valtaa tarkastellaan yleensä kansallisessa politiikassa. Globaali media ja journalismi -kurssilla katse siirretään kansainväliselle tasolle. Miten media on osallisena kansainvälisessä politiikassa? Millaisen kuvan ulkomaanjournalismi luo maailmasta? Miten hallitusten propaganda vaikuttaa uutisointiin kansainvälisistä konflikteista? Kurssilla tarkastellaan ajankohtaisia kansainvälisiä kriisejä ja poliittisia ilmiöitä median toiminnan näkökulmasta.

Poliittisen viestinnän kurssi on uusi opintojakso, jossa yhdistyvät politiikan ja viestinnän näkökulmat. Kurssilla tutustutaan monipuolisesti muun muassa politiikan ja median suhteisiin, poliittisiin esiintymistyyleihin ja kampanjointiin unohtamatta kansalaisten poliittista osallistumista sosiaalisessa mediassa. Miten media vaikuttaa poliittiseen viestintään? Minkälaiset poliitikot menestyvät mediassa? Mikä on poliittisen journalismin tila nyky-Suomessa? Kuinka sosiaalinen media on muuttanut poliittista viestintää? Kysymyksiä lähestytään tutkimuksen lisäksi käytännön esimerkkien kautta.

Yhteistyö Avoimeen yliopistoon

Viestintä on jo vuosia tehnyt yhteistyötä Avoimen yliopiston kanssa. Yhteistyössä on järjestetty muun muassa konferensseihin liitettyjä kursseja. Alta näet esimerkkejä kursseista ja opiskeltavista aiheista.

Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka -opintojakso järjestettiin syksyllä 2016. Kurssiin kuului symposium julkisuusperiaatteen 250-juhlavuoden kunniaksi. Opiskelijoiden luennoista ja paneelikeskusteluista kirjoittamia tiivistelmiä voi lukea verkkosivuilta: Summaries from Right to Know Symposium speeches.

Promootioviestintä -opintojakso toteutettiin keväällä 2016. Kurssiin suunniteltiin kansainvälinen yhden päivän konferenssi Promotional turn. International conference on promotional logics in current societies. Konferenssi oli yhteinen sekä viestinnän oppiaineen kansainvälisen maisteri ohjelman, Media and Global Communication –ohjelman (MGC) opiskelijoille (oma kurssinsa englanniksi) että suomenkilisille maisteri- ja kandiopiskelijoille (aineopinnot), ja Avoimen yliopiston kandiopiskelijoille Promootioviestintä.

Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa -luentosarjassa käsitellään mm. terrorismin historiaa, vihan retoriikkaa, uutta poliittista osallistumista, sukupuolittunutta väkivaltaa, kuoleman ritualisoitumista ja muita globaalin media-ajan vihailmiöitä.

Globaali valta ja vastuu -opintojaksolla tarkastellaan kysymyksiä vallasta, oikeidenmukaisuudesta, hyvästä elämästä, vastuusta ja velvollisuuksista alati liikkeessä olevassa globalisoituvassa maailmassa.

Kriisiviestintä ja -johtaminen -kurssilla käsitellään teoreettisesti, tutkimuksellisesti ja käytännön näkökulmista luonnonkatastrofeja, onnettomuuksia, mainekriisejä sekä varautumista monenlaisiin yhteiskunnallisin kriiseihin ja ilmiöihin mediayhteiskunnassa.

Politiikan ja organisaatioiden tutkimus

Poliittisen osallistumisen kurssilla on tutkittu erilaisia poliittisen osallistumisen muotoja ja niiden muutosta nyky-yhteiskunnassa. Kansalaisten aktiivinen poliittinen osallistuminen on keskeinen osa toimivaa ja virkeää demokratiaa. Kurssin teema liittyy usein esitettyyn väitteiseen poliittisen kansalaisaktiivisuuden laskusta: ovatko kansalaiset passivoitumassa vai pystyvätkö uudet osallistumisen muodot korvaamaan vanhojen suosion laskun? Kurssin aiheet ovat kattaneet perinteisten osallistumismuotojen, esimerkiksi äänestämisen tai puolueosallistumisen, lisäksi uudempia osallistumisen tapoja kuten sosiaalisen median tai ns. elämäntapapolitiikan, jossa oman elämän valinnat nähdään poliittisina toimina.

Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit –kurssi on vuodesta 2014 alkaen tutustuttanut opiskelijoita syvällisemmin  suomalaisten poliittisten instituutioiden ja prosessien toimintaan ja muutostrendeihin. Miten poliittiset päätökset tapahtuvat käytännössä ja kenellä on oikeasti eniten valtaa vaikuttaa niiden sisältöihin? Mitä muutoksia on tapahtunut puoluekentällä ja etujärjestöjen asemassa? Mikä on uuden kansalaisaloitteen rooli ja menestys osallistavamman demokratian välineenä? Kurssin yhteydessä on vierailtu myös tutustumassa esimerkiksi  eduskuntaan, ministeriöihin, puolueisiin ja etujärjestöihin.

Vuoden 2017 alussa kurssilaiset kävivät tutustumassa SDP:n puoluetoimistoon ja vasta valittuun puoluesihteeriin Antton Rönnholmiin (kuvassa).

Maailmanpolitiikka

Maailmanpolitiikan teoriasuuntaukset -opintojakso esittelee kansainvälistä ja maailmanpoliittista toimintaa tulkitsevia viitekehyksiä aina klassisesta realismista postkolonialistiseen feminismiin. Vieläkö niin sanotut suuret debatit ovat voimissaan? Miten sosiaalinen konstruktivismi eroaa poststrukturalismista? Mihin marxilainen tutkimus keskittyy, entä mikä yhdistää niin kutsuttuja liberalistisia suuntauksia? Mitä globaali etiikka voisi tarkoittaa? Kurssilla paneudutaan eri lähestymistapojen keskeisimpiin käsitteisiin ja tutkimuskohteisiin, sekä pohditaan kunkin lähestymistavan vahvuuksia ja heikkouksia.

Course of Foreign Policy and Security deals with key themes, concepts and debates in the fields of security and foreign policy studies. We will discuss both traditional approaches to these fields and their critical challengers, focusing in particular on the debates about the relation between domestic and foreign policy and the scope of the concept of security. We will also apply these perspectives to current events and processes in world politics.