Matematiikan opintosuunnan kaavio 2021-2022

Matematiikan opintosuunnan kaavio - päivitetty lukuvuodelle 2021-2022.
Matematiikan perusopinnot MAT110

Ainakin 25 opintopistettä.

1. SYKSY perusopintoja

 • MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op P
 • MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op P
 • MAT11003 Raja-arvot (**) 5 op P
 • MAT11004 Differentiaalilaskenta (**) 5 op P

1. KEVÄT perusopintoja

 • MAT11005 Integraalilaskenta (**) 5 op P
Matematiikan aineopinnot MAT210

Ainakin 65 opintopistettä

40-45 op pakollisia P opintojaksoja (*)

20-25 op valinnaisia opintojaksoja (*)

1. KEVÄT aineopintoja

 • MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op P
 • MAT21002 Sarjat (**) 5 op P
 • MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op (*)
 • MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 op

2. SYKSY aineopintoja

 • MAT21003 Vektorianalyysi I 5 op P
 • MAT21020 Vektorianalyysi II 5 op P
 • MAT21004 Matematiikan prosem. (myös keväällä) 2 op P

2. KEVÄT aineopintoja

 • MAT21005 Topologia Ia 5 op P
 • MAT21006 Topologia Ib 5 op P

2. tai 3. SYKSY valinnaisia aineopintoja

 • MAT21014 Johdatus logiikkaan I 5 op
 • MAT21015 Johdatus logiikkaan II 5 op
 • MAT21016 Johdatus lukuteoriaan 10 op

1. tai 2. tai 3. KEVÄT valinnaisia aineopintoja

 • MAT21010 Algebralliset rakenteet I 5 op
 • MAT21011 Algebralliset rakenteet II 5 op
 • MAT21012 Differentiaaliyhtälöt I (**) 5 op
 • MAT21013 Differentiaaliyhtälöt II (**) 5 op
 • MAT21017 Joukko-opin alkeet 10 op
 • MAT21018 Kombinatoriikka 5 op
 • MAT21019 Matriisilaskennan sovelluksia 5 op
 • MAT21025 Koneoppimisen mat. laboratorio 5 op

3. SYKSY aineopintoja

 • MAT21008 Matematiikan kandiseminaari (myös keväällä) 2 op P
 • MAT21007 Mitta ja integraali 5 op P

3. KEVÄT aineopintoja

 • MAT21009 Kandidaatintutkielma 6 op P
Toisen tieteenalan opintokokonaisuus

Ainakin 25 opintopistettä

 • Opintokokonaisuus MAT- kandiohjelmasta: MAT120 Tilastotieteen tai TKT1 Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot
  • MAT130 Ekonometrian perusopinnot koostuvat tilastotieteen aineopintojaksoista, joten tätä perusopintokokonaisuutta ei voi suorittaa ilman edeltävää MAT120 Tilastotieteen perusopintojen suoritusta.
 • Opintokokonaisuus toisesta koulutusohjelmasta matemaattis-luonnontieteellisestä tai jostain muusta tiedekunnasta.
Vapaasti valittavia opintoja

40 opintopistettä

 • Muiden tieteenalojen opintoja ja/tai opintokokonaisuuksia.
  • Esimerkiksi aineopintokokonaisuus tieteenalalta jolta ensin suoritetaan perusopinnot, tai lisäksi toisen tieteenalan perusopinnot.
 • Opintokokonaisuuksia voi suorittaa minimiä laajempina.
  • Esimerkiksi kaikki 40 op opinnot voivat olla matematiikan opintojaksoja.
 • Syventävien opintojen (maisteriohjelmien) opintojaksoja voi sisällyttää HOPSissa sovitulla tavalla valinnaisina opintoina aineopintokokonaisuuteen ja se voi sisältää myös tilastotieteen opintojaksoja
Lisähuomiot

(*) MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I on P MAT210:ssa jos ei suorita tilastotieteen perusopintokokonaisuutta MAT120 johon MAT12003 sisältyy. MAT210:n P opintojaksoja on täten joko 45 op tai 40 op ja vastaavasti valinnaisia joko 20p tai 25 op.

(**) Opintojaksot luennoidaan myös ruotsiksi (ei joka vuosi). Opintojaksoista Raja-arvot, Differentiaalilaskenta, Integraalilaskenta, Sarjat on englanninkieliset virtuaalikurssit, vaihtoehtoinen suoritus: MAT11006 Calculus IA: Limits and differentiation, MAT11007 Calculus IB: Integration, MAT11008 Advanced calculus, MAT21002 Series.