Opintosuunnat

helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/matemaattisten-tieteiden-kandiohjelma/matemaattisten-tieteiden-kandiohjelman-orientaatio">Ohjelman orientaatio 26.8.2018 klo 9, A111

Matematiikka

Tekoälyavustajat, puheentunnistus ja autonomiset autot perustuvat koneoppimiseen. Koneoppimisessa tarvitaan lineaarialgebraa, differentiaalilaskentaa ja tilastotiedettä.

Ilmastonmuutoksen tutkiminen perustuu ilmakehän mallintamiseen. Ilmakehämallit ovat virtausmalleja, joita tutkittaessa tarvitaan numeerista matematiikkaa, differentiaaliyhtälöitä ja lineaarialgebraa.

Eläin- ja kasvipopulaatioiden evoluutiota tutkitaan populaatiodynaamiikan avulla. Populaatiodynamiikan tutkimisessa keskeisessä roolissa ovat differentiaali- ja integraaliyhtälöt sekä todennäköisyyslaskenta.

Option hinta markkinoilla on stokastinen prosessi. Stokastisten prosessien teoria perustuu todennäköisyyslaskentaan.

Nämä esimerkit kertovat matematiikan keskeisestä roolista nykyajan ilmiöissä. Matematiikka tutkii aineetonta rakennetta ja luonnosta riippumattomia lainalaisuuksia. Näin matematiikassa saavutetut edistysaskeleet ovat monikäyttöisiä ja laajasti sovellettavia.

Monet matemaatikot työskentelevät tutkijoina tutkimusryhmissä, kehitystehtävissä teknillisillä aloilla tai asiantuntijoina valtionhallinnossa. Finanssi- ja vakuutusalalla matemaatikkoja toimii sekä johtavissa tehtävissä että erityisasiantuntijoina. Matematiikan opinnot tarjoavatkin mahdollisuuden moniin erilaisiin urapolkuihin.

Matematiikan opintosuunnan opiskelijana tutustut laajasti eri sovellusaloilla tarvittaviin matematiikan aloihin sekä matematiikkaan tieteenä. Opintojen aikana harjaannutaan matemaattiseen päättelyyn ja matemaattisten tulosten esittämiseen.

Sovelluksissa käytettyjen menetelmien kehittämiseen ja haastavampien sovellusongelmien ratkaisemiseen tarvitaan kandiopintoja syvempää matemaattista osaamista. Matematiikan maisteriopinnoissa syvennetään asiantuntijatehtävissä vaadittavaa matemaattista osaamista ja tutustutaan matematiikan tutkimukseen.

Tilastotiede

Tilastotieteen opinnot perehdyttävät tilastollisen päättelyn ja mallinnuksen teoriaan sekä menetelmiin, joilla datasta voidaan paljastaa systemaattisia piirteitä. Tilastotiede on havaintoihin liittyvän epävarmuuden matemaattista kvantifiointia ja hallintaa. Lähes kaikissa tieteissä on taustalla tilastollista ajattelua ja päättelyä. Tilastollista mallinnusta tarvitaan esimerkiksi lääketieteen, osakemarkkinoiden, evoluution, yhteiskunnallisten kysymysten ja ilmastonmuutoksen tutkimisessa ja ymmärtämisessä.

Tilastollinen päättely on käänteistä todennäköisyyslaskennalle ja deduktiiviselle matemaattiselle päättelylle: havaintojen perusteella rakennetaan, induktiivista päättelyä käyttäen, tarkasteltavia ilmiöitä kuvaava todennäköisyysmalli. Tilastotieteen ydin on dataan liittyvän satunnaisuuden ja epävarmuuden kvantitatiivisessa mittaamisessa sekä johtopäätösten tekemisessä reaalimaailmaa koskevista tuntemattomista ja suoran havainnoinnin tavoittamattomissa olevista kysymyksistä. Tilastotieteen opintojen keskiössä on todennäköisyyslaskentaan juurtuvan matemaattisen ja teoreettisen sisällön lisäksi data-analyysillä huomattava rooli.

Ekonometria

Ekonometrian opintosuunnan tutkinto antaa hyvät tiedot kansantalouden toiminnasta ja valmiudet seurata taloudellista kehitystä sekä analysoida kuluttajien ja yritysten käyttäytymistä. Tutkinnon suorittanut pystyy etsimään tietoja taloudesta ja analysoimaan monipuolisesti taloudellisia havaintoaineistoja opintosuuntaan sisältyvien runsaiden tilastomenetelmien opintojen ansiosta.

Ekonometrian opinnot vastaavat rakenteeltaan ja sisällöltään parhaissa ulkomaisissa yliopistoissa tarjottavia kvantitatiivisen taloustieteen kandiohjelmia. Kotimaisten kauppakorkeakoulujen ohjelmista ne poikkeavat erityisesti siinä, että tilastotieteen ja matematiikan osuus pakollisista opinnoista on suurempi ja  tavoitteena on antaa valmiudet vaativiin taloustieteen maisteri- ja tohtoriopintoihin. Taloustieteen kandiohjelmaan verrattuna ekonometrian opintosuunta sisältää vaativamman matematiikan perusopintokokonaisuuden ja laajemmat tilastotieteen opinnot. Opintojen rungon muodostaa taloustieteen teorian ja ekonometristen menetelmien opintokokonaisuus, jossa perehdytään keskeiseen mikro- ja makrotalousteoriaan sekä ekonometrisiin perusmenetelmiin. Opintosuunta sisältää laajan tilastotieteen opintokokonaisuuden, joka antaa monipuoliset valmiudet analysoida taloudellisia havaintoaineistoja ja valmentaa vaativiin ekonometrian opintoihin.

Tietojenkäsittelyteoria

Tietojenkäsittelyteorian opintosuunnassa tutustutaan matematiikan lisäksi nykyaikaiseen tietotekniikkaan sen kehittäjän näkökulmasta. Opinnoissa perehdytään matematiikan yleisiin periaatteisiin sekä tietojenkäsittelyssä tarvittaviin erityisalueisiin ja niiden taustalla olevaan teoriaan. Opinnot antavat hyvän yleiskuvan nykyaikaisen tietotekniikan monipuolisista sovelluksista sekä niiden takana olevista teknisistä ratkaisuista ja tieteellisestä tutkimuksesta. Kandiopintojen aikana opitaan ohjelmoimaan alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja soveltamaan vaativia algoritmisia ongelmanratkaisutekniikoita. Tietojenkäsittelyteorian opintosuunta korostaa etenkin tietojenkäsittelyn perustana olevia matemaattisia teorioita ja periaatteita. Ohjelmistotuotannolla ja siihen liittyvillä harjoitustöillä on hieman kevyempi rooli kuin tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa.